Th Su Tun Thnh Ca on Cecilia Con

  • Slides: 138
Download presentation

Thứ Sáu Tuần Thánh Ca Đoàn Cecilia

Thứ Sáu Tuần Thánh Ca Đoàn Cecilia

Con Xin Phó Thác Lm. Thành Tâm

Con Xin Phó Thác Lm. Thành Tâm

ĐK: Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha

ĐK: Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Ngài. Vì Chúa đã cứu chuộc con.

Lạy Chúa là Đấng tín trung. Lạy Cha con xin phó thác linh hồn

Lạy Chúa là Đấng tín trung. Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha.

1. Bên Người con ẩn náu, an tâm chẳng lo âu. Tin rằng trong

1. Bên Người con ẩn náu, an tâm chẳng lo âu. Tin rằng trong tay Chúa, con đâu phải sợ chi. Lạy Chúa xin cứu thoát con, vì Chúa công chính thủy chung.

Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha.

Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha.

ĐK: Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha

ĐK: Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Ngài. Vì Chúa đã cứu chuộc con.

Lạy Chúa là Đấng tín trung. Lạy Cha con xin phó thác linh hồn

Lạy Chúa là Đấng tín trung. Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha.

2. Con thành bia chế diễu, địch thù hả hê trêu. Đọa đầy thân

2. Con thành bia chế diễu, địch thù hả hê trêu. Đọa đầy thân cô thế, ai ai cũng cười chê. Dù thế, con vẫn trông cậy, vì Chúa Thiên Chúa của con.

Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha.

Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha.

ĐK: Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha

ĐK: Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Ngài. Vì Chúa đã cứu chuộc con.

Lạy Chúa là Đấng tín trung. Lạy Cha con xin phó thác linh hồn

Lạy Chúa là Đấng tín trung. Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha.

3. Như người mang án chết, bạn bè lánh xa ra. Xin Người thương

3. Như người mang án chết, bạn bè lánh xa ra. Xin Người thương giải phá âm mưu kẻ thù con. Lạy Chúa xin tỏ nhan Người,

nhìn đến tôi tớ Chúa đây. Này ai luôn tin kính Chúa, hãy mừng

nhìn đến tôi tớ Chúa đây. Này ai luôn tin kính Chúa, hãy mừng vui hiên ngang.

ĐK: Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha

ĐK: Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Ngài. Vì Chúa đã cứu chuộc con.

Lạy Chúa là Đấng tín trung. Lạy Cha con xin phó thác linh hồn

Lạy Chúa là Đấng tín trung. Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha.

Câu Xướng Chúc tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô. Chúa Kitô

Câu Xướng Chúc tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô. Chúa Kitô vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá.

Bài Thương Khó (Trích Phúc m Thánh Gioan) GM. Nguyễn Văn Hòa

Bài Thương Khó (Trích Phúc m Thánh Gioan) GM. Nguyễn Văn Hòa

Sự thương khó Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta theo thánh Gioan. Khi ấy

Sự thương khó Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta theo thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giê su cùng các môn đệ sang bên kia suối Cêdron, ở đấy có một khu vườn

Người vào đó với các môn đệ. Giuđa tên phản bội đã biết rõ

Người vào đó với các môn đệ. Giuđa tên phản bội đã biết rõ nơi ấy vì Chúa Giêsu thường đưa các môn đệ tới đó hội họp. Vậy Giuđa dẫn đội binh và lính

gác do các thương tế và biệt phái cấp cho , chúng đến đấy

gác do các thương tế và biệt phái cấp cho , chúng đến đấy mang theo đèn đuốc và vũ khí, Chúa Giê su đã biết trước mọi việc sẽ xảy đến. Người tiến ra

và hỏi chúng rằng: " Các người tìm ai ? " Chúng thưa rằng:

và hỏi chúng rằng: " Các người tìm ai ? " Chúng thưa rằng: "Tìm Giêsu Na-gia-reth. " Người bảo chủng rằng : " Chính là Ta đây " Giuđa , tên phản bội cũng

đứng đấy với chúng. Người vừa nói chính là Ta đây, thì chúng lùi

đứng đấy với chúng. Người vừa nói chính là Ta đây, thì chúng lùi lại và ngã xuống đất. Người lại hỏi chúng một lần nữa rằng: " Các ngươi tìm ai? " Chúng

rằng: "Tìm Giê-su Na-gia-reth " Người liền đáp lại rằng : " Ta đã

rằng: "Tìm Giê-su Na-gia-reth " Người liền đáp lại rằng : " Ta đã bảo các người rằng chính là Ta đây. Vậy nếu các ngươi tìm Ta thì hãy để những người này đi. "

Như thế là trọn lời đã nói: trong những kẻ Cha đã ủy cho

Như thế là trọn lời đã nói: trong những kẻ Cha đã ủy cho Con, Con không làm mất người nào. Bấy giờ Si-mon Phê-rô sẵn thanh gươm liền rút ra đánh tên

đầy tớ vị Thượng tế, và chém đứt một bên tai phải. Đầy tớ

đầy tớ vị Thượng tế, và chém đứt một bên tai phải. Đầy tớ ấy tên là Man-cô. Nhưng Chúa Giêsu bảo Phê-rô rằng: " Hãy xỏ gươm vào vỏ. Ta không uống

chén Cha Ta đã ban cho Ta sao? " Bấy giờ đội binh, viên

chén Cha Ta đã ban cho Ta sao? " Bấy giờ đội binh, viên quan chức và lính gác của người Do Thái bắt trói Người. Và trước hết điệu Người đến nhà An-na,

vì ông này là nhạc phụ ông Cai - pha, làm Thượng tế năm

vì ông này là nhạc phụ ông Cai - pha, làm Thượng tế năm ấy. Chính Cai - pha đã giúp ý kiến này cho người Do Thái: một người chết cho cả dân được nhờ.

Ông Si - mon Phê - rô và môn đệ khác vẫn theo Chúa

Ông Si - mon Phê - rô và môn đệ khác vẫn theo Chúa Giê - su , môn đệ này quen biết vị Thượng tế nên cùng với Chúa Giê - su vào trong sân vị Thượng tế , còn

Phê - rô thì ở lại gần cửa. Môn đệ khác vì quen biết

Phê - rô thì ở lại gần cửa. Môn đệ khác vì quen biết vị Thượng tế nên ra nói với đứa giữ cửa, và dẫn Phê - rô vào. Đứa tớ gái giữ cửa liền bảo Phê - rô rằng:

khai cho mọi người. Tôi đã luôn giảng trong các hội quán và đền

khai cho mọi người. Tôi đã luôn giảng trong các hội quán và đền thờ nơi mọi người Do thái họp nhau. Tôi không nói gì bí mật cả sao lại hỏi tôi. Hãy hỏi

những kẻ nghe tôi nói. Họ biết tôi nói những gì. " Nghe nói

những kẻ nghe tôi nói. Họ biết tôi nói những gì. " Nghe nói thế, một tên lính gác đứng ở đó vả Người một cái, nói rằng : "Ngươi dám trả lời vị Thượng tế

như vậy sao? " Người liền đáp lại rằng: " Nếu tôi nói sai

như vậy sao? " Người liền đáp lại rằng: " Nếu tôi nói sai thì hãy tỏ ra sai ở chỗ nào. Nếu tôi nói phải thì sao lại đánh tôi? " Bấy giờ , An - na để Người bị trói

rằng: " Không phải đâu. "Một tên đầy tớ vị Thượng tế có họ

rằng: " Không phải đâu. "Một tên đầy tớ vị Thượng tế có họ với người đầy tớ bị Phê - rô chém đứt tai, bảo Phê - rô rằng: " Tôi đã chẳng thấy ông ở trong

vườn với ông ấy sao? " Một lần nữa Phê - rô lại chối,

vườn với ông ấy sao? " Một lần nữa Phê - rô lại chối, và tức thì gà liền gáy. Bấy giờ họ điệu Người từ nhà Cai - pha đến công đường. Trời đã sáng, người

Do thái không vào công đường vì sợ nhơ bẩn và không thể ăn

Do thái không vào công đường vì sợ nhơ bẩn và không thể ăn mừng lễ Vượt Qua được. Vậy Phi - la - tô phải ra ngoài đón họ và hỏi rằng: " Các ngươi tố cáo

người này về tội chi? " Chúng đáp lại rằng: " Nếu nó chẳng

người này về tội chi? " Chúng đáp lại rằng: " Nếu nó chẳng phải là tên gian phi thì chúng tôi chẳng nộp cho Ngài" Phi-la-tô bảo chúng rằng: " Các ngươi

hãy đem đi mà xử theo hiến pháp của các ngươi. " Dân Do

hãy đem đi mà xử theo hiến pháp của các ngươi. " Dân Do - thái đáp lại rằng: "Chúng tôi không có phép lên án xử tử ai. " Như thế là ứng nghiệm lời Chúa

Giê - su đã nói. Người sẽ phải chết cách nào. Phi - la

Giê - su đã nói. Người sẽ phải chết cách nào. Phi - la - tô liền vào trong công đường, gọi Chúa Giê - su và hỏi Người rằng: " Ông có phải là Vua dân Do thái

không ? " Chúa Giê - su đáp rằng : " Tự ý quan

không ? " Chúa Giê - su đáp rằng : " Tự ý quan nói điều ấy hay là quan đã nghe ai nói về tôi Phi - la - tô trả lời rằng : " Tôi có phải là người Do thái đâu.

Nhưng người trong nước ông và các vị thượng tế đã nộp ông cho

Nhưng người trong nước ông và các vị thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm chi? " Chúa Giêsu đáp rằng: "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Giả như

nước tôi thuộc về thế gian này thì quân đội của tôi đã chiến

nước tôi thuộc về thế gian này thì quân đội của tôi đã chiến đấu để tối thoát khỏi tay người Do thái. Nhưng không, nước tôi không thuộc về thế gian này. "

Bấy giờ , Phi - la - tô hỏi Người rằng: " Ông là

Bấy giờ , Phi - la - tô hỏi Người rằng: " Ông là Vua sao ? " Chúa Giêsu đáp lại rằng: "Phải tôi là Vua, vì thế tôi đã sinh ra và đã xuống thế gian là để làm chứng

cho sự thật. Ai ham mộ sự thật thì nghe tôi. " Phi -

cho sự thật. Ai ham mộ sự thật thì nghe tôi. " Phi - la - tô lại hỏi rằng: " Sự thật là chỉ? " Nói thế rồi , Phi - la - tô lại ra bảo dân Do - Thái rằng: " Ta không thấy

người này có điều gì đáng lên án. Nhưng trong dịp lễ Vượt qua

người này có điều gì đáng lên án. Nhưng trong dịp lễ Vượt qua vẫn có lệ tha một người. Vậy các ngươi có muốn ta tha Vua dân Do thái cho các người

không? ". Bấy giờ, chúng kêu lên rằng "Không Nhưng xin tha Ba-ra-ba. "

không? ". Bấy giờ, chúng kêu lên rằng "Không Nhưng xin tha Ba-ra-ba. " Ba-ra-ba là một tên trộm cướp. Phi - la - tô lại truyền điệu Chúa Giê - su đến

và cho hành hạ Người. Bọn lính bện một vòng gai đặt trên đầu

và cho hành hạ Người. Bọn lính bện một vòng gai đặt trên đầu Người, và khoác cho Người một áo đỏ. Chúng đến gần Người nói rằng: " Tâu Vua Do thái. " Rồi

chúng vả mặt Người. Phi - la - tô trở lại và bảo dân

chúng vả mặt Người. Phi - la - tô trở lại và bảo dân rằng: " Các ngươi hãy coi! Ta dẫn người này ra ngoài để các ngươi biết: Ta không thấy nơi người này

một lý do nào để lên án" Vậy Chúa Giê - su đi ra,

một lý do nào để lên án" Vậy Chúa Giê - su đi ra, đầu còn đội vòng gai, và mình còn khoác áo đỏ Phi la - tô bảo rằng: " Này là người " Các Thượng tế và lính

gác thấy Người liền kêu lên rằng: " Hãy đóng đinh vào thập giá!

gác thấy Người liền kêu lên rằng: " Hãy đóng đinh vào thập giá! Hãy đóng đinh vào thập giá. " Phi - la - tô bảo chúng rằng: " Các ngươi đem đi mà

đóng đinh. Còn ta ta không thấy người này có tội gì mà lên

đóng đinh. Còn ta ta không thấy người này có tội gì mà lên án" Dân Do - thái trả lời rằng: "Chúng tôi có luật và cứ theo luật ấy thì nó phải chết vì nó đã tự

xưng là con Thiên Chúa. " Nghe vậy, Phi - la - tô càng

xưng là con Thiên Chúa. " Nghe vậy, Phi - la - tô càng thêm sợ hãi. Ông lại vào công đường hỏi Chúa Giê - su rằng: " Quê ông ở đâu ? " Nhưng Chúa Giê - su

không đáp lại lời nào. Bấy giờ Phi - la - tô bảo Người

không đáp lại lời nào. Bấy giờ Phi - la - tô bảo Người rằng: " Ông không trả lời tôi hay sao? Ông không biết tôi có quyền tha và cũng có quyền đóng đinh ông

trên thập giá? " Chúa Giê - su đáp lại rằng: " Nếu từ

trên thập giá? " Chúa Giê - su đáp lại rằng: " Nếu từ trên chẳng ban cho ông thì ông chẳng có quyền gì đối với tôi. Vì thế kẻ nộp tôi cho ông thì nặng tội hơn

ông" Từ đó Phi la - tô tìm cách để tha Chúa Giê -

ông" Từ đó Phi la - tô tìm cách để tha Chúa Giê - su, nhưng dân Do thái lại kêu lên rằng: "Nếu ông tha nó thì ông không phải là kẻ nghĩa thiết của hoàng đế. Ai

tự xưng là Vua, tức là kẻ thù của vua. " Nghe lời ấy

tự xưng là Vua, tức là kẻ thù của vua. " Nghe lời ấy , Phi - la - tô truyền đưa Chúa Giê - su ra ngoài. Ông ngồi trên toà cao gọi là Li-thos-tro-tos, tiếng Do thái

gọi là Ga-ba-tha. Hôm đó là ngày áp lễ Vượt qua, vào khoảng mười

gọi là Ga-ba-tha. Hôm đó là ngày áp lễ Vượt qua, vào khoảng mười hai giờ trưa. Phi - la - tô bảo dân Do - thái rằng: "Đây là Vua các ngươi " Chúng

đáp lại rằng: "Đem đi! Đóng đinh nó vào thập giá. " Phi -

đáp lại rằng: "Đem đi! Đóng đinh nó vào thập giá. " Phi - la - tô trả lời rằng: "Giết Vua các ngươi sao? " Các thượng tế đáp lại rằng : " Chúng tôi chỉ có

một hoàng đế là Cê - da - rê " Rồi Phi - la

một hoàng đế là Cê - da - rê " Rồi Phi - la - tô trao Người cho chúng đem đi đóng đinh. Chúng điệu Người đi. Người phải vác lấy thập giá tiến về một nơi gọi

là núi Sọ, tiếng Do - thái gọi là Gôn - gô - tha.

là núi Sọ, tiếng Do - thái gọi là Gôn - gô - tha. Ở đó, chúng đóng đinh Người trên thập giá cùng với hai người khác, mỗi người một bên, Chúa Giê - su ở

giữa. Phi - la - tô thảo một bản án, và truyền đóng trên

giữa. Phi - la - tô thảo một bản án, và truyền đóng trên thập giá. Bản án ấy ghi rằng: Giêsu Na - da - rét, Vua dân Do Thái. Có nhiều người Do thái đọc bản án

ấy, vì nơi Chúa Giê - su bị đóng đinh ở gần thành. Bản

ấy, vì nơi Chúa Giê - su bị đóng đinh ở gần thành. Bản án ấy lại được viết bằng tiếng Hy - bá , tiếng La - tinh, và tiếng Hy - lạp. Vậy các Thương tế Do -

thái đến thưa Phi-la-tô rằng: "Xin đừng viết: Vua dân Do thái Nhưng nên

thái đến thưa Phi-la-tô rằng: "Xin đừng viết: Vua dân Do thái Nhưng nên viết. Người này đã xưng mình là Vua Do thái " Phi - la - tô đáp lại rằng: " Điều ta

đã viết là viết. " Đóng đinh Chúa Giêsu rồi chúng lấy áo Người

đã viết là viết. " Đóng đinh Chúa Giêsu rồi chúng lấy áo Người chia làm bốn phần, mỗi người một phần. Chúng lấy cả áo lót nhưng áo lót không có đường

may, và là tấm nguyên từ trên xuống dưới. Chúng liền bảo nhau rằng.

may, và là tấm nguyên từ trên xuống dưới. Chúng liền bảo nhau rằng. "Đừng xé ra nhưng đem rút thăm xem ai được" Như thế là trọn lời Kinh thánh rằng: "

Chúng đã chia nhau áo và rút thăm áo lót. " Và quân lính

Chúng đã chia nhau áo và rút thăm áo lót. " Và quân lính đã làm như vậy. Đứng gần thập giá Chúa Giê - su , thì có Mẹ Người bà Ma - ri - a Clê - ô - pha là

chị em với Mẹ Người , và Ma - ri - a Ma -

chị em với Mẹ Người , và Ma - ri - a Ma - đa - lê - na. Thấy Mẹ Người và bên cạnh có môn đệ Người yêu, Chúa Giêsu thưa Mẹ rằng: " Thưa Bà này là con Bà "

lời Sách Thánh, Người nói rằng: "Ta khát " ở đấy có một bình

lời Sách Thánh, Người nói rằng: "Ta khát " ở đấy có một bình đầy dấm. Người ta liền lấy miếng bọt bể thâm giấm chua, rồi buộc vào mũi đòng mà đưa

lên cho Người. Nếm một chút dấm đoạn Chúa Giê - su nói rằng:

lên cho Người. Nếm một chút dấm đoạn Chúa Giê - su nói rằng: " Mọi sự đã hoàn tất. " Rồi Người gục đầu xuống tắt thở. Là ngày áp lễ và không muốn để

xác trên thập giá trong ngày Sa - bát , vì là ngày đại

xác trên thập giá trong ngày Sa - bát , vì là ngày đại lễ người Do - thái xin Phi - la - tô cho đánh dập ống chân những người bị tử hình, và tháo xác xuống. Bọn

lính liền đến đánh dập ống chân người thứ nhất rồi người thứ hai,

lính liền đến đánh dập ống chân người thứ nhất rồi người thứ hai, cả hai bị đóng đinh với Người. Đến gần Chúa Giê - su thấy Người đã chết chúng không

đánh dập ống chân Người nữa, nhưng có một tên lính lấy ngọn mác

đánh dập ống chân Người nữa, nhưng có một tên lính lấy ngọn mác mà đâm vào cạnh sườn tức thì nước và máu chảy ra. Kẻ đã xem thấy việc này đã làm chứng

và chứng của người thì thật, và người ấy biết rằng mình đã nói

và chứng của người thì thật, và người ấy biết rằng mình đã nói thật để anh em cùng tin. Mọi việc đó xảy ra để trọn lời Kinh thánh rằng. Người ta chẳng đánh

đập cái xương nào của Người, và lời này rằng: chúng nhìn xem Người

đập cái xương nào của Người, và lời này rằng: chúng nhìn xem Người chúng đã đâm. Kế đó, Giu - se A - ri - ma - thi - a , một môn đệ của Chúa Giê - su

nhưng là môn đệ trong bóng tối vì sợ người Do - thái, đến

nhưng là môn đệ trong bóng tối vì sợ người Do - thái, đến xin Phi - la - tô cho tháo xác Chúa Giêsu xuống. Phi - la - tô cho phép , ông liên đến và cất xác

Người. Ni - cô - đê - mô cũng đến, ông này trước kia

Người. Ni - cô - đê - mô cũng đến, ông này trước kia đã đến gặp Chúa Giê - su ban đêm. Ông mang một bình trộn dầu và thuốc thơm độ trăm quan. Họ hạ

xác Chúa Giê - su xuống, xức thuốc thơm và liệm trong khăn theo

xác Chúa Giê - su xuống, xức thuốc thơm và liệm trong khăn theo cách thức người Do thái thường làm. Ở chỗ Chúa Giê su bị đóng đinh có một thửa vườn,

và trong vườn ấy có một ngôi mộ còn mới chưa chôn cất người

và trong vườn ấy có một ngôi mộ còn mới chưa chôn cất người nào. Vì là ngày dọn lễ của người Do - thái, và vì ngôi mộ ấy rất gần, nên họ an táng Người ở đó.

Lời Vọng Tình Yêu Đỗ Vy Hạ

Lời Vọng Tình Yêu Đỗ Vy Hạ

1. Trên đồi cao trong gió lao xao gọi mời tình yêu. Giê-Su gục

1. Trên đồi cao trong gió lao xao gọi mời tình yêu. Giê-Su gục ngã treo trên thập giá giang tay ôm tội đọa đầy. Thân tàn vơi con Chúa Trời nghe hồn

chợt đơn côi. Ôi! Nhân loại hỡi sao chưa hoài tới mà nỡ quên

chợt đơn côi. Ôi! Nhân loại hỡi sao chưa hoài tới mà nỡ quên ân tình biển khơi.

ĐK: Chỉ vì tình yêu Chúa chịu nhục thân chết cho trần gian. Vì

ĐK: Chỉ vì tình yêu Chúa chịu nhục thân chết cho trần gian. Vì Người chỉ đến sống cho tình yêu, chết cho tình yêu. Để cứu nhân loại lỗi tội đưa về trời đẹp tươi.

2. Trên đồi cao trong tiếng ngân chuông chiều vọng tình yêu. Giêsu lặng

2. Trên đồi cao trong tiếng ngân chuông chiều vọng tình yêu. Giêsu lặng lẽ môi khô bờ hé, tim nát tan, gai nhọn bạo tàn. n tình sâu ai có mau quay về

nguồn yêu thương. Ôi! Cha người hỡi, xin tha lầm lỗi, những tháng năm

nguồn yêu thương. Ôi! Cha người hỡi, xin tha lầm lỗi, những tháng năm dù đời biệt tăm.

ĐK: Chỉ vì tình yêu Chúa chịu nhục thân chết cho trần gian. Vì

ĐK: Chỉ vì tình yêu Chúa chịu nhục thân chết cho trần gian. Vì Người chỉ đến sống cho tình yêu, chết cho tình yêu. Để cứu nhân loại lỗi tội đưa về trời đẹp tươi.

Above All Michael Smith

Above All Michael Smith

1. Above all powers, Above all Kings. Above all nature, and all created things.

1. Above all powers, Above all Kings. Above all nature, and all created things. Above all wisdom, and all the ways of man. You were here before the world began.

2. Above all kingdoms, Above all thrones. Above all wonders this world has ever

2. Above all kingdoms, Above all thrones. Above all wonders this world has ever known. Above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth.

ĐK: Crucified, laid behind a stone. You lived to die, rejected and alone. Like

ĐK: Crucified, laid behind a stone. You lived to die, rejected and alone. Like a rose, trampled on the ground. You took the fall, and thought of me. Above all.

1. Above all powers, Above all Kings. Above all nature, and all created things.

1. Above all powers, Above all Kings. Above all nature, and all created things. Above all wisdom, and all the ways of man. You were here before the world began.

2. Above all kingdoms, Above all thrones. Above all wonders this world has ever

2. Above all kingdoms, Above all thrones. Above all wonders this world has ever known. Above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth.

ĐK: Crucified, laid behind a stone. You lived to die, rejected and alone. Like

ĐK: Crucified, laid behind a stone. You lived to die, rejected and alone. Like a rose, trampled on the ground. You took the fall, and thought of me. Above all.

Ôi Thập Giá Tuấn Kim

Ôi Thập Giá Tuấn Kim

Ôi Thánh giá Can-vê ngày nay. Còn rướm máu chân dung tình yêu. Ôi

Ôi Thánh giá Can-vê ngày nay. Còn rướm máu chân dung tình yêu. Ôi Giê-su con biết làm sao, Đáp ơn Ngài đến muôn ngàn sau.

1. Ôi Thập giá treo đấng cứu đời. Ôi Thập giá chứng minh tình

1. Ôi Thập giá treo đấng cứu đời. Ôi Thập giá chứng minh tình yêu. Ôi Thập giá phúc ân trời cao. Ôi Thập giá tròn câu mến yêu.

ĐK: Ôi Thánh giá Can-vê chiều xưa, là hiến tế hy sinh vì yêu.

ĐK: Ôi Thánh giá Can-vê chiều xưa, là hiến tế hy sinh vì yêu. Ôi Thánh giá xót xa niềm đau, cho đời con vinh phúc mai sau. Ôi Thánh giá Can-vê ngày

nay, còn rướm máu chân dung tình yêu. Ôi Giê-su con biết làm sao,

nay, còn rướm máu chân dung tình yêu. Ôi Giê-su con biết làm sao, đáp ơn Ngài đến muôn ngàn sau.

2. Ôi Thập giá cao vút giữa trời. Ôi Thập giá ánh quang rạng

2. Ôi Thập giá cao vút giữa trời. Ôi Thập giá ánh quang rạng ngời. Ôi Thập giá xóa bao tội lỗi. Ôi Thập giá tình yêu cao vời.

ĐK: Ôi Thánh giá Can-vê chiều xưa, là hiến tế hy sinh vì yêu.

ĐK: Ôi Thánh giá Can-vê chiều xưa, là hiến tế hy sinh vì yêu. Ôi Thánh giá xót xa niềm đau, cho đời con vinh phúc mai sau. Ôi Thánh giá Can-vê ngày

nay, còn rướm máu chân dung tình yêu. Ôi Giê-su con biết làm sao,

nay, còn rướm máu chân dung tình yêu. Ôi Giê-su con biết làm sao, đáp ơn Ngài đến muôn ngàn sau.

3. Ôi Thập giá ơn thiêng tuôn trào. Ôi Thập giá có ai ngờ

3. Ôi Thập giá ơn thiêng tuôn trào. Ôi Thập giá có ai ngờ đâu? Ôi Thập giá bao phen gục ngã. Ôi Thập giá đòn roi nát da.

ĐK: Ôi Thánh giá Can-vê chiều xưa, là hiến tế hy sinh vì yêu.

ĐK: Ôi Thánh giá Can-vê chiều xưa, là hiến tế hy sinh vì yêu. Ôi Thánh giá xót xa niềm đau, cho đời con vinh phúc mai sau. Ôi Thánh giá Can-vê ngày

nay, còn rướm máu chân dung tình yêu. Ôi Giê-su con biết làm sao,

nay, còn rướm máu chân dung tình yêu. Ôi Giê-su con biết làm sao, đáp ơn Ngài đến muôn ngàn sau.

Người Chết Vì Yêu Lm. Văn Chi

Người Chết Vì Yêu Lm. Văn Chi

ĐK: Ngày đó chiều nắng vàng, trên đồi Gô-tha vắng. Chiều đó, có ai

ĐK: Ngày đó chiều nắng vàng, trên đồi Gô-tha vắng. Chiều đó, có ai cô đơn chết vì yêu. Yêu, yêu nhân trần tội lỗi. Yêu con người đắm đuối, chết đớn đau u sầu. Người đó là

Chúa Trời, làm người nơi dương thế. Tình mến chứa chan khơi trên mắt

Chúa Trời, làm người nơi dương thế. Tình mến chứa chan khơi trên mắt buồn vương. Cơn đam mê bừng rực sáng, yêu thương bằng cái chết, tiếng yêu vang vọng đêm trường.

1. Xin Ngài thương ban cho con, một tình yêu nồng thấm đáp lại

1. Xin Ngài thương ban cho con, một tình yêu nồng thấm đáp lại mối tình si. Yêu cho con yêu thập tự, cho con say tình Ngài, giữa dòng đời hôm nay.

ĐK: Ngày đó chiều nắng vàng, trên đồi Gô-tha vắng. Chiều đó, có ai

ĐK: Ngày đó chiều nắng vàng, trên đồi Gô-tha vắng. Chiều đó, có ai cô đơn chết vì yêu. Yêu, yêu nhân trần tội lỗi. Yêu con người đắm đuối, chết đớn đau u sầu. Người đó là

Chúa Trời, làm người nơi dương thế. Tình mến chứa chan khơi trên mắt

Chúa Trời, làm người nơi dương thế. Tình mến chứa chan khơi trên mắt buồn vương. Cơn đam mê bừng rực sáng, yêu thương bằng cái chết, tiếng yêu vang vọng đêm trường.

2. Xin Ngài thương ban cho con, một niềm tin mạnh mẽ, dẫu đời

2. Xin Ngài thương ban cho con, một niềm tin mạnh mẽ, dẫu đời lắm khổ đau. Xin cho con yêu mọi người, cho con đi vào đời, dẫu cuộc đời chua cay.

Và nhớ này hỡi người, trong cuộc đời dương thế. Ngài đã chết đi,

Và nhớ này hỡi người, trong cuộc đời dương thế. Ngài đã chết đi, mang thương mến người ơi. Xin cho con đừng quên lãng, yêu thương đừng gian dối, chứng nhân cho Ngài giữa đời.

1. Hỡi không gian rủ sương mù. Ngàn mây hỡi hãy che lấp trời

1. Hỡi không gian rủ sương mù. Ngàn mây hỡi hãy che lấp trời cao. Ánh kim ô vụt lu mờ. Vì con Chúa gánh muôn nỗi khổ đau.

ĐK: Ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình. Con đớn đau nhìn vũ

ĐK: Ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình. Con đớn đau nhìn vũ trụ tự hối. Xin giúp con đường thiêng liêng theo lối. Quyết từ nay thờ Chúa hết tâm tình.

2. Suối kia ơi, ngừng khơi nguồn. Và sông nước hãy yên tiếng vọng

2. Suối kia ơi, ngừng khơi nguồn. Và sông nước hãy yên tiếng vọng ngân. Gió hôm ơi, ngừng hơi rờn. Vì đây Chúa rét không áo phủ thân.

ĐK: Ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình. Con đớn đau nhìn vũ

ĐK: Ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình. Con đớn đau nhìn vũ trụ tự hối. Xin giúp con đường thiêng liêng theo lối. Quyết từ nay thờ Chúa hết tâm tình.

3. Hãy tung ra mồ quanh đồi. Người xưa hỡi, hãy thôi chết dậy

3. Hãy tung ra mồ quanh đồi. Người xưa hỡi, hãy thôi chết dậy mau. Cõi dương gian tạm trông vời. Kìa con Chúa chết treo chốn đồi cao.

ĐK: Ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình. Con đớn đau nhìn vũ

ĐK: Ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình. Con đớn đau nhìn vũ trụ tự hối. Xin giúp con đường thiêng liêng theo lối. Quyết từ nay thờ Chúa hết tâm tình.

4. Xé tung ra màn che đền. Và tan vỡ núi cao ngất tầng

4. Xé tung ra màn che đền. Và tan vỡ núi cao ngất tầng mây. Đá muôn năm, nào vững bền. Giờ con Chúa tắt hơi núi Sọ đây.

ĐK: Ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình. Con đớn đau nhìn vũ

ĐK: Ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình. Con đớn đau nhìn vũ trụ tự hối. Xin giúp con đường thiêng liêng theo lối. Quyết từ nay thờ Chúa hết tâm tình.

Jesus, Remember Me Jacques Berthier

Jesus, Remember Me Jacques Berthier

1. Jesus, remember me. When You come into Your Kingdom. Jesus, remember me. When

1. Jesus, remember me. When You come into Your Kingdom. Jesus, remember me. When You come into Your Kingdom.

2. Giê-su đừng quên con. Xin đưa con theo Ngài về nước Chúa. Giêsu

2. Giê-su đừng quên con. Xin đưa con theo Ngài về nước Chúa. Giêsu đừng quên con. Xin đưa con theo Ngài về nước Chúa.