I 7 Tit 17 Tun 9 11 S

  • Slides: 15
Download presentation
ĐẠI 7 : Tiết 17 – Tuần 9 § 11. SỐ VÔ TỈ. KHÁI

ĐẠI 7 : Tiết 17 – Tuần 9 § 11. SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI

Kiểm tra bài cũ * Thế nào là số hữu tỉ? *Trong các số

Kiểm tra bài cũ * Thế nào là số hữu tỉ? *Trong các số sau đây, số nào là số hữu tỉ ? 14 ; -13 ; 0, 75 ; 1, (54); 1, 4142135623730950488016887……

Tiết 17: § 11. SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI 1.

Tiết 17: § 11. SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI 1. Số vô tỉ Bài toán: /SGK/40 Cho hình 5, trong đó hình vuông AEBF có cạnh bằng 1 m hình vuông ABCD có cạnh AB là đường chéo của hình vuông AEBF. a) Tính S ABCD; b) Tính AB. B E 1 m A F D H×nh 5 C

Tiết 17: § 11. SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI 1.

Tiết 17: § 11. SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI 1. Số vô tỉ Giải B E a) SAEBF =1. 1 = 1 ( m 2 ) SAEBF = 2. SABF SABCD= 4. SABF SABCD= 2. SAEBF = 2. 1 = 2 (m 2) b) Gọi x(m) (x>0) là độ dài cạnh AB của hình vuông ABCD, ta có: SABCD =x. x = x 2 = 2 x = 1, 4142135623730950488016887… 1 m A x F D C

Tiết 17: § 11. SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI 1.

Tiết 17: § 11. SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI 1. Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn * Tập hợp các số vô tỉ được kí hiệu là I. Sè thËp ph©n v « h¹n tuÇn hoµn Số hữu tỉ Q Sè thËp ph©n h÷u h¹n Số vô tỉ Sè thËp ph©n v « h¹n kh «ng tuÇn hoµn I

Tiết 17: § 11. SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI 1.

Tiết 17: § 11. SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI 1. Số vô tỉ 2. Khái niệm về căn bậc hai: Bài tập: Tìm x biết: a) x 2 = 9 b) x 2 = 4 c) x 2 = - 4 Giải a) x = 3, x = - 3 b) x = 2, x = - 2 c) Không có số nào bình phương bằng -4. Vậy ta có 32 = 9, ta nói 3 là căn bậc hai của 9; (-3)2 = 9, ta cũng nói -3 là căn bậc hai của 9. Ta có 22 = 4, ta nói 2 là căn bậc hai của 4; (-2)2 = 4, ta cũng nói -2 là căn bậc hai của 4. Vậy nếu x 2 = a thì ta có kết luận gì? x là căn bậc hai của a

Tiết 17: § 11. SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI 1.

Tiết 17: § 11. SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI 1. Số vô tỉ 2. Khái niệm về căn bậc hai: ? 1 Tìm các căn bậc hai của 16 Giải Định nghĩa: Ta có 42 = 16, (- 4)2 = 16. Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x 2 = a Vậy 16 có các căn bậc hai là 4 và - 4 * Số dương a có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau: số dương ký hiệu là , số âm ký hiệu là * Số 0 có đúng một căn bậc hai là chính số 0, ta viết Ví dụ: số dương 4 có hai căn bậc hai là và

Tiết 17: § 11. SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI Số

Tiết 17: § 11. SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI Số dương 2 có hai căn bậc hai là: và- x 1 m Bài toán mở đầu x 2 = 2 và x > 0 Nên x = B E A F D C

Tiết 17: § 11. SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI 1.

Tiết 17: § 11. SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI 1. Số vô tỉ 2. Khái niệm về căn bậc hai: Định nghĩa: Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x 2 = a * Số dương a có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau: số dương ký hiệu là , số âm ký hiệu là * Số 0 có đúng một căn bậc hai là chính số 0, ta viết Ví dụ: số dương 4 có hai căn bậc hai là và ? 2 Viết các căn bậc hai của: 3, 10, 25 Giải C¸c c¨n bËc hai cña 3 là : C¸c c¨n bËc hai cña 10 là: C¸c c¨n bËc hai cña 25 là:

TiÕt 17: § 11. SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC Tiết 17:

TiÕt 17: § 11. SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC Tiết 17: § 11. SỐ VÔ TỈ. KHÁI HAI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI Sơ đồ tư duy

Tiết 17: § 11. SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI Bài

Tiết 17: § 11. SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI Bài tập Bài 83/SGK/41: Ta có ; ; Theo mẫu hãy tính: a) b) c) d) e) Bài giải a) b) c) d) e)

Tiết 17: § 11. SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI Bài

Tiết 17: § 11. SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI Bài 84/SGK/41: Hãy chọn câu trả lời đúng. Nếu thì x 2 bằng : A) 2 ; B) 4 ; Giải thích: C) 8 ; D) 16 ;

Tiết 17: § 11. SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI Bài

Tiết 17: § 11. SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI Bài tập 85/SGK/42 : Điền số thích hợp vào chỗ trống x 4 16 2 4 0, 25 0, 0625 (-3)2 0, 5 0, 25 3 81 104 (-3)2 102

Hướng dẫn về nhà -Học thuộc kĩ lý thuyết. -Làm hoàn chỉnh các bài

Hướng dẫn về nhà -Học thuộc kĩ lý thuyết. -Làm hoàn chỉnh các bài tập SGK trang 41, 42. -Lưu ý BT 86/SGK 42: ấn nút trước rồi mới ấn các biểu thức dưới dấu căn. -Đọc mục “có thể em chưa biết”. -Xem trước bài “số thực”, cần tìm hiểu: 1/ Số thực là gì? 2/ Kí hiệu tập hợp các số thực. 3/ Cách so sánh hai số thực. 4/ Trục số thực.