1 Halkla likilerin Geliimi Halkla ilikiler deyiminin ilk

  • Slides: 35
Download presentation
1 Halkla İlişkilerin Gelişimi • Halkla ilişkiler deyiminin ilk kez Amerika Birleşik Devletleri başkanı

1 Halkla İlişkilerin Gelişimi • Halkla ilişkiler deyiminin ilk kez Amerika Birleşik Devletleri başkanı Thomas Jefferson’un 1807 yılında Kongre’ye gönderdiği mesajda kullanıldığı bilinmektedir (Kazancı, 1982). 1882 yılında Yale Üniversitesi’nde “Halkla İlişkiler ve Hukukçuların Yükümlülükleri” adlı bir konferansta terim olarak geçmiş, 1897 yılında Amerikan demiryolları ile ilgili olarak çıkarılan Demiryolu Yıllığı’nda kullanılmıştır (Ertekin, 2000). Görüldüğü gibi, halkla ilişkiler kavramının ilk ortaya çıktığı ve bir disiplin olarak ele alındığı yer Amerika’dır.

2 Halkla İlişkilerin Gelişimi Bu dönemde, liberal ekonomi politikalarının tüm iddialarına karşın, pazarın ekonomik

2 Halkla İlişkilerin Gelişimi Bu dönemde, liberal ekonomi politikalarının tüm iddialarına karşın, pazarın ekonomik ve toplumsal sorunlarla başa çıkmadaki yetersizliği, kamu harcamalarının ve yatırımlarının artmasını öngören politikaların kabul edilmesine yol açmıştır. O yıllarda ABD’de egemen olan “Bilimsel Yönetim Okulu”na göre bir kuruluşun temel amacı kar elde etmektir. Bunun için olabildiğince verimli çalışmanın sağlanması işçilerin iş başında güdülendirilmeleri ile olanaklıdır. Bilimsel Yönetim Okulu bireyin örgüt dışı sorunlarının (ailesel, toplumsal sorunlar, sendikal ilişkiler vb) örgüt içi davranış ve çalışmalarını etkilediği gerçeğini gözden kaçırmıştır.

3 Halkla İlişkilerin Gelişimi Bunalımla birlikte, sanayiciler, örgüt yöneticileri kendilerinin aynı zamanda müşteriler, çalışanlar

3 Halkla İlişkilerin Gelişimi Bunalımla birlikte, sanayiciler, örgüt yöneticileri kendilerinin aynı zamanda müşteriler, çalışanlar ve hükümete karşı sorumluluklarının olduğunu anlamış oldular. Özel kesim iyiliksever yatırımlar olarak nitelenen harcamaları yapmak, enstitüler kurmak, vakıflar tesis etmek, öğrenciler için burslar vermek şekliyle toplumda kendilerinden yana olumlu imaj yaratırken, yönetimi de yalnız bırakmamaya çalıştılar. Aynı kesim kitle iletişim araçları ile ilişki kurmak, onlardan yararlanmak ve kamuoyunu kendi yararına sonuç verecek biçimde oluşturmak için büyük paralar harcamaya koyuldular.

4 Halkla İlişkilerin Gelişimi • Beyaz Saray’da basın toplantıları düzenlenmesi, halkın dileklerini belirleme komiteleri

4 Halkla İlişkilerin Gelişimi • Beyaz Saray’da basın toplantıları düzenlenmesi, halkın dileklerini belirleme komiteleri kurulması ve süreklilik kazanması, gizliliğin ortadan kaldırılması 1929 Bunalımından sonra görülmeye başladı (Kazancı, 1982). • Çeşitli tarihlerde benzer şekillerde ortaya çıkan ve günümüz rekabet ortamında kuruluşlar ve markaları için yaşamsal öneme sahip olan halkla ilişkilerin gelişimini sağlayan olaylar şu başlıklar altında toplanabilir (Seitel, 2004).

5 Halkla İlişkilerin Gelişimi Büyük şirketlerin gelişmesi: Eskiden alışveriş yapılan mahalle bakkalları, yerel bankalar,

5 Halkla İlişkilerin Gelişimi Büyük şirketlerin gelişmesi: Eskiden alışveriş yapılan mahalle bakkalları, yerel bankalar, semt okulları günümüzde yerini uluslararası pazarda hizmet veren büyük şirketlere, bütün dünyada şubesi olan bankalara bıraktı. Halkla ilişkiler çalışanları bu büyük kuruluşları, hizmet verdikleri halka anlatabilmek ihtiyacı içine girdiler. Toplumdaki değişim, çatışma ve yüzleşmenin artması: Kadın hakları, azınlık hakları, tüketici hakları, hayvan hakları, çevreye yönelik duyarlılığın artması gibi birçok durum günden güne toplumun bir parçası olmaya başladı. World Wide Web’de yaşanan gelişmelerle birlikte bu hareketler daha görünür ve etkili hale geldi.

6 Halkla İlişkilerin Gelişimi İletişimde yaşanan teknolojik yeniliklerin sonucu olarak dünya üzerindeki insanların farkındalıkları

6 Halkla İlişkilerin Gelişimi İletişimde yaşanan teknolojik yeniliklerin sonucu olarak dünya üzerindeki insanların farkındalıkları ve düşüncelerinin artması: İletişim dünyasındaki yeniliklerin ilki matbaanın icadıdır. Bunun ardından kitle iletişiminde, basılı iletişim araçları, radyo ve TV hayatımıza girdi. Daha sonra ise kablolu, uydu, videotape, videodiskler, portatif kameralar, faks makineleri, cep telefonları geliştirildi. World Wide Web ve diğer iletişim teknolojileri belli bir hedef kitleye ulaşmaya yardım etti. 1960 yılında Marshall Mc. Luhan dünyanın günün birinde “küresel bir köy” olacağını öngördü.

7 Halkla İlişkilerin Gelişimi • 21. yy da kamuoyunun gücünün artması: Kamuoyu sadece demokrasinin

7 Halkla İlişkilerin Gelişimi • 21. yy da kamuoyunun gücünün artması: Kamuoyu sadece demokrasinin var olduğu ülkelerde değil, dünyanın birçok bölgesinde baskı altında yaşayan insanlar için de bir güçtür. Halkla ilişkiler uygulamaları karşılıklı anlayış için bir kolaylaştırıcı olduğundan önemi de giderek arttı. • Internet ve World Wide Web’in olağanüstü gelişimi: Dünyada milyonlarca insan sınırsız iletişimin kullanıcıları durumundalar. Şu anda bile bütün dünyada bir yığın insan internette dolaşıyor. İnsanlar daha önceden hiç olmadığı kadar iletişim linkleri aracılığıyla bir aradalar. Bu durum toplumlar için büyük bir değişimi de beraberinde

8 Halkla İlişkilerin Gelişimi Bütün bu etkilerin sonucunda halkla ilişkiler günümüzde kuruluş ve markadan

8 Halkla İlişkilerin Gelişimi Bütün bu etkilerin sonucunda halkla ilişkiler günümüzde kuruluş ve markadan hedef kitlesine, hedef kitleden kuruluş ve markaya yönelik mesajların aktarıldığı ve adına çift yönlü iletişim denilen bir noktaya gelmiştir. Halkla ilişkilerin tarihsel gelişimini anlamanın en güzel yolu, halkla ilişkiler fonksiyonlarının gelişimine bakmaktır. Baskin, Arnoff ve Latimore (1997) bu süreci üç başlık altında incelerler. Bu başlıklar; manipülasyon, bilgi, karşılıklı etkileşim ve anlayış aşamalarıdır. Bir diğer model ise; Grunig ve Hunt’un dört yaklaşımlı modelidir.

9 Halkla İlişkilerin Gelişimi • Buna göre halkla ilişkilerin gelişimi aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir

9 Halkla İlişkilerin Gelişimi • Buna göre halkla ilişkilerin gelişimi aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir (Wilcox vd, 2003). • Basın sözcülüğü/ duyurum dönemi (1850 -1900) • Kamuoyunu bilgilendirme dönemi (1900 -1920) • İki-yönlü asimetrik iletişim dönemi (1920) • İki yönlü simetrik iletişim dönemi (1960’dan günümüze)

10 Basın Sözcülüğü / Duyurum Bu anlayış, 1850 ve 1900 yılları arasında popüler olan

10 Basın Sözcülüğü / Duyurum Bu anlayış, 1850 ve 1900 yılları arasında popüler olan bir anlayıştır. Amaç propagandadır ve iletişim dinleme yerine anlatma üzerine odaklanmıştır. Basın sözcülüğü, birey ya da bir kurum için duyurum elde etme işidir. Basın sözcüsü, kahramanların etrafını çevreleyen mitleri yapılandıran kişidir. Halkla ilişkiler basın sözcülüğü formundan gelişmiştir. Bu uygulamada yapılan, bir tür propagandadır. Gerçekten çok abartıya dayanan tek yönlü bir iletişimle işler. Kurum, kişi ya da markadan ilgili hedef kitlelere bilgi akışı vardır.

11 Basın Sözcülüğü / Duyurum Amaç, duyurumu kullanarak, medyada yer elde etmektir. Hedef kitlelerin

11 Basın Sözcülüğü / Duyurum Amaç, duyurumu kullanarak, medyada yer elde etmektir. Hedef kitlelerin bakış açıları ya da onlarla ilgili bilgi toplanmasına çok az dikkat edilir. Günümüzde, film ve TV yıldızları, kitaplar, gazeteler ve benzerleri için iletişim araçlarının akıllıca kullanıldığı bir yöntemdir. Duyurumda ise, kurum ya da bireyle ilgili etkinlikler hakkında medyaya haber bültenleri dağıtılır. Hemen her amaç için kullanılagelmiştir. “Çiçero’ya oy verin, o iyi biridir” şeklindeki işaretlerin arkeologlar tarafından yıkıntılar arasında bulunması duyurumun eski dönemlerden beri kullanılagelen bir yöntem olduğunu yansıtır. Yaklaşımda tek taraflılıklar ve yarı gerçekler kullanılır (Okay ve Okay, 2002).

12 Kamuoyu Bilgilendirme 1900 ve 1920’li yıllar arası kamuoyunu bilgilendirme anlayışının egemen olduğu bir

12 Kamuoyu Bilgilendirme 1900 ve 1920’li yıllar arası kamuoyunu bilgilendirme anlayışının egemen olduğu bir dönem olarak nitelendirilir. Bir kişi/kuruluşun kendisi ve faaliyetleri hakkında hedef kitlesine bilgi vermesi kamuoyunu bilgilendirmeyi ifade etmektedir (Okay ve Okay, 2002). Amaç, bilginin yayılmasıdır. İletişim kaynaktan alıcıya doğru işler. Halkla ilişkilerin görevi de kamuya mümkün olduğunca doğru ve gerçeğe uygun bilgi iletmektir. Kamuoyunun bilgilendirilmesinin, ikna edici bir yönü olduğu düşünülmez. Dönemin büyük kuruluşlarının sahipleri, yaptıkları işler hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesinin gereksiz olduğunu düşünmekteydiler. Kamu faaliyetleri aracılığıyla kamuoyu ve kamu imajı olgusu bu kişilerin bilincine oldukça yavaş girdi.

13 Kamuoyu Bilgilendirme Onlara göre, kamuoyunun ve özellikle çalıştırdıkları işçilerin fazla bir değeri yoktu.

13 Kamuoyu Bilgilendirme Onlara göre, kamuoyunun ve özellikle çalıştırdıkları işçilerin fazla bir değeri yoktu. Çalışanların sağlık ve güvenlik sorunları yerine kar ile ilgilenme kamuda iş sahipleri hakkında olumsuz bir imaja yol açtı. Kuruluşlar basına herhangi bir bilgi vermedikleri ve kamuya çalışmaları ile ilgili açıklamalar yapmadıkları için adına muckracker denilen bir gazetecilik türü ortaya çıktı. Bu gazetecilerin görüşlerine göre, kuruluşlar belli bir sosyal sorumluluğa sahiptir ve bu nedenle de topluma karşı olan görevlerini yerine getirmek durumundadır.

14 Kamuoyu Bilgilendirme Ivy Lee dönemin öncülerindendir. Hükümet, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve ticari

14 Kamuoyu Bilgilendirme Ivy Lee dönemin öncülerindendir. Hükümet, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve ticari şirketler günümüzde bu anlayışı kullanmaya devam etmektedirler. Kamuoyunu bilgilendirme yaklaşımında kuruluşun amacı, bir cam ev gibi şeffaf olmak ve olumluolumsuz konularda basını bilgilendirmektir. Kurumun temel felsefesi, medyaya kesin doğruyu söylemek olmalıdır. Baskin, Aronoff ve Lattimore (1997)’nin bilgi adını verdiği süreç kamuoyunu bilgilendirme aşamasıdır.

15 İki Yönlü Asimetrik İletişim Karşılıklı iletişim ve anlayış aşaması olarak da ifade edilen

15 İki Yönlü Asimetrik İletişim Karşılıklı iletişim ve anlayış aşaması olarak da ifade edilen bu dönem ise 1920’lerden itibaren günümüze kadar gelen halkla ilişkiler gelişimini yansıtır. Bilimsel ikna amaçlıdır. Bu tarz halkla ilişkiler anlayışında, bilgi akışı kuruluşun lehine olacak şekilde dengesiz bir biçimde gerçekleşir (Wilcox vd, 2003). Rekabet halindeki şirketler ve ajanslar tarafından tercih edilir. Asimetrik dünya görüşünün temelleri şunlardan oluşur:

16 İki Yönlü Asimetrik İletişim 1. Dâhili oryantasyon: Kurumun, organizasyonun üyeleri yalnızca kurumların perspektifinden

16 İki Yönlü Asimetrik İletişim 1. Dâhili oryantasyon: Kurumun, organizasyonun üyeleri yalnızca kurumların perspektifinden dışarıyı gözlemlerler ve organizasyonlarını dışarıdaki başka kişiler gibi algılamazlar. 2. Sitemin kapalı oluşu: Bilgiler ağırlıklı olarak organizasyondan içeriye değil dışarıya akarlar. 3. Etkililik: Etkililik ve düşük maliyetler, yeniliklerden daha önemli olarak görülmektedir. 4. Seçkinlik: Kuruluşun yönetiminin her şeyin en iyisini bildiği varsayılmaktadır. Bunun anlamı hedef kitleden (kamuoyundan) daha fazla bilgi sahibi olunduğuna inanmaktadır.

17 İki Yönlü Asimetrik İletişim 5. Tutuculuk: Değişiklik istenmemektedir. Dışarıdan gelebilecek muhtemel organizasyon yapısını

17 İki Yönlü Asimetrik İletişim 5. Tutuculuk: Değişiklik istenmemektedir. Dışarıdan gelebilecek muhtemel organizasyon yapısını değiştirme çabalarına karşı konulmaktadır. Değişime yönelik baskı yıkıcılık olarak nitelendirilmektedir. 6. Gelenek: Geleneğin bir organizasyon üzerinde sağlamlaştırıcı etkisi olduğu ve kültürü sürdürmeye yardımcı olduğu varsayılmaktadır. 7. Otoritenin merkezileştirilmesi: Güç bazı üst düzey yöneticilerin ellerinde yoğunlaşmış olmalıdır. Çalışanların düşük bir özerkliği olmalı, organizasyonlar hiyerarşik olarak düzenlenmiş olmalıdır (Okay ve Okay, 2002).

18 İki Yönlü Simetrik İletişim Halkla ilişkilerin gelişimini açıklayan dörtlü yaklaşımın sonuncusu ve en

18 İki Yönlü Simetrik İletişim Halkla ilişkilerin gelişimini açıklayan dörtlü yaklaşımın sonuncusu ve en etkilisi iki yönlü simetrik iletişimdir. Bu yaklaşımda amaç karşılıklı anlayış yaratmaktır. İki yönlü ancak dengeli bir etkiden söz edilir. Kaynak ve alıcı çeşitli grupları temsil eder. Kurum ve ilgili hedef kitlesi arasında bir diyalog söz konusudur (Wilcox vd, 2003). Modelde, hedef kitleler ve organizasyonun bu hedef kitlelerle ilişkisini anlamak için araştırmalar yapılır. Halkla ilişkiler etkinlikleri ikna edici oluşlarının yanı sıra, organizasyon ve hedef kitleleri arasında karşılıklı anlayış yaratmaya çalışır. Simetrik bir iletişim kurabilmek için araştırma ve geribeslemeye dayalı etkinliklere ağırlık verilir (Picton ve Broderic, 2001).

19 İki Yönlü Simetrik İletişim İki yönlü simetrik model, hedef kitlenin görüşlerini değerlendirmesi ve

19 İki Yönlü Simetrik İletişim İki yönlü simetrik model, hedef kitlenin görüşlerini değerlendirmesi ve kuruluşun sosyal sorumluluğunu uygulaması açısından 21. yüzyılın çağdaş halkla ilişkiler anlayışını ortaya koyar. İki yönlü simetrik modeli uygulayan kuruluşlar hedef kitlelerinden aldıkları bilgileri değerlendirerek, kuruluşun halkın istediği biçimde davranmasına yol açar. Kuruluş ile hedef kitlesi arasında uyum sağlamak bu modelin hedefidir. Halkla ilişkilerin simetrik konsepti için gerekli koşulları Okay ve Okay (2002) şu şekilde sıralarlar:

20 İki Yönlü Simetrik İletişim 1. İletişimin anlaşmaya götürmesi, 2. Sistem yaklaşımı, 3. Karşılıklı

20 İki Yönlü Simetrik İletişim 1. İletişimin anlaşmaya götürmesi, 2. Sistem yaklaşımı, 3. Karşılıklı bağımlılık, 4. Sistemlerin açık oluşu, 5. Akış dengesi, 6. Eşitlik, 7. Özerklik, 8. Yenilenme, 9. Yönetimin merkezileşmesi, 10. Sorumluluk, 11. Çatışma çözümü 12. İlgi gruplarının liberalizmidir.

21 Halkla İlişkilerin Öncüleri Ivy Ledbetter Lee İlk halkla ilişkiler danışmanı, bir gazeteci olan

21 Halkla İlişkilerin Öncüleri Ivy Ledbetter Lee İlk halkla ilişkiler danışmanı, bir gazeteci olan Ivy Ledbetter Lee’dir ve halkla ilişkilerin babası olarak anılır. Günümüz uzmanlarının izledikleri birçok teknik ve prensibin gelişimine yardım etmiştir. Yaşadığı dönemde geçerli olan “kamuoyu küçümsenmeli ve kamuoyu lanetlenmeli” bakış açılarının aksine, Lee iş çevrelerin kabulü ve anlayışını kazanmanın yolunun kamuoyuna bilgi verilmesi olduğunu öne sürmüştür (Seitel, 2004). Şirketlerle ilgili basına herhangi bir bilgi vermeyen, kamuoyuna açıklamada bulunmayan gazetecilerin etkili olduğu dönemde, halkla ilişkilerin büyük kuruluşlar için sahip olabileceği faydaları görmüştür.

22 Halkla İlişkilerin Öncüleri Yaşadığı dönem, halkla ilişkilerin değişiminin yaşandığı bir dönemdir. Lee, medya

22 Halkla İlişkilerin Öncüleri Yaşadığı dönem, halkla ilişkilerin değişiminin yaşandığı bir dönemdir. Lee, medya ile açık iletişime inanarak basına yönelik yaklaşımında dürüst ve samimi olmuştur. İyi bir kurumsal performansın iyi bir duyurum temeline dayandığını düşünmüştür. Lee, şirketlerin, kamuoyunun desteğini ve anlayışını kazanmak için, öykülerinin tümünü dürüstçe, açıkça ve doğrudan söylemeleri gerektiğine inanmıştır. İş hayatında kabul görme ve anlaşılmanın yolunun kamuoyunu bilgilendirmek olduğu fikrini savunmuştur.

23 Halkla İlişkilerin Öncüleri Edward Bernays, modern propagandanın öncüsü olarak anılır, kitle psikolojisi ve

23 Halkla İlişkilerin Öncüleri Edward Bernays, modern propagandanın öncüsü olarak anılır, kitle psikolojisi ve ikna yöntemlerini kurumlar ve siyasal organizasyonların ihtiyaçlarını karşılamak için kullanmıştır (http: //www. prhistory. com). Mesleğin ilk kuramcısı olarak anılan ve Sigmund Freud’un yeğeni olan Bernays’ın birçok düşüncesi, insan davranışını şekillendiren irrasyonel ve bilinçsiz güdülerle ilgili kuramlardan ilham almıştır. Bernays, halkla ilişkileri uygulamalı bir sosyal bilim olarak görmüştür. Ona göre, halkla ilişkilerde, kamuoyunun davranışları ve düşüncelerini manipüle etmek ve bilimsel olarak yönetmek için, psikoloji, sosyoloji ve diğer disiplinlerden alınan içgörüler kullanılır.

24 Türkiye’de Halkla İlişkiler Ülkemizde halkla ilişkileri ilk uygulayan, kamu kurumları olmuştur. Kamu kurumlarındaki

24 Türkiye’de Halkla İlişkiler Ülkemizde halkla ilişkileri ilk uygulayan, kamu kurumları olmuştur. Kamu kurumlarındaki halkla ilişkilere yönelik yapılanmanın ardından, özel sektörde de halkla ilişkiler danışmanlıkları ihtiyacı oluşmuş ve özel sektör günümüzde halkla ilişkileri daha yoğun ve etkili kullanır hale gelmiştir. Kamu Kurumlarında Halkla İlişkilerin Gelişimi Ülkemizde halkla ilişkiler bir yönetim fonksiyonu olarak bilinçli, örgütlü çabalar biçiminde 1960’lı yıllarda ve önce kamu yönetiminde görülmeye başlamıştır. Kamu kuruluşlarının halka ilişkiler çalışmaları “basın büroları” kurulmasıyla ortaya çıkmıştır.

25 Türkiye’de Halkla İlişkiler Bu bürolar basına yaptıkları açıklamalarda kuruluş hakkında kamuoyuna bilgi veren

25 Türkiye’de Halkla İlişkiler Bu bürolar basına yaptıkları açıklamalarda kuruluş hakkında kamuoyuna bilgi veren ve basında çıkan haberleri toplayarak kuruluş yöneticilerine kamuoyunun gazetelerce yansıtılan düşüncelerini ileten örgütler olarak çalışmışlardır (Asna, 1969). Basın bürosu, basın müşavirliği, yayın temsil şubesi, propaganda, basın yayın ve halkla ilişkiler, tanıtma şubesi, enformasyon şubesi, basın ve halkla münasebetler dairesi, neşriyat müdürlüğü, basın temsilciliği, kamu ve halkla münasebetler müdürlüğü gibi isimler altında yapılanmıştır (Tortop, 1971).

26 Türkiye’de Halkla İlişkiler Türkiye’de halkla ilişkiler mesleğinin gerçek anlamda uygulandığı ilk birim, 1960

26 Türkiye’de Halkla İlişkiler Türkiye’de halkla ilişkiler mesleğinin gerçek anlamda uygulandığı ilk birim, 1960 yılında kurulan Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) bünyesindeki “Yayın ve Temsil Şubesi”dir. Planlı kalkınmanın kamuoyu ve basın desteği olmadan gerçekleşemeyeceği, acı reçeteler içerecek kalkınma planlarının halktan ve politikacılardan fedakârlık istenmesini gerektireceği uzmanlar tarafından bilinen bir konuydu. Planlı kalkınma düşüncesini kamuoyuna benimsetmek için ülkeye, topluma getireceği yararları anlatmak gerekliydi. DPT’ de bu görev Yayın ve Temsil Şubesi tarafından yürütülecekti. 1960’lı yıllarda halkla ilişkiler sorumlusu, kuruluşu temsil etmek ve bunun için yayın yapmakla görevlendirilen kişiydi.

27 Türkiye’de Halkla İlişkiler Özel Sektörde Halkla İlişkilerin Gelişimi Kamunun açtığı yoldan yürüyen halkla

27 Türkiye’de Halkla İlişkiler Özel Sektörde Halkla İlişkilerin Gelişimi Kamunun açtığı yoldan yürüyen halkla ilişkiler sektöründeki gelişme, 1969 yılında Koç Holding bünyesinde Halkla İlişkiler Danışmanlığı’nın kurulmasıyla devam etti. Mobil, Shell gibi şirketlerin yurt dışındaki merkezleri, basın ve devlet kuruluşları ile ilişkilerini içeren ve adına dış ilişkiler ya da kamu ilişkileri birimleri denilen birim, Koç Holding bünyesinde iç ilişkileri yürütmek amacıyla kuruldu. Bu çerçevede yapılan işler, tören ya da yeni ürün sunumu, çeşitli işçi-işveren sorunlarının çözümü, kuruluş yayın organı hazırlanması, basınla ilişkiler, sponsorluk projelerinden meydana geldi.

28 Türkiye’de Halkla İlişkiler Koç Holding’in ardından, Sabancı, Yaşar Holding, Hürriyet ve Milliyet gazeteleri,

28 Türkiye’de Halkla İlişkiler Koç Holding’in ardından, Sabancı, Yaşar Holding, Hürriyet ve Milliyet gazeteleri, büyük banka ve şirketlerde de halkla ilişkiler birimleri kuruldu. 1970 ve 1980 yılları arasında kuruluşlarda halkla ilişkiler birimi oluşturma oranı hızla artı. 1972 yılında ülkedeki bir kaç halkla ilişkiler çalışanı bira araya gelerek Halkla İlişkiler Derneği’ni kurdular. 1974 yılına gelindiğindeyse, ilk özel halkla ilişkiler şirketi A&B Halkla İlişkiler, Alaeddin Asna tarafından kuruldu.

29 Türkiye’de Halkla İlişkiler O yıllarda iş dünyasında halkla ilişkileri ne olduğu bilinen bir

29 Türkiye’de Halkla İlişkiler O yıllarda iş dünyasında halkla ilişkileri ne olduğu bilinen bir kavram değilken, yıllar içinde şirket portföyüne katılan her biri sektörünün önde gelen kurumları olan müşterilerine farklı bir hizmet türü önerdi. “Toplam İletişim Hizmetleri” olarak tanımlanan yeni yaklaşımıyla, hizmet kapsamını ve insan kaynaklarını “yönetim danışmanlığı” da yapacak şekilde geliştirdi. Günümüze gelindiğinde bir halkla ilişkiler şirketinden alınabilecek hizmetleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

30 Türkiye’de Halkla İlişkiler 1. Kurumsal iletişim: Yönetim kademesiyle görüş birliği içinde hedef kitleyi

30 Türkiye’de Halkla İlişkiler 1. Kurumsal iletişim: Yönetim kademesiyle görüş birliği içinde hedef kitleyi saptar. Kuruluşla hedef kitlesi arasında sağlıklı bağlar kurup geliştirecek, kuruluşun toplum içindeki prestijini artıracak projeler üretir. Müşterisinin kurumsal hedeflerini destekleyecek özel etkinlikler planlar ve uygular. Bilim, spor, kültür ve sanat dallarında sponsorluk projeleri geliştirir. Sivil toplum kuruluşları, fikir öncüleri ve akademik çevreyle ortak proje geliştirilmesine fırsat yaratır. Müşterisini, kamuoyundaki gelişmeler ve toplumsal akımlardaki değişimler hakkında bilgilendirir.

31 Türkiye’de Halkla İlişkiler 2. Entegre pazarlama iletişimi: Pazarlama faaliyetlerini iletişim olgusu içinde değerlendirir.

31 Türkiye’de Halkla İlişkiler 2. Entegre pazarlama iletişimi: Pazarlama faaliyetlerini iletişim olgusu içinde değerlendirir. Kurumsal duruş ve pazarlama hedefleriyle eşgüdümlü, kısa ve uzun vadeli iletişim programları hazırlar. Hedef kitlenin ihtiyaçlarını ve ilgisini belirleyerek, satış ve pazarlamayı destekleyecek projeler geliştirir. İlgili departmanların iletişim odaklı çalışmalarına destek verir. Marka yaratılması ve konumlandırılması çalışmalarını destekler. Büyük çaplı pazarlama projelerinde, reklam ve araştırma konularında faaliyet gösteren şirketlerle eşgüdüm halinde çalışır.

32 Türkiye’de Halkla İlişkiler 3. Kriz yönetimi: Kriz dönemlerinde üst yönetime stratejik danışmanlık yaparak

32 Türkiye’de Halkla İlişkiler 3. Kriz yönetimi: Kriz dönemlerinde üst yönetime stratejik danışmanlık yaparak iç ve dış iletişim ağını oluşturur, yönetmek, olası krizleri öngörmek, proaktif tedbirler geliştirmek, doğru bilgiyi, doğru kitleye, doğru zamanda ulaştırmak, kamuoyunun algılamasını değiştirecek, krizi avantaja dönüştürecek yöntemleri planlamak ve uygulamak. 4. Basınla ilişkiler: Müşterilerinin basınla ilişkilerini disipline etmek, basın bülteni hazırlamak, basın toplantısı ve gezisi düzenlemek, özel haber ve röportaj fırsatı yaratmak medyada müşterisi, rakipleri ve sektörüyle ilgili çıkan haberleri izleyerek, sonuçları kendi tasarladığı tekniklerle analiz etmek. Müşterisine medyayı tanıtarak, yaşanan gelişmelerle ilgili güncel bilgileri aktarmak, müşterisinin çalışanlarını medya ilişkileri ve halkla ilişkiler konularında eğitmek.

33 Türkiye’de Halkla İlişkiler 5. Lider yönetimi: Hizmet verdiği kuruluşun üst yönetimini, sektöründe saygın,

33 Türkiye’de Halkla İlişkiler 5. Lider yönetimi: Hizmet verdiği kuruluşun üst yönetimini, sektöründe saygın, güvenilen, danışılan ve referans kabul edilen kişiler olarak konumlandırmak. 6. Kurum içi iletişim: Yönetim kademesiyle görüş birliği içinde iç iletişim programını hazırlamak ve uygulamaya destek vermek, çalışanların iletişime açık olmasını, kuruluşun misyon ve hedeflerine sahip çıkmasını sağlayan etkinlikler planlamak ve uygulanmasına destek vermek, iç iletişimi artıracak projeler geliştirmek, kriz durumlarında ve şirket birleşmelerinde iç iletişim kanallarını yönetmek

34 Türkiye’de Halkla İlişkiler Ülkemizdeki mesleki örgütlenmenin ilki ise, halkla ilişkiler uzmanlarını bir çatı

34 Türkiye’de Halkla İlişkiler Ülkemizdeki mesleki örgütlenmenin ilki ise, halkla ilişkiler uzmanlarını bir çatı altında toplayarak meslek içi dayanışma sağlamak, mesleğin tanınması, yerleşmesi ve gelişmesi yolunda çalışmalar yapmak üzere 1972 yılında kurulan Halkla İlişkiler Derneği’dir. Alâeddin Asna, Ahmet Ramazanoğlu, Affan Başak, Ayşegül Dora, Babür Ardahan, Canan Usman, Cüneyt Koryürek, Ender Gürol, Mehmet Akter, Mehmet Turaç, Necdet Günkut, Rıdvan Menteş ve Sağlam Dalaman derneğin kurucuları arasındadır.

35 Türkiye’de Halkla İlişkiler Derneği, Türkiye’de Halkla İlişkiler mesleğinin dünya standartlarında uygulanmasını sağlamak ve

35 Türkiye’de Halkla İlişkiler Derneği, Türkiye’de Halkla İlişkiler mesleğinin dünya standartlarında uygulanmasını sağlamak ve sektöre yeni katılanlarla uzmanlara mesleki gelişmelerinde ışık tutmak için üyeleri ve sektör nezdinde akademik, mesleki ve toplumsal sorumlulukların gereklerini en üst düzeyde ve katma değer yaratacak bir anlayışla yerine getirilmesini hedeflemektedir (http: //www. hid. org. tr/kurulus. php).