Halkla likiler ve letiim 4 Ders Halkla likiler

  • Slides: 27
Download presentation
Halkla İlişkiler ve İletişim 4. Ders

Halkla İlişkiler ve İletişim 4. Ders

Halkla İlişkiler ve İletişim • Halkla ilis kiler iletis im ile yas am bulmus

Halkla İlişkiler ve İletişim • Halkla ilis kiler iletis im ile yas am bulmus , bireysel ya da kurumsal amac ların gerc ekles tirilmesi ic in iletis imin gu cu nden yararlanmıs , iletis imi yo netebildig i oranda is hedeflerine ulas abilmis ve bas arılı olmus tur. • Tarihsel gelis im su reci ic inde deg erlendirildig inde halkla ilis kiler uygulamaları, kamuoyunun desteg ini almak, olumlu imaj yaratmak gibi amac larla farklı hedef kitlelerle kurulan planlı iletis im c abalarını ic ermis tir. • Halkla ilis kiler, bir amac u zerine yapılanan ve bu amacı gerc ekles tirmek u zere hedef kitlelerle su rdu ru len iletis imin yo netilmesidir. Stratejik iletis im yo netimidir.

Halkla İlişkiler ve İletişim • Toplumda yas anan deg is im, yog un rekabet,

Halkla İlişkiler ve İletişim • Toplumda yas anan deg is im, yog un rekabet, c es itli birimler arasında iletis imi gu c les tirirken, bu gu c lu klerden kaynaklanan sakıncaları o nleme c abası, halkla ilis kilerin bir meslek haline do nu s u m su recini hızlandırmıs tır. • Halkla ilis kiler faaliyetleri o ncelikle bir kitle iletis im etkinlig idir. • Genel olarak halkla ilis kilerde iletis im su reci kaynak, mesaj (ileti) ve alıcı (hedef kitle) o g elerinden olus maktadır. Bu su rec te kaynak mesajı du s u nu p tasarlar, mesajlar daha sonra uygulamaya do nu s u r, kodlanır, belli bir kitle iletis im aracı ya da ortamı ile hedef kitleye iletilir, hedef kitle de mesajı yorumlar ve mesajın anlas ılıp anlas ılmadıg ını belirten bir sinyali kaynag a geri besleme ile geri go nderir.

Halkla İlişkiler ve İletişim • Halkla ilis kilerde iletis im faaliyetlerinde mesajı olus turan

Halkla İlişkiler ve İletişim • Halkla ilis kilerde iletis im faaliyetlerinde mesajı olus turan kaynak (is letme, halkla ilis kiler s irketi) mesajın hedef kitle ile bulus tug u halkla ilis kiler faaliyeti (basım bu lteni, TV program, bros u r), bu faaliyetin is lenebilmesi/dinlenebilmesi/okunabilmesi ic in temkinli bir alt yapıyı gerektirir. • Halkla ilis kiler faaliyetleri hedef kitleye ulas mak ve onları etkilemek ic in gerc ekles tirilir.

Halkla İlişkilerin Genel Amaçları ØHalkla ilis kilerde c alıs maların amac ları genel olarak;

Halkla İlişkilerin Genel Amaçları ØHalkla ilis kilerde c alıs maların amac ları genel olarak; • Kurumun geleceg ini tahmin etmek, eg ilimleri belirlemek, • Kamuoyu, hedef kitlenin tutum ve beklentileri ve faaliyetlerinin planlanması ic in aras tırma yapmak, • Gu venilir tam ve dog ru bilgilerde hedef kitle ile c ift yo nlu iletis imi sag lamak ve su rekli hale getirmek, • Anlas mazlıkları ve yanlıs anlas ılmaları engelleyerek kars ılıklı saygıyı sag lamak, • Kamu yararını du s u nmek, kurumsal yararı go zardı etmemek, • C alıs anlarla olumlu is birlig i ic inde olarak aidiyet duygusunu gelis tirmek, • Tutundurma faaliyetlerine destek olmak, • Ka rlılıg ı sag lamak, kurum kimlig ini olus turmak, pekis tirmek olarak sıralanabilir.

İletişim Süreci • • Kaynak Adına halkla ilis kiler eylemi gerc ekles tirecek olan

İletişim Süreci • • Kaynak Adına halkla ilis kiler eylemi gerc ekles tirecek olan kurum ya da kurulus tur. Kaynak mesajları bir amac dog rultusunda kurmak yu ru tmekte sorumludur. Halkla ilis kiler faaliyetlerinde hangi mesajın hangi amac ve yo ntemlerle, hangi zamanda hangi yog unlukla ve nasıl verileceg i kararını kaynak vermektedir. Gu nu mu zde is letmelerde halkla ilis kiler faaliyetleri ya kurumun kendi bu nyesindeki halkla ilis kiler birimi ya da bag ımsız halkla ilis kiler kurulus ları aracılıg ı ile yerine getirilmektedir.

İletişim Süreci Alıcı • Kurumun muhatap olmak durumunda oldug u kis i ya da

İletişim Süreci Alıcı • Kurumun muhatap olmak durumunda oldug u kis i ya da gruplar ya da dig er kurumlar, yani hedef kitlelerdir. • Halkla ilis kilerde hedef kitle kurulus un dikkate alması gereken, ortak beklentileri olan, kurulus la dog rudan ya da dolaylı bag ı olan insan topluluklarıdır. • Kurulus lar hedef kitle iletis im kurup mesaj iletmek durumundadır. Özellikle günümüzde rekabet kos ullarına uyum sağlayamayan ve hedef kitleyle iletis im kuramayan kuruluşların ayakta kalması daha zor olacaktır.

İletişim Süreci Kanal • I letileri hedef kitleye ulas tıracak her tu rlu iletis

İletişim Süreci Kanal • I letileri hedef kitleye ulas tıracak her tu rlu iletis im arac ve yo ntemidir. • Mesajlar halkla ilis kilerde c ok c es itli faaliyetlerin yerine getirilmesini gerektirir.

İletişim Süreci • Kurum ic in gazete c ıkarmak, yazıs ma yapmak, basın, radyo

İletişim Süreci • Kurum ic in gazete c ıkarmak, yazıs ma yapmak, basın, radyo ve TV bu lteni hazır- lamak, senaryo yapmak, bros u r hazırlamak gibi c ok farklı alanda metin yazmayı gerektirir. • Kurum ic i ve dıs ına yo nelik iletis im metaryallerinin hazırlanması • Medya ile ilis ki kurumu ve bu ilis kinin su rdu ru lebilmesi • Basın toplantısı, yıldo nu mu toplantısı, organizasyon, to ren ve yarıs malar gibi o zel olayların du zenlenmesi • Kurum so zcu lu g u nu n u stlenilmesi, konus ma metinlerinin yapılması • Resim, fotog raf, bros u r, kitapc ık, TV program, web sitesi sosyal medyada yer alması ic in yapım is leminin gerc ekles tirilmesi • Halkla ilis kiler faaliyetlerinin du zenlenmesinde ve etkinlig inin o lc u lmesinde aras tırma gerc ekles tirilmesi • Programlama ve danıs manlık yapılması • Kurum ic i hizmet ic i eg itimlerin du zenlenmesi ve kurum yo netimlerinin eg itimi • Halkla ilis kiler faaliyetlerinde personelin, bu tc enin ve organizasyonun yo netilmesi

İletişim Süreci Mesaj • Halkla ilis kiler uzmanları tarafından tasarlanmıs iletilerdir. • Halkla ilis

İletişim Süreci Mesaj • Halkla ilis kiler uzmanları tarafından tasarlanmıs iletilerdir. • Halkla ilis kiler uygulamalarında hedef kitle/kamuoyu, iletis im ve halkla ilis kileri gerc ekles tirecek olan yo netim kavramları o zel o nem kazanırlar. • Yo netimin amac ları halkla ilis kilerin gerc ekles me nedeni ve yo netim halkla ilis kilerin uygulama mercii, hedef kitle olarak kamuoyu, halkla ilis kiler uygulamalarının hedef aldıg ı kis i, kurum ya da gruplar, iletis im ise halkla ilis kilere yas am veren onu go ru nu r hale getiren disiplin ve uygulama bic imidir.

Halkla İlişkiler Nitelikleri Rex Harlow ve 65 uzmanın birlikte yu ru ttu kleri c

Halkla İlişkiler Nitelikleri Rex Harlow ve 65 uzmanın birlikte yu ru ttu kleri c alıs manın sonucunda saptanan 472 tanımın ıs ıg ında elde edilen bulgulara go re halkla ilis kiler (Harlow, 1976: 35) • Uzmanlık gerektirir. Su rekli ve planlı c alıs mayı gerektirir. • Halkla ilis kiler gerc ekleri yansıtmalıdır. • Halkla ilis kiler bir yo netim go revidir ve uzmanlar tarafından yerine getirilmelidir. • Halkla ilis kiler c alıs malarında bilimsel c alıs malardan yararlanmalıdır. • Kamuoyunun etkisinin farkında olarak c es itli gruplar arasında iletis imi du zenler. • Hedef kitlenin davranıs ları hakkında yo netimi bilgilendirir, kurulus un gerek duydug u aras tırmaları yaparak o neriler gelis tirir.

Halkla İlişkiler Nitelikleri • Kurumun ka r amacı yanında sosyal sorumlulug unun da oldug

Halkla İlişkiler Nitelikleri • Kurumun ka r amacı yanında sosyal sorumlulug unun da oldug unu kanıtlayacak bic imde davranmasına yardımcı olur. • Etki alanı genis olan halkla ilis kiler c alıs malarının etik, dog ru ve du ru st bir s ekilde gerc ekles tirilmesi gerekir. • Kamuoyu aras tırmaları ve dig er aras tırma yo ntemleri ile c es itli iletis im arac larından yararlanır. • Halkla ilis kiler faaliyetleri bu tc e gerektirir. Bu tc enin iyi bir planlama ile harcanması gerekir. • Gerek danıs man ajans, gerekse kurum ic i halkla ilis kiler birimi olsun, yo netimin bir parc ası olarak faaliyet go sterir. • Hakla ilis kilerin bas arılı olması ic in o nemi ve deg erinin tu m c alıs anlar tarafından kabul edilmesi gerekir.

Halkla İlişkilerin Araştırmada Öne Çıkan Özellikleri • Yapılan çalıs madan elde edilen sonuca go

Halkla İlişkilerin Araştırmada Öne Çıkan Özellikleri • Yapılan çalıs madan elde edilen sonuca go re, halkla ilis kiler iletis im, yo netim ve kamoyu kavramları u zerinde yog unlas maktadır. ØHalkla ilis kiler bir yo netim go revidir; Halkla ilis kiler, kurumun felsefesinin olus turulması, amac larının saptanması, kurum/kurulus un deg is en c evre kos ullarına uyum sag laması gibi o nemli yo netimsel kararlara da etkide bulunur. Kurumun yo netim anlayıs ı hedef kitlelerle olan iletis im arasında da etkiles im so z konusudur. Ac ık yo netim anlayıs ını ve demokratik yo netim anlayıs ını benimseyen kurumlar, iki yo nlu iletis imi ve yo netime katılmayı destekleyen yo netim anlayıs ı ic erisinde olacaklardır.

Halkla İlişkilerin Araştırmada Öne Çıkan Özellikleri ØHalkla ilis kiler iletis im c abasıdır; I

Halkla İlişkilerin Araştırmada Öne Çıkan Özellikleri ØHalkla ilis kiler iletis im c abasıdır; I letis im, halkla ilis kiler tanımına do rt spesifik ac ıdan etkide bulunur; halkla ilis kiler uzmanının sahip olması gereken yetenek, u stlenilen go rev, kurulan sistem ve sistemin uygulaması. Sistemin uygulanması ise medya aracılıg ı ile bilgi akıs ının sag lanması ve tu m hedef kitlelerle iletis imi ic erir. ØKamuoyunu etkileme aracı olarak halkla ilis kiler; Kamuoyunun kim oldug u, ic erig i kurumun amac larına ve hedef kitlenin yapısına go re belirlenir. Aslında halkla ilis kiler uygulamaları ac ısından kamuoyu kurumun ya da uygulamanın hedef kitlesi olarak da anlas ılabilir.

İletişim Kuramları • Halkla ilis kiler faaliyetlerinin tamamlanması, planlanması ve uygulanmasında iletis im kuramlarının

İletişim Kuramları • Halkla ilis kiler faaliyetlerinin tamamlanması, planlanması ve uygulanmasında iletis im kuramlarının etkisi bu yu ktu r. ØHalkla ilis kiler kampanyalarında hedef kitle iletis imde c og u zaman kanal go revi go ren kamuoyu o nderleri ve medya arasındaki ilis ki, Sihirli Mermi Kuramı, I ki As amalı Akıs Kuramı, Fikir Grupları Teorisi ve Diffusion/ Yayılma Kuramlarını akla getirmektedir (Wilcox ve Nolte, 2003, 140 -146). • Kitle iletis im arac ları ve kamuoyu o nderlerinin hedef kitle u zerinde etkisi u zerinde duran iletis im kuramları, halkla ilis kiler kampanyalarında pratig e do nu s mekte ve kampanyanın amacına uygun bic imde kullanılmaktadır.

İletişim Kuramları Sihirli Mermi Kuramı • Bu kurama go re tasarlanan iletiler kitle iletis

İletişim Kuramları Sihirli Mermi Kuramı • Bu kurama go re tasarlanan iletiler kitle iletis im arac larıyla kamuoyuna ulas tırılacak ve bo ylece ikna su reci bas lamıs olacaktır. • Bu kurama go re, hedef kitleye du s u nce kalıpları, tutumları, hic direnc le kars ılas ılmadan olus turulabilinir. • Her iletinin sorgulanmadan alınacag ı esasına dayanması, kuramın eles tirilebilir noktasıdır.

İletişim Kuramları İki As amalı Akıs Kuramı • Kamuoyu o nderlerinin medyadan aldıkları bilgileri

İletişim Kuramları İki As amalı Akıs Kuramı • Kamuoyu o nderlerinin medyadan aldıkları bilgileri analiz ederek ve yorumlayarak vardıkları sonuc ları c evrelerindeki kis ilerle paylas maları sonucunda go ru s ve du s u nceler benimsenmekte ve yayılmaktadır. • Bu kurama go re, kitle iletis im arac larının etkisi, kis isel etkiles ime go re daha azdır ve kanaat o nderlerinin iletis imin amacına ulas masında etkili oldug udur. • Bu kuramın uygulamada en o nemli sakıncası ise du zenli, su rekli ve belirlenmis kamuoyu o nder grubun varlıg ından so z edilememesidir. • Her iletis im stratejisi ic in mutlaka paydas haline gelecek kamuoyu o nderlerinin olabileceg i go z o nu nde bulundurulursa kamuoyu o nderlerinin (kamuoyu o nderleri so yledikleri ile dig er kis iler u zerinde etkili olacak kis ilerdir, o rn; sanatc ı, siyasi liderler, sporcular, o g retmenler v. b) halkla ilis kiler kampanyaları ac ısından o nemi tartıs ılamaz.

İletişim Kuramları • Fikir Grupları Kuramı • Fazlaca kabul go ren bu kurama go

İletişim Kuramları • Fikir Grupları Kuramı • Fazlaca kabul go ren bu kurama go re; kamuoyu o nderlerinin etkisi kabul edilmekle birlikte, kamuoyu u zerindeki tek etkili kis i ya da gruplar olarak du s u nu lmemelidir. • İlgi alanları benzer olan kis ilerin ortak karara varmaları ile c og unlug a/ gruba uyma eg iliminin dig erlerinin de go ru s lerini etkileyeceg i temeline dayanır. • Bir bas ka deyis le fikir grupları kuramı, c og unluk tarafından kabul edilen go ru s lere dig er kis ilerin de katılmaları esasına dayanmaktadır.

İletişim Kuramları Difu zyon (Diffusion) Kuramı ØStanford U niversitesi I letis im Aratırmaları Enstitu

İletişim Kuramları Difu zyon (Diffusion) Kuramı ØStanford U niversitesi I letis im Aratırmaları Enstitu su Profeso rlerinden Everett M. Rogers’ın, yeni bir fikrin kabul edilme su recini ac ıklayan kuram 5 adımdan olus maktadır (Wilcox ve Nolte, 1990, 30). • Farkındalık yaratılması, ana fikrin farkına varılması, • I lgi Uyandırılması; daha fazla bilgiye gereksinim duyulması, • Paylas ma; edinilen bilgilerin dig er insanlarla paylas ılması, • Deg erlendirme; kis inin, du s u ncelerin kendi go ru s leri olup olmadıg ını farkına varması, • Uyum; edinilen bilgilerin davranıs bic imine do nu s tu ru lmesi su reci.

İletişim Kuramları Difu zyon (Diffusion) Kuramı • Difu zyon kuramı, farkındalık yaratılması, dikkat c

İletişim Kuramları Difu zyon (Diffusion) Kuramı • Difu zyon kuramı, farkındalık yaratılması, dikkat c ekilen konunun dig er insanlarla paylas ılması ve davranıs bic imine do nu s mesi ac ısından halkla ilis kiler uygu- lamaları ile ilgilidir. • Önce dikkatlerin bir konuya c ekilmesi ve ilgi duyulmasının sag lanması, sonra paylas ılan bilgilerin fark edilmesi ve edinilen bilgilerin yas amda yer bulması temeline dayanır. • O zellikle publicity (duyuru) modelinin herhan- gi bir konunun popu ler hale getirilmesi yaklas ımıyla, diffu zyon kuramının o rtu s tu g u so ylenebilir.

İletişim Kuramları Gu ndem Olus turma (Ajanda Setting) Kuramı • Son zamanlarda medyanın kamuoyu

İletişim Kuramları Gu ndem Olus turma (Ajanda Setting) Kuramı • Son zamanlarda medyanın kamuoyu u zerindeki etkilerini tartıs an Gu ndem Olus turma medyanın kamuoyuna ne du s u neceg ini deg ilse bile ne hakkında du s u nmesi konusunda yo nlendirdig i varsayımına dayanmaktadır. • I letis im ve siyaset bilimi ac ısından c ok o nemli bir kavram olan kamuoyu “kamu” ve “oy” so zcu klerinin biles iminden olus makta anlam olarak da “bir kurum c evresinde olus an ya da ondan etkilenen, hizmet alan topluluk” olarak bilinmektedir. • En genel anlamda ise kamuoyu, kamu c ıkarlarını ilgilendiren bir konuda veya konular hakkında halkın kanaat ve go ru s lerinin toplamı olarak tanımlanabilir.

İletişim Kuramları • Kamuoyunun olus masında bireylerin kis isel deneyimleri, kitle iletis im arac

İletişim Kuramları • Kamuoyunun olus masında bireylerin kis isel deneyimleri, kitle iletis im arac ları, baskı grupları, siyasal partiler ve hu ku met etkilidir. • Gu nu mu zde medya en o nemli kamuoyu olus turma aracı olarak go ru lmektedir. O rneg in bir konuda sorunu gu ndeme tas ımak, konu hakkında kamuoyunun dikkatini c ekmek ic in medya o nemli go revleri u stlenebilir. • Gu ndem olus turma, kitle iletis im arac larında yer alan haberlerin, bireylerin neyi, nasıl du s u neceg ini, ne ilgileneceg ini bic im- lendirmektedir. Haberin yayılması ile dog rudan ilis kili olan gu ndem olus turma, medyada bireylerin neyi o nemli buldukları ve hangi bilgi ve haberlerin dikkat c ektig ini irdeler. • Medya, insanların ne du s u nmeleri gerektig ini, neyin o nemli oldug unu belirlemekte, insanların tutumları ve du nyayı algılama bic imlerinde etkili olmaktadır.

Değişen İletişim ve Halkla İlişkiler • Halkla ilis kilerin tarihsel gelis im su recinde

Değişen İletişim ve Halkla İlişkiler • Halkla ilis kilerin tarihsel gelis im su recinde go ru ldu g u gibi krallar, din bilginleri kamuoyunu etkilemek, iktidarlarını hissettirmek ya da kamuoyunun desteg ini almak ic in iletis imi yo netmişlerdir. • O yıllarda meydanlarda verilen so ylevler, kamuoyuna ulas abilmenin en etkili yo ntemiydi ve hitabet en temel iletis im bic imi haline gelmiştir. • Daha sonraları ise, bros u rler ve mektuplar kamuoyu iletis im kurmanın dig er yo ntemleri haline gelmiştir. • Radyonun insanın yas antısına girmesiyle birlikte radyo genis kitlelere ulas abilmek ic in o nemli bir kitle iletis im aracı is levi go rdu. • Televizyonun yas antımıza dahil olmasıyla ise ses, go ru ntu ve hareketin bulus tug u ekranlar kamuoyu (ve/veya hedef kitle) iletis im ic in en o nemli iletis im kanalı oldu.

Değişen İletişim ve Halkla İlişkiler • Gu nu mu ze kadar radyo, televizyon, telefon,

Değişen İletişim ve Halkla İlişkiler • Gu nu mu ze kadar radyo, televizyon, telefon, bilgisayar, internet gibi iletis im teknolojisindeki her tu rlu gelis meden yararlanan halkla ilis kiler, sos- yal medyayı da bu kapsamın dıs ında bırakmamıştır. • Safko ve Brake’e go re sosyal medya ic in anahtar so zcu k is birlig i olup, sosyal medya ekosistemi ic erisinde onbes temel kategoriden so z edilmektedir. • Sosyal medyanın is birlig i ve katılımcılık o zellikleri, ac ık yo netim ve demokratik anlayıs ı benimseyen kurumların iki yo nlu simetrik halkla ilis kiler uygulamalarıyla o rtu s mektedir. • Rekabet, kurum ve hedef kitleleri arasındaki kars ılıklı iletis imi, etkiles imi zorunlu hale getirmis , tam da bu noktada sosyal medya devreye girmis tir. • Giderek tu keticilerin u retim su recine katılmaları bic imine do nu s en katılımcı yaklas ım ile sosyal medyanın dog ası ise uyum sag lamıs tır.

Değişen İletişim ve Halkla İlişkiler Ø Safko ve Brake go re bireylerin iletis im,

Değişen İletişim ve Halkla İlişkiler Ø Safko ve Brake go re bireylerin iletis im, is birlig i, eg itim ve eg lence olmak u zere do rt temel nedenle ilis kide bulundug u sosyal medya kategorileri (Safko, Brake 2010, s. 25 -32); • Facebook, my. Space, Linked. In gibi Sosyal ag siteleri, • I c erik U retme Siteleri (blog, ag gu nlu kleri ) • Fotog raf Paylas ım Siteleri (Flicker) • Ses Paylas ım Siteleri (Podcast) • Video Paylas ım Siteleri (You Tube) • Microbloglama (Twitter) • Kis isel Yayınlar (Ubroadcast, Now. Live) Sanal Du nyalar (Second life) • Sanal Oyun Ortamları • I c erik Takip Etme Arac ları • RSS (bilgilerin otomatik olarak ulas tırılması) • Aras tırma • Mobil arac lar yoluyla eris ilebilen her tu rlu sosyal medyayı ic eren uygulamaları ve Skype, Ichat gibi kis iler arası iletis im ic in yararlanılan yo ntemler olarak sıralanmaktadır.

SON 4. Dersin Sonu Teşekkürler

SON 4. Dersin Sonu Teşekkürler

KAYNAKÇA • Geçikli, F. (2017). Halkla İlişkiler. Erzurum: Atatu rk U niversitesi Ac ıko

KAYNAKÇA • Geçikli, F. (2017). Halkla İlişkiler. Erzurum: Atatu rk U niversitesi Ac ıko g retim Faku ltesi Yayınları. • KALENDER, A. , PELTEKOG LU, Z. F. , BAYC U, S. , ERGU VEN, M. S. , YILMAZ, R. A. , OKAY, A. , & GO ZTAS , A. (2018). Halkla İlişkiler. Eskişehir: T. C Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları Fakültesi Yayınları NO: 1676.