ENERGETIKA Obnovljivi izvori energije Energija je sposobnost vrenja

  • Slides: 23
Download presentation
ENERGETIKA -Obnovljivi izvori energije-

ENERGETIKA -Obnovljivi izvori energije-

Energija je sposobnost vršenja rada. Svaki fizički sistem poseduje energiju u izvesnoj količini. Promena

Energija je sposobnost vršenja rada. Svaki fizički sistem poseduje energiju u izvesnoj količini. Promena energije jednaka je izvršenom radu pa se zato i označavaju istom oznakom J (džul).

Energija zatvorenog sistema ne može nestati, niti ni iz čega nastati, energija samo može

Energija zatvorenog sistema ne može nestati, niti ni iz čega nastati, energija samo može prelaziti iz jednog oblika u drugi. Ona je uvek konstantna.

Oblici energije: • • • električna energija svetlosna energija mehanička energija hemijska energija kinetička

Oblici energije: • • • električna energija svetlosna energija mehanička energija hemijska energija kinetička energija toplotna energija

Izvori energije: • obnovljivi • neobnovljivi • alternativni

Izvori energije: • obnovljivi • neobnovljivi • alternativni

 • • • Energija talasa Energija plime i oseke Hidroenergija Energija vetra Solarna

• • • Energija talasa Energija plime i oseke Hidroenergija Energija vetra Solarna energija Energija biomase

Pod pojmom obnovljivi izvori energije (OIE) podrazumevaju se izvori energije koji se nalaze u

Pod pojmom obnovljivi izvori energije (OIE) podrazumevaju se izvori energije koji se nalaze u prirodi i obnavljaju se u celosti ili delimično, posebno energija vodotokova, vetra, neakumulirana sunčeva energija, biomasa, geotermalna energija i dr.

Obnovljive izvore energije možemo podeliti u dve glavne kategorije: tradicionalne obnovljive izvore energije poput

Obnovljive izvore energije možemo podeliti u dve glavne kategorije: tradicionalne obnovljive izvore energije poput biomase i velikih hidroelektrana, i na takozvane "nove obnovljive izvore energije" poput energije Sunca, energije vetra, geotermalne energije itd.

Energija talasa je oblik transformirane Sunčeve energije koja stvara stalne vetrove na nekim delovima

Energija talasa je oblik transformirane Sunčeve energije koja stvara stalne vetrove na nekim delovima Zemlje. Princip iskorištavanja energije valova. Iz slike je vidljivo da amplituda valova mora biti velika za učinkovitu pretvorbu.

Energija vetra je energija koja potiče od snage vetra

Energija vetra je energija koja potiče od snage vetra

Vetar je horizontalno strujanje vazdušnih masa nastalo usled razlike temperature, odnosno prostorne razlike u

Vetar je horizontalno strujanje vazdušnih masa nastalo usled razlike temperature, odnosno prostorne razlike u vazdušnom pritisku. Vetar je posledica Sunčevog zračenja, tj. energija vetra je transformisani oblik sunčeve energije, a na njegove karakterisitke u velikoj meri utiču i geografski činioci.

Energija plime i oseke dolazi od gravitacijskih sila Sunca i Meseca. Za sad još

Energija plime i oseke dolazi od gravitacijskih sila Sunca i Meseca. Za sad još nema većih komercijalnih dosega na eksploataciji te energije, ali potencijal nije mali.

Glavni problemi kod takvog iskorišćavanja energije plime i oseke su nestalnost (treba čekati da

Glavni problemi kod takvog iskorišćavanja energije plime i oseke su nestalnost (treba čekati da se razina vode digne dovoljno, ili da padne dovoljno) i mali broj mesta pogodnih za iskorištavanje takvog oblika energije.

Hidroenergija, hidraulička energija ili energija vode, je snaga dobijena iz sile ili energije tekuće

Hidroenergija, hidraulička energija ili energija vode, je snaga dobijena iz sile ili energije tekuće vodene mase, koja se može upotrebiti u čoveku korisne svrhe.

Električna opština Najviše privatnih elektrana u Srbiji izgrađeno je na produčju opštine Knjaževac. U

Električna opština Najviše privatnih elektrana u Srbiji izgrađeno je na produčju opštine Knjaževac. U periodu od 1983. do 2006. godine izgrađeno je 15 mikroelektrana od strane fizičkih lica.

Solarna ili sunčeva energija je energija Sunca, njegova svetlost i toplina koju ljudi koriste

Solarna ili sunčeva energija je energija Sunca, njegova svetlost i toplina koju ljudi koriste od davnina uz pomoć raznih tehnologija. Sunčeva zračenja, uz sekundarne solarne izvore kao što su vetar, energija talasa i biomasa, se računaju u najčešće dostupne obnovljive izvore energije na Zemlji. Solarni kolektori

Broj sunčanih dana u Srbiji je, prema podacima Ministarstva energetike, veći od 2000 časova.

Broj sunčanih dana u Srbiji je, prema podacima Ministarstva energetike, veći od 2000 časova. To je veća vrednost nego u većini evropskih zemalja, ali je kod nas solarni potencijal sasvim neiskorišćen.

Energetski potencijal biomase je ogroman i iznosi oko 80 odsto ukupnog potencijala obnovljivih izvora.

Energetski potencijal biomase je ogroman i iznosi oko 80 odsto ukupnog potencijala obnovljivih izvora. To je energija koja je ekvivalentna sagorevanju skoro 2, 6 miliona tona nafte. Biomasa je obnovljiv izvor energije, a čine ju brojni proizvodi biljnog i životinjskog svijeta. Može se izravno pretvarati u energiju izgaranjem, te tako proizvesti vodena para za grejanje u industriji i kućanstvima, ili dobijati električna energija u malim termoelektranama.

Biomasa može biti drvna ili poljoprivredna. Drvna nastaje pri seči drveta ili industrijskoj preradi.

Biomasa može biti drvna ili poljoprivredna. Drvna nastaje pri seči drveta ili industrijskoj preradi. Poljoprivrednu biomasu čine ostaci ratarskih kultura, ali uključuju i tečni stajnjak (ova vrsta izvora energije se koristi na nekim životinjskim farmama).

Geotermalna energija - istinski obnovljiv izvor energije Već vekovima, ljudi širom sveta koriste toplotu

Geotermalna energija - istinski obnovljiv izvor energije Već vekovima, ljudi širom sveta koriste toplotu iz unutrašnjosti zemlje od banja do celih gradova - koji se greju prirodno vrelom vodom. Ali to je uvek bilo ograničeno na područja sa takvim izvorima. Američka vlada sada podstiče razvoj efikasnijih načina za korišćenje geotermalne energije.

 • obnovljivi izvori energije imaju vrlo važnu ulogu u smanjenju emisije ugljen-dioksida (CO

• obnovljivi izvori energije imaju vrlo važnu ulogu u smanjenju emisije ugljen-dioksida (CO 2) u atmosferu. • povećanje udela obnovljivih izvora energije povećava energetsku održivost sastava. Takođe pomaže u poboljšavanju sigurnosti dostave energije na način da smanjuje zavisnost o uvozu energetskih sirovina i električne energije. • očekuje se da će obnovljivi izvori energije postati ekonomski konkurentni konvencionalnim izvorima energije u srednjem do dugom razdoblju.