BO CO TUN TH 49 K HOCH TUN

  • Slides: 49
Download presentation
BÁO CÁO TUẦN THỨ 49 KẾ HOẠCH TUẦN THỨ 50 NĂM 2016

BÁO CÁO TUẦN THỨ 49 KẾ HOẠCH TUẦN THỨ 50 NĂM 2016

1. VĂN PHÒNG SỞ I. Kết quả công việc tuần thứ 49 Hoàn thành

1. VĂN PHÒNG SỞ I. Kết quả công việc tuần thứ 49 Hoàn thành 08 việc theo kế hoạch và phát sinh II. Việc tồn chuyển tiếp: 1. Tiếp tục phối hợp hoàn thiện QH tại các đơn vị 2. BC Bộ về công tác tổ chức CB năm 2016 3. Báo cáo kết quả chuyển đổi vị trí công tác III. Văn bản có thời hạn: không IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 50 1. Báo cáo tình hình chuyển đổi vị trí công tác 2. Báo cáo tổng kết công tác cán bộ 2016 và KH 2017 gửi Bộ

3. Báo cáo khen thưởng cải cách hành chính 2016 và chuẩn bị tham

3. Báo cáo khen thưởng cải cách hành chính 2016 và chuẩn bị tham luận 4. Xây dựng Kế hoạch triển khai NQ TW 4 khóa XII và Chương trình thực hiện 5. Trình Công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính của Sở 6. Giao nhiệm vụ xây dựng văn bản (nghị quyết)

2. THANH TRA SỞ I. Kết quả công việc tuần thứ 49 Hoàn thành

2. THANH TRA SỞ I. Kết quả công việc tuần thứ 49 Hoàn thành 12 việc theo kế hoạch và phát sinh. II. Việc tồn chuyển tiếp: III. Văn bản có thời hạn: Không IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 50 1. Tiếp tục triển khai tập huấn nghiệp vụ QLNN trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường cho các huyện, thành phố 2. Tiếp tục tiến hành thanh tra về tình hình quản lý sử dụng đất 05 tổ chức tiếp theo trên địa bàn tỉnh 3. Họp hòa giải vụ việc tranh chấp quyền sử dụng đất giữa hộ bà Nguyễn Thị Thanh với hộ ông Nguyễn Trọng Khởi 4. Cung cấp hồ sơ vụ án hành chính bà Đoàn Thị Thu Thủy cho Tòa án nhân dân tỉnh

5. Tiếp tục Xử lý một số nội dung liên quan đến Đoàn thanh

5. Tiếp tục Xử lý một số nội dung liên quan đến Đoàn thanh tra Sông Biêu 6. Tiếp tục tiến hành thanh tra việc quản lý sử dụng đất, xây dựng nhà ở và các công trình trái pháp luật ở một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh 7. Dự thảo báo cáo thanh tra thực hiện chính sách, phát luật và quyền hạn được giao tại Chi cục Bảo vệ môi trường 8. Tham gia tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời theo quy định

3. KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH I. Kết quả công việc tuần thứ 49

3. KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH I. Kết quả công việc tuần thứ 49 Hoàn thành 09 việc theo kế hoạch và phát sinh II. Việc tồn chuyển tiếp: III. Văn bản có thời hạn: không IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 50 1. Chuẩn bị nội dung Hội nghị CBCC Sở TN&MT; rà soát sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ 2. Chuẩn bị nội dung Tổng kết ngành TN&MT - đề nghị các phòng, đơn vị chuẩn bị báo cáo tham luận 3. Trình sáng kiến thi đua cấp Bộ TNMT năm 2016 4. Hoàn thiện nội dung, tổng kết thi đua khen thưởng Cụm thi đua số V và phát hành giấy mời

5. Triển khai, phân công thực hiện xây dựng NQ, QĐ của HĐND, UBND

5. Triển khai, phân công thực hiện xây dựng NQ, QĐ của HĐND, UBND tỉnh năm 2017 6. Phối hợp làm việc với Sở Tài chính về kinh phí tiết kiệm được sau đấu thầu của VPĐKĐĐ 7. Đề nghị nộp BHXH của Trung tâm KTTNMT theo chỉ đạo của UBND tỉnh 8. Họp tham mưu thành lập BQL dự án thủy lâm kết hợp 9. Xin chủ trương UBND tỉnh về đào tạo, chuyển giao phần mềm Vilis 2. 0 10. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng thứ 01/2017 (từ 16/11/2016 -15/12/2016)

4. PHÒNG ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ VIỄN THÁM I. Kết quả công việc

4. PHÒNG ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ VIỄN THÁM I. Kết quả công việc tuần thứ 49 Hoàn thành 05 việc theo kế hoạch và phát sinh. II. Việc tồn chuyển tiếp: không III. Văn bản có thời hạn: Không IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 50: 1. Phối hợp với phòng KHTC thẩm định khối lượng, chất lượng và kinh phí thực tế đo đạc bản đồ phục vụ lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất dự án đầu tư khai thác đá xây dựng tại mỏ đá Đông Nam núi Ông Ngài tại xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc; thẩm định khối lượng, chất lượng và kinh phí thực tế đo đạc bản đồ phục vụ lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất dự án Khu quy hoạch phân khu công viên trung tâm tại

phường Mỹ Bình, TP. p. RTC. 2. Theo dõi kết quả kiểm tra hồ

phường Mỹ Bình, TP. p. RTC. 2. Theo dõi kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký đất đai, cấp GCN tại 05 xã Bác Ái của Trung tâm Tư vấn và Phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ 3. Giám sát công tác kiểm tra công trình đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính tại xã Nhị Hà, Phước Hà do Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam thực hiện. 4. Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy mạnh công tác đăng ký đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 5. P/h với Trung tâm công nghệ thông tin hoàn thiện sản phẩm bản đồ tích hợp quy hoạch sử dụng đất 6. Tiếp tục phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính hỗ trợ Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường hoàn thiện hồ sơ trích đo để quyết toán với các Chủ đầu tư; tham gia

7. Kiểm tra các bản đồ trích đo phục vụ công tác thu hồi

7. Kiểm tra các bản đồ trích đo phục vụ công tác thu hồi đất, giao đất thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

4. PHÒNG TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN I. Kết quả công việc tuần thứ 49

4. PHÒNG TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN I. Kết quả công việc tuần thứ 49 Hoàn thành 11 việc theo kế hoạch và phát sinh. II. Việc tồn chuyển tiếp: III. Văn bản có thời hạn: không IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 50: 1. Giải quyết công việc tồn của tuần 49: Xây dựng kế hoạch kiểm tra các vị trí có đăng ký thu hồi khoáng sản trên địa bàn tỉnh 2. Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch 4548 và Chương trình hành động 113 3. Tổng hợp báo cáo Tổng cục ĐC&KS công tác quản lý nhà nước đối với cát sỏi lòng sông.

4. Chuẩn bị các nội dung tham dự Hội thảo đánh giá kết quả

4. Chuẩn bị các nội dung tham dự Hội thảo đánh giá kết quả đề tài liên quan đến hoạt động khai thác và tuyển quặng titan 5. Kiểm tra hồ sơ, trình UBND tỉnh cấp phép khai thác mỏ đá chẻ Núi Gió của Công ty Linh Đỗ 6. Thông báo triển khai việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò tại mỏ đá Núi Tiêng theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh 7. Tham gia tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về TNMT huyện Ninh Hải, TP. PR-TC 8. Tham gia góp ý về dự án khu chế biến đá chẻ núi Gió của Công ty Linh Đỗ theo đề nghị của EDO

6. PHÒNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI I. Kết quả công việc tuần thứ 49

6. PHÒNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI I. Kết quả công việc tuần thứ 49 II. Hoàn thành 37 việc theo kế hoạch và phát sinh. II. Việc tồn chuyển tiếp: không III. Văn bản có thời hạn: không IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 50 1. Tiếp tục thẩm định các hồ cấp giấy cho các tổ chức đủ điều kiện cấp giấy cho các tổ chức do Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận. 2. Theo dõi ký hợp đồng cho các tổ chức khi có đơn giá thuê đất; 3. Giải quyết hồ sơ đất tôn giáo. 4. Thẩm định các Hồ sơ Dự án Mở rộng Quốc lộ 1 A

5. Tổ chức họp Hội đồng thẩm định bồi thường tỉnh tại Văn bản:

5. Tổ chức họp Hội đồng thẩm định bồi thường tỉnh tại Văn bản: Số 2735/VPUB-NC ngày 01/12/2016 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh V/v giải quyết vướng mắc tại Dự án Trung tâm dịch vụ thương mại, nhà hàng, khách sạn tại phường Mỹ Đông; 6. Tổ chức họp Hội đồng thẩm định bồi thường tỉnh tại Văn bản: Số 122/TTr-UBND ngày 06/12/2016 của UBND huyện Thuận Nam về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Muối Quán Thẻ (231 ha thuộc Khu vực Hồ số 8); 7. Giải quyết việc cho Chi nhánh Xăng dầu Ninh Thuận thuê đất do nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê để tiếp tục sử dụng vào mục đích nâng cấp mở rộng Cửa hàng xăng dầu số 7 theo đề xuất của VPĐK tại BC 1066/BCVPĐKĐĐ

8. Giải quyết kiến nghị của huyện Ninh Phước xin ý kiến và chủ

8. Giải quyết kiến nghị của huyện Ninh Phước xin ý kiến và chủ trương liên quan đến cấp GCN QSD đất tại khu dân cư Liên Sơn 2, xã Phước Vinh và vùng Láng Thỏ, Dốc 15, Hốc Trôm, Dinh Bà thuộc xã Phước Hữu. 9. Giải quyết kiến nghị của huyện Ninh Phước về xin ý kiến các trường hợp vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 10. Giải quyết kiến nghị của huyện Ninh Phước về xin ý kiến giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất. 11. BC giải quyết kiến nghị của Bộ tư lệnh Đặc công 12. Báo cáo kết quả thực công việc được giao liên quan đến dự án khu liên hợp Thép Cà Ná

13. Thẩm định Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà

13. Thẩm định Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng khu kinh tế muối Công nghiệp và Xuất khẩu Quán Thẻ (231 ha thuộc khu vực hồ số 8) 14. Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện công tác bồi thường, GPMB đối với 02 dự án trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (K 2 và khu chuyên gia điện hạt nhân) 15. Báo cáo đơn giá nộp tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình cá nhân diện tái định cư thuộc k. Hu dân cư mới Đông Bắc thành phố PRTC 16. Báo cáo đề nghị giải quyết kiến nghị của Công ty CP Xuất khẩu Nông sản Ninh Thuận NITAGREX về xử lý nợ xấu 17. Báo cáo kết quả thực hiện năm 2016 theo Kế

tỉnh Ninh Thuận về phát triển KTXH, bảo đảm an ninh trật tự đối

tỉnh Ninh Thuận về phát triển KTXH, bảo đảm an ninh trật tự đối với vùng đồng bào Chăm 18. Cung cấp thâm hồ sơ văn bản của hộ bàn Cao Thị Kính theo đề nghị của Sở Tư pháp 19. Có ý kiến khi xử lý vi phạm trong việc xây dựng và đặt tượng tại chùa Kim Sơn.

7. PHÒNG TN NƯƠ C, KTTV&BĐKH I. Kết quả công việc tuần thứ 49

7. PHÒNG TN NƯƠ C, KTTV&BĐKH I. Kết quả công việc tuần thứ 49 Hoàn thành 5 việc theo kế hoạch và phát sinh II. Việc tồn chuyển tiếp: 1. Tô ng hơ p y kiê n cu a ca c Sơ , nga nh va UBND ca c huyê n, tha nh phô vê đa nh gia , sơ kê t viê c thư c hiê n Quyê t đi nh sô 44/QĐ-TTg nga y 15/8/2014 cu a Thu tươ ng Chi nh phu đê lâ p ba o ca o tri nh UBND ti nh xem xe t va gư i Bô Ta i nguyên va Môi trươ ng. 2. Tham gia tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (Kê hoa ch sô 4201 /KH-STNMT nga y 04/11/2016 cu a Sơ Ta i nguyên va Môi trươ ng)

3. Dư tha o Ba o ca o Sơ kê t 3 năm triê

3. Dư tha o Ba o ca o Sơ kê t 3 năm triê n khai thư c hiê n Quy chê phối hợp hoạt động giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận và Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung bộ III. Văn bản có thời hạn: Không. IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 50: 1. Tham dư ho p vê tha nh lâ p Ban Qua n ly dư a n “Hê thô ng thu y lâm kê t hơ p đê pho ng chô ng hoang ma c ho a va thi ch ư ng vơ i biê n đô i khi hâ u trên đi a ba n huyê n Ninh Phươ c va huyê n Thuâ n Nam, ti nh Ninh Thuâ n” ta i Sơ Xây dư ng. 2. Hoa n chi nh Ba o ca o Sơ kê t 3 năm triê n khai thư c hiê n Quy chê phối hợp hoạt động giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận và Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung bộ tri nh la nh đa o Sơ.

3. Dư tha o đê xuâ t dư a n “Thiê t lâ p

3. Dư tha o đê xuâ t dư a n “Thiê t lâ p hành lang bảo vệ nguồn nước đô i vơ i ca c nguô n nươ c chính, quan trọng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuâ n” 4. Tiê p tu c tham gia tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (Kê hoa ch sô 4201 /KH-STNMT nga y 04/11/2016 cu a Sơ Ta i nguyên va Môi trươ ng) 5. Tô ng hơ p y kiê n cu a ca c Sơ , nga nh va UBND ca c huyê n, tha nh phô vê đa nh gia , sơ kê t viê c thư c hiê n Quyê t đi nh sô 44/QĐ-TTg nga y 15/8/2014 cu a Thu tươ ng Chi nh phu đê lâ p ba o ca o tri nh UBND ti nh xem xe t va gư i Bô Ta i nguyên va Môi trươ ng. 6. Lâ p quy tri nh gia i quyê t TTHC theo ISO li nh vư c KTTV theo Quyê t đi nh sô 3024/QĐ-UBND nga y 05/12/2016 cu a Chu ti ch UBND ti nh về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc thẩm

quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận 7.

quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận 7. Phô i hơ p vơ i ca c pho ng, đơn vi liên quan chuâ n bi ca c công viê c đê triê n khai dư a n “Hê thô ng thu y lâm kê t hơ p đê pho ng chô ng hoang ma c ho a va thi ch ư ng vơ i biê n đô i khi hâ u trên đi a ba n huyê n Ninh Phươ c va huyê n Thuâ n Nam, ti nh Ninh Thuâ n” (khi đươ c phân bô vô n). 8. Theo do i va thư c hiê n ca c công viê c khi dư a n “Thu trữ nước dưới đất để phát triển nông - lâm nghiệp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu va tăng trưởng xanh bền vững trên vùng đất khô hạn ven biển tỉnh Ninh Thuận” đươ c Thu tươ ng Chi nh phu châ p thuâ n đâ u tư.

8. CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG I. Kết quả công việc tuần thứ

8. CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG I. Kết quả công việc tuần thứ 49. Hoàn thành 25 việc theo kế hoạch và phát sinh II. Việc tồn chuyển tiếp: 1. Tổ chức ký Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2017 của Chi cục Bảo vệ môi trường và Phòng PC 49. III. Văn bản có thời hạn: Không IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 50: 1. Tổ chức ký 02 Kế hoạch phối hợp thực hiện giữa Chi cục Bảo vệ môi trường với: Phòng PC 49 về công tác phòng,

chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trên địa bàn

chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2017; Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố trong công tác bảo vệ môi trường. 2. Chuẩn bị các nội dung công việc để phục vụ Hội nghị công chức năm 2017 của Chi cục BVMT 3. Phối hợp với Thanh tra Sở chuẩn bị các nội dung công việc để tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 347/QC-CAT-STNMT ngày 04/5/2013 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Công an tỉnh 4. Báo cáo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 5. Trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án BVMT chi tiết Nhà máy xử lý rác thải và chế biến phân hữu cơ vi sinh của

Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận. 6.

Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận. 6. Góp ý dự thảo Quy định Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng dự 7. Tham mưu Sở Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 -2020 và tầm nhìn đến năm 2030” của Sở Tài nguyên và Môi trường. 8. Tham dự họp thẩm định nội dung Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và bản đồ nhạy cảm môi trường đường bờ tỉnh Ninh Thuận 9. Văn bản gửi UBND các huyện, thành phố đề nghị báo cáo hoạt động đăng ký, xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2016.

8. Tiếp tục kiểm tra công tác bảo vệ môi trường các cơ sở

8. Tiếp tục kiểm tra công tác bảo vệ môi trường các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo Thông báo số 3623/TB-STNMT ngày 30/9/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường (Chợ Phan Rang, Chợ Mương Cát, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ông) 9. Tiếp tục tham gia tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2016 (huyện Ninh Hải, thành phố PR-TC)han Rang-Tháp Chàm.

9. CHI CỤC BIỂN I. Kết quả công việc tuần thứ 49 Hoàn thành

9. CHI CỤC BIỂN I. Kết quả công việc tuần thứ 49 Hoàn thành 07 việc theo kế hoạch và phát sinh II. Việc tồn chuyển tiếp: 1. Theo dõi và tổng hợp báo của các sở, ngành, địa phương theo Thông tư số 10/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết nội dung, thể thức, thời điểm báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo 2. Hoàn thiện Quy chế hoạt ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 3. Dự toán kinh phí Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Thuận

4. Tổng hợp báo cáo rà soát các hoạt động sử dụng khu vực

4. Tổng hợp báo cáo rà soát các hoạt động sử dụng khu vực biển của các tổ chức, cá nhân đang khai thác, sử dụng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của các cơ quan, địa phương liên quan 5. Xây dựng Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 III. Văn bản có thời hạn: không IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 50. 1. Tiếp tục theo dõi và tổng hợp báo cáo theo Thông tư số 10/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết nội dung, thể thức, thời điểm báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo

2. Trình UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động ứng phó, khắc phục

2. Trình UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận sau khi có văn bản của Sở Tư pháp 3. Tổng hợp báo cáo rà soát các hoạt động sử dụng khu vực biển của các tổ chức, cá nhân đang khai thác, sử dụng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của các cơ quan, địa phương liên quan 4. Văn bản đề nghị Sở Tài chính thẩm định kinh phí Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Thuận 5. Tổ chức họp thẩm định nội dung Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và bản đồ nhạy cảm môi trường đường bờ tỉnh 6. Xây dựng Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 7. Chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị công chức

10. VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI I. Kết quả công việc tuần thứ

10. VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI I. Kết quả công việc tuần thứ 49 Hoàn thành 19 việc theo kế hoạch và việc phát sinh. II. Việc tồn chuyển tiếp: III. Văn bản có thời hạn: không IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 50 1. Tập trung giải quyết hồ sơ theo quy trình “một cửa” kịp thời 2. Kiểm tra, trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp lại, cấp đổi GCN cho Hộ gia đình do các Chi nhánh chuyển về (khoảng 220 hồ sơ): 3. Scan Giấy chứng nhận hộ gia đình cá nhân, lập và chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với các trường hợp được cấp

4. Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với các tổ chức

4. Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với các tổ chức được cấp giấy chứng nhận, giao đất, thuê đất trên địa bàn tỉnh. 5. Chuyển thông tin địa chính và trích sao hồ sơ địa chính của các tổ chức được thuê đất, gia hạn thời gian thuê đất trên địa bàn tỉnh; Cung cấp hồ sơ địa chính; Tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính xã Phước Đại. Phối hợp, kiểm tra, giám sát công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tại xã Phước Thuận 6. Tiếp tục tập huấn phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (Vi. LIS) tại các Chi nhánh còn lại thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận.

7. Tiếp tục kiểm tra và đo đạc để phục vụ công tác cấp

7. Tiếp tục kiểm tra và đo đạc để phục vụ công tác cấp GCN cho các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 8. Tiếp tục biên tập bản đồ địa chính và công khai CSD đất công trình đo vẽ lập, chỉnh lý bản đồ địa chính xã Nhị Hà, Phước Hà, huyện Thuận Nam. 9. Đo đạc phục vụ lập hồ sơ thu hồi, bồi thường đất để xây dựng Nhà máy điện mặt trời tại xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn (dự kiến từ ngày 12/12 đến ngày 22/12/2016). 10. Hoàn thiện những nội dung để tổng kết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2016 11. Tổng hợp báo cáo Sở góp ý dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm 12. Phối hợp với đơn vị Trung tâm Tư vâ n va Pha t triê n Công nghê Đo đa c va Ba n đô kiểm tra chất lượng sản phẩm hồ

(Lần 2). 13. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; thực hiện những

(Lần 2). 13. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; thực hiện những công tác hành chính quản trị

11. TRUNG T M CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I. Kết quả công việc tuần

11. TRUNG T M CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I. Kết quả công việc tuần thứ 49 Hoàn thành 13 việc theo kế hoạch. II. Việc tồn chuyển tiếp: III. Văn bản có thời hạn: không IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 50 1. Hoàn thiện và tiến hành kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm Phương án tích hợp bản đồ quy hoạch của các ngành với bản đồ quy hoạch sử dụng đất 2. Hoàn thiện và tiến hành kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm cơ sở dữ liệu hồ sơ tài nguyên khoáng sản theo Phương án.

3. Tiếp nhận, xử lý và cung cấp dữ liệu về tài nguyên và

3. Tiếp nhận, xử lý và cung cấp dữ liệu về tài nguyên và môi trường cho các tổ chức, cá nhân theo quy định. 4. Theo dõi, quản lý khai thác sử dụng phần mềm đang triển khai ứng dụng tại Sở; tăng cường hoạt động thông suốt, bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật dữ liệu trên hệ thống mạng của Sở. 5. Tiếp tục theo dõi, kiểm tra, khắc phục sự lỗi trên phần mềm Cổng thông tin nội bộ Sở Tài nguyên và Môi trường. 6. Tiếp tục theo dõi, kiểm tra văn bản qua mạng của Ủy ban nhân dân tỉnh trên phần mềm TDOffice 7. Tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai xây dựng, rà xoát dữ liệu và khắc phục lỗi trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 với các thủ tục ( Đất đai 4 thủ tục, Môi trường 1 thủ tục, Khoáng sản 3 thủ tục, Tài nguyên nước 2 thủ tục).

8. Theo dõi, khắc phục lỗi trên phần mềm Quản lý hồ sơ, dự

8. Theo dõi, khắc phục lỗi trên phần mềm Quản lý hồ sơ, dự án bồi thường và giải phóng mặt bằng ; đồng thời tiến hành kiểm tra, nghiệm thu và giao nộp sản phẩm. 9. Theo dõi, khắc phục lỗi trên phần mềm theo dõi hồ sơ quan trắc, quản lý hồ sơ công việc của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường; đồng thời tiến hành kiểm tra, nghiệm thu và giao nộp sản phẩm. 10. Tiếp tục xây dựng hoàn thiện các chức năng theo của phần mềm quản lý hồ sơ giao đất thuê đất 11. Hoàn thiện và triển khai ứng dụng Trang thông tin điện tử của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường; đồng thời tiến hành kiểm tra, nghiệm thu và giao nộp sản phẩm.

12. TRUNG T M PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT I. Kết quả công việc tuần

12. TRUNG T M PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT I. Kết quả công việc tuần thứ 49 Hoàn thành 16 việc theo kế hoạch và phát sinh. II. Công việc phát sinh: không III. Văn bản có thời hạn: không IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 50 1. Thực hiện công tác Hành chính – Tổng hợp: Tham mưu tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các dự án; Rà soát hồ sơ, nội dung tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2016.

2. Thực hiện công tác Kế hoạch - Tài Chính: Lập hồ sơ quyết

2. Thực hiện công tác Kế hoạch - Tài Chính: Lập hồ sơ quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ các dự án; Tổng hợp trình thẩm định quyết toán chi phí thực hiện các dự án: Hoàn chỉnh và sắp xếp hồ sơ các dự án. 3. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn Công trình xây dựng trạm thu phí Cà Ná: Phối hợp tổ chức bảo vệ thi công. Dự án Khu Đô thị mới Đông Bắc (Khu K 1): Chờ ban hành Quyết định thu hồi, bồi thường, hỗ trợ đối với 03 hộ; gửi giấy mời, chi trả tiền bồi thường cho các hộ; Tiếp tục phối hợp tổ chức vận động 09 hộ bàn giao mặt bằng; Hoàn thiện hồ sơ đề nghị ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất 08 hộ; Trình hỗ trợ tiền thuê nhà cho các trường hợp tái định cư; Phối hợp xác nhận nguồn gốc đất 07 hộ thuộc đường 16/4; Phối hợp giải quyết khiếu nại của 11 hộ, kiến nghị của 03 hộ. Áp giá, niêm yết 02 hộ.

Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái: Làm việc với chủ đầu tư

Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái: Làm việc với chủ đầu tư về bản đồ và danh sách thu hồi đất; chuyển xác nhận nguồn gốc đất cho 25 hộ, dự thảo nguồn gốc đất 33 hộ; Kiểm tra thực địa toàn dự án. Dự án Nhà máy luyện cán thép tôn Hoa Sen – Cà Ná: Phối hợp khảo sát số hộ nhu cầu, tái định cư của dự án để ước lượng tổng số hộ phải tái định cư, nhu cầu. Lập danh sách khu vực đợt 2 và đợt 3 theo dự kiến thực hiện của chủ đầu tư. Dự án Đập Hạ Lưu Sông Dinh: : Chi trả tiền khen thưởng của 30 hộ; Tiếp tục phối hợp vận động 02 hộ Lê Thị Nghĩa và Huỳnh Văn Tấn bàn giao mặt bằng; Trình giao đất tái định cư và nhu cầu đất ở cho 09 hộ gia đình. Dự án Đê bờ Bắc sông Dinh: Bổ sung xác nhận nhân khẩu của 50 hộ gia đình; Bàn giao đất của 188 hộ/ 04 phường. Vận động các hộ bàn giao mặt bằng.

Dự án khu quản lý vận hành, khu chuyên gia và trụ sở Ban

Dự án khu quản lý vận hành, khu chuyên gia và trụ sở Ban quản lý điện hạt nhân: Tiếp tục phối hợp vận động 13 hộ bàn giao mặt bằng. Đề nghị chủ đầu tư chuyển kinh phí và chi trả tiền cho 01 hộ. . Dự án đường nối Ngô Gia Tự với đường Lê Duẩn: Tiếp tục vận động bàn giao mặt bằng. Trình thẩm định phương án chi tiết đối với 13 hộ gia đình/2, 59 tỷ đồng/5. 221, 8 m 2. Dự án khu tái định cư trụ sở là việc Công an tỉnh: Tiếp tục vận động bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư. Dự án đường N 9 thuộc khu Quy hoạch dân cư Bắc Trần Phú: Tiếp tục đề nghị bố trí vốn để chi trả cho 59. hộ/20. 433. 959. 780đồng/13. 100, 2 m 2; Trình thẩm định phương án chi tiết cho 17 hộ/ 7, 3 tỷ đồng /16. 189, 7 m 2. Tiếp tục niêm yết phương án chi tiết cho 21 hộ gia đình còn lại/9, 7 tỷ 2

 Dự án khu đô thị biển Bình Sơn – Ninh Chữ (khu K

Dự án khu đô thị biển Bình Sơn – Ninh Chữ (khu K 2): Tiếp tục phối hợp vận động bàn giao mặt bằng và phối hợp xác nhận nguồn gốc đất các hộ còn lại. Đề nghị Nhà đầu tư bố trí vốn cho 101 hộ/31. 347. 718. 877 đồng/ 49. 549, 7 m 2. Trình thẩm định phương án chi tiết cho 86 hộ/30, 44 tỷ đồng/5, 12 ha. Dự án Điện gió Mũi Dinh: Tiếp tục vận động và lập thủ tục trình cưỡng chế theo Quyết định thu hồi đất đối với 04 hộ gia đình/413. 275. 800 đồng/3. 951, 3 m 2. Báo cáo kết quả phối hợp vận động bàn giao mặt bằng. Dự án đường Minh Mạnh (Đô Vinh): Đề nghị Nhà đầu tư chuyển kinh phí bồi thường, hỗ trợ và triển khai Quyết định thu hồi, bồi thường, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 20 hộ gia đình còn lại/1, 73 tỷ đồng/3. 650, 6 m 2. Tiếp tục vận động các hộ bàn giao mặt bằng.

Dự án khu neo đậu tránh trú bão cửa Sông Cái (cảng cá Đông

Dự án khu neo đậu tránh trú bão cửa Sông Cái (cảng cá Đông Hải): Tiếp tục chuyển xác nhận nguồn gốc đất cho 14 hộ và kiểm tra hiện trạng ranh giới thửa đất. Báo cáo xin ý kiến đối với những đề nghị của các hộ dân trong vùng dự án. Dự án Đồn Biên phòng Ninh Chữ (412) Giao Quyết định thu hồi, Quyết định bồi thường và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 08 hộ gia đình/1, 3 tỷ đồng/2. 852, 6 m 2 còn lại. . Dự án Trạm y tế phường Mỹ Hải: : Tiếp tục niêm yết phương án chi tiết cho 04 hộ/981. 043. 869 đồng/1. 230 m 2. Dự án Công viên trước bệnh viện tỉnh: Chờ thẩm định phương án chi tiết cho 42 hộ/13, 96 tỷ đồng/10. 240 m 2. Dự án Thao trường huấn luyện Núi Đỏ: Tiếp tục phối hợp kiểm tra, rà soát lại nguồn gốc sử dụng đất của các hộ và các hộ gia đình đã thu hồi, bồi thường.

Chi nhánh Ninh Sơn – Bác Ái: Tiếp tục thực hiện 08 dự án

Chi nhánh Ninh Sơn – Bác Ái: Tiếp tục thực hiện 08 dự án trên địa bàn Chi nhánh Thuận Nam - Ninh Phước: Tiếp tục thực hiện 04 dự án trên địa bàn huyện. Chi nhánh Ninh Hải – Thuận Bắc: Tiếp tục thực hiện 05 dự án trên địa bàn huyện.

13. TRUNG T M QUAN TRẮC I. Kết quả công việc tuần thứ 49

13. TRUNG T M QUAN TRẮC I. Kết quả công việc tuần thứ 49 Hoàng thành 19 việc theo kế hoạch và phát sinh II. Việc tồn chuyển tiếp: III. Văn bản có thời hạn: Không. IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 50: 1. Nhiệm vụ trọng tâm: - Duy trì kiểm soát số liệu phân tích theo phần mềm kiểm soát số liệu phân tích trong phòng thí nghiệm bằng biểu đồ kiểm soát. - Tiếp tục xây dựng hồ sơ phê duyệt phương pháp để đánh giá lại VILAS năm 2017: thông số Clorua.

 2. Nhiệm vụ thường xuyên: - Tổng hợp phiếu kết quả phân tích

2. Nhiệm vụ thường xuyên: - Tổng hợp phiếu kết quả phân tích mẫu. - Phát hành báo cáo không khí quý IV. - Viết báo cáo quan trắc nước mặt tháng 12. - Thực hiện Báo cáo quan trắc nước dưới đất và nước hồ trung bình năm 2016. - Lập kế hoạch lấy mẫu cho các tổ chức: - Thực hiện nhận mẫu, mã hóa mẫu, bảo quản mẫu phân tích. - Thực hiện lấy mẫu quan trắc, các hợp đồng dịch vụ môi trường và phát sinh. - Tiếp tục viết nội dung hướng dẫn nội bộ đo lưu lượng nước mặt, nước thải bằng phương pháp thủ công.

- Thực hiện phân tích mẫu các hợp đồng dịch vụ giám sát môi

- Thực hiện phân tích mẫu các hợp đồng dịch vụ giám sát môi trường, quan trắc định kỳ. - Cập nhật thống kê các mẫu kiểm soát phòng thử nghiệm hàng tháng. 3. Hoạt động dịch vụ môi trường: - Lập kế hoạch BVMT hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận và gửi Ban xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận: mục 2, 3. - Chỉnh sửa nội dung ĐTM Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy phân bón hữu cơ neem” của Công ty TNHH Nam Việt Ninh Thuận theo thực tế sau khi đi khảo sát. - Báo cáo giám sát môi trường Công ty Cổ phần Yến Việt Ninh Thuận.

4. Nhiệm vụ khác: Chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị CCVCLĐ năm

4. Nhiệm vụ khác: Chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị CCVCLĐ năm 2017 Học lớp cao cấp LLCT 5. Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo.

14. TRUNG T M KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG I. Kết quả công

14. TRUNG T M KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG I. Kết quả công việc tuần thứ 49 Hoàng thành 03 việc theo kế hoạch và phát sinh II. Việc tồn chuyển tiếp: không. III. Văn bản có thời hạn: Không. IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 50: 1. Công tác tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các xã: - Tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ đã đăng ký, phân nhóm và lập danh sách để bàn giao cho UBND các xã để họp xét.

2. Công tác Trích đo địa chính: Công tác Trích đo: - Kênh cấp

2. Công tác Trích đo địa chính: Công tác Trích đo: - Kênh cấp II, III hồ Lanh Ra: Tiếp tục ký nhận kết quả đo đạc. - Thủy điện tích năng Bác Ái: + Đường dây điện 11 km: Tiếp tục ký nhận diện tích xã Phước Tiến, xã Phước Tân (ngày 06/12/2016 ký kết quả đo đạc với chủ SD đất). - Đường vành đai (10, 4 km): Biên tập, hoàn thiện hồ sơ đo đạc sau kiểm kê. - Khu đô thị mới Đông Nam 2 (40, 96 ha), khu đô thị khánh Hải (26, 4 ha): tiếp tục đo đạc khu đô thị Đông Nam 2; biên tập khu đô thị Khánh Hải (khi chủ đầu tư giao hồ sơ

- Đường Thống nhất nối dài (cầu Đạo Long 1 đi ngã ba Long

- Đường Thống nhất nối dài (cầu Đạo Long 1 đi ngã ba Long Bình): Biên tập hoàn thiện bản đồ, ký nhận diện tích với chủ sử dụng đất.