Ustavno pravo I Izvori ustavnog prava Bi H

  • Slides: 4
Download presentation
Ustavno pravo I Izvori ustavnog prava Bi. H

Ustavno pravo I Izvori ustavnog prava Bi. H

Izvori ustavnog prava u Bosni i Hercegovini o Bosna i Hercegovina ima veoma složenu

Izvori ustavnog prava u Bosni i Hercegovini o Bosna i Hercegovina ima veoma složenu unutrašnju strukturu i državnu organizaciju, a što rezultira i jednim specifičnim sistemom izvora ustavnog prava. o Ustav Bi. H je ujedno Aneks 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma, te međunarodni pravni akt. o Izvor ustavnog prava kao dijelovi DMS su Aneks 3 (Sporazum o izborima), Aneks 5 (Sporazum o ljudskim pravima) i Aneks 7 (Sporazum o izbjeglicama i raseljenim licima). o Opšta načela međunarodnog prava o Ustavi entiteta, ustavi kantona FBi. H. o Zatim zakoni na državnom nivou, entitetski zakoni (ustavni zakon u RS), te zakoni na nivou kantona kojima se reguliše materija koja je predmet ustavnog prava o Poslovnici najviših državnih tijela, posebno Parlamentarne skupštine Bi. H, i Ustavnog suda. o Odluke Ustavnog suda Bi. H

Izvori ustavnog prava u Bosni i Hercegovini o Član II/2. utvrđuje da će se

Izvori ustavnog prava u Bosni i Hercegovini o Član II/2. utvrđuje da će se Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i njeni protokoli direktno primjenjivati u Bosni i Hercegovini i da će imati prioritet nad svim ostalim zakonima. o Aneks I Dodatni sporazumi o ljudskim pravima koji će se primjenjivati u Bosni i Hercegovini 1. 2. Konvencija o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida (1948) Ženevske konvencije I-IV o zaštiti žrtava rata (1949) i Dopunski protokoli I-II (1977) Konvencija koja se odnosi na status izbjeglica (1951) i Protokol (1966) Konvencija o državljanstvu udatih žena (1957) Konvencija o smanjenju broja lica bez državljanstva (1961) Međunarodna konvencija o uklanjanju svih oblika rasne diskriminacije (1965) Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (1966) i Opcioni protokoli (1966 i 1989) 3. 4. 5. 6. 7.

Izvori ustavnog prava u Bosni i Hercegovini 8. Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i

Izvori ustavnog prava u Bosni i Hercegovini 8. Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (1966) 9. Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije u odnosu na žene (1979) 10. Konvencija protiv mučenja i drugih surovih, nehumanih ili ponižavajućih tretmana ili kažnjavanja (1984) 11. Evropska konvencija o sprečavanju mučenja, nehumanog ili ponižavajućeg tretmana ili kažnjavanja (1987) 12. Konvencija o pravima djeteta (1989) 13. Međunarodna konvencija o zaštiti prava svih radnika-migranata i članova njihovih porodica (1990) 14. Evropska povelja za regionalne jezike i jezike manjina (1992) 15. Okvirna Konvencija za zaštitu nacionalnih manjina (1994).