TRNG THPT QUANG TRUNG NNG Tun 2 Tit

  • Slides: 32
Download presentation
TRÖÔØNG THPT QUANG TRUNG ĐÀ NẴNG Tuần 2 Tiết 2 TIET 16, 17 BÀI

TRÖÔØNG THPT QUANG TRUNG ĐÀ NẴNG Tuần 2 Tiết 2 TIET 16, 17 BÀI 2

Phần Hai : LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 2000 Chương I: VIỆT

Phần Hai : LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 2000 Chương I: VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1930 Bài 12: PHONG TRÀO D N TỘC D N CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1925

Bài 12: PHONG TRÀO D N TỘC D N CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ

Bài 12: PHONG TRÀO D N TỘC D N CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1925 I. Những chuyển biến mới về kinh tế chính trị, văn hóa, xã hội ở Việt Nam sau Chiên tranh thế giới thứ nhất. 1. Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp bắt đầu từ khi Pháp bình định xong Việt Nam (dập tắt phong trào Cần Vương) 1897 đến Chiến tranh thế giới thứ nhất. Đặc điểm Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của chủ yếu là vơ vét, cướp bóc xây dựng cơ sở vật chất để khai Pháp ra khi nào Đặcthác điểm ? để lâu dài. thác lâu dài , chủ diễn yếu đầu tư lớn để? khai triệt Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Pháp đẩy mạnh khai thác thuộc địa, được gọi là cuộc khai thác lần thứ hai.

Bài 12: PHONG TRÀO D N TỘC D N CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ

Bài 12: PHONG TRÀO D N TỘC D N CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1925 I. Những chuyển biến mới về kinh tế chính trị, văn hóa, xã hội ở Việt Nam sau Chiên tranh thế giới thứ nhất. 1. Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp. * Hoàn cảnh lịch sử: - Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, trật tự Vecxai - Oasinhtown được thiết lập có lợi cho các nước thắng Vậy cuộc khai thác thuộc địa sau chiên tranh trận trong đó có Pháp. của Pháp diễn ra trong hoàn cảnh nào? - Tuy nhiên, sau chiến tranh ở Pháp bị thiệt hại nặng nền.

Bài 12: PHONG TRÀO D N TỘC D N CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ

Bài 12: PHONG TRÀO D N TỘC D N CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1925 I. Những chuyển biến mới về kinh tế chính trị, văn hóa, xã hội ở Việt Nam sau Chiên tranh thế giới thứ nhất. 1. Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp. * Hoàn cảnh lịch sử: - Năm 1917, Cách mạng tháng Mười Nga thành công, quốc tế cộng sản ra đời có tác động mạnh đến cách mạng Việt Nam Trong bối cảnh đó Pháp tiến hành cuộc khai thác lần hai ở Đông Dương - Thời gian: Từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến trước khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933.

Bài 12: PHONG TRÀO D N TỘC D N CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ

Bài 12: PHONG TRÀO D N TỘC D N CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1925 I. Những chuyển biến mới về kinh tế chính trị, văn hóa, xã hội ở Việt Nam sau Chiên tranh thế giới thứ nhất. 1. Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp. * Hoàn cảnh lịch sử: * Chính sách khai thác kinh tế: - Mục đích: Xuất phát từ bối cảnh lịch sử thế giới và nước Pháp + Bù thiệt hạicác sauem chiến tranh thực hiện cuộc sau đắp chiến tranh cho biết Pháp + Khôikhai phục lạithuộc địa vị trong thếhai giới tư bản. thác địa lần thứ ở Đông Dương nhằm mục đích gì?

* Chính sách khai thác kinh tế: - Trong cuộc khai thác lần này

* Chính sách khai thác kinh tế: - Trong cuộc khai thác lần này Pháp tăng cường dầu tư với tốc độ nhanh, quy mô lớn: vốn đầu tư tăng (1924 - 1929) lên 4 tỉ Phrăng. - Trong nông nghiệp: thu hút vốn nhiều nhất chủ yếu đầu tư vào đồn điền cao su. - Trong công nghiệp: coi trọng việc khai thác mở (mỏ than), ngoài ra mở mang một số ngành chế biến: muối, xay xát, dệt. . . - Thương nghiệp: có bước phát triển mới, nhưng do Pháp nắm độc quyền nhất là ngoại thương - Giao thông vận tải: được phát triển, đô thị mở rộng, dân cư đông hơn. - Pháp còn tăng thuế để tăng ngân sách Đông Dương. Ngân hàng Đông Dương nắm trọn quyền chỉ huy kinh tế Đông Dương, phát hành giấy bạc và cho vay lãi.

 • Bài 12: PHONG TRÀO D N TỘC D N CHỦ Ở VIỆT

• Bài 12: PHONG TRÀO D N TỘC D N CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1925 Em có nhận xét gì về chính sách khai thác thuộc địa lần hai của thực dân Pháp?

Bài 12: PHONG TRÀO D N TỘC D N CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ

Bài 12: PHONG TRÀO D N TỘC D N CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1925 I. Những chuyển biến mới về kinh tế chính trị, văn hóa, xã hội ở Việt Nam sau Chiên tranh thế giới thứ nhất. 1. Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp. * Hoàn cảnh lịch sử: * Chính sách khai thác kinh tế: * Nhận xét - Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng. - Những chính sách chỉ nhằm khai thác, bóc lột, phục vụ cho lợi ích tư bản Pháp (chính sách thực dân) Kìm hãm sự phát triển kinh tế.

Phố Hàng bạc 1929

Phố Hàng bạc 1929

Phố Hàng Đào (năm 1926). .

Phố Hàng Đào (năm 1926). .

Cầu giấy năm 1920

Cầu giấy năm 1920

2. Chính sách về chính trị, văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp

2. Chính sách về chính trị, văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp - Chính trị: + Tăng cường chính sách cai trị + Đưa thêm người Việt vào công sở. - Văn hóa giáo dục. + Hệ thống giáo dục được mở rộng hơn gồm tiểu học, trung học, cao đẳng, đại học. + Sách báo được xuất bản ngày càng nhiều, nhất là những sách báo cổ vũ cho tư Pháp - Việt đề huề. + Văn hóa phương Tây du nhập mạnh vào Việt Nam, phát triển đan xen với văn hóa truyền thống.

Hồ Hoàn Kiếm

Hồ Hoàn Kiếm

Chùa Báo n

Chùa Báo n

3. Những biến đổi mới về kinh tế và giai cấp ở Việt Nam

3. Những biến đổi mới về kinh tế và giai cấp ở Việt Nam * Kinh tế: - Sự đầu tư vốnsách và các tố kỹ thuật làm kinh tế chính khai nhân thác thuộc của Pháp ở Đông Dương có bước địa của Pháp đã làm cho phát triển mới. tế ởkìm Việt hãm Nam của có biến - Do chínhkinh sách thực dân Pháp mà kinh đổi gì? cân đối lạc hậu, nghèo, tế Việt Nam phát triển mất mang nặng tính lệ thuộc vào kinh tế Pháp là thị trường độc chiếm của Pháp.

* Xã hội G/c địa chủ -Chia 3 bộ phận : đại , trung

* Xã hội G/c địa chủ -Chia 3 bộ phận : đại , trung và tiểu địa chủ. -trung và tiểu địa chủ có tinh thần yêu nước , sẵn sàng tham gia cách mạng khi được giác ngộ… G/c nông dân -Bị bần cùng hóa đến cao độ. -Là lực lượng cách mạng đông đảo. G/c -Phức tạp về thành phần , phát triển nhanh về số lượng. tiểu tư sản -Có ý thức dân tộc , dân chủ đặc biệt là bộ phận trí thức. G/c tư sản -ra đời muộn , phân hóa thành 2 bộ phận. - Tư sản dân tộc địa vị kinh tế nhỏ bé , có khuynh hướng dân tộc. G/c Công nhân - Ra đời sớm , phát triển nhanh về số lượng (22 v năm 1929). -có đầy đủ đặc điểm chung của giai cấp công nhân thế giới đồng thời có những đặc điểm riêng. ? - Là giai cấp duy nhất có khả năng lãnh đạo cách mạng dân tộc, dân chủ thành công.

Khách sạn Metropole năm 1920

Khách sạn Metropole năm 1920

Khu chợ cũ

Khu chợ cũ

Bài 12: PHONG TRÀO D N TỘC D N CHỦ Ở VIỆT NAMTỪ 1919

Bài 12: PHONG TRÀO D N TỘC D N CHỦ Ở VIỆT NAMTỪ 1919 ĐẾN 1925 I. Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở Việt Nam sau CTTG 1 II. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919 – 1925 1. Hoạt động của Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh và một số người Việt Nam sống ở nước ngoài: 2. Hoạt động của tư sản, tiểu tư sản và công nhân: 3 Hoạt động yêu nước của Nguyễn Aí Quốc : Nhận xét về phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam trong những năm 1919 1925?

Bài 12: PHONG TRÀO D N TỘC D N CHỦ Ở VIỆT NAMTỪ 1919

Bài 12: PHONG TRÀO D N TỘC D N CHỦ Ở VIỆT NAMTỪ 1919 1925 II. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919 – 1925 1. Hoạt động của Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh và một số người Việt Nam sống ở nước ngoài: *Phan Béi Ch©u *Phan Ch©u Trinh 1917 ¤ng bÞ b¾t ë Qu¶ng § «ng 1917 § îc th¶ tù do 1925 BÞ Ph¸p b¾t t¹i Trung Quèc Chóng kÕt ¸n ® avÒ an trÝ ë HuÕ B¹o ®éng 1922 ¤ng ë Ph¸p viÕt ThÊt ®iÒu th 6 1925 VÒ n íctiÕp tôc tæ chøc ®Êu tranh DCTS C¶i l ¬ng

Bài 12: PHONG TRÀO D N TỘC D N CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ

Bài 12: PHONG TRÀO D N TỘC D N CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1925 II. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919 – 1925 1. Hoạt động của Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh và một số người Việt Nam sống ở nước ngoài: * Ho¹t ®éng cña ng êi. ViÖt Nam ë n ícngoµi ViÖt kiÒu ë Ph¸p chuyÓn tµi liÖu s¸ch b¸o vÒ n íc ë Trung Quèc 1923 mét sè ng êi. ViÖt Nam thµnh lËp tæ chøc T©m t 19 6 1924 TiÕng bom Sa DiÖn cña Ph¹m Hång Th¸i “Nh chim Ðn nhá b¸o hiÖu mïa xu©n” 2. Hoạt động của tư sản, tiểu tư sản và công nhân: Ph¹m Hång Th¸i

Bài 12: Tiết 17 PHONG TRÀO D N TỘC D N CHỦ Ở VIỆT

Bài 12: Tiết 17 PHONG TRÀO D N TỘC D N CHỦ Ở VIỆT NAMTỪ 1919 ĐẾN 1925 II. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919 – 1925 2. Hoạt động của tư sản, tiểu tư sản và công nhân: Néi dung Giai cÊp T s¶n Giai cÊp TiÓu t s¶n Môc tiªu §ßi quyÒn lîi vÒ kinh tÕ tiÕn tíi ®ßi quyÒn lîi vÒ chÝnh trÞ §ßi quyÒn tù do d©n chñ Phong trµo tiªu biÓu Phong trµo “chÊn Thµnh lËp c¸c tæ chøc h ngnéi ho¸”, “bµi chÝnh trÞ trõ ngo¹i ho¸”, §Êu tranh trªn b¸o chÝ Phong trµo chèng Phong trµo mÝt tinh, ®éc quyÒn biÓu t×nh b·i kho¸ diÔn Thµnh lËp tæ ra s «i næi chøc chÝnh trÞ Giai cÊp C «ng nh©n Môc tiªu chñ yÕu lµ kinh tÕ Phong trµo næ ra lÎ tÎ tù ph¸t 8 1925 phong trµo ®Êu tranh c «ng nh©n Ba Son Nhận xét phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc, giai cấp tiểu tư sản , giai cấp công nhân trong những năm 1919 1925 ?

Bài 12: PHONG TRÀO D N TỘC D N CHỦ Ở VIỆT NAMTỪ 1919

Bài 12: PHONG TRÀO D N TỘC D N CHỦ Ở VIỆT NAMTỪ 1919 ĐẾN 1925 II. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919 – 1925 1. Hoạt động của Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh và một số người Việt Nam sống ở nước ngoài: 2. Hoạt động của tư sản, tiểu tư sản và công nhân: Nhận xét phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc, giai cấp tiểu tư sản , giai cấp công nhân trong những năm 1919 1925 ? Tích cực : Hạn chế : Môc tiªu : KÕt hîp ®Êu tranh kinh tª v¬i chÝnh trÞ H×nh thøc : phong phó ♠ Lùc l îngtham gia ® «ng ®¶o chøng tá ý thøc d©n téc ® îc n©ng cao, ®· gi¸c ngé ®Æc biÖt lµ giai cÊp c «ng nh©n, chuÈn bÞ cho thêi kú ®Êu tranh míi Phong trµo cña t s¶n cßn mang tÝnh tho¶ hiÖp Phong trµo næ ra thiÕu thèng nhÊt liªn kÕt ch acã tæ chøc l·nh

Bài 12: PHONG TRÀO D N TỘC D N CHỦ Ở VIỆT NAMTỪ 1919

Bài 12: PHONG TRÀO D N TỘC D N CHỦ Ở VIỆT NAMTỪ 1919 1925 II. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919 – 1925 3 Hoạt động yêu nước của Nguyễn Aí Quốc : *ë Ph¸p 1917 Ng êidõng ch©n t¹i Ph¸p 1919 Gia nhËp §¶ng X· héi Ph¸p 18 6 1919 NguyÔn ¸i Quèc göi tíi héi nghÞ Vec xai B¶n yªu s¸ch cña nh©n d©n An Nam 1920 Ng êi®äc b¶n S¬ th¶o lÇn thø nhÊt nh÷ng luËn c ¬ngvÒ vÊn ®Ò d©n téc vµ vÊn ®Ò thuéc ®Þa cña Lª nin Bản yêu sách 8 điều của nhân dân An Nam

Bài 12: PHONG TRÀO D N TỘC D N CHỦ Ở VIỆT NAMTỪ 1919

Bài 12: PHONG TRÀO D N TỘC D N CHỦ Ở VIỆT NAMTỪ 1919 1925 II. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919 – 1925 3 Hoạt động yêu nước của Nguyễn Aí Quốc : *ë Ph¸p 25 12 1920 Ng êitham gia ®¹i héi ®¹i biÓu cña §¶ng x· héi Ph¸p bá phiÕu t¸n thµnh gia nhËp Quèc tÕ Céng s¶n vµ thµnh lËp §¶ng Céng s¶n Ph¸p 1921 Cïng víi nh÷ng ng êiyªu n íc…Ng êilËp ra Héi Liªn hiÖp thuéc ®Þa ë Pa ri Ng êiviÕt bµi cho b¸o Ng êicïng khæ, b¸o Nh©n ®¹o, §êi sèng ng êic «ng nh©n, vµ cuèn s¸ch B¶n ¸n chÕ ®é thùc d©n Ph¸p *ë Liên xô 6/1923 Nguyễn Ái Quốc đến Liên Xô *ë Trung Quốc 11/11/1924 Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung quốc )

Bài 12: PHONG TRÀO D N TỘC D N CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ

Bài 12: PHONG TRÀO D N TỘC D N CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1919 1925 II. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919 – 1925 3 Hoạt động yêu nước của Nguyễn Aí Quốc : §Þa ®iÓm Ph¸p Liªn X « Thêi gian Ho¹t ®éng cña NguyÔn ¸i Quèc 1919 NAQ göi ®Õn héi nghÞ Vecxay b¶n yªu s¸ch ®ßi quyÒn tù quyÕt cho d©n téc ViÖt Nam. 7/1920 NAQ ®äc ® îc b¶n luËn c ¬ng cña Lªnin vÒ vÊn ®Ò d©n téc vµ thuéc ®Þa, kh¼ng ®Þnh lËp tr êngñng hé phong trµo gi¶i phãng d©n téc ë c¸c n ícph ¬ng§ «ng cña Quèc tÕ céng s¶n. NAQ ®· tin theo Lªnin vµ Quèc tÕ ba. 12/1920 T¹i ®¹i héi Tua cña §¶ng x· héi Ph¸p, NAQ bá phiÕu t¸n thµnh gia nhËp Quèc tÕ III vµ lËp ra §¶ng céng s¶n Ph¸p 1921 1922 NAQ lËp ra “ Héi liªn hiÖp thuéc ®Þa”, xuÊt b¶n tê b¸o “Ng êicïng khæ” nh» m truyÒn b¸ chñ nghÜa M¸c Lªnin. NAQ cßn viÕt bµi cho b¸o “Nh©n ®¹o”, “§êi sèng c «ng nh©n” vµ xuÊt b¶n cuèn s¸ch “B¶n ¸n chÕ ®é TDP” 6/1923 NAQ sang Liªn X « dù “ §¹i héi quèc tÕ n «ng d©n” vµ ë l¹i Liªn X « võa nghiªn cøu, lµm viÖc ë Quèc tÕ céng s¶n, viÕt bµi cho b¸o Sù thËt 1924 Ng êi vÒ Qu¶ng Ch©u Trung Qu «c trùctiÕp tuyªn truyÒn , gi¸o dôc lÝ luËn , x©y dùng tæ chøc c¸ch m¹ng ý nghÜa T×m ra con ® êng cøu n íc: con ® êng c¸ch m¹ng V « s¶n TruyÒn b¸ chñ nghÜa M¸c – Lªnin vÒ trong n íc chuÈn bÞ vÒ t t ëng chÝnh trÞ cho viÖc thµnh lËp §¶ng céng s¶n ë ViÖt Nam.

Bài 12: PHONG TRÀO D N TỘC D N CHỦ Ở VIỆT NAMTỪ 1919

Bài 12: PHONG TRÀO D N TỘC D N CHỦ Ở VIỆT NAMTỪ 1919 ĐẾN 1925 II. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919 – 1925 1. Hoạt động của Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh và một số người Việt Nam sống ở nước ngoài: *Phan Béi Ch©u *Phan Ch©u Trinh * Ho¹t ®éng cña ng êi. ViÖt Nam ë n ícngoµi 2. Hoạt động của tư sản, tiểu tư sản và công nhân: * Giai cÊp T s¶n * Giai cÊp TiÓu t s¶n * Giai cÊp C «ng nh©n 3 Hoạt động yêu nước của Nguyễn Aí Quốc : * Ph¸p * Liên xô * Trung quốc Nhận xét về phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam trong những năm 1919 1925?

Bài 12: Tiết 17 PHONG TRÀO D N TỘC D N CHỦ Ở VIỆT

Bài 12: Tiết 17 PHONG TRÀO D N TỘC D N CHỦ Ở VIỆT NAMTỪ 1919 ĐẾN 1925 Chọn câu đúng nhất Bài tập Hoạt động của Phan bội châu , phan châu trinh và một số người việt nam ở nước ngoài có tác dụng quan trọng nhất là. a / mở mang dân trí b / tìm được con đường cứu nước cho dân tộc c / góp phần cải thiện đời sống của nhân d / Cổ vũ làm thức tỉnh tinh thần yêu nước của nhân dân ta Đúng D Hướng dẫn : Tại sao nói hội việt nam cách mạng thanh niên là tổ chức tiền thân của đảng cộng sản việt nam. Vì sao cuộc khởi nghĩa yên bái bị thất bại

CHÚC CÁC EM HỌC TÔ CHÚC CÁC EM HỌC TỐT

CHÚC CÁC EM HỌC TÔ CHÚC CÁC EM HỌC TỐT