Halkla likiler Nedir Halkla ilikiler kavram zerinde uzun

  • Slides: 37
Download presentation
Halkla İlişkiler Nedir? Halkla ilişkiler kavramı üzerinde uzun süre tam bir görüş birliğine varılamamıştır.

Halkla İlişkiler Nedir? Halkla ilişkiler kavramı üzerinde uzun süre tam bir görüş birliğine varılamamıştır. Bu nedenle kavram sosyal bilimlerin alt dalları içinde yorumlanmaktadır. 65 uzmanın yaptığı araştırmada 472 tanım analiz edilmiş ve bu tanımların analizi sonucunda halkla ilişkiler ile ilgili daha kapsayıcı bir tanım yapılmıştır. “Halkla ilişkiler, bir işletme ile hedef kitle arasında karşılıklı iletişimi, anlayışı, kabulü ve işbirliğini sağlamaya ve sürdürmeye yardımcı bir yönetim fonksiyonudur. ” (Harlow. 1976. s. 35).

Halkla İlişkiler Nedir? • 1976’daki halkla ilişkiler tanımından sonra 1978’de Mexico City’de Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler Nedir? • 1976’daki halkla ilişkiler tanımından sonra 1978’de Mexico City’de Halkla İlişkiler Derneklerinin Dünya Asemblesi’nde üzerinde uzlaşılan tanıma göre; “Halkla ilişkiler, kuruluş yöneticilerinin programlarını uygulayabilmek, hem kuruluş hem de halka hizmet verebilmek için eğilimleri, istekleri analiz etmek ve sonuçlarını tahmin etmeye yönelik sosyal bilim ve sanattır. ”

Halkla İlişkiler Nedir? Buradan hareketle yukarıda ifade ettiğimiz tüm halkla ilişkiler tanımlarındaki bazı ortak

Halkla İlişkiler Nedir? Buradan hareketle yukarıda ifade ettiğimiz tüm halkla ilişkiler tanımlarındaki bazı ortak noktaları şöyle toplayabiliriz. – Halkla ilişkiler, organizasyonlara özgü bir faaliyettir. – Halkla ilişkilerde hedef kitle (ilgili çevreler) hem kurum içi hem de kurum dışı çevreleri kapsamaktadır. – Halkla ilişkiler, bir iletişim çabasıdır. – Halkla ilişkiler, iletişimde anlayış, kabul ve işbirliği çerçevesinde gerçekleşir. – Halkla ilişkilerde iletişimin ikna edici şekilde tasarlanıp gerçekleştirilmesi gerekir. – Halkla ilişkiler, bir yönetim fonksiyonudur. – Halkla ilişkiler, bir süreçtir.

Halkla İlişkiler Nedir? Bu tanımlar bizlere yönetimin ilgili her türlü konu hakkında haberdar olması

Halkla İlişkiler Nedir? Bu tanımlar bizlere yönetimin ilgili her türlü konu hakkında haberdar olması ve kamuoyuna karşı her zaman açık davranması gerektiğini göstermektedir. Bunların yanı sıra yönetimin kamu çıkarlarına hizmet etmesi için de üzerine düşen sorumluluğunu araştırmakta ve tanımlamaktadır. Öte yandan halkla ilişkiler, yönetimi gelişmelerden haberdar etmekte ve bu gelişmelerle birlikte ortaya çıkan değişimlerden etkili bir biçimde yararlanmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda eğilimleri önceden tahmin etmede erken bir uyarı sistemi gibi hizmet etmektedir.

Halkla İlişkiler Bir Süreçtir Temeli iletişime dayanan halkla ilişkilerde iyi ve etkili bir iletişim

Halkla İlişkiler Bir Süreçtir Temeli iletişime dayanan halkla ilişkilerde iyi ve etkili bir iletişim kurulabilmesi için, işletmenin hedef kitlesini iyi tanıması ve onlara ulaşmada kullanılacak araçların buna göre belirlenmesi gerekir. Tanımada yapılması gereken ilk iş, karşımızdaki kitlenin eğitim seviyesi, kültür düzeyi, gelir durumu, mesleki dağılımları, yaşları, kurumla ilgili istekleri, şikayetleri gibi bilgilere ulaşılarak hedef kitlenin tanınmasıdır. Anketler, toplantılar, basını izleme, danışma ve hedef kitle ile yüze ilişkiler gibi yöntem ve tekniklerle tanıma işlevi gerçekleştirilmektedir.

Halkla İlişkiler Bir Süreçtir Bir işletmede yönetim süreci planlama, örgütleme, etkileme ve kontrol fonksiyonlarından

Halkla İlişkiler Bir Süreçtir Bir işletmede yönetim süreci planlama, örgütleme, etkileme ve kontrol fonksiyonlarından oluşmaktadır. Halkla ilişkiler etkileme fonksiyonunda devreye girmektedir. İşte bu etkileme bölümü, amaç doğrultusunda tamamen gönüllü olarak insan gücünü, beynini motive etmekle ilgilidir. Yönetimin en temel görevi, organizasyonun amaçları doğrultusunda doğru kararlar almaktır. Organizasyonun aldığı ve alacağı kararların doğruluğu, karardan etkilenenlerin ve yönetim hedeflerinin doğruluğuna bağlıdır.

Halkla İlişkiler Bir Süreçtir Doğru adımların atılması için, halkla ilişkiler, kuruluşun en üst kademedeki

Halkla İlişkiler Bir Süreçtir Doğru adımların atılması için, halkla ilişkiler, kuruluşun en üst kademedeki yöneticisine çizilecek politika konusunda yol gösterme ve ona kamuoyunun görüşleriyle ilgili bilgi taşıma işlevine sahiptir. Kamuoyu ve kuruluş arasındaki bağı kurup geliştirmekte, en üst yöneticiden en küçük memuruna kadar tüm kuruluş çalışanlarını kuruluşun dış görüntüsünü geliştirmek için nasıl davranmaları, nelere dikkat etmeleri gerektiği, hedef kitlenin kuruluş hakkındaki izlenimleri konularında eğitmektedir (Asna, 1997, s. 230).

Halkla İlişkiler Bir Süreçtir • Bu işlev yerine getirilirken, halkla ilişkiler aktivitelerinin üzerine inşa

Halkla İlişkiler Bir Süreçtir • Bu işlev yerine getirilirken, halkla ilişkiler aktivitelerinin üzerine inşa edileceği temeli oluşturan bir süreçten de söz etmek mümkündür. Bu süreci John Master The Nature of Public Relations adlı kitabında RACE olarak tanımlamıştır. • Halkla ilişkiler eylemlerinde RACE’i oluşturan anahtar kavramlar şöyle açıklanabilir.

Halkla İlişkiler Bir Süreçtir 1. Araştırma(Research) Problem veya durum nedir? 2. Eylem (Action) Bu

Halkla İlişkiler Bir Süreçtir 1. Araştırma(Research) Problem veya durum nedir? 2. Eylem (Action) Bu konuda neler yapılabilir? 3. İletişim (Communication) Bu konu hedef kitleye nasıl anlatılacak? 4. Değerleme (Evaluation) Hedefe ulaşıldı mı? Etkileri ne oldu? Bu konuda diğer bir yaklaşım ise; altı öğeden oluşan zincirin sonsuz bir süreç olduğu düşüncesine dayanır. Bu süreçte birkaç adım vardır;

Halkla İlişkilerin Hedef Kitlesi Halkla ilişkiler açısından hedef kitleyi Robert Ross; “kuruluşun dikkate alması

Halkla İlişkilerin Hedef Kitlesi Halkla ilişkiler açısından hedef kitleyi Robert Ross; “kuruluşun dikkate alması gereken, ortak beklentileri olan, kuruluşla doğrudan ya da dolaylı bağı olan insan toplulukları” olarak tanımlamaktadır (Aktaran; Peltekoğlu, 2001, s. 143). Diğer bir deyişle, işletmenin iletişim kurup mesajlarını iletmek istediği kişi ve kuruluşlar hedef kitleyi oluştururlar. Kısacası faaliyetleri ile kuruma olumlu ya da olumsuz yönde etkilemesi olası kitleye hedef kitle diyoruz.

Halkla İlişkilerin Hedef Kitlesi Günümüzde yoğun rekabet altında kuruluşlar hedef kitleleri ile işbirliği yapmadan,

Halkla İlişkilerin Hedef Kitlesi Günümüzde yoğun rekabet altında kuruluşlar hedef kitleleri ile işbirliği yapmadan, onların düşüncelerini dikkate almadan ayakta kalamazlar. Halkla ilişkiler faaliyetlerinin amacı; kimi zaman bir organizasyonun ürün, hizmet veya eylemlerine karşı kamuoyu desteğini arttırmak, kimi zamanda siyasal bir partinin üye sayısını ve taraftarlarını arttırmak ya da sosyal amaçlı bir derneğin faaliyetlerine kamuoyunun ilgi ve bilgisini arttırmak da olabilir. Halkla ilişkilerde organizasyonun ürün, hizmet, plan, politika ve çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek ve benimsetmek amacıyla yönetim hedeflerine katkıda bulunur.

Halkla İlişkilerin Hedef Kitlesi Öte yandan kamu anlayışını ve kabulünü sağlamak için program geliştirme,

Halkla İlişkilerin Hedef Kitlesi Öte yandan kamu anlayışını ve kabulünü sağlamak için program geliştirme, yönetim ve değerlendirmenin yanı sıra ilgili hedef kitlenin tutumlarını ölçmek, değerlendirmek ve yorumlamakla birlikte onların gereksinim ve beklentilerini bu amaçlarla çakıştırmak gereklidir. Bu amaçları gerçekleştirebilmesi için işletmelerin hedef kitle ilgili bilgileri elde etmeleri son derece önemlidir. Bu işletmeler, kendisinden etkilenebilecek ve kurumu etkileyebilecek tüm grupları, halkı oluşturan tüm kesimleri bilmek, onları tanımak zorundadır.

Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları Halkla ilişkilerin kapsamına giren bazı kavramlar, halkla ilişkilerin bütünü ile

Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları Halkla ilişkilerin kapsamına giren bazı kavramlar, halkla ilişkilerin bütünü ile özdeşleştirilmektedir. Dolayısıyla halkla ilişkiler tek bir faaliyete indirgenmektedir. Şüphesiz bu durum doğru bir yaklaşım değildir. Aslında kendi içlerinde de alt başlıklara ayrılabilen aşağıdaki uzmanlık alanlarını kısaca incelemekte yarar vardır. Danışmanlık; Halkla ilişkiler uygulama alanları içerisinde yer alan bu kavram, kuruluşların üst yöneticilerine stratejik konularda danışmanlık hizmeti verilmesini içerir.

Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları Araştırma; Halkla ilişkiler stratejilerini planlamak için konu ile ilgili tutum

Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları Araştırma; Halkla ilişkiler stratejilerini planlamak için konu ile ilgili tutum ve davranışların belirlemek gerekir. Böyle bir araştırma, ilk olarak karşılıklı anlamayı, ikinci olarak hedef kitleyi etkileme ve ikna etme amacıyla kullanılabilir. Diğer bir deyişle; düzenlenecek kampanyada halkla ilişkiler uzmanı, amaçlarını doğru belirlemek ve hedef kitlesini seçebilmek için bulunulan durumu bütünüyle ve objektif olarak değerlendirmelidir. Böyle araştırma ile oluşturulan halkla ilişkiler kampanyası çok daha iyi planlanacak ve sonuçları etkili olacaktır.

Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları Medya İlişkileri; Halkla ilişkiler uzmanları mesajlarını hedef kitlelerine aktarabilmek için

Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları Medya İlişkileri; Halkla ilişkiler uzmanları mesajlarını hedef kitlelerine aktarabilmek için iletişim araçlarına ihtiyaç duyarlar. Öte yandan iletişim araçları da varlıklarını sürdürebilmek için bilgi ve haber gereksinimi içindedirler. İşte bu karşılıklı gereksinim, iyi ilişkilerin geliştirilmesini özellikle halkla ilişkiler adına zorunlu hale getirmektedir. Halkla ilişkiler uzmanları kurumlarını ilgilendiren olaylarla ilgili olarak medya kuruluşlarındaki kişi ve gruplarla mesaj alışverişi ve etkileşim içerisinde bulunurlar.

Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları Duyurum; Duyurum, kuruluşla ilgili haberlerin, haber olma değerine bağlı olarak

Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları Duyurum; Duyurum, kuruluşla ilgili haberlerin, haber olma değerine bağlı olarak medyada ücretsiz olarak yayınlanmasıdır. İnsanlar yazılı ya da görsel basında çıkan haberlere değer verirler. Halkla ilişkiler mesajları reklam ve benzeri etkinliklerdeki gibi ticari içerikli olarak algılanmamakta, haber olarak görülmektedir. Şüphesiz bu durum inanılırlık ve güvenilirlik açısından duyurumu çekici kılmaktadır. Halkla ilişkiler uzmanları, planlanmış mesajları sistemli bir şekilde medyaya gönderirler. Gönderilen bu mesajların medyada yayınlanma olasılığı haber değeri taşımasıyla ilgilidir.

Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları Çalışanlarla/Üyelerle İletişim; Bir kuruluş ve çalışanları arasında ilişki kurmaya yönelik

Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları Çalışanlarla/Üyelerle İletişim; Bir kuruluş ve çalışanları arasında ilişki kurmaya yönelik çalışmalardır. Çalışanlarla iletişim, çalışanları kurumun çalışmalarından, hedeflerinden varsa problemlerinden haberdar ederek, takım ruhunu oluşturmayı, kurum bilincini yerleştirmeyi amaçlar. Bu amaçla yapılan girişimler, çalışanlar arasındaki sorunları azaltmak, memnuniyeti sağlamak, takım ruhunu oluşturmak, motivasyonu arttırmak gibi çalışmaları içerir.

Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları Yakın Çevre İlişkileri; Bir kuruluşun bulunduğu bölge içinde yaşayan çevre

Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları Yakın Çevre İlişkileri; Bir kuruluşun bulunduğu bölge içinde yaşayan çevre halkla iletişimi ve onlara yönelik yaptığı halkla ilişkiler etkinlikleridir. Burada halkla ilişkilerin hedefi kurumun bir parçası olduğu, içinde yaşadığı çevreyle, komşularıyla, sivil toplum örgütleriyle olumlu iletişiminin sağlanmasıdır. Bu amaçla kurumu toplumsal sorumluluğu konusunda bilinçlendirir. Toplum için önemli olan eğitim, çevre, işsizlik, sağlık gibi konularda aktif rol almasını sağlar.

Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları Kamu Yararına Faaliyetler; Çoğunlukla halkla ilişkilerin yerine kullanılan bu kavram

Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları Kamu Yararına Faaliyetler; Çoğunlukla halkla ilişkilerin yerine kullanılan bu kavram kamu yararının gözetildiği etkinlikleri içerir. Kamu yararına faaliyetler kurumun içinde yaşadığı toplumun menfaatlerine, refahının yükseltilmesine yönelik yapılan çalışmalardır. Şüphesiz bu faaliyetlerle kurum sadece kendini düşünmediğini, içinde yaşadığı toplumu da düşündüğünü ifade etmeye çalışır. Dolayısıyla toplumun gözünde kurumun imajının arttırılması amaçlanır.

Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları Hükümet İlişkileri; Hükümete yönelik olarak planlanan halkla ilişkilerin hedefi, kurumun

Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları Hükümet İlişkileri; Hükümete yönelik olarak planlanan halkla ilişkilerin hedefi, kurumun hükümetle, parlamenterle, bakanlıklarla, çeşitli kamu kuruluşlarıyla iletişiminin güçlendirilmesine çalışılır. Aynı zamanda kurumu ilgilendiren hükümet kararlarında, kurumun görüşünün de alınması sağlanır. Şüphesiz bu konuda halkla ilişkilerin kullanacağı yöntem, kamuoyu etkisini kullanarak, hükümeti belirli konularda karar almaya yönlendirmektir.

Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları Konu Yönetimi; Sorun yönetimi ya da olay yönetimi olarak da

Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları Konu Yönetimi; Sorun yönetimi ya da olay yönetimi olarak da kullanılan bu kavram halkla ilişkiler fonksiyonunun bir parçasıdır. Konu yönetimi, kuruluşu ve o kuruluşun hedef kitlesini etkileyen kamu politikasını tanımlayan, değerlendiren ve aynı zamanda da cevap veren proaktif bir süreçtir. Bu süreçte, kurumlara problem yaratabilecek sorunlar önceden belirlenir ve bunları aşmak için kuruluşlar adına çözümler üretilerek programlar hazırlanır ve yönetilir.

Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları Finansal Halkla İlişkiler; Kuruluşların ortakları ve diğer iş dünyası ile

Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları Finansal Halkla İlişkiler; Kuruluşların ortakları ve diğer iş dünyası ile ilişkilerini düzenleyecek iletişim programlarını içerir. Özellikle yatırımcı ve ortaklara yönelik olarak bilinen bu kavram ile kurumun finansal gücü ve ekonomik hedefleri ile ilgili bilgilendirmelerle olumlu bir imaj yaratılmaya çalışılır. Özellikle kurumun halka açılma ya da özelleştirme öncesinde ve sonrasında yatırımcıları, ekonomi basınını, aracı kurumları, finansal analistleri hedef alan çeşitli etkinlikler düzenleyerek kurumla ilgili bilgilerin medyada yer almasını sağlar.

Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları Endüstri ile İlişkiler; Kurumun kendi etkinlik sahasındaki diğer firmalarla ve

Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları Endüstri ile İlişkiler; Kurumun kendi etkinlik sahasındaki diğer firmalarla ve ticari birliklerle olan ilişkileridir. Daha açık bir deyişle, endüstri mal ve hizmetleri kullananlarla yani son tüketici olmayanlarla olan ilişkileri içerir. Kuruluşların hizmet verdikleri sanayi içerisinde yer alan diğer firmalarla da iletişim kurmaları gereklidir.

Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları Gelişme ve Kaynak Sağlama; Özellikle kar amacı gütmeyen kuruluşların kendilerine

Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları Gelişme ve Kaynak Sağlama; Özellikle kar amacı gütmeyen kuruluşların kendilerine bağış sağlayanlar ya da üyelerle ilişkilerini kurma ve korumaya yönelik çalışmalarıdır. Kar amacı gütmeyen kurumlarda halkla ilişkilerin hedefi, kurumun amaçlarının kamuoyunda bilinmesinin sağlanması, daha fazla kişinin bu amaca destek vermesi, gönüllülerin, üyelerin sayısının arttırılmasıdır. Bunların yanı sıra kurumun amaçları için maddi kaynak bulunması ve toplumda kurumun etkinliğinin artmasıdır.

Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları Çoklu Kültürlerle İlişkiler/Çeşitli Çalışma Alanları; Çeşitli kültürel gruplardan oluşan bireylerle

Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları Çoklu Kültürlerle İlişkiler/Çeşitli Çalışma Alanları; Çeşitli kültürel gruplardan oluşan bireylerle ve gruplarla ilişkilerdir. Günümüzde işletmelerin faaliyet alanları global bir hayat kazanmıştır. İşte böyle bir hayat işletmeleri farklı kültürlerden bireylerle çalışmalarını gerektirmektedir. Bu noktada halkla ilişkiler bu farklı kültürlerden bireylerin iletişiminde bir anahtar rol üstlenmektedir.

Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları Özel Olaylar; Olay, olağandışı, sıra dışı, farklı bir şeylerin olması

Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları Özel Olaylar; Olay, olağandışı, sıra dışı, farklı bir şeylerin olması durumunu çağrıştırır. Bu da sıra dışılığı ve farklılığı ile medyanın dikkatini ve ilgisini çekmede etkili bir fırsat sunar. Hedeflenen etkileşim guruplarına ya da kitlelere ulaşmada ve ilgi çekmede özel olaylardan faydalanılır. Özel olaylar genellikle medyada görünürlük sağlama için uygulanan halkla ilişkiler yöntemlerinden birisidir. Bir etkinlik, örneğin yarışma, kuruluş yıldönümleri, açılışlar gibi olaylarda görünürlük ya da katılım sağlamak için uygulanan halkla ilişkiler yöntemlerindendir.

Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları Pazarlama İletişimi; Pazarlama iletişimi, ürünün toplam önerisini tüketicilerin amaçlarına ulaşmasına

Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları Pazarlama İletişimi; Pazarlama iletişimi, ürünün toplam önerisini tüketicilerin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olacak hem de kuruluşu kendi amaçlarına yaklaştıracak biçimde, tüketicilerle paylaşmasıdır. Tüketicilerle kuruluş arasında oluşan sürekli bir diyalog olarak da niteleyebiliriz. Bir ürün, hizmet veya fikri satmak için reklam, duyurum, doğrudan pazarlama, promosyon, ticari şovlar ve özel olayları kapsayan tüm etkinliklerdir. Kısacası pazarlama amaçlı her türlü iletişimi içerir.

Halkla İlişkilere Yakın Diğer Kavramlar Dünyada her konuda yaşanan hızlı gelişmeler, beraberinde yeni değişimleri

Halkla İlişkilere Yakın Diğer Kavramlar Dünyada her konuda yaşanan hızlı gelişmeler, beraberinde yeni değişimleri de getirmektedir. Dolayısıyla kurumlarda bu hızlı gelişmelerin ve değişimlerin yaşandığı ortama uyabilmek için yoğun bir rekabet içindedirler. Bu durumda kurumlar, reklam, halkla ilişkiler, satış geliştirme, kişisel satış gibi kitlesel ya da kitlesel olmayan iletişim yöntemlerinin desteğine ihtiyaç duymaktadırlar. Ancak halkla ilişkiler, kendisiyle bazı konularda benzer işlevler gören diğer tekniklerle ve kavramlarla karıştırılmaktadır.

Halkla İlişkilere Yakın Diğer Kavramlar • Halkla İlişkiler ve Reklam • Halkla ilişkilerin de

Halkla İlişkilere Yakın Diğer Kavramlar • Halkla İlişkiler ve Reklam • Halkla ilişkilerin de reklamın da izlediği yol farklı olduğu halde, her nedense ikisi sürekli birbirine karıştırılmaktadır. Oysa bu kavramlar, bazen iç içe geçmiş olmalarına karşın gerçekte farklı şeyleri ifade eder. Her ikisinin de birer iletişim yöntemi olduğu ve insanların düşünce ve tavırlarını etkileme amacı güttüğü açıktır. Ancak bu noktadan sora ikisi de farklı yol izlerler.

Halkla İlişkilere Yakın Diğer Kavramlar Reklam, satın almaya ikna edici en iyi mesajı, ürünün

Halkla İlişkilere Yakın Diğer Kavramlar Reklam, satın almaya ikna edici en iyi mesajı, ürünün veya hizmetin hedef kitlesine ulaştırır. Halkla ilişkiler ise, satış için gerekli olan şartları ve uygun çevreyi yaratma çabasındadır. Bu durumda halkla ilişkiler, ilgili olduğu noktada reklamı ve pazarlama etkinliklerini destekleyen bir faaliyettir. Bununla birlikte birçok kuruluş, gerçekleştirdiği etkinlikte çok yönlü mesaj verebilmek için halkla ilişkilerle reklamı bir arada koordineli olarak kullanır.

Halkla İlişkilere Yakın Diğer Kavramlar • Halkla İlişkiler ve Propaganda • Halkla ilişkilerin karıştırıldığı

Halkla İlişkilere Yakın Diğer Kavramlar • Halkla İlişkiler ve Propaganda • Halkla ilişkilerin karıştırıldığı kavramalardan bir diğeri de propagandadır. Halkla ilişkilerin ortaya çıktığı ilk yıllarda propaganda terimi halkla ilişkiler yerine kullanılıyordu. Günümüzde ise halkla ilişkiler çalışmaları kötülenmek istendiğinde propaganda etiketi yapıştırılarak onun saygınlıktan uzak bir sanat olduğu ima edilmektedir. Bireylerin, grupların veya kitlelerin fikirlerini değiştirmeye yönelik faaliyetleri içeren propaganda da bir ideolojinin aşılanması amaçlanmaktadır.

Halkla İlişkilere Yakın Diğer Kavramlar Halkla ilişkiler ile propaganda arasında bazı farklar vardır. Halkla

Halkla İlişkilere Yakın Diğer Kavramlar Halkla ilişkiler ile propaganda arasında bazı farklar vardır. Halkla ilişkilerde esas olan doğru bilgi, iyi niyet, dürüst harekettir. Propaganda ise tek yönlüdür ve abartma üzerine kurulmuştur. İyi niyete her zaman yer verilmez ve tartışma kabul etmez. Halkla ilişkiler ise fikir tartışmalarına açıktır. Halkla ilişkiler gerçekleri açıklama yoluyla hedef kitleyi ikna etmeye çalışırken propaganda çok tekrar yoluyla ikna eder.

Halkla İlişkilere Yakın Diğer Kavramlar • Halkla İlişkiler ve Gazetecilik • Halkla ilişkiler uzmanları

Halkla İlişkilere Yakın Diğer Kavramlar • Halkla İlişkiler ve Gazetecilik • Halkla ilişkiler uzmanları ve gazeteciler yazdıkları bazı metinlerde benzer esaslar doğrultusunda hareket etmelerine rağmen halkla ilişkiler ile gazetecilik birbirinden farklıdır. Aslında halkla ilişkiler uzmanı da gazeteci de aynı yöntemleri kullanarak kitle iletişim araçlarında yayınlanmak üzere mesaj üretirler. Fakat her ikisinin de amaçları, hedef kitleleri ve iletişim kanalları birbirinden farklıdır.

Halkla İlişkilere Yakın Diğer Kavramlar Halkla İlişkiler ve Pazarlama ve iletişim bir arada çalışarak

Halkla İlişkilere Yakın Diğer Kavramlar Halkla İlişkiler ve Pazarlama ve iletişim bir arada çalışarak rekabetin oldukça yoğun yaşandığı pazarlarda örgüte ilişkin pozitif yönlü bir imaj oluşturmakla yükümlüdürler (Murphy, 1997, s. 363). Pazarlama ve halkla ilişkiler uzmanları MPR (Marketing Public Relations) Pazarlama Amaçlı Halkla İlişkiler kavramını 1980’lerden sonra gittikçe artan bir biçimde literatürlerinde kullanmaya başlamışlardır. Bu terim ilk olarak Amerika’da pazarlama faaliyetlerini destekleyen halkla ilişkileri işaret etmek amacıyla kullanılmıştır. Hatta MPR’ın halkla ilişkilerden bağımsız bir alan olarak değerlendirilmesini isteyen kimi uzmanlar; halkla ilişkilerin bu türünün kendi içinde özerkleştiğini tüketici niteliği taşımayan kesimlerle de ilişkileri kapsayan halkla ilişkilerin diğer biçimlerinden ayrı olarak ortaya konulmasını önermişlerdir.

Halkla İlişkilere Yakın Diğer Kavramlar Bütünleşik Pazarlama İletişimi Endüstri toplumundan enformasyon toplumuna geçişle birlikte

Halkla İlişkilere Yakın Diğer Kavramlar Bütünleşik Pazarlama İletişimi Endüstri toplumundan enformasyon toplumuna geçişle birlikte tüketicilerin davranışlarında olduğu kadar pazar yapılarında da önemli değişmeler yaşanmaya başlanmıştır. Bundan dolayı yönetim geleneksel yöntemlerle yoluna devam edemeyeceğini anlamış ve kendini sürekli olarak yenileme dönemine girmiştir. Çünkü son yıllarda yoğun rekabet ortamına uyum sağlama çabaları ve çevreden yöneltilen eleştiriler, işletmelerin reklam, halkla ilişkiler, satış geliştirme, kişisel satış gibi kitlesel olan ve olmayan iletişim yöntemlerinin desteğine daha fazla ihtiyaç duymalarına neden olmaktadır.

Halkla İlişkilere Yakın Diğer Kavramlar Geleneksel pazarlama iletişimi yöntemleri ile parçalanan ve etkinliği azaltılan

Halkla İlişkilere Yakın Diğer Kavramlar Geleneksel pazarlama iletişimi yöntemleri ile parçalanan ve etkinliği azaltılan iletişim çalışmalarını, stratejik olarak planlayan ve koordine eden halkla ilişkiler satın alma davranışlarını doğrudan etkileyen bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımında örgüt içinde kilit bir görev üstlenmektedir.

Halkla İlişkilere Yakın Diğer Kavramlar Geleneksel anlamda ayrı yürütülen reklam, halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama

Halkla İlişkilere Yakın Diğer Kavramlar Geleneksel anlamda ayrı yürütülen reklam, halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama ve satış promosyonu gibi pazarlama iletişimi faaliyetlerinin birbirleri ile bütünleşerek güçlü bir sinerji yaratmaları gerekmektedir. Dolayısıyla bütünleşik iletişimi, tüm iletişim çabalarının stratejik bir koordinasyonu olarak tanımlamak mümkündür. Bütünleşik pazarlama iletişimi hedef kitleye belirli marka imajı ve spesifik faydalar yaratabilmek içi tek bir sese ihtiyaç duymaktadır. Bu mesajlar birbirini tutmuyor veya uyuşmuyorsa tüketici anahtar mesajı kaybetmektedir.