Khi tnh yu con cn m tin yu

  • Slides: 20
Download presentation
Khi tình yêu con còn mơ tin yêu con dệt thơ thì tình Chúa

Khi tình yêu con còn mơ tin yêu con dệt thơ thì tình Chúa hững hờ.

Chúa vẫn đôi tay trông chờ đôi mắt vương lệ mờ nhưng con vẫn

Chúa vẫn đôi tay trông chờ đôi mắt vương lệ mờ nhưng con vẫn làm ngơ.

Rồi khi tình yêu con tan vỡ tin yêu con sầu khổ chạy đến

Rồi khi tình yêu con tan vỡ tin yêu con sầu khổ chạy đến Chúa nương nhờ.

Chúa vẫn giang tay trông chờ lòng Chúa vẫn vô bờ chờ đón mong

Chúa vẫn giang tay trông chờ lòng Chúa vẫn vô bờ chờ đón mong con từng giờ.

Ôi tình yêu của Chúa không bến bờ, con lại đắm say trần thế

Ôi tình yêu của Chúa không bến bờ, con lại đắm say trần thế hơn cả tình Chúa.

Ôi vì yêu mà Chúa không tiếc đời, trên Thập giá kia lòng Chúa

Ôi vì yêu mà Chúa không tiếc đời, trên Thập giá kia lòng Chúa đang cơn ngậm ngùi.

Khi đường trần say nguồn vui tương lai con rực cháy con quên Chúa

Khi đường trần say nguồn vui tương lai con rực cháy con quên Chúa mất rồi.

Chúa vẫn đôi tay rộng mời và thứ tha tội đời nhưng con chối

Chúa vẫn đôi tay rộng mời và thứ tha tội đời nhưng con chối từ thôi.

Rồi khi đường trần con buồn đau tương lai con mờ ảo chạy đến

Rồi khi đường trần con buồn đau tương lai con mờ ảo chạy đến Chúa kêu cầu.

Chúa vẫn đôi tay rộng mời tình Chúa không đổi dời lòng Chúa khoan

Chúa vẫn đôi tay rộng mời tình Chúa không đổi dời lòng Chúa khoan dung đời.

Ôi tình yêu của Chúa không bến bờ, con lại đắm say trần thế

Ôi tình yêu của Chúa không bến bờ, con lại đắm say trần thế hơn cả tình Chúa.

Ôi vì yêu mà Chúa không tiếc đời, trên Thập giá kia lòng Chúa

Ôi vì yêu mà Chúa không tiếc đời, trên Thập giá kia lòng Chúa đang cơn ngậm ngùi.

Ôi tình yêu của Chúa không bến bờ, con lại đắm say trần thế

Ôi tình yêu của Chúa không bến bờ, con lại đắm say trần thế hơn cả tình Chúa.

Ôi vì yêu mà Chúa không tiếc đời, trên Thập giá kia lòng Chúa

Ôi vì yêu mà Chúa không tiếc đời, trên Thập giá kia lòng Chúa đang cơn ngậm ngùi.

Khi đường trần say nguồn vui tương lai con rực cháy con quên Chúa

Khi đường trần say nguồn vui tương lai con rực cháy con quên Chúa mất rồi.

Chúa vẫn đôi tay rộng mời và thứ tha tội đời nhưng con chối

Chúa vẫn đôi tay rộng mời và thứ tha tội đời nhưng con chối từ thôi.

Rồi khi đường trần con buồn đau tương lai con mờ ảo chạy đến

Rồi khi đường trần con buồn đau tương lai con mờ ảo chạy đến Chúa kêu cầu.

Chúa vẫn đôi tay rộng mời tình Chúa không đổi dời lòng Chúa khoan

Chúa vẫn đôi tay rộng mời tình Chúa không đổi dời lòng Chúa khoan dung đời.

Ôi tình yêu của Chúa không bến bờ, con lại đắm say trần thế

Ôi tình yêu của Chúa không bến bờ, con lại đắm say trần thế hơn cả tình Chúa.

Ôi vì yêu mà Chúa không tiếc đời, trên Thập giá kia lòng Chúa

Ôi vì yêu mà Chúa không tiếc đời, trên Thập giá kia lòng Chúa đang cơn ngậm ngùi (3 X)…