DOBRO DOLI UPRAVLJANJE GRADOM Gradonaelnik Grada Opatije Ivo

  • Slides: 53
Download presentation
DOBRO DOŠLI!!!

DOBRO DOŠLI!!!

UPRAVLJANJE GRADOM Gradonačelnik Grada Opatije Ivo Dujmić Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

UPRAVLJANJE GRADOM Gradonačelnik Grada Opatije Ivo Dujmić Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, 5. 12. 2017.

GRAD OPATIJA ŠTO JE GRAD OPATIJA? • Grad Opatija je jedinica lokalne samouprave koja

GRAD OPATIJA ŠTO JE GRAD OPATIJA? • Grad Opatija je jedinica lokalne samouprave koja u zakonskim okvirima, uređuje i upravlja, uz vlastitu odgovornost i u interesu lokalnog stanovništva, bitnim dijelom javnih poslova. • Područje Grada Opatije određeno je zakonom.

GRAD OPATIJA STRUKTURA GRADOVA (128) PO BROJU STANOVNIKA

GRAD OPATIJA STRUKTURA GRADOVA (128) PO BROJU STANOVNIKA

STRUKTURA OPĆINA (428) PO BROJU STANOVNIKA GRAD OPATIJA

STRUKTURA OPĆINA (428) PO BROJU STANOVNIKA GRAD OPATIJA

M OR SK E P OV RŠ IN E PA RK PR IR OD

M OR SK E P OV RŠ IN E PA RK PR IR OD E U ČK A GRAD OPATIJA ŽUPANIJSKE I DRŽAVNE CESTE GRAD OPATIJA PARK PRIRODE UČKA MORSKA POVRŠINA

GRAD OPATIJA URBANA AGLOMERACIJA RIJEKA 8

GRAD OPATIJA URBANA AGLOMERACIJA RIJEKA 8

GRAD OPATIJA O OPATIJI • 11 659 stanovnika • 80, 92 km 2 ,

GRAD OPATIJA O OPATIJI • 11 659 stanovnika • 80, 92 km 2 , kopneni dio 66, 27 km 2, morski akvatorij 13, 27 km 2 • Na obalno područje Opatije, Ičića i Ike otpada 6, 4 km 2 • 10 naselja (Opatija, Pobri, Ičići, Ika, Poljane, Oprić, Dobreć, Veprinac, Vela i Mala Učka) • 15 mjesnih odbora • Indeks razvijenosti 131, 56 % ( u V. skupini, indeks razvijenosti veći od 125% prosjeka RH)

GRAD OPATIJA Ustanove u vlasništvu Grada: Dječji vrtić, Gradska knjižnica i čitaonica, Javna vatrogasna

GRAD OPATIJA Ustanove u vlasništvu Grada: Dječji vrtić, Gradska knjižnica i čitaonica, Javna vatrogasna postrojba, Osnovna škola, Festival Opatija, ustanova u kulturi, Hrvatski muzej turizma Ø Ø Trgovačka društva u vlasništvu Grada, odnosno društva u kojima Grad ima udjele: Komunalac, Parkovi, Opatija 21, Nova Liburnija, Zračna luka Rijeka, Žičara Učka 10

GRAD OPATIJA VIZIJA GRADA OPATIJE „Opatija, grad prepoznatljivog identiteta, jedinstvenog spoja srednjoeuropske kulture i

GRAD OPATIJA VIZIJA GRADA OPATIJE „Opatija, grad prepoznatljivog identiteta, jedinstvenog spoja srednjoeuropske kulture i mediteranskog duha, gostoljubiva, konkurentna i atraktivna turistička destinacija koja pruža raznovrsne sadržaje i nezaboravne doživljaje; sveučilišni grad koji njeguje izvrsnost i potiče inovativnost, slijedi načela održivog razvoja te osigurava uvjete za siguran i kvalitetan život zajednice. ” ( Strategija razvoja Grada Opatije za 2014. -2020. ) Destinacijski akcijski plan 2016. -2020.

Opatija je zdravi grad prijatelj djece 2005. 12

Opatija je zdravi grad prijatelj djece 2005. 12

GRAD OPATIJA REGISTRIRANA KULTURNA DOBRA • Urbanistička cjelina grada Opatije • Povijesna cjelina urbanog

GRAD OPATIJA REGISTRIRANA KULTURNA DOBRA • Urbanistička cjelina grada Opatije • Povijesna cjelina urbanog naselja Volosko • Povijesna cjelina naselja Veprinac • Mala Učka, Arheološka zona Malinska Draga Podmaj • Park Angiolina, park sv. Jakova, park Margarita - spomenici parkovne arhitekture • Amerikansi vrtovi, kulturno povijesna cjelina (preventivna zaštita) • Kupalište Angiolina (preventivna zaštita) 13

GRAD OPATIJA 14

GRAD OPATIJA 14

GRAD OPATIJA PRIZNANJA • Priznanje Instituta za javne financije za transparentnost gradskog proračuna •

GRAD OPATIJA PRIZNANJA • Priznanje Instituta za javne financije za transparentnost gradskog proračuna • Unutarnja revizija Grada Opatije – primjer dobre prakse - Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor Ministarstva financija • Državni ured za reviziju - upravljanje i raspolaganje nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Primorsko-goranske županije -upravljanje i raspolaganje nekretninama učinkovito (u 32 jedinice od ukupno 556)

GRAD OPATIJA TIJELA GRADSKO VIJEĆE – Predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje

GRAD OPATIJA TIJELA GRADSKO VIJEĆE – Predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru samoupravnog djelokruga i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i statutom. GRADONAČELNIK- izvršno tijelo, zakonski zastupnik Grada UPRAVNI ODJELI I SLUŽBE 16

GRAD OPATIJA Gradsko vijeće 17 vijećnika ( 2 SDP, 1 Unija Kvarner, 2 IDS,

GRAD OPATIJA Gradsko vijeće 17 vijećnika ( 2 SDP, 1 Unija Kvarner, 2 IDS, 2 HDZ, 2 HSU, 2 AM, 6 s liste grupe birača) izabrani tajnim glasovanjem, na neposrednim izborima, razmjerni izborni sustav 17

GRAD OPATIJA • • • • SAMOUPRAVNI DJELOKRUG GRADA Uređenje naselja i stanovanje Prostorno

GRAD OPATIJA • • • • SAMOUPRAVNI DJELOKRUG GRADA Uređenje naselja i stanovanje Prostorno i urbanističko planiranje Komunalno gospodarstvo Briga o djeci Socijalna skrb Primarna zdravstvena zaštita Odgoj i osnovno obrazovanje Kultura, tjelesna kultura i sport Zaštita potrošača Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša Protupožarna i civilna zaštita (zaštita i spašavanje) Promet na svom području Ostali poslovi u skladu s posebnim zakonima

GRAD OPATIJA • Gradonačelnik (2 zamjenika), izabran tajnim glasovanjem, većinskim izbornim sustavom • Upravni

GRAD OPATIJA • Gradonačelnik (2 zamjenika), izabran tajnim glasovanjem, većinskim izbornim sustavom • Upravni odjeli (ured grada, upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša, upravni odjel za prostorno uređenje) i unutarnji revizor (56 zaposlene osobe)

GRAD OPATIJA GRADONAČELNIK – IZVRŠNO TIJELO Priprema prijedloge općih akata Upravlja prihodima i rashodima

GRAD OPATIJA GRADONAČELNIK – IZVRŠNO TIJELO Priprema prijedloge općih akata Upravlja prihodima i rashodima grada Upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu grada Izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata gradskog vijeća Usmjerava djelovanje upravnih tijela grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad

GRAD OPATIJA GRADONAČELNIK ŠERIF ILI DON QUIOTE? 21

GRAD OPATIJA GRADONAČELNIK ŠERIF ILI DON QUIOTE? 21

GRAD OPATIJA KAKO SE FINANCIRAJU AKTIVNOSTI GRADA?

GRAD OPATIJA KAKO SE FINANCIRAJU AKTIVNOSTI GRADA?

GRAD OPATIJA Što je Proračun? Ø Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se

GRAD OPATIJA Što je Proračun? Ø Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinica lokalne samouprave Ø Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne samouprave za proračunsku godinu sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed 23

GRAD OPATIJA Kako se donosi proračun? • Proračun donosi Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika

GRAD OPATIJA Kako se donosi proračun? • Proračun donosi Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika • Proračun se mora donijeti najkasnije do konca tekuće godine za iduću godinu • Ako se proračun ne donese u roku: üPrivremeno financiranje üRaspuštanje Gradskog vijeća üPrijevremeni izbori za Gradsko vijeće i gradonačelnika 24

GRAD OPATIJA VAŽNO JE ZNATI! Ø Jedno od najvažnijih načela proračuna je da isti

GRAD OPATIJA VAŽNO JE ZNATI! Ø Jedno od najvažnijih načela proračuna je da isti mora biti uravnotežen ukupna visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda Ø određeni rashodi mogu se financirati isključivo iz određenih prihoda – namjenski prihodi 25

GRAD OPATIJA PRORAČUN GRADA ZA 2018. prihodi poslovanja 147. 848. 196 PRIHODI OD PRODAJE

GRAD OPATIJA PRORAČUN GRADA ZA 2018. prihodi poslovanja 147. 848. 196 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I KAZNE UPRAVNE MJERE I OSTALI USLUGA, DONACIJE , 5, 045, 788 PRIHODI, 489, 752 PRIHODI OD POMOĆI, 33, 126, 370 PRIHODI OD POREZA, 59, 963, 732 PRIHODI OD IMOVINE (kamate, koncesije, spomenička renta, zakup, stanirana, parkirna mjesta, đravo građenja i dr), 16, 370, 500 PRIHODI PO POSEBNIM NAMJENAMA (komunalna naknada i doprinos, boravišna pristojba, vodni doprinos, sufinanciranja cijene), 32, 852, 054 26

GRAD OPATIJA PRORAČUN GRADA ZA 2018. – 214. 667. 671 kuna 3. PRIMICI OD

GRAD OPATIJA PRORAČUN GRADA ZA 2018. – 214. 667. 671 kuna 3. PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZAD. , 38, 500, 000 2. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE, 28, 319, 475 4. PRENESENA SREDSTVA PR. GODINE, 0 1. PRIHODI POSLOVANJA, 147, 848, 196 27

GRAD OPATIJA JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI = 12, 56%, 6, 953,

GRAD OPATIJA JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI = 12, 56%, 6, 953, 500 SREDNJE ŠKOLSTVO I ZDRAVI GRAD = 0, 9%, OSTALO OBRAZOVANJE 495, 000 = 3, 2%, 1, 753, 800 MANIFESTACIJE I OBLJETNICE = 4, 2%, 2, 316, 500 JAVNE POTREBE U OSNOVNO ŠKOLSKOM OBRAZOVANJU = 11, 17%, 6, 184, 368 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU = 27, 7%, 15, 346, 850 JAVNE POTREBE U KULTURI = 26, 6%, 14, 748, 683 JAVNE POTREBE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI = 13, 6%, 7, 564, 500 28

GRAD OPATIJA PRIHODI I RASHODI PRORAČUNA 140, 000, 000 Prihodi i rashodi proračuna u

GRAD OPATIJA PRIHODI I RASHODI PRORAČUNA 140, 000, 000 Prihodi i rashodi proračuna u kn 120, 000, 000 100, 000, 000 80, 000, 000 Središnja država rashodi Središnja država prihodi Razlika prihoda 60, 000, 000 Lokalna država prihodi Lokalna država rashodi 40, 000, 000 20, 000, 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Godina

GRAD OPATIJA ULAGANJA U IZGRADNJU VODOOPSKBRE I ODVODNJE JADRANSKI PROJEKT • projekt sufinanciran 50

GRAD OPATIJA ULAGANJA U IZGRADNJU VODOOPSKBRE I ODVODNJE JADRANSKI PROJEKT • projekt sufinanciran 50 % zajmom Svjetske banke, 24 % iz državnog proračuna, 6 % Hrvatske vode i 20 % proračuni Grada Opatije i Općina Lovran i Matulji • ukupna vrijednost projekta iznosi 230 milijuna kuna, izgrađeno 80 km kolektora sanitarne kanalizacije i uređaj za pročišćavanja otpadnih voda (UPOV) sa prvim stupnjem pročišćavanja 30

Ispitivanje kakvoće mora na području Liburnije po godinama 100% 90% 80% 70% 60% 50%

Ispitivanje kakvoće mora na području Liburnije po godinama 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% GODIN GODIN GODIN GODIN GODIN A 1999 A 2000 A 2001 A 2002 A 2003 A 2004 A 2005 A 2006 A 2007 A 2008 A 2009 A 2010 A 2011 A 2012 A 2013 A 2014 A 2015 A 2016 A 2017 JAČE ZAGAĐENO MORE 1467 UMJERENO ZAGAĐENO MORE PODOBNO ZA KUPANJE Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Liburnijske rivijere - grad Opatija 23. 11. 2017. 4019 MORE VISOKE KAKVOCE

GRAD OPATIJA SPORTSKA DVORANA „MARINO CVETKOVIĆ”

GRAD OPATIJA SPORTSKA DVORANA „MARINO CVETKOVIĆ”

GRAD OPATIJA CENTAR GERVAIS

GRAD OPATIJA CENTAR GERVAIS

GRAD OPATIJA STANOVI IZ PROGRAMA POS-a Grad Opatija kupio 38 stanova i dodijelio ih

GRAD OPATIJA STANOVI IZ PROGRAMA POS-a Grad Opatija kupio 38 stanova i dodijelio ih u najam Vrijednost investicije – 22, 6 milijuna kuna 34

GRAD OPATIJA 35

GRAD OPATIJA 35

GRAD OPATIJA PRIPREMA TURISTIČKE SEZONE – PLAŽE, OBALNI PUT • uređena dječja plaža Tomaševac

GRAD OPATIJA PRIPREMA TURISTIČKE SEZONE – PLAŽE, OBALNI PUT • uređena dječja plaža Tomaševac – Plava zastava • dohrana šljunkom manjih gradskih plaža • saniran obalni put

GRAD OPATIJA Obnova voznog parka Komunalca, Parkova, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Opatija 37

GRAD OPATIJA Obnova voznog parka Komunalca, Parkova, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Opatija 37

GRAD OPATIJA STIPENDIJE I PROGRAM POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA MLADIH 38

GRAD OPATIJA STIPENDIJE I PROGRAM POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA MLADIH 38

GRAD OPATIJA Manifestacije 39

GRAD OPATIJA Manifestacije 39

GRAD OPATIJA RAZVOJNI PROJEKTI 40

GRAD OPATIJA RAZVOJNI PROJEKTI 40

GRAD OPATIJA DJEČJI VRTIĆ NA PUNTA KOLOVI

GRAD OPATIJA DJEČJI VRTIĆ NA PUNTA KOLOVI

GRAD OPATIJA Luka Opatija 42

GRAD OPATIJA Luka Opatija 42

GRAD OPATIJA POVOLJNO INVESTICIJSKO OKRUŽENJE 43

GRAD OPATIJA POVOLJNO INVESTICIJSKO OKRUŽENJE 43

GRAD OPATIJA POVOLJNO INVESTICIJSKO OKRUŽENJE 44

GRAD OPATIJA POVOLJNO INVESTICIJSKO OKRUŽENJE 44

GRAD OPATIJA EU FONDOVI I NACIONALNA SREDSTVA REALIZIRANI PROJEKTI: • 1. ZERO WASTE •

GRAD OPATIJA EU FONDOVI I NACIONALNA SREDSTVA REALIZIRANI PROJEKTI: • 1. ZERO WASTE • 2. MLADI U ZAJEDNICI BEZ BARIJERA • 3. 365 DANA RIVIJERE • 4. POMOĆNIK U NASTAVI - FAZA II • 5. ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA • 6. STUDIJSKO-PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA VODNO KOMUNALNE PROJEKTE OPATIJSKE RIVIJERE • 7. KOLEKTOR SANITARNE KANALIZACIJE I VODOOPSKRBE 45

GRAD OPATIJA EU FONDOVI I NACIONALNA SREDSTVA ODOBRENI PROJEKTI U TIJEKU: 1. POMOĆNIH U

GRAD OPATIJA EU FONDOVI I NACIONALNA SREDSTVA ODOBRENI PROJEKTI U TIJEKU: 1. POMOĆNIH U NASTAVI - FAZA III 2. RIVIERA 4 SEASONS 2 3. IZGRADNJA VODOSPREME POKLON 46

GRAD OPATIJA EU FONDOVI I NACIONALNA SREDSTVA • projekt vezani uz Urbanu aglomeraciju Rijeka

GRAD OPATIJA EU FONDOVI I NACIONALNA SREDSTVA • projekt vezani uz Urbanu aglomeraciju Rijeka = 20 mil. kn (Amerikanski vrtovi, rasadnik u parku Angiolina te sanacija i uređenje Ville Angiolina, Star up inkubator za kreativni turizam) • Plaža Črnikovica = 1 mil. kuna ( Ministarstvo turizma) 47

GRAD OPATIJA Godišnja iskorištenost smještajnih kapaciteta i prosječna godišnja iskorištenost za prvih 20 top

GRAD OPATIJA Godišnja iskorištenost smještajnih kapaciteta i prosječna godišnja iskorištenost za prvih 20 top destinacija 48

GRAD OPATIJA NAGRADE I PRIZNANJA 2017. DANI HRVATSKOG TURIZMA • Najbolji restoran u Hrvatskoj:

GRAD OPATIJA NAGRADE I PRIZNANJA 2017. DANI HRVATSKOG TURIZMA • Najbolji restoran u Hrvatskoj: Villa Ariston • Najbolja plaža u Hrvatskoj: Lido i Angiolina Beach Opatija • Najbolje lječilište/spa: Thalassotherapia Opatija • Mali i obiteljski hoteli: Villa Kapetanović • Velike DMK putničke agencije: Katarina Line NAGRADA BRAND LEADER AWARD 2017 za „najbolju destinaciju jugoistočne Europe u području kongresnog turizma, kao lideru u postavljanju novih standarda u konkurentnosti kroz organizacijsku i operativnu izvrsnost, kontinuirane inovacije i investicije, multidisciplinarnost sadržaja i usluge najviše kvalitete“

GRAD OPATIJA NAGRADE I PRIZNANJA 2017. SIMPLY THE BEST - RETROPATIJA Nacionalna nagrada u

GRAD OPATIJA NAGRADE I PRIZNANJA 2017. SIMPLY THE BEST - RETROPATIJA Nacionalna nagrada u kategoriji Manifestacije i tematska događanja – Najbolja nacionalna manifestacija 2017. MEĐUNARODNI ZLATNI CVIJET Prestižna nagrada koju dodjeljuje Communities in bloom. Ukupno je bilo 3500 prijavljenih gradova iz cijelog svijeta; za nagradu je bilo nominirano 65 gradova ZLATNI INTERSTAS 2017 za izuzetan doprinos razvoju turizma Hrvatske

GRAD OPATIJA NAGRADE I PRIZNANJA 2017. POSEBNO PRIZNANJE ZA GRADONAČELNIKA - INTERSTAS 2017 za

GRAD OPATIJA NAGRADE I PRIZNANJA 2017. POSEBNO PRIZNANJE ZA GRADONAČELNIKA - INTERSTAS 2017 za izvrsnost u pripremi i prezentaciji grada Opatije u međunarodnom natjecanju Communities in Bloom - Ci. B 2017, a time i doprinosu ukupnosti međunarodnog razvoja turizma i putovanja PRIZNANJE ZA VIŠEGODIŠNJU SURADNJU I DOPRINOS RAZVOJU I UGLEDU NACIONALNE UDRUGE HOTELIJERA

GRAD OPATIJA PORUKA „Život postaje mnogo ljepši i zanimljiviji kad makar i sasvim mali

GRAD OPATIJA PORUKA „Život postaje mnogo ljepši i zanimljiviji kad makar i sasvim mali njegov dio posvetimo općem dobru. Dobro je osjećati se dijelom veće cjeline, u kojoj je svatko od nas samo kockica u prelijepom mozaiku”. Izvor: Mirjana Krizmanić: A sada radost i veselje, Kako sami možemo održati i povećati svoje zadovoljstvo životom, V. B. Z, 2013.

HVALA NA PAŽNJI! gradonačelnik Ivo Dujmić

HVALA NA PAŽNJI! gradonačelnik Ivo Dujmić