GV thc hin Nguyn Th Tho Nguyn Mu

  • Slides: 21
Download presentation
GV thực hiện: Nguyễn Thị Thảo Nguyên

GV thực hiện: Nguyễn Thị Thảo Nguyên

M¸u O 2 CO 2 N íc m « O 2 CO 2 TÕ

M¸u O 2 CO 2 N íc m « O 2 CO 2 TÕ bµo

O 2 CO OO 22 2 CO 2

O 2 CO OO 22 2 CO 2

Kh «ng khÝ Sù thë Tế bào biểu mô ở phổi Phế nang trong

Kh «ng khÝ Sù thë Tế bào biểu mô ở phổi Phế nang trong phổi (sù th «ng khÝ ë phæi) Trao ®æi khÝ ë phæi Mao mạch phế nang ở phổi Tim Mao mạch ở các mô Tế bào ở các mô Trao ®æi khÝ ë tÕ bµo CÁC GIAI ĐOẠN CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP

Kh «ng khÝ O 2 Tế bào biểu mô ở phổi Sù thë Phế

Kh «ng khÝ O 2 Tế bào biểu mô ở phổi Sù thë Phế nang trong phổi (sù th «ng khÝ ë phæi) CO 2 Mao mạch phế nang ở phổi Tim Mao mạch ở các mô Tế bào ở các mô CÁC GIAI ĐOẠN CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP

KHÔNG KHÍ Sự thở Tế bào biểu mô ở phổi Phế nang trong phổi.

KHÔNG KHÍ Sự thở Tế bào biểu mô ở phổi Phế nang trong phổi. O 2 ( sự thông khí ở phổi) Trao đổi khí ở phổi Mao mạch phế nang ở phổi CO 2 Tim Mao mạch ở các mô Tế bào ở các mô

Kh «ng khÝ TÕ bµo biÓu m « ë phæi Sù thë (sù th

Kh «ng khÝ TÕ bµo biÓu m « ë phæi Sù thë (sù th «ng khÝ ë phæi) PhÕ nang trong phæi Trao ®æi khÝ ë phæi Mao m¹ch phÕ nang ë phæi O 2 Tim Mao m¹ch ë c¸c m « Trao ®æi khÝ ë tÕ bµo TÕ bµo ë c¸c m « CO 2

GLUXIT O 2 LIPIT CO 2+H 2 O PRÔTEIN T¹o n¨ng l îng (ATP)

GLUXIT O 2 LIPIT CO 2+H 2 O PRÔTEIN T¹o n¨ng l îng (ATP) cho c¸c ho¹t ®éng sèng cña tế bào vµ c¬ thÓ

Bài 20: I. Khái niệm hô hấp Nước và Muối khoáng Chất hữu cơ

Bài 20: I. Khái niệm hô hấp Nước và Muối khoáng Chất hữu cơ CƠ THỂ TẾ BÀO TRAO ĐỔI CHẤT Cacbônic và chất bài tiết Năng lượng Oxi * Cung cấphấp O 2 cho bào quan để oxi hóa cácthế chấtnào dinh với dưỡng tạo Hô có tếliên như các năng lượng ATP ) sống cung cấp chotếmọi hoạt (động của bào vàđộng cơ sống thể? của tế bào và cơ thể đồng thời thải loại CO 2 ra khỏi cơ thể

Hãy giải thích câu nói: chỉ cần ngừng thở 3 -5 phút thì máu

Hãy giải thích câu nói: chỉ cần ngừng thở 3 -5 phút thì máu qua phổi chẳng có O 2 mà nhận TÕ bµo biÓu m « ë phæi Trong 3 -5 phút ngừng thở, không khí trong phổi ngừng lưu thông, nhưng tim không ngừng đập, máu không ngừng lưu thông qua các mao mạch ở phổi, trao đổi khí ở phổi cũng không ngừng diễn ra, O 2 trong không khí ở phổi không ngừng khuếch tán vào máu và CO 2 không ngừng khuếch tán ra. Bởi vậy, nồng độ O 2 trong không khí ở phổi hạ thấp tới TÕ bµo mức không đủ áp lực để ë c¸c m « khuếch tán vào máu nữa Kh «ng khÝ PhÕ nang trong phæi Mao m¹ch phÕ nang ë phæi Tim Mao m¹ch ë c¸c m «

Vì sao khi lọt lòng mẹ, trẻ khóc ngay? • Khi lọt lòng mẹ

Vì sao khi lọt lòng mẹ, trẻ khóc ngay? • Khi lọt lòng mẹ trẻ khóc ngay vì: ở dạ con người mẹ, oxi cần cho trẻ đều trực tiếp được cung cấp từ người mẹ qua dây rốn. Nhưng khi trẻ ra đời thì mối liên hệ này không còn nữa. Trẻ phải thiết lập đường hô hấp, cụ thể là lấy khí oxi và thải khí cacbonic cho chính mình. Vậy tiếng khóc ở đây chính là bắt đầu khai thông đường hô hấp ở trẻ.

Bài 20: I. Khái niệm hô hấp II. Các cơ quan trong hệ hô

Bài 20: I. Khái niệm hô hấp II. Các cơ quan trong hệ hô hấp ở người và chức năng của chúng

Các cơ quan trong hệ hô hấp ở người 2 Khoang mũi Lỗ mũi

Các cơ quan trong hệ hô hấp ở người 2 Khoang mũi Lỗ mũi 1 3 Họng ( hầu ) Hãy chú thích cho hình bên Thanh quản 4 Lá phổi trái 7 Khí quản 5 6 Lá phổi phải 8 9 Phế quản nhỏ Hệ hô hấp gồm những cơ quan nào?

* Đường dẫn khí : Mũi Thanh quản Đường dẫn khí có chức năng

* Đường dẫn khí : Mũi Thanh quản Đường dẫn khí có chức năng gì? Khí quản Dẫn khí ra và vào phổi Phế quản Họng

Hai lá phổi Tỉnh mạch phổi máu giàu oxi Động mạch phổi máu nghèo

Hai lá phổi Tỉnh mạch phổi máu giàu oxi Động mạch phổi máu nghèo oxi PhÕ qu¶n nhá phế nang Mao mạch máu

Hai lá phổi - Hai lá phổi có chức năng gì? Là nơi trao

Hai lá phổi - Hai lá phổi có chức năng gì? Là nơi trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường ngoài

SƠ ĐỒ TƯ DUY Họng Khoang mũi Khái niệm Đường dẫn khí Khái niệm

SƠ ĐỒ TƯ DUY Họng Khoang mũi Khái niệm Đường dẫn khí Khái niệm hô hấp Các giai đoạn HÔ HẤP VÀ Các cơ quan CÁC CƠ và chức năng QUAN HÔ HẤP Thanh quản Khí quản Phế quản Hai lá phổi Vai trò Lá phổi phải Lá phổi trái

Kiểm tra đánh giá: Khoanh tròn vào đáp án đúng trong các câu sau:

Kiểm tra đánh giá: Khoanh tròn vào đáp án đúng trong các câu sau: Câu 1: Nơi xảy ra trao đổi khí ở phổi là: Câu 3: Vừa tham gia dẫn khí trong hô hấp vừa có chức năng phát âm là: a. Phế quản a. phế quản b. Phế nang b. phổi c. Thanh quản d. Khí quản Câu 2: Hoạt động nào dưới đây không phải là chức năng của hệ hô hấp? a. Cung cấp chất dinh dưỡng cho tế bào c. thanh quản d. . khí quản Câu 4: Quá trình hô hấp gồm các giai đoạn là: a. sự thở, trao đổi khí ở tế bào b. Loại bỏ cacbonic ra khỏi cơ thể c. Cung cấp oxi cho tế bào b. sự thở, trao đổi khí ở phổi, trao đổi khí d. Giúp tế bào và cơ thể tránh đầu độc bởi khí cacbonic d. trao đổi khí ở phổi, trao đổi khí ở tế bào c. sự thở, trao đổi khí ở phổi

Dặn dò về nhà: - Học bài và trả lời các câu hỏi 1,

Dặn dò về nhà: - Học bài và trả lời các câu hỏi 1, 3, 4/ 67 - Đọc mục em có biết - Soạn bài 21: Hoạt động hô hấp