GEOGRAFSKA KARTA Tlocrt je jednostavni crte nekog predmeta

  • Slides: 13
Download presentation
GEOGRAFSKA KARTA

GEOGRAFSKA KARTA

* Tlocrt je jednostavni crtež nekog predmeta gledan odozgo. Tlocrte nekih predmeta možemo crtati

* Tlocrt je jednostavni crtež nekog predmeta gledan odozgo. Tlocrte nekih predmeta možemo crtati u prirodnoj veličini, dok smo tlocrte pojedinih predmeta morali umanjiti. Fatima Kadrić

Razmjer nam kazuje koliko smo puta neki predmet umanjili u odnosu na njegovu stvarnu

Razmjer nam kazuje koliko smo puta neki predmet umanjili u odnosu na njegovu stvarnu veličinu. Razmjer može biti: 1: 10 1 : 1000 1 : 1 000. . . Fatima Kadrić

Plan je umanjeni prikaz nekog mjesta ili prostora iz kojeg uočavamo veličinu, oblik i

Plan je umanjeni prikaz nekog mjesta ili prostora iz kojeg uočavamo veličinu, oblik i položaj objekata i predmeta. Plan sadrži tlocrte i dogovorene znakove. Sjever je uvijek gore. Fatima Kadrić

Skica je umanjeno predstavljanje predmeta i objekata crtanih slobodnom rukom. Skice, planovi i makete

Skica je umanjeno predstavljanje predmeta i objekata crtanih slobodnom rukom. Skice, planovi i makete služe za prikazivanje manjih dijelova zavičaja. Fatima Kadrić

Prisjetimo se nekih od dogovorenih znakova koje sadrži PLAN. Fatima Kadrić

Prisjetimo se nekih od dogovorenih znakova koje sadrži PLAN. Fatima Kadrić

Šta se izrađuje ako želimo na papiru prikazati veći dio zavičaja, državu, Evropu pa

Šta se izrađuje ako želimo na papiru prikazati veći dio zavičaja, državu, Evropu pa i čitav svijet? GEOGRAFSKU KARTU GEOGRAFSKA KARTA je umanjen prikaz nekog većeg prostora na listu papira pomoću znakova. Pri izradi geografske karte koriste se različite boje. Kartografski znakovi na geografskoj karti obilježavaju sva značajnija prirodna i društvena bogatstva određenog prostora. Zemljište koje želimo predstaviti na goegrafskoj karti potrebno je prvo premjeriti, zatim se izrađuje SKICA, a na osnovu nje GEOGRAFSKA KARTA. Fatima Kadrić

Čovjek koji GEOMETAR. vrši premjeravanje zemljišta zove se Stručnjaci koji crtaju geografsku kartu zovu

Čovjek koji GEOMETAR. vrši premjeravanje zemljišta zove se Stručnjaci koji crtaju geografsku kartu zovu se GEOGRAFI. Izrada goegrafske karte je veoma težak i složen posao. 1. 2. Prvo se na jednom papiru crtaju plavom bojom vode. 3. Na trećem papiru ucrtavaju se putevi(crvenom bojom), pruge (crnom bojom), naselja, rijeke, planine, mora, . . . 4. Prilikom štampanja, posebnim postupkom se sadržaji sa ovih listova štampaju jedan preko drugog i tako nastaje goegrafska karta. Na drugom papiru se ucrtava reljef (uzvišenja – nijanse smeđe boje, ranice – nijanse zelene boje. ) Fatima Kadrić

Na goegrafskim kartama sjever je uvijek gore, jug dolje, istok desno i zapad lijevo.

Na goegrafskim kartama sjever je uvijek gore, jug dolje, istok desno i zapad lijevo. Svaka karta mora da ima tumač znakova ili legendu, omjer i naslov. Geografske karte se danas crtaju pomoću računara. Karte mogu biti: 1. 2. 3. Slijepe Tematske Geografske i dr. Fatima Kadrić

Reljef se na geografskoj karti označava bojama. Zamislimo ovako obojeno brdo. 1 000 m

Reljef se na geografskoj karti označava bojama. Zamislimo ovako obojeno brdo. 1 000 m 500 m 200 m Kada bismo to brdo gledali odozgo izgledalo bi ovako: Fatima Kadrić Zelenom, žutom i smeđom bojom označavamo RELJEF.

TUMAČ ZNAKOVA LEGENDA Nacrtajmo sada kartu našeg zavičaja Uz znak napišimo ime grada. Prvo

TUMAČ ZNAKOVA LEGENDA Nacrtajmo sada kartu našeg zavičaja Uz znak napišimo ime grada. Prvo ćemo nacrtati TUMAČ ZNAKOVA. Ucrtajmo znak zaužeg Kakanj. grad manji grad selo rijeka autoput put/cesta željeznička pruga uzvišenja ravnice Fatima Kadrić KAKANJ

Bosna Manje rijeke je najveća našeg rijeka zavičaja u našem su: kojima Ribnica, užemgraniči

Bosna Manje rijeke je najveća našeg rijeka zavičaja u našem su: kojima Ribnica, užemgraniči zavičaju. Zgošća Teče i Upišimo imena sa grad Ukucajmo ugradova kartu ina željezničku prugu. Svaka geografska karta mora imati omjer i naslov. Upišimo Uzvišenje Upišimo njihova Hum znakove imena. nalaze za se veća jugzapadu nadijelove. našoj naše općini. općine. Uzvišenje Jezero nalazi sesela istočno od Kaknja. Označimo Viši Ucrtajmo dio smeđom najprije ime vrh. PONIJERI. bojom. žutom bojom niže GEOGRAFSKA KARTA GRADA KAKNJA. Napišimo uz znak ime rijeke. Sjeverno od Kaknja je najviše uzvišenje PONIJERI. od Trstionica. juga prema sjeveru. Kaknja. ZAVIDOVIĆI Brnjic Vukanovići Ribnica Bukovlje Bos na Trst Modrinje ioni c a ZENICA Tršće JEZERO Zgoš B. Vode ća Ribn ica PONIJERI VAREŠ Kraljeva Sutjeska HUM Desetnik Haljinići Čatići Bištrani MJERILO Fatima Kadrić VISOKO 0 10 20

* Geografska karta je umanjen prikaz velikog prostora pomoću znakova na listu papira. Svaka

* Geografska karta je umanjen prikaz velikog prostora pomoću znakova na listu papira. Svaka geografska karta mora imati: * tumač znakova ili legendu * mjerilo * naslov Reljef prikazujemo različitim bojama. Smeđa označava uzvišenja od 500 do 1000 m Žuta brežuljke do 200 m do 500 m Zelena boja označava nizine do 200 m Pri izradi geografske karte prvo se crtaju: 1. vode Fatima Kadrić 2. reljef 3. putevi, pruge, naselja, rijeke, . . .