Sveuilite Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Graevinski fakultet

  • Slides: 35
Download presentation
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Građevinski fakultet Osijek Zavod za arhitekturu i urbanizam

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Građevinski fakultet Osijek Zavod za arhitekturu i urbanizam Katedra za građevinske konstrukcije, projektiranje i tehničko crtanje Kolegij: Prostorno planiranje i zaštita okoliša Predavač: Željka Jurković, dipl. ing. arh. Asistent: Ivan Cingel, dipl. ing. arh.

Evidencija: - evidencija dolazaka - evidencija o donošenju zadanog dijela programa Izostanci: - maksimalno

Evidencija: - evidencija dolazaka - evidencija o donošenju zadanog dijela programa Izostanci: - maksimalno 30% izostanaka – maximalno 2 izostanka! Način izrade programa: - software / print na A 3 formatu landscape Vježbe nisu samo konzultacijskog tipa, nego su RADNE! Pregled Programa: - na svakim vježbama - ispravljanje programa se vrši isključivo na papiru uz obavezno predočavanje prijašnjih pregledanih listova Predaja Programa: 5. 12. 2017. godine u 13 sati u kabinetu 21, 3. kat Kolokvij: u terminu 8. predavanja (20. 11. 2017. od 8 -10 sati) UPUTE ZA PREDMET PROSTORNO PLANIRANJE – VJEŽBE, 15 sati

Lokacija

Lokacija

Na zadanoj lokaciji prostorno isplanirati (prostorno rasporediti): - obiteljske kuće - dvojne kuće -

Na zadanoj lokaciji prostorno isplanirati (prostorno rasporediti): - obiteljske kuće - dvojne kuće - kuće u nizu - višestambene zgrade (ZGRADARSTVO _ STAMBENE ZGRADE!) s pripadajućim prometnicama i zelenim površinama (parkovima, igralištima). ZADATAK za program

1 _ Problemska karta – analiza postojećeg stanja

1 _ Problemska karta – analiza postojećeg stanja

lokacija

lokacija

Problemska karta

Problemska karta

Slika 3 Slika 2 zona 3 Slika 4 zona 1 zona 2 Slika 1

Slika 3 Slika 2 zona 3 Slika 4 zona 1 zona 2 Slika 1 Problemska karta

slika 1 slika 2

slika 1 slika 2

slika 3 slika 4

slika 3 slika 4

Za izradu idejnog urbanističkog rješenja dijela prostora JUG IV u Osijeku potrebno je proučiti:

Za izradu idejnog urbanističkog rješenja dijela prostora JUG IV u Osijeku potrebno je proučiti: Generalni urbanistički plan grada Osijeka https: //www. osijek. hr/urbanisticki-planovi/generalni-plan-grada-osijeka/ 2 _ proučiti važeće prostorne planove

_uvjeti općenito: _ građevna čestica svojim oblikom i veličinom mora odgovarati uvjetima za gradnju

_uvjeti općenito: _ građevna čestica svojim oblikom i veličinom mora odgovarati uvjetima za gradnju građevine koje se na njoj grade _ građevna čestica mora imati regulacijsku liniju najmanje 5 m dužine _ koeficijent izgrađenosti za obiteljske i višestambene zgrade je 0, 5 _ građevinska linija mora biti usporedna s regulacijskom linijom i od nje udaljena 5, 0 m _ zid građevine mora biti prislonjen na među sa susjedom ili udaljen najmanje 3, 0 m za višestambene zgrade odnosno 1, 0 m za obiteljske stambene zgrade _obiteljska kuća, dvojna zgrada, kuća u nizu: _ najmanja površina građevne čestice 250, 0 m 2 _ zgrade stambene namjene s najviše tri (3) stana _ najveći broj nadzemnih etaža građevine je tri (3) _ 1 PM / 1 stan na vlastitoj građevinskoj parceli _višestambena zgrada: _ najmanja površina građevne čestice 700, 0 m 2 _ zgrade stambene namjene s više od tri (3) stana _ najveći broj nadzemnih etaža građevine je šest (6) _ 1, 5 PM / 1 stan ili PM/1000 m 2 građevinske (bruto) površine _ javna PM ne smiju biti udaljene više od 100 m GUP Osijek – tekstualni dio

LEGENDA: GUP OSIJEK – korištenje i namjena prostora

LEGENDA: GUP OSIJEK – korištenje i namjena prostora

LEGENDA: GUP OSIJEK – cestovni, željeznički i riječni promet

LEGENDA: GUP OSIJEK – cestovni, željeznički i riječni promet

LEGENDA: GUP OSIJEK – pješački, biciklistički i javni promet

LEGENDA: GUP OSIJEK – pješački, biciklistički i javni promet

LEGENDA: GUP OSIJEK – oblici korištenja i način gradnje

LEGENDA: GUP OSIJEK – oblici korištenja i način gradnje

građevina čestica je čestica zemljišta s pristupom na prometnu površinu koja je izgrađena ili

građevina čestica je čestica zemljišta s pristupom na prometnu površinu koja je izgrađena ili koju je u skladu s uvjetima prostornog plana planirano utvrditi oblikom i površinom od jedne ili više čestica zemljišta ili njihovih dijelova te izgraditi, odnosno urediti slobodnostojeća obiteljska kuća poluugrađena / dvojna ugrađena / kuća u nizu g. l. r. l. građevinska linija određuje položaj osnovne građevine u odnosu na obodne građevne čestice, susjedne građevine, prometnicu ili javnu površinu, paralelna s regulacijskom linijom regulacijska linija određuje rub građevne čestice u odnosu na javnu površinu (cestu, put, trg, park, i sl. ) GUP OSIJEK - uvjeti uređenja i gradnje građevine

Profil ulice g. l. r. l. g. l.

Profil ulice g. l. r. l. g. l.

Profil ulice

Profil ulice

r. l. Primjer

r. l. Primjer

Parkiranje

Parkiranje

košarka tenis rukomet Sportska igrališta

košarka tenis rukomet Sportska igrališta

primjer_ Detaljni plan uređenja (DPU) naselja USKE NJIVE u Osijeku

primjer_ Detaljni plan uređenja (DPU) naselja USKE NJIVE u Osijeku

DPU naselja USKE NJIVE u Osijeku – namjena površina

DPU naselja USKE NJIVE u Osijeku – namjena površina

DPU naselja USKE NJIVE u Osijeku – plan prometa

DPU naselja USKE NJIVE u Osijeku – plan prometa

DPU naselja USKE NJIVE u Osijeku – način i uvjeti gradnje

DPU naselja USKE NJIVE u Osijeku – način i uvjeti gradnje

Program

Program

Program sadrži: 1. NASLOV 2. SADRŽAJ 3. TEKSTUALNI DIO 4. GRAFIČKI DIO

Program sadrži: 1. NASLOV 2. SADRŽAJ 3. TEKSTUALNI DIO 4. GRAFIČKI DIO

PROSTORNO PLANIRANJE PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ I ZAŠTITA OKOLIŠA REDOVITI STUDIJ IDEJNO URBANISTIČKO RJEŠENJE DIJELA

PROSTORNO PLANIRANJE PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ I ZAŠTITA OKOLIŠA REDOVITI STUDIJ IDEJNO URBANISTIČKO RJEŠENJE DIJELA PROSTORA JUG IV, OSIJEK - ZONA 1 / 2 / 3 V. semestar, 2017/2018. godina IME I PREZIME JMBAG

SADRŽAJ: I. TEKSTUALNI DIO 1. OPIS POSTOJEĆEG STANJA 2. OPIS PLANIRANOG STANJA LOKACIJE 3.

SADRŽAJ: I. TEKSTUALNI DIO 1. OPIS POSTOJEĆEG STANJA 2. OPIS PLANIRANOG STANJA LOKACIJE 3. ISKAZ POVRŠINA II. GRAFIČKI DIO LIST 1 : PLAN NAMJENE POVRŠINE – M 1: 1000 LIST 2 : PLAN PROMETA – M 1: 1000 LIST 3 : NAČIN I UVJETI GRADNJE – M 1: 1000

1. opis postojećeg stanja lokacije _ lokacija se nalazi… _ omeđena je… _ u

1. opis postojećeg stanja lokacije _ lokacija se nalazi… _ omeđena je… _ u vlasništvu je… _ zatečeno stanje /iskoristivo ili ne/ 2. opis planiranog stanja lokacije _ što je ideja/koncepcija uređenja _ zone naselja _ tipologija naselja _ visina zgrada _ prometno rješenje _ priključci na postojeće prometnice _ parkiranje _ profili ulica _ zelenilo _ sport/rekreacija/igrališta Tekstualni dio

3. iskaz površina _ ukupna površina lokacije P= ___ ha, od toga: _ slobodnostojeće

3. iskaz površina _ ukupna površina lokacije P= ___ ha, od toga: _ slobodnostojeće obiteljske kuće P= ___ ha _ dvojne obiteljske kuće P= ___ ha _ obiteljske kuće u nizu P= ___ ha _ višestambene zgrade P= ___ ha _ zelenilo P= ___ ha _ sport/rekreacija/igrališta P= ___ ha _ prometnice P= ___ ha Tekstualni dio

LEGENDA: List 1: Plan namjene površina M 1: 1000

LEGENDA: List 1: Plan namjene površina M 1: 1000

LEGENDA: List 2: Plan prometa M 1: 1000

LEGENDA: List 2: Plan prometa M 1: 1000

LEGENDA: regulacijska linija List 3: Način i uvjeti gradnje M 1: 1000

LEGENDA: regulacijska linija List 3: Način i uvjeti gradnje M 1: 1000