Prof dr Jasminka GradaeviSijeri Izvori radnog prava meunarodnog

  • Slides: 23
Download presentation
Prof. dr Jasminka Gradaščević-Sijerčić Izvori radnog prava međunarodnog porijekla Sarajevo, 18. 10. 2016. godine

Prof. dr Jasminka Gradaščević-Sijerčić Izvori radnog prava međunarodnog porijekla Sarajevo, 18. 10. 2016. godine

Izvori radnog prava međunarodnog porijekla 1. Univerzalni i regionalni međunarodni izvori: -za radno pravo

Izvori radnog prava međunarodnog porijekla 1. Univerzalni i regionalni međunarodni izvori: -za radno pravo Bi. H najznačajniji: -konvencije i preporuke MOR-a, akti UN, -primarni i sekundarni izvori prava Europske unije, te akti Vijeća Europe, 2. Bilateralni i multilateralni međudržavni ugovori o zapošljavanju (Slovenija, Srbija, Katar. . )

Međunarodna organizacija rada /MOR , ILO/ o Spada među najstarije međunarodne organizacije. o Prva

Međunarodna organizacija rada /MOR , ILO/ o Spada među najstarije međunarodne organizacije. o Prva specijalizovana agencija UN (ima status pravnog lica i potpunu autonomiju u financijskom i administrativnom smislu).

o Međunarodna organizacija rada, u odnosu na svoj rad i organizaciju ima slijedeće karakteristike:

o Međunarodna organizacija rada, u odnosu na svoj rad i organizaciju ima slijedeće karakteristike: 1. stalna i trajna međunarodna organizacija, 2. univerzalna organizacija, 3. tripartitni karakter svih foruma nacionalnih delegacija –država članica.

MOR-historijski aspekt Ø Osnovana na Mirovnoj konferenciji u Parizu 1919 godine Ø Izvještaj o:

MOR-historijski aspekt Ø Osnovana na Mirovnoj konferenciji u Parizu 1919 godine Ø Izvještaj o: a) osnivanju MOR-a i b)općim principima međunarodnog radnog zakonodavstva sastavni dio Versajskog mirovnog ugovora/, Ø Osnovni ciljevi i zadaci MOR-a utvrđeni Ustavom MOR-a koji je usvojen 1919 i Filadelfiskom deklaracijom koja je usvojena 1944 godine, te je sastavni dio Ustava MOR-a.

Ø Na osnovu sporazuma sa UN od 14. 12. 1946 godine, MOR-a postala je

Ø Na osnovu sporazuma sa UN od 14. 12. 1946 godine, MOR-a postala je prva specijalna agencija UN. Ø Danas MOR u svom članstvu ima 186 država.

Postoji nekoliko modusa putem kojih država može postati članicom MOR-a: n n n članice

Postoji nekoliko modusa putem kojih država može postati članicom MOR-a: n n n članice MOR-a su sve one države koje su bile u njenom sastavu 1. novembra 1945. , članice UN-a ako o svojoj namjeri izvijeste generalnog direktora Međunarodnog biroa rada formalno prihvaćajući obaveze koje proizlaze iz Ustava MOR-a, države koje nisu članice UN-a, ako se o njihovom prijemu pozitivno očituje 2/3 prisutnih predstavnika koji su sudjelovali na glasanju.

Osnovni ciljevi i zadaci o Trajni mir može se zasnivati samo na socijalnoj pravdi.

Osnovni ciljevi i zadaci o Trajni mir može se zasnivati samo na socijalnoj pravdi. o Filadelfiska deklaracija-doktrinarni vodič MOR-a aktuelizirala osnovne ciljeve i zadatke MOR-a: o 1. RAD NIJE ROBA, o 2. BIJEDA MA GDJE POSTOJALA PREDSTAVLJA OPASNOST PO BLAGOSTANJE SVIH, o 3. NEOPHODNA MEĐUNARODNA SURADNJA, o 4. SLOBODA IZRAŽAVANJA I UDRUŽIVANJA UVJET TRAJNOG NAPREDKA.

Organizaciona 1. Opća konferencija tzv. Međunarodni parlament rada struktura 2. Administrativni savjet/Upravno tijelo o.

Organizaciona 1. Opća konferencija tzv. Međunarodni parlament rada struktura 2. Administrativni savjet/Upravno tijelo o. Odgovoran za o. Skup svih predstavnika koordinaciju svih država članica aktivnosti MOR-a o. Najviši zakonodavni o. Sastoji se od 56 organ: predstavnika: 28 V+ (189 C/ konvencija+ 14 P +14 Ri 66 201 R/ preporuka, zamjenika(28 V, (stanje oktobar 19 P, 19 R) 2016. godine) o. Nacionalne delegacije: o. Vrši nadzor i kontrolu nad 2 predstavnika vlade+ primjenom i 1 poslodavaca + izvršavanjem 1 zaposlenika konvencija MOR-a 3. Međunarodni biro rada o. Na čelu se nalazi Generalni direktor kojeg imenuje Administrarivni savjet o. Skuplja sve informacije koje se odnose na međunarodno reguliranje uvjeta rada po upustvima Administrativnog savjeta

Savremeni izazovi pred MOR-om(1) o 1998 usvojena Deklaracija o osnovnim principima i pravima na

Savremeni izazovi pred MOR-om(1) o 1998 usvojena Deklaracija o osnovnim principima i pravima na radu, o o o o o 8 Konvencija MOR-a proglašeno suštinskim konvencijama: 1. Konvencija o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organizovanje(C. 87) 2. Konvencija o pravu na organizovanje i kolektivno pregovaranje(C. 98) 3. Konvencija o prisilnom radu(C. 29) 4. Konvencija o ukidanju prisilnog rada(C. 105) 5. Konvencija o minimalnoj dobi za zasnivanje radnog odnosa(C. 138) 6. Konvencija o najgorim oblicima dječijeg rada(C. 182) 7. Konvencija o jednakom nagrađivanju(C. 100) 8. Konvencija o diskriminaciji u pogledu zapošljavanja i zanimanja(C. 111)

Savremeni izazovi pred MOR-om(2) o Obaveza država članica, čak i koje nisu ratificirale 8

Savremeni izazovi pred MOR-om(2) o Obaveza država članica, čak i koje nisu ratificirale 8 suštinskih Konvencija, da poštuju unapređuju i ostvaruju u dobroj namjeri principe i prava koja su predmet ovih Konvencija, odnosno: o 1. Slobodu udruživanja i djelotvorno priznavanje prava na kolektivno pregovaranje, o 2. Ukidanje svih oblika prisilnog ili prinudnog rada, o 3. Djelotvorno ukidanje dječijeg rada, o 4. Ukidanje diskriminacije u odnosu na zapošljavanje i zanimanje.

Savremeni izazovi pred MOR-om(3) o Deklaracija MOR-a o socijalnoj pravdi u cilju pravedne globalizacije

Savremeni izazovi pred MOR-om(3) o Deklaracija MOR-a o socijalnoj pravdi u cilju pravedne globalizacije -10. juni 2008. godine o Deklaracija izražava savremenu viziju mandata MOR-a u eri globalizacije: o Dostojanstveni rad –centralni cilj politika zapošljavanja i razvojnih strategija, o Strateški ciljevi: zapošljavanje, socijalna zaštita, socijalni dijalog i prava na radu-ciljevi međusobno povezani i međusobno podržani, pri čemu međunarodni radni standardi predstavljaju instrumentarij za njihovu primjenu.

Vrijednosti MOR-a u 21. stoljeću

Vrijednosti MOR-a u 21. stoljeću

Putem međunarodnih radnih standarda u centar ekonomskih i socijalnih politika država članica uvesti o

Putem međunarodnih radnih standarda u centar ekonomskih i socijalnih politika država članica uvesti o Koncept dostojanstvenog rada, jer ”bolji svijet počinje s konceptom dostojanstvenog rada”

Obaveze države-članice u odnosu na usvojene konvencije: 1. Dostavlja se svim državama članicama na

Obaveze države-članice u odnosu na usvojene konvencije: 1. Dostavlja se svim državama članicama na ratifikaciju. 2. Svaki član se obavezuje da u roku od 12 mjeseci od dana zaključenja zasjedanja Opće konferencije(najkasnije u roku od 18 mjeseci) podnese konvenciju na uvid nadležnoj vlasti. 3. Članica koji dobije saglasnost za ratifikaciju od nadležne vlasti, obavještava o ratifikaciji konvencije Generalnog direktora i poduzima mjere za primjenu usvojene konvencije.

Obaveze države-članice u odnosu na usvojene konvencije-nastavak 4. Ako ne dobije saglasnost, država članica

Obaveze države-članice u odnosu na usvojene konvencije-nastavak 4. Ako ne dobije saglasnost, država članica je obavezna u odgovarajućim periodima podnositi izvještaj Generalnom direktoru MBR o stanju zakonodavstva i prakse koja su predmet konvencije. 5. Svaku ratificiranu konvenciju generalni direktor dostavlja generalnom sekretaru UN radi registriranja saglasno člana 102 Povelje UN.

Stupanje konvencija MOR-a na pravnu snagu o Konvencije stupaju na snagu u roku od

Stupanje konvencija MOR-a na pravnu snagu o Konvencije stupaju na snagu u roku od 12 mjeseci(objektivni rok) nakon datuma kada su kod Generalnog direktora MBR registrirane ratifikacije predviđenog broja članica (u pravilu dvije). o Nakon toga, konvencija stupa na snagu u odnosu na svaku državu članicu 12 mjeseci od dana kada je njezina ratifikacija registrirana(subjektivni rok).

Otkazivanje konvencija MOR-a o Otkaz nakon proteka 10 godina od dana prvobitnog stupanja na

Otkazivanje konvencija MOR-a o Otkaz nakon proteka 10 godina od dana prvobitnog stupanja na snagu na osnovu akta o otkazu koji se dostavlja generalnom direktoru. o Otkaz će stupiti na snagu tek godinu dana od dana registracije. o Ako se ne iskoristi mogućnost otkaza, država članica se obavezuje na novo razdoblje od deset godina.

Primjena konvencija MOR-a Opća načela primjene: o Obaveznosti (država članica je obavezna da stvori

Primjena konvencija MOR-a Opća načela primjene: o Obaveznosti (država članica je obavezna da stvori uvjete za stvarnu primjenu konvencijskih normi, bilo donošenjem novih normi, bilo usaglašavanjem postojećih s tim normama o Zaštite minimuma prava(implementacija međunarodnih standarda rada-oko 370 međunarodnih radnih standarda) o o Posebna načela o Monistički i dualistički sistem o U Bi. H: konveencije ratificira Predsjedništvo Bi. H po dobijanju pristanka od strane Parlamentarne skupštine Bi. H

Kontrola primjene i izvršavanja konvencija MOR-a 1. Svaka država –članica obavezna je da podnosi

Kontrola primjene i izvršavanja konvencija MOR-a 1. Svaka država –članica obavezna je da podnosi MOR-u godišnji izvještaj o mjerama poduzetim za primjenu konvencija koje je prihvatila, 2. Prigovor: Profesionalne organizacije radnika ili poslodavaca protiv države članice, koja nije na zadovoljavajući način obezbjedila primjenu konvencije koju je prihvatila-Administrativnom savjetu; Administrativni savjet prigovor upućuje nadležnoj vlasti, koja je obavezna dati obrazloženje 3. Žalba:

Žalba o Aktivno legitimirana: država članica protiv države članice u odnosu na konvenciju koju

Žalba o Aktivno legitimirana: država članica protiv države članice u odnosu na konvenciju koju je i jedna i druga ratificirala. o Administrativni savjet obrazuje Komisiju (Anketna komisija) koja ima zadatak da prouči pokrenuto pitanje i o tome podnese izvještaj. o Svaki član je obavezan Komisiji staviti na raspolaganje svako obavještenje koje je relevantno za žalbene razloge.

o U izvještaju pored konstatacija o svim tačkama žalbe Komisija daje i preporuke. o

o U izvještaju pored konstatacija o svim tačkama žalbe Komisija daje i preporuke. o Svaka od zainteresiranih država članica(vlast )u roku od tri mjeseca mora se izjasniti da li ili ne prihvata preporuke od strane Komisije. o Ako ne prihvati, može pokrenuti spor pred Međunarodnim sudom pravde. o Odluka Međunarodnog suda po nekoj žalbi ili pitanju je konačna.

Važno o U pravnom sistemu Bi. H na snazi 65 konvencija MOR-a. Od 83

Važno o U pravnom sistemu Bi. H na snazi 65 konvencija MOR-a. Od 83 ratificirane konvencije u Bi. H su na snazi: 8 fundamentalnih +4 vladine +53 tehničke. 16 konvencija je otkazano, a 31. 03. 2016. godine na snagu je stupila Konvencija br. 151 o radnim odnosima u javnim službama. Stanje: oktobar 2016. godine.