Nguyn Tt Thnh Nguyn Vn Tri Nguyn Vn

  • Slides: 40
Download presentation
Nguyễn Tất Thành Nguyễn Văn Trỗi

Nguyễn Tất Thành Nguyễn Văn Trỗi

NguyÔn V¨n Th¹c (1952 1972) §Æng Thuú Tr©m (1942 1970)

NguyÔn V¨n Th¹c (1952 1972) §Æng Thuú Tr©m (1942 1970)

Nhaø maùy loïc daàu Dung Quaát

Nhaø maùy loïc daàu Dung Quaát

Tieát 19 Baøi 11: TRAÙCH NHIEÄM CUÛA THANH NIE N TRONG SÖÏ NGHIEÄP CO

Tieát 19 Baøi 11: TRAÙCH NHIEÄM CUÛA THANH NIE N TRONG SÖÏ NGHIEÄP CO NG NGHIEÄP HOÙA, HIEÄN ÑAÏI HOÙA ÑAÁT NÖÔÙC Giáo viên : Lương Thị Ngọc Khánh

Coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa laø quaù trình chuyeån ñoåi caên baûn, toaøn

Coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa laø quaù trình chuyeån ñoåi caên baûn, toaøn dieän caùc hoaït ñoäng saûn xuaát - kinh doanh, dòch vuï vaø quaûn lyù kinh teá- xaõ hoäi töø söû duïng lao ñoäng thuû coâng laø chính sang söû duïng moät caùch phoå bieán söùc lao ñoäng cuøng vôùi coâng ngheä, phöông tieän, phöông phaùp tieân tieán, hieän ñaïi döïa treân söï phaùt trieån cuûa coâng nghieäp vaø tieán boä khoa hoïc – coâng ngheä nhaèm taïo naêng suaát lao ñoäng – xaõ hoäi cao.

1. Traùch nhieäm cuûa thanh nieân trong söï nghieäp coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi

1. Traùch nhieäm cuûa thanh nieân trong söï nghieäp coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc:

Caâu hoûi thaûo luaän * Nhãm 1, 2: Trong th ®ång chÝ Tæng bÝ

Caâu hoûi thaûo luaän * Nhãm 1, 2: Trong th ®ång chÝ Tæng bÝ th N «ng ®øc M¹nh cã nh¾c ®Õn nhiÖm vô c¸ch m¹ng mµ ®¶ng ®Ò ra nh thÕ nµo? * Nhãm 3, 4: H·y trong sù nghiÖp nªu vai trß, vÞ trÝ cña thanh niªn coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa qua bµi ph¸t biÓu cña ®ång chÝ Tæng BÝ Th ? * Nhãm 5, 6: T¹i sao ®ång chÝ Tæng BÝ th l¹i cho r» ng, thùc hiÖn môc tiªu coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ®Êt n íclµ “ Tr¸ch nhiÖm vÎ vang vµ còng lµ thêi c¬ to lín…” cña thÕ hÖ thanh niªn ngµy nay?

* Nhãm 1, 2: NhiÖm vô c¸ch m¹ng mµ ®¶ng ñeà ra ñoù laø:

* Nhãm 1, 2: NhiÖm vô c¸ch m¹ng mµ ®¶ng ñeà ra ñoù laø: TiÕp tôc ®Èy m¹nh c «ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, x©y dùng b¶o vÖ tæ quèc. Môc tiªu : D©n giµu, n ícm¹nh, x· héi c «ng b» ng d©n chñ v¨n minh tho¸t khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn. > Trë thµnh n ícc «ng nghiÖp theo h ínghiÖn ®¹i. * Nhãm 3, 4: Vai trß, vÞ trÝ cña thanh niªn trong sù nghiÖp coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa qua bµi ph¸t biÓu cña ®ång chÝ Tæng BÝ Th : ®¶m ® ¬ng sø mÖnh lÞch sö. Lµ lùc l îngnßng cèt : kh¬i dËy lßng tù hµo d©n téc; xo¸ t×nh tr¹ng n ícnghÌo; thùc hiÖn th¾ng lîi sù nghiÖp c «ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. *Nhãm 5, 6: Thùc hiÖn môc tiªu coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ®Êt n íclµ “ Tr¸ch nhiÖm vÎ vang vµ còng lµ thêi c¬ to lín…” cña thÕ hÖ thanh niªn ngµy nay: Vì thanh nieân laø theá heä tri thöùc, laø chuû nhaân cuûa ñaát nöôùc. Tr¸ch nhiÖm vÎ vang : Lµ lùc l îngxung kÝch gãp phÇn to lín vµo môc tiªu phÊn ®Êu cña toµn d©n téc. Thêi c¬ : Thanh niªn cã c¬ héi ®ua tµi, cèng hiÕn cho söï phaùt trieån thònh vöôïng vaø beàn vöõng cuûa daân toäc. G¾n m×nh víi x· héi. . .

* Coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa lµ mét qu¸ tr×nh øng dông c

* Coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa lµ mét qu¸ tr×nh øng dông c «ng nghÖ míi, c «ng nghÖ hiÖn ®¹i vaøo moïi lónh vöïc cuûa cuoäc soáng xaõ hoäi vaø saûn xuaát lao ñoäng nhaát lµ c «ng nghÖ th «ng tin, c «ng nghÖ sinh häc… vµo ®êi soáng x· héi vµ s¶n xuaát nhaèm n©ng cao n¨ng suaát lao ®éng. * Môc tiªu cña coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa : Lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi tõ nÒn v¨n minh n «ng nghiÖp sang v¨n minh c «ng nghiÖp, x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ tri thøc. N©ng cao ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho toµn d©n, xo¸ dÇn sù chªnh lÖch gi÷a n «ng th «n vµ thµnh thÞ, gi÷a miÒn nói vµ miÒn

Söû duïng traâu ñeå böøa Maùy caøy Xe ngöïa thoà haøng Xe oâ toâ

Söû duïng traâu ñeå böøa Maùy caøy Xe ngöïa thoà haøng Xe oâ toâ chôû haøng

Caàu khæ Caàu treo

Caàu khæ Caàu treo

Lao ñoäng thuû coâng Lao ñoäng söû duïng maùy moùc

Lao ñoäng thuû coâng Lao ñoäng söû duïng maùy moùc

1. Traùch nhieäm cuûa thanh nieân trong söï nghieäp coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi

1. Traùch nhieäm cuûa thanh nieân trong söï nghieäp coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc: a) Vaên hoùa, khoa hoïc, kó thuaät: Ra søc häc tËp v¨n ho¸, khoa häc kü thuËt. Cã lèi sèng lµnh m¹nh. RÌn kü n¨ng, rÌn luyÖn søc khoÎ. b) Chính tri-xaõ hoäi: Tu d ìng®¹o ®øc, t t ëngchÝnh trÞ. TÝch cùc tham gia ho¹t ®éng chÝnh trÞ, x· héi. c) Kinh teá-an ninh quoác phoøng: -Tham gia lao ñoäng saûn xuaát. - Xaây döïng an ninh, quoác phoøng. 2. Muïc tieâu cuûa thanh nieân: Xaây döïng ñaát nöôùc ta thaønh mét n ícc «ng nghiÖp hiÖn ®¹i. Quèc phßng vaø an ninh v÷ng ch¾c. D©n giµu, n ícm¹nh, x· héi c «ng b» ng, d©n chñ, v¨n minh. * Thanh nieân phaûi laø “löïc löôïng noøng coát” vì hoï laø nhöõng ngöôøi ñöôïc ñaøo taïo vaø giaùo duïc toaøn dieän.

TRẦN PHÚ NGUYỄN VĂN CỪ LÊ HỒNG PHONG HÀ HUY

TRẦN PHÚ NGUYỄN VĂN CỪ LÊ HỒNG PHONG HÀ HUY

Phan Thanh Hiệp

Phan Thanh Hiệp

Moät soá taám göông thanh nieân tieâu bieåu trong thôøi kì CNH, HÑH ôû

Moät soá taám göông thanh nieân tieâu bieåu trong thôøi kì CNH, HÑH ôû Bình Ñinh: 1. Nguyeãn Chí Hieáu ( Quy Nhôn-Bình Ñònh): naêm 2006 laø sinh vieân gioûi nhaát nöôùc Anh, naêm 2007 laø moät trong nhöõng sinh vieân gioûi nhaát theá giôùi. Nguyeãn Chí Hieáu hieän ñang nghieân cöùu sinh taïi Myõ. 2. Leâ Thaønh Maãn ( cöïu hoïc sinh tröôøng Lyù Töï Troïng, Hoaøi Chaâu Baéc-Hoaøi Nhôn): thuû khoa tænh Bình Ñònh trong kì thi toát nghieäp phoå thoâng naêm 2009. 3. Nguyeãn Trình ( Hoaøi Chaâu-Hoaøi Nhôn): ñöôïc uûy ban hoäi lieân hieäp thanh nieân Vieät Nam taëng kæ nieäm chöông vaø giaáy chöùng nhaän “Thanh nieân laøm theo lôøi Baùc”.

* Muïc tieâu phaán ñaáu: - Luôn biết sống vì người khác; - Biết

* Muïc tieâu phaán ñaáu: - Luôn biết sống vì người khác; - Biết phấn đấu vươn lên trong học tập; - Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp; - Có ý chí, nghị lực quyết tâm thực hiện mục đích đề ra; - Thắng không kiêu, bại không nản; - Thực hiện lí tưởng của dân tộc, của Đảng : “Xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng , dân chủ, văn minh”. Đó cũng chính là thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Nh÷ng ho¹t ®éng gÇn ®©y cña thanh niªn trong sù nghiÖp CNH , H§H

Nh÷ng ho¹t ®éng gÇn ®©y cña thanh niªn trong sù nghiÖp CNH , H§H ®Êt n íc: Gia nhËp nghÜa vô qu©n sù. Chia sÎ khã kh¨n víi céng ®ång. X©y dùng c «ng tr×nh phóc lîi. Tham gia phong trµo t×nh nguyÖn. HiÕ Hi n m¸u nh©n ®¹o. AÙnh s¸ng v¨n hãa vuøng cao. ChiÕ Chi n dÞch mïa hÌ xanh. Xãa mï tin häc.

“ §©u cÇn thanh niªn cã, ®©u khã cã thanh niªn” Tham gia chieán

“ §©u cÇn thanh niªn cã, ®©u khã cã thanh niªn” Tham gia chieán dòch muøa heø xanh Chieán dòch muøa heø tình nguyeän

Thanh nieân tham gia dieãn ñaøn CNH, HÑH ngaønh thuûy saûn

Thanh nieân tham gia dieãn ñaøn CNH, HÑH ngaønh thuûy saûn

Ñi xe laïng laùch Nghieän ma tuùy

Ñi xe laïng laùch Nghieän ma tuùy

Tieâm chích ma tuùy

Tieâm chích ma tuùy

Thanh nieân huùt thuoác Vi phaïm an toaøn giao thoâng

Thanh nieân huùt thuoác Vi phaïm an toaøn giao thoâng

Bµi tËp tr¾c nghiÖm Trong nh÷ng viÖc lµm d íi®©y, viÖc lµm nµo biÓu

Bµi tËp tr¾c nghiÖm Trong nh÷ng viÖc lµm d íi®©y, viÖc lµm nµo biÓu hiÖn tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn ? V× sao? a. Ch acã ý thøc vËn dông nh÷ng ®iÒu ®· häc vµo thùc tÕ. b b. Sèng, häc tËp, lµm viÖc lu «n nghÜ ®Õn bæn phËn ®èi víi gia ®×nh vµ x· héi. c. Ng¹i tham gia c¸c phong trµo cña §oµn vµ cña nhµ tr êngtæ chøc. d. Häc tËp v× quyÒn lîi cña b¶n th©n. e. DÔ lµm khã bá. gg. Th¾ng kh «ng kiªu, b¹i kh «ng n¶n. h h. Tham gia phong trµo t×nh nguyÖn, x©y dùng c¸c c «ng tr×nh phóc lîi. i i. D¹y häc ë líp häc t×nh th ¬ng.

Thanh nieân laø löïc löôïng xung kích, noøng coát Hoïc taäp toát Lao ñoäng

Thanh nieân laø löïc löôïng xung kích, noøng coát Hoïc taäp toát Lao ñoäng toát Reøn luyeän ñaïo ñöùc toát Tham gia toát caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi Coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc Daân giaøu, nöôùc maïnh, xaõ hoäi coâng baèng, daân chuû, vaên minh

H íngdÉn dÆn dß: H·y x©y dùng kÕ ho¹ch häc tËp, lao ñoäng, rÌn

H íngdÉn dÆn dß: H·y x©y dùng kÕ ho¹ch häc tËp, lao ñoäng, rÌn luyÖn ñaïo ñöùc trong n¨m häc 2009 2010 cña b¶n th©n theo bảng dưới đñaây: Nội dung phấn đấu Hoïc taäp Lao ñoäng Reøn luyeän ñaïo ñöùc Biện pháp thực hiện

Xin chaân thaønh caûm ôn quyù thaày, coâ giaùo ñaõ ñeán döï giôø kyø

Xin chaân thaønh caûm ôn quyù thaày, coâ giaùo ñaõ ñeán döï giôø kyø thi GVDG, lôùp 9 A 5 Kính chuùc quyù thaày, coâ vaø gia ñình M¹nh kháe H¹nh phóc Xin ch©n thµnh c¶m ¬n !

Huỳnh Anh Vũ (giữa)

Huỳnh Anh Vũ (giữa)

Ñöôøng saét hieän ñaïi Ñöôøng oáng hieän ñai

Ñöôøng saét hieän ñaïi Ñöôøng oáng hieän ñai

Giuùp noâng daân caét luùa Giuùp nhaân daân tham gia saûn xuaát

Giuùp noâng daân caét luùa Giuùp nhaân daân tham gia saûn xuaát

Thanh niên tập đá bóng

Thanh niên tập đá bóng

Thanh nieân thắp höông nghóa trang lieät só

Thanh nieân thắp höông nghóa trang lieät só

Tham gia chieán dòch muøa heø xanh Chieán dòch muøa heø tình nguyeän

Tham gia chieán dòch muøa heø xanh Chieán dòch muøa heø tình nguyeän

Trong ñaïi hoäi Ñoaøn toaøn quoác laàn IX, Bí thöù nhaát BCH TW Ñoaøn

Trong ñaïi hoäi Ñoaøn toaøn quoác laàn IX, Bí thöù nhaát BCH TW Ñoaøn khoùa VIII Voõ Vaên Thöôûng ñaõ neâu: “… Ñeå ñaåy maïnh CNH, HÑH ñaát nöôùc, Ñoaøn taäp trung trieån khai phong traøo 5 xung kích : + Xung kích lao ñoäng saùng taïo … + Xung kích tình nguyeän vì cuoäc soáng coäng ñoàng. + Xung kích baûo veä toå quoác. + Xung kích thöïc hieän caûi caùch haønh chính. + Xung kích hoäi nhaäp kinh teá quoác teá …”

Trong noâng nghieäp-noâng thoân

Trong noâng nghieäp-noâng thoân

Trong coâng nghieäp

Trong coâng nghieäp

Trong quaûn lyù kinh teá, xaõ hoäi

Trong quaûn lyù kinh teá, xaõ hoäi

Moät soá hình aûnh veà thaønh töïu cuûa nöôùc ta hieän nay

Moät soá hình aûnh veà thaønh töïu cuûa nöôùc ta hieän nay