Klara frdiga g Idrott och skatter Innehll Etjnster

  • Slides: 74
Download presentation
Klara, färdiga, gå - Idrott och skatter

Klara, färdiga, gå - Idrott och skatter

Innehåll • • • E-tjänster Idrottsföreningen Bokföringsskyldighet Inkomstskatt Moms • Reklamskatt • Personalliggare •

Innehåll • • • E-tjänster Idrottsföreningen Bokföringsskyldighet Inkomstskatt Moms • Reklamskatt • Personalliggare • Övrigt

Information på skatteverket. se

Information på skatteverket. se

Självservice på skatteverket. se

Självservice på skatteverket. se

Använd Skatteverkets e-tjänster • Gör det snabbare och enklare för dig att redovisa dina

Använd Skatteverkets e-tjänster • Gör det snabbare och enklare för dig att redovisa dina skatter och avgifter • Logga in med – Bank. ID och Nordea – Mobilt Bank. ID – Telia

Ombud och behörigheter • Deklarationsombud • Moms- och arbetsgivardeklarationer • Skattekonto • Använd blanketten

Ombud och behörigheter • Deklarationsombud • Moms- och arbetsgivardeklarationer • Skattekonto • Använd blanketten Ansökan e-tjänster – Deklarationsombud, SKV 4809

Idrottsföreningen

Idrottsföreningen

Juridisk person • Kan äga tillgångar • Kan vara part i avtal/domstol • Kan

Juridisk person • Kan äga tillgångar • Kan vara part i avtal/domstol • Kan försättas i konkurs

Idrottsföreningens sektioner Sektionerna är en del av föreningen. Man har • ett årsmöte •

Idrottsföreningens sektioner Sektionerna är en del av föreningen. Man har • ett årsmöte • en styrelse • en avtalspart • gemensamma skulder

Alliansföreningar Samarbetsallians • Olika idrottsföreningar som samarbetar om ett visst projekt utan att bilda

Alliansföreningar Samarbetsallians • Olika idrottsföreningar som samarbetar om ett visst projekt utan att bilda en egen förening • Styrelsen för varje förening i alliansen ansvarar för sin del Bilda alliansförening • Flera föreningar går samman och bildar en ny förening med eget organisationsnummer och egen styrelse

Organisationsnummer • För medlemskap i Riksidrottsförbundet krävs organisationsnummer • Ansökan på blankett Ansökan, Organisationsnummer

Organisationsnummer • För medlemskap i Riksidrottsförbundet krävs organisationsnummer • Ansökan på blankett Ansökan, Organisationsnummer för ideell förening, SKV 8400 Läs mer i broschyren Organisationsnummer, SKV 709 eller på skatteverket. se

Ansvar • Föreningen ansvarar själv för sina åtaganden i egenskap av juridisk person •

Ansvar • Föreningen ansvarar själv för sina åtaganden i egenskap av juridisk person • Styrelse liksom medlemmar har inget personligt ansvar om de fullgjort sina skyldigheter som företrädare • Den som agerat uppsåtligt eller grovt oaktsamt utöver sina ramar eller inte fullgjort sina skyldigheter som företrädare, kan bli personligt ansvarig

Kassörens uppgifter • • • Upprätta och följa upp budget Sköta in- och utbetalningar

Kassörens uppgifter • • • Upprätta och följa upp budget Sköta in- och utbetalningar Sköta löpande bokföring Ansvar gentemot Skatteverket Rapportera löpande till styrelse och revisor Förbereda ekonomisk rapport inför årsmötet

Revisorns uppgifter • Granska räkenskaperna • Ta del av styrelseprotokoll • Se till att

Revisorns uppgifter • Granska räkenskaperna • Ta del av styrelseprotokoll • Se till att stadgar och regler följs • Upprätta revisionsberättelse

Bokföringsskyldighet

Bokföringsskyldighet

Varför bokföring? • Alla affärshändelser ska bokföras enligt bokföringslagen • Bokföringen ska ge nödvändig

Varför bokföring? • Alla affärshändelser ska bokföras enligt bokföringslagen • Bokföringen ska ge nödvändig ekonomisk information till: – medlemmar – banker – Skatteverket och andra myndigheter Bokföringsnämnden ger vägledning i bokföringsfrågor

Ordning Avtal i bokföringen • Verifikationer • Grundbokföring (kronologisk) • Huvudbokföring (systematisk) • Årsbokslut

Ordning Avtal i bokföringen • Verifikationer • Grundbokföring (kronologisk) • Huvudbokföring (systematisk) • Årsbokslut • Arkivering (7 år) Läs mer på www. bfn. se

Lagkassa • Lagkassor tillhör föreningen och ska finnas med i föreningens bokföring • Även

Lagkassa • Lagkassor tillhör föreningen och ska finnas med i föreningens bokföring • Även om pengarna förvaras särskilt t. ex. på kansliet eller hos förälder tillhör pengarna alltid föreningen och inte det enskilda laget

Lagkassa • Föreningen måste ges full insyn i respektive lags ekonomi • Obligatorisk redovisning

Lagkassa • Föreningen måste ges full insyn i respektive lags ekonomi • Obligatorisk redovisning av lagkassan – skapar trygghet för medlemmarna/föräldrarna, lagkassören, lagens ledare samt föreningen

Inkomstskatt

Inkomstskatt

Skattskyldighet Huvudregeln Undantag En ideell förening är enligt huvudregeln skattskyldig för alla sina inkomster.

Skattskyldighet Huvudregeln Undantag En ideell förening är enligt huvudregeln skattskyldig för alla sina inkomster. Föreningen är då oinskränkt (obegränsat) skattskyldig Vissa inkomster kan undantas från beskattning om föreningen uppfyller ett antal villkor. Föreningen är då inskränkt (begränsat) skattskyldig

Inskränkt (begränsad) skattskyldighet För inskränkt (begränsad) skattskyldighet krävs att föreningen uppfyller • ändamålskravet •

Inskränkt (begränsad) skattskyldighet För inskränkt (begränsad) skattskyldighet krävs att föreningen uppfyller • ändamålskravet • verksamhetskravet • fullföljdskravet • öppenhetskravet Alla fyra kraven måste uppfyllas

Ändamålskravet Föreningen ska ha ett eller flera allmännyttiga ändamål • Idrottsliga • Religiösa •

Ändamålskravet Föreningen ska ha ett eller flera allmännyttiga ändamål • Idrottsliga • Religiösa • Välgörande • Sociala • Politiska • Konstnärliga ändamål m. fl. Ändamålet får inte vara begränsat till vissa familjers, medlemmars eller bestämda personers ekonomiska intressen

Verksamhetskravet • Det är den faktiska verksamheten som avgör • Föreningen måste uteslutande eller

Verksamhetskravet • Det är den faktiska verksamheten som avgör • Föreningen måste uteslutande eller så gott som uteslutande bedriva allmännyttig verksamhet

Fullföljandekravet Föreningens intäkter ska • i skälig omfattning (ca 80 %) • sett över

Fullföljandekravet Föreningens intäkter ska • i skälig omfattning (ca 80 %) • sett över en period av flera år (ca 5 år) användas i den allmännyttiga verksamheten

Öppenhetskravet • Föreningen måste ha en öppen medlemsintagning • Naturliga begränsningar med hänsyn till

Öppenhetskravet • Föreningen måste ha en öppen medlemsintagning • Naturliga begränsningar med hänsyn till verksamheten • Demokratisk grund

Inskränkt (begränsat) skattskyldig Föreningen är inte skattskyldig för • kapitalvinster, räntor och utdelningar •

Inskränkt (begränsat) skattskyldig Föreningen är inte skattskyldig för • kapitalvinster, räntor och utdelningar • inkomsten från en självständig näringsverksamhet om intäkterna i denna till huvudsaklig del kommer från verksamhet (rörelse) som har – naturlig anknytning till det allmännyttiga ändamålet eller – av hävd använts som finansiering för ideellt arbete Medlemsavgifter och gåvor är aldrig skattepliktiga. Bidrag är inte skattepliktiga om de används i en skattefri verksamhet

Naturlig anknytning Verksamhet som är ett direkt led i främjandet av föreningens allmännyttiga ändamål

Naturlig anknytning Verksamhet som är ett direkt led i främjandet av föreningens allmännyttiga ändamål eller som har annan naturlig anknytning till dessa

Naturlig anknytning Direkt led Annan naturlig anknytning • Entréavgifter • Deltagaravgifter • Enklare service

Naturlig anknytning Direkt led Annan naturlig anknytning • Entréavgifter • Deltagaravgifter • Enklare service till medlemmar och andra som deltar i föreningens aktiviteter (träningsavgifter m. m. ) • Profilprodukter av enklare slag (servering, försäljning av idrottsartiklar m. m. ) Sportbutik på stan eller permanent serveringsverksamhet räknas inte som naturlig anknytning

Inkomster av hävd • Verksamhet som av tradition utnyttjas som finanseringskälla för allmännyttig verksamhet

Inkomster av hävd • Verksamhet som av tradition utnyttjas som finanseringskälla för allmännyttig verksamhet kan vara – – bingo och andra lotterier reklam på spelardräkter, arenor, hemsidor och i program försäljningskampanjer fester och loppmarknader • Vad som är hävdvunnet kan förändras över tid men – ideella arbetsinsatser bör ingå – får ej medföra snedvriden konkurrens – är finansieringskälla för hela landets föreningsliv

Föreningens funktionärsuppdrag • En allmännyttig ideell förenings funktionärsuppdrag vid kultur- och idrottsevenemang är normalt

Föreningens funktionärsuppdrag • En allmännyttig ideell förenings funktionärsuppdrag vid kultur- och idrottsevenemang är normalt en näringsverksamhet som är hävdvunnen • En förutsättning är att arrangörerna av kultur- och idrottsevenemangen är allmännyttiga föreningar eller juridiska personer vars ägare är allmännyttiga

Huvudsaklighetsbedömning • Självständig näringsverksamhet – De verksamheter som har ett inre sammanhang bildar en

Huvudsaklighetsbedömning • Självständig näringsverksamhet – De verksamheter som har ett inre sammanhang bildar en självständig näringsverksamhet – De verksamheter som bedrivs med ideella arbetsinsatser av föreningens medlemmar ska anses ha ett sådant inre sammanhang • Huvudsaklighetsbedömning – Om intäkterna i den självständiga näringsverksamheten till huvudsaklig del (70 - 80 %) kommer från verksamheter med naturlig anknytning, eller som är hävdvunna, ska inkomsten från denna helt undantas beskattning • i annat fall är hela inkomsten skattepliktig

Huvudsaklighetsbedömning Sammanställning av föreningens intäkter Bidrag till medlemsverksamheten 20 000 kr ideell Medlemsavgifter 20

Huvudsaklighetsbedömning Sammanställning av föreningens intäkter Bidrag till medlemsverksamheten 20 000 kr ideell Medlemsavgifter 20 000 kr ideell Ränta 10 000 kr kapital Loppmarknad 40 000 kr rörelse Korv och läsk på matcher 20 000 kr rörelse Försäljningskampanj strumpor 20 000 kr Skyltreklam 10 000 kr Lagerinventering 10 000 kr SUMMA 150 000 kr 90 rörelse 10 rörelse Rörelseintäkterna uppgår totalt till 100 000 kr. Av intäkterna är 90 000 kr skattefria på grund av naturlig anknytning eller hävd. Huvudsaklighetsbedömning medför att alla rörelseinkomster blir skattefria

Huvudsaklighetsbedömning Sammanställning av föreningens intäkter Bidrag till medlemsverksamheten 20 000 kr ideell Medlemsavgifter 20

Huvudsaklighetsbedömning Sammanställning av föreningens intäkter Bidrag till medlemsverksamheten 20 000 kr ideell Medlemsavgifter 20 000 kr ideell Ränta 10 000 kr kapital Loppmarknad 10 000 kr rörelse Korv och läsk på matcher 20 000 kr rörelse Försäljningskampanj strumpor 20 000 kr Skyltreklam 10 000 kr Lagerinventering 40 000 kr SUMMA 150 000 kr 60 rörelse 40 rörelse Rörelseintäkterna uppgår totalt till 100 000 kr. Av intäkterna är 60 000 kr skattefria på grund av naturlig anknytning eller hävd. Huvudsaklighetsbedömning medför att alla rörelseinkomster blir skattepliktiga

Inkomstdeklaration 3

Inkomstdeklaration 3

Byte av räkenskapsår • Vid omläggning av räkenskapsår krävs Skatteverkets tillstånd – från kalenderår

Byte av räkenskapsår • Vid omläggning av räkenskapsår krävs Skatteverkets tillstånd – från kalenderår till brutet räkenskapsår – från ett brutet räkenskapsår till ett annat brutet räkenskapsår • Ansökan, Omläggning av räkenskapsår, SKV 4826 • Läs mer i broschyren Omläggning av räkenskapsår, SKV 424

Deklarationstidpunkter för juridiska personer Bokslut Utskick deklaration Deklarationstidpunkt Slutskattebesked 31 jan – 30 april

Deklarationstidpunkter för juridiska personer Bokslut Utskick deklaration Deklarationstidpunkt Slutskattebesked 31 jan – 30 april Mitten av september 1 november april 31 maj – 30 juni Mitten av september 15 december juni 31 juli – 31 aug Mitten av oktober 1 mars augusti 30 sep – 31 dec Mitten av februari 1 juli december

Inlämningsdatum Upplysningar till Skatteverket får inte lämnas på denna sida, utan ska lämnas i

Inlämningsdatum Upplysningar till Skatteverket får inte lämnas på denna sida, utan ska lämnas i särskild skrivelse. Deklarera senast den X/X 20 XX eller senast den X/X 20 XX om samtliga bilagor lämnas elektroniskt via Skatteverkets filöverföringstjänst.

Inkomstdeklaration, Särskild uppgift Inkomstdeklaration 3 Särskild uppgift • Underlag för beskattning på framsidan •

Inkomstdeklaration, Särskild uppgift Inkomstdeklaration 3 Särskild uppgift • Underlag för beskattning på framsidan • Beräkning av underlag för inkomstskatt på räkenskapsschemat • Fylls i av inskränkt (begränsat) skattskyldiga • Uppgifter om föreningen • Redovisning av skattefria intäkter och kostnader Glöm inte underskrift på huvudblanketten

Deklarationsskyldighet Vem är skyldig att lämna deklaration? • Allmännyttiga ideella föreningar som har ett

Deklarationsskyldighet Vem är skyldig att lämna deklaration? • Allmännyttiga ideella föreningar som har ett skattepliktigt överskott på 15 000 kr eller mer • Föreningar som ska redovisa underlag för andra skatter, t ex särskild löneskatt på pensionskostnader och fastighetsskatt En inskränkt (begränsat) skattskyldig förening ska alltid lämna särskild uppgift, oavsett deklarationsskyldighet

Grundavdrag och skattesats Inskränkt (begränsat) skattskyldig ideell förening som är skattskyldig för inkomst får

Grundavdrag och skattesats Inskränkt (begränsat) skattskyldig ideell förening som är skattskyldig för inkomst får grundavdrag på 15 000 kr Skattesatsen är 22 procent Grundavdraget medges av Skatteverket efter begäran från föreningen

Huvudblanketten, INK 3 1. Underlag för inkomstskatt 2. Underlag för särskild löneskatt 3. Underlag

Huvudblanketten, INK 3 1. Underlag för inkomstskatt 2. Underlag för särskild löneskatt 3. Underlag för fastighetsavgift 4. Underlag för fastighetsskatt

Exempel • IF Idrott har avslutat sitt verksamhetsår, gjort bokslut, haft årsmöte och ska

Exempel • IF Idrott har avslutat sitt verksamhetsår, gjort bokslut, haft årsmöte och ska nu upprätta inkomstdeklaration och särskild uppgift • Föreningens intäkter kommer från medlemsavgifter, 10 000 kr, LOK-stöd, 5 000 kr samt träningsavgifter med 20 000 kr. De har även en nystartad sportaffär på stan som omsatte 180 000 kr första året • Kostnaderna i samband med den idrottsliga verksamheten uppgick till 61 000 kr • Kostnader i affärsverksamheten uppgick till 120 000 kr

Resultaträkning 10 000 5 000 200 000 181 000 120 000 9 900 34

Resultaträkning 10 000 5 000 200 000 181 000 120 000 9 900 34 000 60 000

60 000

60 000

Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader Ruta 1. 3 3 000

Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader Ruta 1. 3 3 000

Särskild uppgift 20 xx-xx-xx x 20 xx-xx-xx 837300 -0000 20 xx-xx-xx 10 000 50

Särskild uppgift 20 xx-xx-xx x 20 xx-xx-xx 837300 -0000 20 xx-xx-xx 10 000 50 000 1 000 20 000 10 000 Lämnas av ideell förening som är inskränkt (begränsat) skattskyldig. I den särskilda uppgiften redovisas skattefri verksamhet

Befrielse, Särskild uppgift • Medges för viss tid; 5 år • Ansök hos Skatteverket

Befrielse, Särskild uppgift • Medges för viss tid; 5 år • Ansök hos Skatteverket – blankett Ansökan om befrielse från att lämna särskild uppgift, SKV 2501

Moms

Moms

Moms • Allmännyttiga ideella föreningar som inte är skyldiga att betala inkomstskatt för sin

Moms • Allmännyttiga ideella föreningar som inte är skyldiga att betala inkomstskatt för sin näringsverksamhet är inte heller skyldiga att deklarera och betala moms • Föreningen får då inte lägga på moms på sina fakturor och inte heller dra av moms på sina inköp • Om idrottsföreningen felaktigt lägger moms på sina fakturor är den skyldig att betala den felaktigt angivna momsen till staten • Fakturamottagarna har inte rätt att dra av den felaktigt angivna momsen

Frivillig skattskyldighet • Speciella regler finns för uthyrning av lokaler s. k. frivillig skattskyldighet

Frivillig skattskyldighet • Speciella regler finns för uthyrning av lokaler s. k. frivillig skattskyldighet Kontakta Skatteverket för mer information

Reklamskatt

Reklamskatt

Reklamskatt • Föreningen blir skyldig att redovisa och betala skatt om annons- eller reklamintäkterna

Reklamskatt • Föreningen blir skyldig att redovisa och betala skatt om annons- eller reklamintäkterna överstiger 20 000 kr under ett år • Ex. reklamintäkter på 11 000 kr från en sponsor och 10 000 kr från en annan sponsor gör att reklamskatt utgår från ” 1: a kronan” Gränsbelopp på 20 000 kr

Reklamskatt • Redovisningsperioden är som regel 2 månader • Reklamskattedeklarationen skickas till Skatteverkets inläsningscentralen

Reklamskatt • Redovisningsperioden är som regel 2 månader • Reklamskattedeklarationen skickas till Skatteverkets inläsningscentralen i Stockholm • Reklamskatten betalas in på skattekontot, precis som övriga skatter och avgifter • Registreringsanmälan – Reklamskatt 720, SKV 5339

Reklamskatt Underlaget för skatten beräknas på ersättningen • i pengar eller • i annan

Reklamskatt Underlaget för skatten beräknas på ersättningen • i pengar eller • i annan form • byten av varor och tjänster, s. k. barter Enligt huvudregeln är skattesatsen 8 %

Reklamskatt ska betalas för t. ex. • reklam på idrottskläder • reklamskyltar på idrottsarenor

Reklamskatt ska betalas för t. ex. • reklam på idrottskläder • reklamskyltar på idrottsarenor • högtalarreklam • annonser i matchprogram

Reklamskatt Det är inte reklamskatt på sponsorersättning för • matchbiljetter • greenfeebiljetter • deltagande

Reklamskatt Det är inte reklamskatt på sponsorersättning för • matchbiljetter • greenfeebiljetter • deltagande i sponsorträffar (t. ex. föreläsningar) • internetreklam

Reklamskatt • Viktigt att specificera i faktura eller avtal • Olika delarna ska värderas

Reklamskatt • Viktigt att specificera i faktura eller avtal • Olika delarna ska värderas var för sig Exempel på faktura Tröjreklam 11 000 kr Arenareklam 10 000 kr Matchbiljett 4 000 kr Föreläsning 1 000 kr Internetreklam 4 000 kr Summa Reklamskatt 8% på 21 000 kr Summa totalt 30 000 kr 1 680 kr 31 680 kr Underlag för reklamskatt = 21 000 kr

Reklamskatt Framställning av t. ex. matchprogram • från föreningens eget kansli (kopieringsmaskin), ingen reklamskatt

Reklamskatt Framställning av t. ex. matchprogram • från föreningens eget kansli (kopieringsmaskin), ingen reklamskatt • från Perssons tryckeri (tryckpress), reklamskatt

Fastighetsinkomster

Fastighetsinkomster

Fastighetsinkomster • Skattefria – om fastigheten används till mer än 50 % i allmännyttig

Fastighetsinkomster • Skattefria – om fastigheten används till mer än 50 % i allmännyttig verksamhet – användandet kan beräknas utifrån t. ex. yta eller tid • Skattepliktiga – om det allmännyttiga användandet är mindre än 50 % – s. k. uttagsbeskattning sker av föreningens eget användande och avdrag får göras för fastighetens samtliga kostnader Med fastighet menas de olika byggnaderna var för sig

Personalliggare i byggbranschen

Personalliggare i byggbranschen

Ny lagstiftning från 1 januari 2016 • Krav på elektronisk personalliggare i byggbranschen •

Ny lagstiftning från 1 januari 2016 • Krav på elektronisk personalliggare i byggbranschen • Syfte – motverka förekomsten av svartjobb – främja sundare konkurrens • Övergångsbestämmelser

Idrottsföreningen kan vara byggherre • Om föreningen för egen räkning utför eller låter utföra

Idrottsföreningen kan vara byggherre • Om föreningen för egen räkning utför eller låter utföra – projekteringsarbeten – byggnadsarbeten • Om kostnaderna för arbete och material överstiger fyra prisbasbelopp (exklusive moms) • Byggherren anmäler till Skatteverket – byggstart – adress för byggarbetsplats – när arbetet avslutas Föreningen kan överlåta ansvaret till en näringsidkare som fått i uppdrag att självständigt ansvara för arbetet

E-tjänsten Personalliggare bygg

E-tjänsten Personalliggare bygg

Övrigt

Övrigt

Kassaregister • Kravet på kassaregister gäller inte vid försäljning som är undantagen inkomstskatt •

Kassaregister • Kravet på kassaregister gäller inte vid försäljning som är undantagen inkomstskatt • Om föreningen har skattepliktig kontantförsäljning överstigande fyra prisbasbelopp (177, 300 kr, 2016) krävs kassaregister

Kassaregister Överstiger kontant omsättning fyra prisbasbelopp (177 300 kr, 2016)? Nej Inget kassaregister Nej

Kassaregister Överstiger kontant omsättning fyra prisbasbelopp (177 300 kr, 2016)? Nej Inget kassaregister Nej Kassaregister Ja Är föreningen allmännyttig? Ja Har verksamheten eller försäljningen något sammanhang med föreningens ändamål och verksamhet? Ja Inget kassaregister

Glöm inte att anmäla adressändring • Skatteverkets blankett – Adress-/Namnändring, Ideella föreningar och stiftelser,

Glöm inte att anmäla adressändring • Skatteverkets blankett – Adress-/Namnändring, Ideella föreningar och stiftelser, SKV 2020

Avregistrering • Medlemsmöte • Årsmöte – Beslut från årsmötet När, var, hur? • Organisationsnummer

Avregistrering • Medlemsmöte • Årsmöte – Beslut från årsmötet När, var, hur? • Organisationsnummer • Underskrift från behörig person • Blankett Anmälan, Avregistrering, SKV 2021

Vart vänder jag mig? UPPSALA Stockholm Södermanland Uppland Västmanland MARIESTAD Dalarna Halland Hälsingland Gästrikland

Vart vänder jag mig? UPPSALA Stockholm Södermanland Uppland Västmanland MARIESTAD Dalarna Halland Hälsingland Gästrikland Värmland Västsvenska Västergötland Örebro VÄSTERVIK Blekinge Gotland Jämtland/Härjedalen Skåne Småland Norrbotten Västernorrland Östergötland

Broschyrer

Broschyrer

Samarbete om skatter Riksidrottsförbundet och Skatteverket har ett samarbete där samtliga distriktsförbund ingår Genom

Samarbete om skatter Riksidrottsförbundet och Skatteverket har ett samarbete där samtliga distriktsförbund ingår Genom denna samverkan får idrottsföreningar i hela Sverige unik hjälp när det gäller frågor om skatter och avgifter

Tack för i dag Vi finns på skatteverket. se

Tack för i dag Vi finns på skatteverket. se