Tit 103 Nguyn Tun Tit 103 Vn bn

  • Slides: 17
Download presentation

TiÕt 103: Nguyễn Tuân

TiÕt 103: Nguyễn Tuân

TiÕt 103: V¨n b¶n C « T « (NguyÔn Tu©n) I. TÌM HIỂU CHUNG

TiÕt 103: V¨n b¶n C « T « (NguyÔn Tu©n) I. TÌM HIỂU CHUNG 1. T¸c gi¶: Tªn: N¨m sinh, n¨m mÊt: Quª: T¸c phÈm chÝnh: Phong c¸ch: T¸c phÈm cña NguyÔn Tu©n lu «n thÓ hiÖn phong c¸ch ®éc ®¸o, tµi hoa, sù hiÓu biÕt phong phó nhiÒu mÆt vµ vèn ng «n ng÷ giµu cã, ®iªu luyÖn.

MỘT SỐ TÁC PHẨM CHÍNH CỦA NGUYỄN TU N

MỘT SỐ TÁC PHẨM CHÍNH CỦA NGUYỄN TU N

TiÕt 103: Cô Tô - Nguyễn Tuân- : I. T×m hiÓu chung 1. Tác

TiÕt 103: Cô Tô - Nguyễn Tuân- : I. T×m hiÓu chung 1. Tác giả. 2. Tác phẩm: a. Hoàn cảnh sáng tác: b. Nhân chuyến đi thăm đảo Cô Tô b. Xuất xứ của đoạn trích: c. Văn bản là phần cuối bài kí “Cô Tô” c. Thể loại và phương thức biểu đạt: Thể ký Miêu tả, biểu cảm, tự sự.

 • Chú thích từ khó Tàu 1 giã Hải sâm §¸ ®Çu s

• Chú thích từ khó Tàu 1 giã Hải sâm §¸ ®Çu s Cá hồng NgÊn bÓ Tàu 2

TiÕt 103: Cô Tô - Nguyễn Tuân- : I. T×m hiÓu chung 1. Tác

TiÕt 103: Cô Tô - Nguyễn Tuân- : I. T×m hiÓu chung 1. Tác giả. 2. Tác phẩm: a. Hoàn cảnh sáng tác: b. Xuất xứ của đoạn trích: Chỉ ra bố c. Thể loại và phương thức biểu đạt: cục của d. Bố cục: văn bản Và điểm nhìn của Tác giả khi miêu tả mỗi phần?

Bố cục: ba phần “…ở đây” Từ đầu Toàn cảnh Cô Tô với vẻ

Bố cục: ba phần “…ở đây” Từ đầu Toàn cảnh Cô Tô với vẻ đẹp trong sáng khi trận bão đi qua. Điểm nhìn: trên nóc đồn biên phòng. “…nhịp cánh” Tiếp theo Cảnh mặt trời mọc trên biển. Điểm nhìn: Nơi đầu mũi đảo. Còn lại Cảnh sinh hoạt buổi sớm trên đảo và hình ảnh người lao động chuẩn bị cho chuyến ra khơi. Điểm nhìn: Từ cái giếng nước ngọt ở ria đảo.

VÎ ®Ñp trong s¸ng cña ®¶o C « T « sau trËn b·o. H×nh

VÎ ®Ñp trong s¸ng cña ®¶o C « T « sau trËn b·o. H×nh ¶nh mÆt trêi mäc trªn biÓn C « T «. C¶nh sinh ho¹t vµ lao ®éng trong mét buæi s¸ng trªn ®¶o.

PhÇn 1 PhÇn 2 PhÇn 3

PhÇn 1 PhÇn 2 PhÇn 3

TiÕt 103: - Nguyễn Tuân- I. TÌM HIỂU CHUNG II. TÌM HIỂU CHI TIẾT

TiÕt 103: - Nguyễn Tuân- I. TÌM HIỂU CHUNG II. TÌM HIỂU CHI TIẾT 1. Quang cảnh Cô Tô sau cơn bão: Ngµy thø n¨m trªn ®¶o C « T « lµ mét ngµy trong trÎo, s¸ng sña. Tõ khi cã vÞnh B¾c Bé vµ tõ khi quÇn ®¶o C « T « mang lÊy dÊu hiÖu cña sù sèng con ng êi th×, sau mçi lÇn gi «ng b·o, bao giê bÇu trêi C « T « còng trong s¸ng nh vËy. C©y trªn nói ®¶o l¹i thªm xanh m ît, n íc biÓn l¹i lam biÕc ®Æm ®µ h¬n hÕt c¶ mäi khi, vµ c¸t l¹i vµng gißn h¬n n÷a. Và nếu cá có vắng tăm biệt tích trong ngày động bão, thì nay lưới càng thêm mẻ cá giã đôi.

- Nguyễn Tuân- TiÕt 103: I. TÌM HIỂU CHUNG II. TÌM HIỂU CHI TIẾT

- Nguyễn Tuân- TiÕt 103: I. TÌM HIỂU CHUNG II. TÌM HIỂU CHI TIẾT 1. Quang cảnh Cô Tô sau cơn bão: - Thời điểm: + Ngày thứ năm trên đảo. + Sau cơn bão. - Vị trí quan sát: Trên nóc đồn Cô Tô.

TiÕt 103: - Nguyễn Tuân- I. TÌM HIỂU CHUNG II. TÌM HIỂU CHI TIẾT

TiÕt 103: - Nguyễn Tuân- I. TÌM HIỂU CHUNG II. TÌM HIỂU CHI TIẾT 1. Quang cảnh Cô Tô sau cơn bão: - Vẻ đẹp của đảo Cô Tô; Sau Để trậnmiêu bão Cô Tô đẹp có vẻ đẹp tả vẻ + BÇu trêi: trong s¸ng -> Nhiều tính từ chỉ màu như đó thếtác nào? giả sử dụng + C©y trªn nói ®¶o: xanh m ît sắc: tươi sáng, trong trẻo, từ loại nhiều + N ícbiÓn: lam biÕc sáng sủa, gì trong sáng, xanh nhất? + B·i c¸t : vµng gißn mượt, lam biếc, vàng giòn. + C¸: nÆng l íi -> Khung cảnh Cô Tô bao la, tươi sáng.

Tác giả chọn vị trí quan sát từ điểm cao, nơi đóng quân của

Tác giả chọn vị trí quan sát từ điểm cao, nơi đóng quân của bộ đội. Vị trí quan sát của tác giả là ở đâu? Vị trí đó có tác dụng gì?

 • ChuÈn bÞ bµi tiÕp tiÕt 2: ph©n tÝch c¶nh mÆt trêi mäc

• ChuÈn bÞ bµi tiÕp tiÕt 2: ph©n tÝch c¶nh mÆt trêi mäc vµ c¶nh sinh ho¹t cña ng êi d©n trªn ®¶o C « T «