KONU 1 Tanm ve Halkla likiler Halkla likiler

  • Slides: 21
Download presentation
KONU 1: Tanım ve Halkla İlişkiler: Halkla İlişkiler Tanımlarının Eleştirel Bir Yaklaşımla Analizi

KONU 1: Tanım ve Halkla İlişkiler: Halkla İlişkiler Tanımlarının Eleştirel Bir Yaklaşımla Analizi

 • Halkla İlişkiler nedir? Public Relations terimini çevirdiğimizde “public”, “halk” anlamına gelmektedir. Peki

• Halkla İlişkiler nedir? Public Relations terimini çevirdiğimizde “public”, “halk” anlamına gelmektedir. Peki buradaki halk Türk halkını mı ifade ediyor?

 • Public Relations Society of America (PRSA) «Halkla ilişkiler, kamular ve kurumlar arasındaki

• Public Relations Society of America (PRSA) «Halkla ilişkiler, kamular ve kurumlar arasındaki karşılıklı anlayışın gelişmesine katkıda bulunarak bizim karmaşık ve çoğulcu toplumumuzun hedeflerine ulaşmasında ve işlevlerini gerçekleştirmesine yardımcı olur. » (akt. Becerikli, 2008: 14)

 • Grunig ve Hunt (1984) Örgüt ve kamuları arasındaki iletişim yönetimi, • British

• Grunig ve Hunt (1984) Örgüt ve kamuları arasındaki iletişim yönetimi, • British Institute of Public Relations Örgüt ve kamuları arasında karşılıklı anlayışı kurmak ve sürdürmek için önceden düşünülmüş, planlanmış ve desteklenmiş çabalar bütünü (akt. Becerikli, 2008: 14)

 • Harlow (1976) «Bir örgüt ve kamuları arasında karşılıklı iletişim çizgisinin, kabulün ve

• Harlow (1976) «Bir örgüt ve kamuları arasında karşılıklı iletişim çizgisinin, kabulün ve işbirliginin kurulmasına ve sürdürülmesine yardımcı olan, sorunların ya da konuların yönetimini içeren, yönetimin kamuoyu hakkında bilgilenmesine ve ona uyum göstermesine yardımcı olan, kamu çıkarına hizmet için yönetimin sorumluluklarını tanımlayan ve vurgulayan, yönetime degişimi etkili bir biçimde kullanmasında yardımcı olan, beklenen yönelimlerde erken uyarı sistemi olarak hizmet gören, araştırmayı ve etik iletişim tekniklerini araçları olarak kullanan bir yönetim fonksiyonu» (akt. Becerikli, 2008: 15)

 • Cutlip, Center ve Broom (1996) «kamuoyunu, karşılıklı doyum sağlayıcı iki yönlü iletişime

• Cutlip, Center ve Broom (1996) «kamuoyunu, karşılıklı doyum sağlayıcı iki yönlü iletişime dayalı olarak, iyi özellikler ve sorumlu uygulama yoluyla etkilemeye çalışan planlı çabalar» (akt. Becerikli, 2008: 15)

Tüm bu tanımlarda halkla ilişkiler; • «çatışmanın olmadığı, • varolan sistemin kamuların da rızası

Tüm bu tanımlarda halkla ilişkiler; • «çatışmanın olmadığı, • varolan sistemin kamuların da rızası alınarak kendini sürdürmesi • örgüt-kamu özelinin dısında aslında tüm toplumun ve makro sistemin de kendini üretmesi için bir araç • (ve) bir yönetim fonksiyonu olarak tarif edilmektedir. » (Becerikli, 2008: 15)

Ancak örgütler neye sahip? -kurumsallaşmış belli bir ekonomik güç -sermaye -egemen ideoloji -kendini ifade

Ancak örgütler neye sahip? -kurumsallaşmış belli bir ekonomik güç -sermaye -egemen ideoloji -kendini ifade edebilmekte ve kamuoyunu biçimlendirmekte kullandığı halkla ilişkiler uzmanları (Becerikli, 2008: 15)

Kamular neye sahip? -Bazı STK’lar dışında böyle bir örgütlülüğe sahip kamu yoktur. Dolayısıyla simetrik

Kamular neye sahip? -Bazı STK’lar dışında böyle bir örgütlülüğe sahip kamu yoktur. Dolayısıyla simetrik bir iletişimden söz etmememiz mümkün müdür? • -Örgüt-çevre ve sistem-kamu ilişkisi içinde bir eşitsizlik, bir dengesizlik söz konusu olduğu için aralarındaki ilişki de asimetrik niteliktedir. (Becerikli, 2008: 15)

1990’lardan itibaren halkla ilişkiler alanında bir paradigma değişimi yaşandığını söylemek mümkündür. 1980’li yıllarda örgüt

1990’lardan itibaren halkla ilişkiler alanında bir paradigma değişimi yaşandığını söylemek mümkündür. 1980’li yıllarda örgüt yönetimi halkla ilişkiler daha baskın denilebilir. Yani «örgüt ve kamuları arasındaki iletişim yönetimi» olarak ifade edebileceğimiz bir tanım yapılırken son yıllarda «ilişki» kavramı çok sayıda halkla ilişkiler tanımının bel kemiğini oluşturur hale gelmiştir. (Becerikli, 2008: 15 -16)

 «Kısaca halkla ilişkilerin örgüt ve onun toplumsal çevresi arasındaki ilişkilerin tanımlanması ve sürdürülmesinden

«Kısaca halkla ilişkilerin örgüt ve onun toplumsal çevresi arasındaki ilişkilerin tanımlanması ve sürdürülmesinden sorumlu bir yönetim fonksiyonu olarak tanımlanması halkla ilişkiler teorisi ve uygulamasına yönelik belli başlı yaklaşımlardan bir tanesini temsil eder hale gelmiştir. » (Temellerini Cutlip ve Center 1952 yılında atmıştır. ) (Becerikli, 2008: 16)

Aynı şekilde halkla ilişkiler alanında yapılan araştırmalarda da «bilgi birikimi» ve «araştırma yöntemleri» açısından

Aynı şekilde halkla ilişkiler alanında yapılan araştırmalarda da «bilgi birikimi» ve «araştırma yöntemleri» açısından pozitif bakış açısının baskın olduğunu söylemek mümkündür. (Becerikli, 2008: 16) Ancak; ampirik ya da yönetim araştırmaları ekonomik ve siyasi kurumların yapısını, iktidarın merkezîleşmesini, egemen bağımlı ilişkilerini ve sınıf çıkarlarını analiz dışında tutarlar. (Becerikli, 2008: 17)

Eleştirel yaklaşımların dayanak noktasını ise siyasi ve ekonomik ilişkilerin asimetrik yapısı oluşturur. Yani yönetim

Eleştirel yaklaşımların dayanak noktasını ise siyasi ve ekonomik ilişkilerin asimetrik yapısı oluşturur. Yani yönetim araştırmaları var olan düzenin sürmesi yönünde varlık gösterirken, eleştirel kuram bir düzen değişikliğini hedeflemektedir. (Becerikli, 2008: 17)

Peki bu fark halkla ilişkiler disiplini açısından ne anlama gelmektedir? • «halkla ilişkilerin ideolojik

Peki bu fark halkla ilişkiler disiplini açısından ne anlama gelmektedir? • «halkla ilişkilerin ideolojik yapısının var olan kapitalist sistemin devamını sağlamaya yönelik olduğunu, • her ne kadar son yıllarda sosyal sorumluluk kavramı bu disiplin içinde yerleştirilmeye çalışılsa da bunun örgütsel zeminde pratik anlamda var olmadığını, kuramsal tartışmalar etrafında sınırlı kaldığını, • kaldı ki pratik anlamda uygulansa bile sosyal sorumluluk anlayışının da sonuçta örgütlerin kârlılık düzeylerini yükseltme amacına hizmet ettiği oranda önemli sayıldığını söyleyebiliriz. » (Becerikli, 2008: 18 -19)

 • Halkla ilişkilerin çoğu tanımında ortak olan özellik, «halkla ilişkilerin tek yönlü ve

• Halkla ilişkilerin çoğu tanımında ortak olan özellik, «halkla ilişkilerin tek yönlü ve aktarımcı tarif edilen yapısıdır. » • «İki yönlü simetrik yaklaşımda dahi, mesaja kaynaklık eden kurum/kuruluş/kişi ile mesajı alan hedef kitle arasında bir karşılıklılık tarif edilse bile mesajı alanların tekrar kaynağa gönderdiği geri besleme (feedback) örgüt lehine kararlar almak ya da örgüte yeniden çeki düzen vererek ürün ya hizmeti daha iyi satmak için kullanılmaktadır. » (Becerikli, 2008: 19)

Halkla ilişkiler “örgütün hedef ve amaçlarını kullanarak kamuoyunun anlaşılmasını araştıran ve kamuoyunun desteğini kazanmak

Halkla ilişkiler “örgütün hedef ve amaçlarını kullanarak kamuoyunun anlaşılmasını araştıran ve kamuoyunun desteğini kazanmak için bir iletişim programı yaratan bir yönetim fonksiyonu” olarak tanımlanmaktadır. -yönetim fonksiyonu -kamuoyu -eylem olarak iletişim programı (Becerikli, 2008: 19 -20)

 • Yönetim fonksiyonu yani yönetimin bir aracı olmak ne ifade eder? «Halkla ilişkiler

• Yönetim fonksiyonu yani yönetimin bir aracı olmak ne ifade eder? «Halkla ilişkiler biriminin ya da bu görevi üstlenen kişilerin kendi programları, inisiyatifleri ve örgütün hedefleri dışında tanımlanmış hedefleri olamaz. Diğer bir deyişle örgüt, halkla ilişkiler uzmanına hizmet etmesi gereken hedeflerini gösterir ve bu hedeflerin oluşturulması ya da uygulanması sırasında kamu çıkarı ikincil bir rol oynar. » (Becerikli, 2008: 21)

 • Kamuoyu «Kamuoyunu oldukça basit bir biçimde herhangi bir gruba dahil bireylerin tartışarak,

• Kamuoyu «Kamuoyunu oldukça basit bir biçimde herhangi bir gruba dahil bireylerin tartışarak, bir konuda birbirleri üzerindeki karşılıklı etkileşimleri sonucu ortaya çıkan kanaatler olarak tanımlayabiliriz. » Örgüt hakkında oluşacak negatif yönlü bir kamuoyu yani olumsuz kanaatler, örgüte zarar verecek bir potansiyele sahip olarak değerlendirilir. (Becerikli, 2008: 21 -22)

 • İletişim programı Araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme «Değerlendirme süreciyle hedef kitle üzerinde

• İletişim programı Araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme «Değerlendirme süreciyle hedef kitle üzerinde yaratılan etkiler ölçümlenecek, hedef kitlenin istek ve beklentileri öğrenilerek örgütün bu istek ve beklentileri karşılama potansiyeli oluşturulacaktır. » (Becerikli, 2008: 22)

 • Peki ne yapabiliriz? • Halkla ilişkiler alanının «daha kültürel bir bağlamda yorumlanarak

• Peki ne yapabiliriz? • Halkla ilişkiler alanının «daha kültürel bir bağlamda yorumlanarak dengelenmeye ihtiyacı vardır. » • İletişim ve halkla ilişkiler «arasındaki bağı anlayarak halkla ilişkilerin anlamını genişletebiliriz ve halkla ilişkilerin örgütün amaçlarına ulaşmak için, örgütten o örgütün kamularına mesaj gönderen bir faaliyet olarak tanımlamanın ötesine geçebiliriz» (Becerikli, 2008: 24)

Kaynakça • Becerikli, Sema (2008). «Tanım ve Halkla İlişkiler: Halkla İlişkiler Tanımlarının Eleştirel Bir

Kaynakça • Becerikli, Sema (2008). «Tanım ve Halkla İlişkiler: Halkla İlişkiler Tanımlarının Eleştirel Bir Yaklaşımla Analizi» İÇİNDE. . . ve Halkla İlişkiler: Şeytanın Avukatlığından Arabuluculuğa; Bir Disiplinin Eleştirel Analizi, Karınca Yayınları, Ankara, ss. 11 -26.