Verksamhetsanalys informationskartlggning Mittuniversitetet Processer verksamhetsanalys och information Processer

  • Slides: 36
Download presentation
Verksamhetsanalys & informationskartläggning Mittuniversitetet

Verksamhetsanalys & informationskartläggning Mittuniversitetet

Processer, verksamhetsanalys och information • Processer och processkartläggning • Verksamhetsanalys och informationskartläggning • Informationsstyrning

Processer, verksamhetsanalys och information • Processer och processkartläggning • Verksamhetsanalys och informationskartläggning • Informationsstyrning • Syfte: kontextualisera sin egen verksamhet i ett bredare sammanhang och se ev gemensamma intressen/behov Mittuniversitetet

Informationskartläggning och verksamhet • Informationskartläggning gör att man får koll på sin information •

Informationskartläggning och verksamhet • Informationskartläggning gör att man får koll på sin information • Grunden för informationssäkerhet är att ha koll på den information man har och att det finns processer för att ta hand om den på bra sätt • Relaterar information till verksamhet och verksamhetens mål och intressenter • En bild av verksamhetens processer ger också en bild av verksamheten • Är bra underlag för att utvärdera och förbättra verksamheten • Verksamhetsutveckling inkluderar ofta processkartläggningar Mittuniversitetet

Processer • Sätt att beskriva en verksamhet • Har tydlig början och slut •

Processer • Sätt att beskriva en verksamhet • Har tydlig början och slut • Innehåller ett antal aktiviteter • Ska leverera/resultera i något till någon • Horisontell • Genererar information Mittuniversitetet

Exempel process Mittuniversitetet

Exempel process Mittuniversitetet

Processkartläggning • Kartläggning och redovisning av processer – visualiserar verksamheten. Skapa förståelse för hur

Processkartläggning • Kartläggning och redovisning av processer – visualiserar verksamheten. Skapa förståelse för hur olika delar samverkar i en större helhet, vem som är mottagare och vad riktningen är. • Visar vad som ska göras, för vem, vilka aktiviteter • Vilken dokumentation/informationsflöden som ingår i processerna, och andra resurser • Visar hur man ska uppnå verksamhetens mål • Arbetssätt Mittuniversitetet

Vad påverkar vad som dokumenteras? Verksamhetens behov, lagstiftning, ISO 9000, ISO 14000 etc Krav

Vad påverkar vad som dokumenteras? Verksamhetens behov, lagstiftning, ISO 9000, ISO 14000 etc Krav på dokumenthantering Uttrycks i ISO 15489 Kompletteras med bla ISO 23081, ISO 30300 ISO 9000 – Kvalitetsledning ISO 14000 – Miljöledning ISO 15489 – Dokumenthantering ISO 23081 – Metadata ISO 30300 – Ledningssystem för verksamhetsinformation Mittuniversitetet Specifikationer och tillämpningar, t ex standarder som Moreq

ISO 15489 Dokumentation – Dokumenthantering (Records Management) Del 1 • Termer och definitioner •

ISO 15489 Dokumentation – Dokumenthantering (Records Management) Del 1 • Termer och definitioner • Krav på dokumenthantering • Skapa och fånga records som bevis för verksamhet och som informationstillgång • Säkerställa kvalitet hos handlingar; autenticitet, tillförlitlighet, Integritet och användbarhet • Policy, rutiner och metoder Del 2 • Införandeprocesser, beskrivning dokumenthanteringsprocesser, Teknisk specifikation, riktlinjer, Mittuniversitetet

Records requirements • Verksamhetsbehov • Juridiska och regelmässiga krav • Samhällsbehov Mittuniversitetet

Records requirements • Verksamhetsbehov • Juridiska och regelmässiga krav • Samhällsbehov Mittuniversitetet

Analys i enlighet med ISO 15489: 2 (steg A-C)

Analys i enlighet med ISO 15489: 2 (steg A-C)

Utformning och införande av dokumenthanteringssystem ISO 15489: 2 • Preliminär utredning (A) • Analys

Utformning och införande av dokumenthanteringssystem ISO 15489: 2 • Preliminär utredning (A) • Analys av verksamheten (B) • Identifiering av dokumentationskrav © • Bedömning av befintliga system (D) • Strategier för att uppfylla dokumentationskrav (E) • Utformning av dokumenthanteringssystem (F) • Införande av dokumenthanteringssystem (G) • Granskning, utvärdering (H) Mittuniversitetet

A: Verksamhetsbeskrivning Gör en utredning som fångar: • Organisationens roll och syfte/mål • Dess

A: Verksamhetsbeskrivning Gör en utredning som fångar: • Organisationens roll och syfte/mål • Dess struktur • Dess legala, affärsmässiga och politiska miljö Kritiska faktorer i samband med dokumenthantering • Syfte är att få en bild av verksamheten för att relatera informationen till den, verksamhetens olika delar, vad informationshanteringen ska stödja etc. Mittuniversitetet

För detta steg kan behövas: • Tillgång till interna källor såsom årsrapporter, organisations- och

För detta steg kan behövas: • Tillgång till interna källor såsom årsrapporter, organisations- och verksamhetsplaner • Tillgång till externa källor såsom lagstiftning, standarder etc • Tillgång till personal med god kunskap om organisationen och god analytisk förmåga, tex konsulter Mittuniversitetet

Organisationens mål • Mål behövs för att ha en riktning och för att man

Organisationens mål • Mål behövs för att ha en riktning och för att man ska kunna åstadkomma något • Olika typer av mål, tex: visionsmål, ekonomiska mål, verksamhetsmässiga mål, individuella och kollektiva mål mm • Ofta övergripande, strategiska och operativa mål Mittuniversitetet

Verksamhetsidé • Vad/vem organisationen är till för • Inom vilket område organisationen verkar •

Verksamhetsidé • Vad/vem organisationen är till för • Inom vilket område organisationen verkar • I vilken riktning organisationen ska utvecklas • Efter vilka principer organisationen ska skötas Mittuniversitetet

Vision & Mission Vision: Ett möjligt önskvärt framtida tillstånd Ledarens roll viktig, personifierar ofta

Vision & Mission Vision: Ett möjligt önskvärt framtida tillstånd Ledarens roll viktig, personifierar ofta visionerna Mission: ett ”ädelt” syfte, en uppgift att fylla - Visar organisationens långsiktiga riktning - Fungerar som vägvisare och rättesnöre för medlemmar/personal - ger identitet och mening åt medlemmar/personal - framtidsinriktad (vad man ska uppnå) Mittuniversitetet

Intressenter • Vilka intressenter har organisationen, dess verksamhet och information? • Internt och externt

Intressenter • Vilka intressenter har organisationen, dess verksamhet och information? • Internt och externt Mittuniversitetet

B: Analysera verksamhetens processer Gör en verksamhetsanalys som dokumenterar verksamhet/processer, aktiviteter och transaktioner Analysen

B: Analysera verksamhetens processer Gör en verksamhetsanalys som dokumenterar verksamhet/processer, aktiviteter och transaktioner Analysen kan resultera i: • En beskrivning av organisationens verksamhet och processer • Ett verksamhetsbaserat klassifikationsschema som åskådliggör det hierarkiska förhållandet mellan funktioner/processer, aktiviteter och transaktioner • En karta över organisationens verksamhetsprocesser som visar i vilka moment dokument upprättas eller tas emot Mittuniversitetet

För detta steg behöver du tex: • Samla information från dokumentation, tex processbeskrivningar och

För detta steg behöver du tex: • Samla information från dokumentation, tex processbeskrivningar och organisationsscheman, intervjuer • Analysera det arbete som utförs i den valda verksamheten • Identifiera och dokumentera verksamhet, processer, aktiviteter och transaktioner Mittuniversitetet

För analysen behöver du identifiera: • Organisationens mål och strategier • Organisationens olika verksamhetsområden

För analysen behöver du identifiera: • Organisationens mål och strategier • Organisationens olika verksamhetsområden • De processer och aktiviteter som ingår i verksamheten Mittuniversitetet

Olika typer av processer Kärnprocesser • Verksamheter där organisationen levererar varor eller tjänster till

Olika typer av processer Kärnprocesser • Verksamheter där organisationen levererar varor eller tjänster till sina ”kunder”, dvs där organisationen uträttar det som den är till för • Kan också kallas huvudprocesser Mittuniversitetet

Olika typer av processer Ledningsprocesser • Leda och styra verksamheten • Målstyrning, kvalitetsutveckling, planering

Olika typer av processer Ledningsprocesser • Leda och styra verksamheten • Målstyrning, kvalitetsutveckling, planering och uppföljning mm • Ledningen främjar de värdeskapande kärnprocesserna och är på så vis en stödprocess, men pga dess strategiska natur hanteras den som särskild processtyp Mittuniversitetet

Olika typer av processer Stödprocesser • Verksamheter i de administrativa och tekniska funktioner som

Olika typer av processer Stödprocesser • Verksamheter i de administrativa och tekniska funktioner som krävs för att kundprocesserna ska fortgå • Hit hör de funktioner som hanterar organisationens resurser – ekonomi, IT, personal, lokaler, administrativa funktioner, dokumenthantering Mittuniversitetet

Analys av processer • Förhållandet mellan processer och verksamhetskontext • Förhållandet mellan processer och

Analys av processer • Förhållandet mellan processer och verksamhetskontext • Förhållandet mellan processer och regler som styr deras utförande • En hierarkisk nedbrytning av processerna i deras ingående beståndsdelar • Det sekventiella beroendet mellan processer och mellan enskilda transaktioner • Contextual, functional (verksamhet) och sequential (process) analysis Mittuniversitetet

Kontextuell analys (Contextual analysis) • Lagstiftning • Standarder • Etiska koder • Samhällskrav •

Kontextuell analys (Contextual analysis) • Lagstiftning • Standarder • Etiska koder • Samhällskrav • Policys • Interna regelverk och rutiner Definierar uppdrag Mittuniversitetet

Verksamhetsanalys (functional analysis) • Identifiera organisationens mål och strategier • Bestäm verksamhetsområden/funktioner • Identifiera

Verksamhetsanalys (functional analysis) • Identifiera organisationens mål och strategier • Bestäm verksamhetsområden/funktioner • Identifiera processer som utgör funktionerna • Analysera ingående aktiviteter/delar i processerna Top-down analysis Ger en helhetsbild av verksamheten Mittuniversitetet

Process analys (Sequential analysis) • Identifiera följden av aktiviteten/transaktionen som ingår i en process

Process analys (Sequential analysis) • Identifiera följden av aktiviteten/transaktionen som ingår i en process • Identifiera och analysera ev variationer • Bestäm regelverk/verksamhetskrav som ligger till grund för aktiviteterna • Identifiera samband med andra processer och system Kronologisk sekvens av ingående steg i en process Aktivitetsnivå Den nivå som genererar information, koppling handling – aktivitet/transaktion Mittuniversitetet

”nivåer” • Verksamhetsområde • Huvudprocess (aggregerade processer) • Process • Transaktion/Aktivitet Mittuniversitetet

”nivåer” • Verksamhetsområde • Huvudprocess (aggregerade processer) • Process • Transaktion/Aktivitet Mittuniversitetet

 • Processbeskrivning: Redovisar aktiviteter som tillsammans möjliggör leverans av vara eller tjänst. •

• Processbeskrivning: Redovisar aktiviteter som tillsammans möjliggör leverans av vara eller tjänst. • Aktivitet: kan bestå av en eller flera händelser/transaktioner • Dokumentation (records) uppstår när aktiviteter/transaktioner behöver verifieras Mittuniversitetet

Processnivå Aktivitetsnivå Början Transaktionsnivå Händelse Aktivitet 1 Transaktion Beslut Händelse Transaktion Aktivitet 2 Transaktion

Processnivå Aktivitetsnivå Början Transaktionsnivå Händelse Aktivitet 1 Transaktion Beslut Händelse Transaktion Aktivitet 2 Transaktion Aktivitet 3 Slut Transaktion Händelse Transaktion Information Mittuniversitetet Information Dokument Information

C: Identifiera dokumentationsbehov • Vilken dokumentation finns i dagsläget i respektive process och aktivitet?

C: Identifiera dokumentationsbehov • Vilken dokumentation finns i dagsläget i respektive process och aktivitet? Typer av records. Vilken information genererar olika aktiviteter? • Saknas någon dokumentation? Är det tillräckligt? • Bestäm vilken information som bör skapas i varje process och hur det ska dokumenteras • Bedöm dokumentationsbehov utifrån en noggrann analys av varje verksamhet/process, aktivitet och transaktion • Beakta risker som är förknippade med frånvaro av dokumentation Mittuniversitetet

Krav på dokumenthantering kan ställas från lagstiftare eller organisationens kontext, tex gällande: • Vid

Krav på dokumenthantering kan ställas från lagstiftare eller organisationens kontext, tex gällande: • Vid skapande av handlingar • Bevarande och gallring • Tillgänglighet • Innehåll • Form och struktur • Kvalitetsaspekter • Risker Mittuniversitetet

Värdering av information • Värdering vad som ska bevaras/gallras • Processen där organisationen identifierar

Värdering av information • Värdering vad som ska bevaras/gallras • Processen där organisationen identifierar krav för att bevara information • Beslut om vilken information som ska fångas/skapas • Beslut om hur länge den ska bevaras • Gallringsutredning • Bedömning utifrån analys av verksamhet och aktiviteter • Ev krav på ny dokumentation Mittuniversitetet

Potentiella användare • Verksamheten själv • Myndigheter • Medborgare, företag, entreprenörer • Medier/journalister •

Potentiella användare • Verksamheten själv • Myndigheter • Medborgare, företag, entreprenörer • Medier/journalister • Skolor • Forskare • IT-system • mfl… Mittuniversitetet

Informationsstyrning Dokumenthanteringsplaner ett styrmedel • Styrdokument för hur arkivinformation/records ska hanteras • Sammanställning av

Informationsstyrning Dokumenthanteringsplaner ett styrmedel • Styrdokument för hur arkivinformation/records ska hanteras • Sammanställning av de records som används i aktuell verksamhet • Anger tex: - typer av records - medium - förvaringsplats - bevarande/gallring & ev gallringsfrist - information om processer och aktiviteter • Redovisar informationen utifrån verksamhetens processer • Kan samordnas med informationssäkerhetsklassningen Mittuniversitetet