PELAKSANAAN PERINTAH GAJI MINIMUM 2012 Akta Majlis Perundingan

  • Slides: 46
Download presentation
PELAKSANAAN PERINTAH GAJI MINIMUM 2012 (Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011) (Akta 732)

PELAKSANAAN PERINTAH GAJI MINIMUM 2012 (Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011) (Akta 732)

SKOP TAKLIMAT 1. Dasar Gaji Minimum di Malaysia; 2. Perintah Gaji Minimum 2012; 3.

SKOP TAKLIMAT 1. Dasar Gaji Minimum di Malaysia; 2. Perintah Gaji Minimum 2012; 3. Garis Panduan Pelaksanaan Perintah Gaji Minimum 2012; dan 4. Spirit of Moving Forward 2

3

3

DASAR GAJI MINIMUM

DASAR GAJI MINIMUM

OBJEKTIF 1. Untuk memastikan keperluan asas pekerja dan keluarga mereka dapat dipenuhi; 2. Untuk

OBJEKTIF 1. Untuk memastikan keperluan asas pekerja dan keluarga mereka dapat dipenuhi; 2. Untuk memberikan perlindungan sosial yang mencukupi kepada pekerja-pekerja; 3. Untuk menggalakkan industri meningkatkan rantaian pengeluaran global dengan melabur dalam intensif teknologi dan meningkatkan produktiviti buruh; dan 4. Untuk mengurangkan kebergantungan negara kepada pekerja asing tidak mahir. 5

UNDANG-UNDANG § Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 (Akta 732) dikuat kuasakan mulai 15.

UNDANG-UNDANG § Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 (Akta 732) dikuat kuasakan mulai 15. 9. 2011 § Perintah Gaji Minimum 2012 (P. U(A) 214) diwartakan pada 16. 7. 2012 6

DEFINISI § Gaji Minimum (GM) ialah gaji terendah mengikut jam, harian atau bulanan yang

DEFINISI § Gaji Minimum (GM) ialah gaji terendah mengikut jam, harian atau bulanan yang perlu dibayar majikan kepada pekerja (ILO) § GM ertinya “GAJI POKOK” di bawah seksyen 2 Akta 732 7

KRITERIA PENETAPAN GM KRITERIA ASAS JUSTIFIKASI Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Menentukan keperluan-keperluan asas pekerja

KRITERIA PENETAPAN GM KRITERIA ASAS JUSTIFIKASI Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Menentukan keperluan-keperluan asas pekerja dan keluarga pekerja Gaji Penengah (GP) Satu titik untuk merujuk kepada kemampuan majikan membayar gaji Perubahan dalam Petunjuk untuk mencerminkan Indeks Harga Pengguna perubahan kos sara hidup (IHP) KRITERIA PELARASAN 8 Pertumbuhan Produktiviti(P) Menyelaraskan peningkatan gaji dengan pertumbuhan produktiviti Kadar Pengangguran Sebenar (KPS) Bagi memastikan kenaikan gaji tidak menjejaskan keupayaan pasaran untuk mewujud dan mengekalkan peluang pekerjaan

FORMULA GM GM = PGK = GP = IHP = KPS = Gaji Minimum

FORMULA GM GM = PGK = GP = IHP = KPS = Gaji Minimum (RM) Pendapatan Garis Kemiskinan (RM) Gaji Penengah Pertumbuhan produktiviti (%) Indeks Harga Pengguna (% tukaran) Kadar Pengangguran Sebenar (%) = (Kadar Pengangguran – 4%) i = Wilayah (Sem. Malaysia, Sabah, Sarawak dan Labuan) 9

KADAR GM BERDASARKAN FORMULA WILAYAH KADAR BULANAN KADAR IKUT JAM (RM) Semenanjung Malaysia 956.

KADAR GM BERDASARKAN FORMULA WILAYAH KADAR BULANAN KADAR IKUT JAM (RM) Semenanjung Malaysia 956. 73 4. 60 Sabah dan Labuan 771. 79 3. 71 Sarawak 781. 58 3. 76 10

KADAR GM YANG DICADANGKAN MPGN WILAYAH KADAR BULANAN KADAR IKUT JAM (RM) Semenanjung Malaysia

KADAR GM YANG DICADANGKAN MPGN WILAYAH KADAR BULANAN KADAR IKUT JAM (RM) Semenanjung Malaysia 900 4. 33 Sabah dan Labuan 770 3. 70 Sarawak 780 3. 75 11

PERINTAH GAJI MINIMUM 2012

PERINTAH GAJI MINIMUM 2012

KADAR GM MENGIKUT PERINTAH GAJI MINIMUM 2012 KADAR GAJI MINIMUM WILAYAH Bulanan Jam Semenanjung

KADAR GM MENGIKUT PERINTAH GAJI MINIMUM 2012 KADAR GAJI MINIMUM WILAYAH Bulanan Jam Semenanjung Malaysia RM 900 RM 4. 33 Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan RM 800 RM 3. 85 13

SKOP PEMAKAIAN GM adalah untuk semua ‘Pekerja’ iaitu : • yang menerima gaji tidak

SKOP PEMAKAIAN GM adalah untuk semua ‘Pekerja’ iaitu : • yang menerima gaji tidak melebihi RM 2, 000 sebulan atau pekerja manual tanpa had gaji atau pekerja-pekerja lain seperti ditakrifkan di bawah Akta Kerja 1955; atau • yang menerima gaji tidak melebihi RM 2, 500 sebulan atau pekerja-pekerja manual tanpa had gaji atau pekerja-pekerja lain, seperti ditakrifkan di bawah Ordinan Buruh Sabah [Bab 67] atau Ordinan Buruh Sarawak [Bab 76] KECUALI : • Pekhidmat domestik. Contoh: pembantu rumah, tukang masak, penjaga rumah, tukang kebun, tukang cuci, jaga dan pemandu peribadi. • Perantis 14

PERMULAAN KUAT KUASA q 1. 1. 2013 kepada: (1) majikan yang mempunyai >5 pekerja

PERMULAAN KUAT KUASA q 1. 1. 2013 kepada: (1) majikan yang mempunyai >5 pekerja (6 pekerja) Ilustrasi 1 Jika selepas 1. 1. 2013: bilangan pekerja telah menjadi <6 orang, perintah akan tetap terpakai. (Dalam contoh ini, majikan tertakluk kepada prinsip ‘once in, always in’). bilangan pekerja menjadi >5 orang, majikan perlu membayar GM kepada semua pekerjanya mulai tarikh pekerja tambahan tersebut digajikan. (2) majikan yang menjalankan aktiviti profesional yang dikelaskan di bawah MASCO tanpa mengira bilangan 15 pekerja.

PENGKELASAN MASCO DI BAWAH KUMPULAN UTAMA 2: PROFESIONAL SAINS DAN KEJURUTERAAN PROFESIONAL KESIHATAN PROFESIONAL

PENGKELASAN MASCO DI BAWAH KUMPULAN UTAMA 2: PROFESIONAL SAINS DAN KEJURUTERAAN PROFESIONAL KESIHATAN PROFESIONAL PERGURUAN PROFESIONAL PERNIAGAAN DAN PENTADBIRAN 16 PROFESIONAL INFORMASI DAN TEKNOLOGI DAN KOMUNIKASI PROFESIONAL UNDANG, SOSIAL DAN KEBUDAYAAN PROFESIONAL HOSPITALITI, RUNCIT DAN PERKHIDMATAN LAIN MASCO 2008 Version 3

samb q 1. 7. 2013 kepada majikan yang mempunyai ≤ 5 pekerja (5 dan

samb q 1. 7. 2013 kepada majikan yang mempunyai ≤ 5 pekerja (5 dan kurang) Ilustrasi 2: Jika antara 1. 1. 2013 hingga 30. 6. 2013, majikan A menggajikan 5 orang yang terdiri daripada 2 eksekutif masing-masing bergaji pokok melebihi RM 2500 sebulan; 2 pembantu cukai masing-masing bergaji pokok >RM 800 sebulan tetapi < RM 2500 dan 1 kerani bergaji pokok RM 800 sebulan, maka Perintah ini akan terpakai kepadanya mulai 1. 7. 2013. 17

PENGURANGAN KADAR GM • Untuk pekerja dalam tempoh percubaan (probationer) • Tidak melebihi 30%

PENGURANGAN KADAR GM • Untuk pekerja dalam tempoh percubaan (probationer) • Tidak melebihi 30% bagi tempoh 6 bulan pertama sahaja • Berasaskan kepada kontrak perkhidmatan pekerja tersebut. Ilustrasi Pekerja B dalam tempoh percubaan yang mula bekerja pada 1. 10. 2012 bagi tempoh 12 bulan dibayar gaji sebanyak RM 500 sebulan. Sehingga 31. 12. 2012, beliau telah menjalani tempoh percubaan selama 3 bulan. Ini bermakna baki tempoh percubaan adalah 3 bulan. Oleh itu, beliau hendaklah dibayar sekurang-kurangnya RM 560 sebulan bagi tempoh bulan Januari hingga Mac 2013. Seterusnya mulai 1. 4. 2013, beliau hendaklah dibayar GM RM 800 sebulan. 18

RUNDINGAN PENSTRUKTURAN SEMULA GAJI MENGIKUT PERENGGAN 6 PERINTAH GAJI MINIMUM 2012 Majikan dan pekerja,

RUNDINGAN PENSTRUKTURAN SEMULA GAJI MENGIKUT PERENGGAN 6 PERINTAH GAJI MINIMUM 2012 Majikan dan pekerja, atau kesatuan sekerja boleh MERUNDINGKAN penstrukturan semula gaji di bawah seksyen 7 B Akta Kerja 1955, seksyen 9 B Ordinan Buruh Sabah atau seksyen 10 B Ordinan Buruh Sarawak, sebelum Perintah ini berkuatkuasa, dengan syarat bahawa – (a) Gaji pokok yang distruktur semula yang kena dibayar kepada pekerja hendaklah mengikut kadar GM yang ditetapkan dalam Perintah; (b) Gaji yang distruktur semula hendaklah tidak kurang baiknya daripada gaji yang sedia ada; 19

samb. (c) Gaji yang distruktur semula tidak boleh kurang daripada jumlah gaji yang diterima

samb. (c) Gaji yang distruktur semula tidak boleh kurang daripada jumlah gaji yang diterima oleh pekerja itu sebagaimana yang dipersetujui dalam kontrak perkhidmatan sebelum penstrukturan semula gaji; (d) Penstrukturan semula gaji hendaklah hanya melibatkan pembayaran bagi kerja yang dilakukan semasa waktu kerja biasa pekerja itu; dan (e) Penstrukturan semula gaji tidak boleh menyebabkan pekerja itu kehilangan apa-apa saraan yang dinyatakan di bawah perenggan (a) hingga (f) takrifan upah dalam seksyen 2 Akta Kerja 1955, seksyen 2 Ordinan Buruh Sabah dan seksyen 2 Ordinan Buruh Sarawak yang pekerja itu berhak mendapat di bawah kontrak perkhidmatan. 20

samb Bayaran-bayaran di bawah perenggan (a) hingga (f) adalah seperti berikut: (a) nilai rumah,

samb Bayaran-bayaran di bawah perenggan (a) hingga (f) adalah seperti berikut: (a) nilai rumah, tempat tinggal, bekalan makanan, minyak, air, rawatan perubatan, kemudahan atau perkhidmatan yang diluluskan; (b) caruman yang dibayar majikan dalam mana-mana kumpulan wang pencen, kumpulan wang simpanan, skim pemberhentian pekerja, penamatan, rentikerja sementara atau skim persaraan, skim jimat cermat atau mana-mana kumpulan wang lain atau skim yang ditubuhkan untuk faedah dan kebajikan pekerja; (c) apa-apa elaun perjalanan atau nilai konsesi perjalanan; (d) apa-apa jumlah yang kena dibayar kepada pekerja untuk menanggung perbelanjaan-perbelanjaan khas yang diperlukan kerana jenis perniagaannya; (e) ganjaran yang kena dibayar atas pemberhentian atau persaraan; atau (f) apa-apa bonus tahunan atau mana-mana bahagian daripada apaapa bonus tahunan. 21

PEMBATALAN DAN PENGECUALIAN Semua perintah berikut yang dibuat di bawah Akta Majis Penetapan Gaji

PEMBATALAN DAN PENGECUALIAN Semua perintah berikut yang dibuat di bawah Akta Majis Penetapan Gaji 1947 [Akta 195] hendaklah dibatalkan berkuatkuasa mulai 1. 1. 2013: • Perintah Majlis Penetapan Gaji (Perintah Peraturan Gaji) (Saraan Minimum Berkanun Pengawal Keselamatan Swasta Di Semenanjung Malaysia) 2011; • Perintah Majlis Penetapan Gaji (Perintah Peraturan Gaji) (Saraan Minimum Berkanun Pengawal Keselamatan Swasta Di Sarawak dan Sabah) 2011; • Perintah Peraturan Gaji (Perhidangan dan Hotel) 1982; • Perintah Peraturan Gaji (Pekerja-pekerja Wayang Gambar) 1972; • Perintah Peraturan Gaji (Pembantu-pembantu Kedai) 1970; • Perintah Peraturan Gaji Pembantu Kedai (Sarawak) 1972; dan • Perintah Peraturan Gaji (Pemunggah-Pemunggah Kapal dan Pengendali-Pengendali Muatan Pulau Pinang) 1977 22

samb Semua perintah majlis penetapan gaji yang dibatalkan hendaklah terus terpakai kepada: majikan yang

samb Semua perintah majlis penetapan gaji yang dibatalkan hendaklah terus terpakai kepada: majikan yang tarikh kuat kuasa Perintah pada 1. 7. 2013. majikan yang telah diberi kelulusan untuk menunda pelaksanaan Perintah ini ke suatu tarikh lain sehingga Perintah ini mula dikuat kuasa kepada mereka. Contohnya, Perintah 23 Peraturan Gaji (PPG) Pengawal Keselamatan Swasta 2011.

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PERINTAH GAJI MINIMUM 2012

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PERINTAH GAJI MINIMUM 2012

PENDAHULUAN Garis Panduan ini disediakan oleh MPGN yang mempunyai kuasa untuk melakukan segala yang

PENDAHULUAN Garis Panduan ini disediakan oleh MPGN yang mempunyai kuasa untuk melakukan segala yang suaimanfaat atau semunasabahnya perlu bagi atau bersampingan dengan pelaksanaan fungsinya sebagaimana yang diperuntukkan seksyen 4 (2) Akta 732. Tertakluk kepada PERUNDINGAN yang diperuntukkan di perenggan 6 Perintah Gaji Minimum 2012, pihak boleh merujuk kepada Garis Panduan ini dalam melaksanakan Perintah Gaji Minimum. 25

GM KADAR HARIAN 1. GM pekerja sepenuh masa bergaji harian: § Secara purata tidak

GM KADAR HARIAN 1. GM pekerja sepenuh masa bergaji harian: § Secara purata tidak kurang RM 800 sebulan dengan syarat hadir bekerja pada hari-hari bekerja biasa yang dipersetujui dalam kontrak perkhidmatan tanpa mengira jumlah jam bekerja sehari. § Formula pengiraan: Kadar Gaji Harian = Kadar GM Bulanan x 12 bulan 52 minggu x Bil. Hari bekerja dalam seminggu • 26 Nota: pengiraan adalah berdasarkan jumlah jam bekerja iaitu maksimum 48 jam seminggu

GM KADAR HARIAN • Kadar GM harian adalah seperti berikut: Bil. Hari Bekerja Dalam

GM KADAR HARIAN • Kadar GM harian adalah seperti berikut: Bil. Hari Bekerja Dalam Seminggu 6 5 4 27 Kadar GM Harian RM 30. 77 RM 800 x 12 52 x 6 RM 36. 92 RM 800 x 12 52 x 5 RM 46. 15 RM 800 x 12 52 x 4 Gaji Bulanan Purata RM 30. 77 X 26 hari RM 800. 02 = RM 800 RM 36. 92 X 21. 67 hari RM 800. 06 = RM 800 RM 46. 15 X 17. 33 hari RM 799. 78 = RM 800

GM KADAR IKUT KERJA 2. GM pekerja yang tiada gaji pokok dan dibayar gaji

GM KADAR IKUT KERJA 2. GM pekerja yang tiada gaji pokok dan dibayar gaji secara piece-rated, tonnage, trip atau komisyen : - 28 § Jika gaji sedia ada dibayar melebihi GM, maka GM RM 800 sebulan dianggap telah dipatuhi; § Jika gaji yang dibayar adalah RM 800, maka GM dianggap telah dipatuhi. § Jika gaji dibayar kurang daripada GM, majikan hendaklah menambah apa jua yang kurang untuk memenuhi GM.

KAEDAH PENSTRUKTURAN SEMULA GAJI Berpandukan asas-asas berikut dan perenggan 6 Perintah: *proses penstrukturan semula

KAEDAH PENSTRUKTURAN SEMULA GAJI Berpandukan asas-asas berikut dan perenggan 6 Perintah: *proses penstrukturan semula dilakukan HANYA SEKALI SAHAJA iaitu SEBELUM PERINTAH INI MULA BERKUAT KUASA dan bukannya suatu proses yang berterusan selepas tarikh kuat kuasa Perintah; • penstrukturan semula gaji hanya melibatkan bayaran tunai sebagaimana dalam takrifan “gaji” di bawah seksyen 2 Akta Kerja 1955, Ordinan Buruh Sabah [Bab 67] atau Ordinan Buruh Sarawak [Bab 76]; • apa-apa bayaran bukan gaji yang dikecualikan dalam takrifan “gaji” di bawah seksyen 2 Akta Kerja 1955, Ordinan Buruh Sabah [Bab 67] atau Ordinan Buruh Sarawak [Bab 76] tidak boleh distrukturkan semula sebagai gaji minimum dalam penstrukturan semula gaji. 29

samb • elaun-elaun yang dibayar secara spesifik berdasarkan keadaan pekerjaan (nature of work) seperti

samb • elaun-elaun yang dibayar secara spesifik berdasarkan keadaan pekerjaan (nature of work) seperti elaun panas, elaun habuk, elaun bising, elaun berdiri dan seumpamanya yang diberikan kepada golongan pekerja tertentu TIDAK WAJAR untuk distrukturkan semula; • bagi sektor perhotelan di mana kutipan caj perkhidmatan dilaksanakan, kesemua atau sebahagian kutipan caj perkhidmatan itu boleh diubah untuk dikira sebagai GM; • bagi sektor perladangan di mana Bayaran Saguhati Khas (Special Gratuitious Payment) sebanyak RM 200 dilaksanakan, kesemua atau sebahagian daripada bayaran tersebut boleh diubah sebagai GM; 30

samb • bagi sektor pengawal keselamatan di mana insentif keselamatan dibayar kepada pekerja seperti

samb • bagi sektor pengawal keselamatan di mana insentif keselamatan dibayar kepada pekerja seperti dalam Perintah Majlis Penetapan Gaji (Perintah Peraturan Gaji)(Saraan Minimum Berkanun Pengawal Keselamatan Swasta) 2011, ia boleh diubah untuk dikira sebagai GM; • elaun rumah boleh diubah untuk dikira sebagai GM dengan syarat elaun tersebut bukan bersifat gantian kepada nilai kemudahan tetapi bayaran tunai yang diberikan oleh majikan berdasarkan kepada kontrak perkhidmatan; 31

samb • proses penstrukturan semula itu hendaklah tidak akan mengurangkan jumlah keseluruhan gaji yang

samb • proses penstrukturan semula itu hendaklah tidak akan mengurangkan jumlah keseluruhan gaji yang diterima sebelum penstrukturan semula. 32

PENSTRUKTURAN GM DAN ELAUN 33 FORMULA GM = ESP 2 = GM = GP

PENSTRUKTURAN GM DAN ELAUN 33 FORMULA GM = ESP 2 = GM = GP = ESP 1 = ESP 2 = GP + (GM – GP) ESP 1 – (GM – GP) Gaji Minimum Gaji Pokok Elaun Sebelum Perintah Elaun Selepas Perintah

samb Ilustrasi Bagi pekerja di Sabah yang bergaji pokok RM 457. 35 dan dibayar

samb Ilustrasi Bagi pekerja di Sabah yang bergaji pokok RM 457. 35 dan dibayar elaun tunai RM 700, majikannya boleh mengubah sebahagian elaun tunai itu untuk dijadikan sebahagian daripada GM. Baki sebanyak RM 357. 35 itu hendaklah dikekalkan sebagai elaun tunai. Gaji semasa. RM 457. 35 (GP) Gaji selepas Perintah RM 457. 35 + (RM 800 -RM 457. 35 = RM 342. 65 ) = RM 800 (GM) RM 700 (elaun) RM 700 – (RM 800 -RM 457. 35 = RM 342. 65) = RM 357. 35 (elaun) Jumlah=RM 1157. 35 Jumlah= RM 1157. 35 34

samb Ilustrasi Bagi pekerja yang bergaji pokok RM 553 dan bayaran tunai RM 547

samb Ilustrasi Bagi pekerja yang bergaji pokok RM 553 dan bayaran tunai RM 547 berdasarkan kepada kutipan caj perkhidmatan, majikannya boleh mengubah sebahagian daripada bayaran tunai itu sebagai GM. Baki RM 300 itu hendaklah dikekalkan sebagai servis perkhidmatan. Gaji semasa RM 553 (GP). 35 Gaji selepas Perintah RM 553+(RM 800 -RM 553) = RM 800 (GM) RM 547 (bayaran tunai daripada kutipan caj perkhidmatan) RM 547 – (RM 800 -RM 553) = RM 300 (bayaran tunai daripada kutipan caj perkhidmatan) Jumlah=RM 1100

samb Ilustrasi Bagi pekerja yang bergaji pokok sebanyak RM 700, majikannya perlu menambah sebanyak

samb Ilustrasi Bagi pekerja yang bergaji pokok sebanyak RM 700, majikannya perlu menambah sebanyak RM 100 sebagai sebahagian GM. Gaji semasa RM 700 (GP) Jumlah=RM 700 36 Gaji selepas Perintah RM 700+(RM 800 -RM 700) = RM 800 (GM) Jumlah=RM 800

samb Ilustrasi Bagi pekerja yang bergaji pokok sebanyak RM 650 dan dibayar elaun tunai

samb Ilustrasi Bagi pekerja yang bergaji pokok sebanyak RM 650 dan dibayar elaun tunai A sebanyak RM 200 dan juga lain-lain bayaran elaun tunai B sebanyak RM 21, C sebanyak RM 53 dan D sebanyak RM 42 yang berdasarkan kepada produktiviti dan prestasi, majikannya boleh mengubah bayaran elaun tunai tetap A dan sebahagian daripada bayaran elaun tunai B, C atau D sebagai gaji minimum. Sebahagian bayaran elaun tunai B, C atau D yang tidak dijadikan gaji minimum hendaklah dikekalkan sebagai elaun tunai. Gaji semasa RM 650 (gaji pokok) RM 200 (elaun A) RM 21 (elaun B) RM 53 (elaun C) RM 42 (elaun D) 37 Jumlah = RM 866 Gaji selepas Perintah RM 650+(RM 800 -RM 650) = RM 800 (GM) RM 200 (elaun A)(boleh diubah menjadi sebahagian GM) RM 50 boleh diubah RM 21 (elaun B) menjadi sebahagian GM RM 53 (elaun C) RM 42 (elaun D) (RM 200 + RM 21 + RM 53 + RM 42) – (RM 800 –RM 650) = RM 316 – RM 150 Jumlah = RM 866

ILUSTRASI AM 1 SEBELUM PENSTRUKTURAN SELEPAS PENSTRUKTURAN GP RM 500 GP(LAMA) RM 500 ELAUN

ILUSTRASI AM 1 SEBELUM PENSTRUKTURAN SELEPAS PENSTRUKTURAN GP RM 500 GP(LAMA) RM 500 ELAUN KEDTG RM 100 ELAUN MKN RM 150 PERLU TAMBAH RM 50 Gaji seperti yang dinyata dalam perintah RM 800 ELAUN PERJALANAN RM 100 JUMLAH RM 850 JUMLAH RM 900

ILUSTRASI AM 2 SEBELUM PENSTRUKTURAN SELEPAS PENSTRUKTURAN GP RM 600 GP(LAMA) RM 600 ELAUN

ILUSTRASI AM 2 SEBELUM PENSTRUKTURAN SELEPAS PENSTRUKTURAN GP RM 600 GP(LAMA) RM 600 ELAUN KEDTG RM 100 ELAUN MKN RM 150 SEBHG ELAUN MKN RM 100 Gaji seperti yang dinyata dalam perintah RM 800 BAKI SEBHG ELAUN MKN RM 50 ELAUN PERJALANAN RM 100 JUMLAH RM 950 JUMLAH

KESALAHAN DAN PENALTI Penalti bagi kesalahan Pertama Denda tidak lebih RM 10, 000 bagi

KESALAHAN DAN PENALTI Penalti bagi kesalahan Pertama Denda tidak lebih RM 10, 000 bagi setiap pekerja. Mahkamah boleh mengarahkan majikan membayar perbezaan antara kadar gaji minimum dengan gaji pokok dan bayaran lain. Penalti am Denda tidak lebih RM 10, 000 bagi setiap kesalahan di mana penalti khusus tidak dinyatakan Penalti bagi kesalahan berterusan RM 1, 000 bagi setiap hari kesalahan itu berterusan selepas sabitan Penalti bagi kesalahan berulang RM 20, 000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun

PERMOHONAN PENUNDAAN TARIKH KUATKUASA • Mana-mana orang atau golongan orang boleh memohon. • Permohonan

PERMOHONAN PENUNDAAN TARIKH KUATKUASA • Mana-mana orang atau golongan orang boleh memohon. • Permohonan hendaklah: • mengandungi alasan dan justifikasi yang kukuh • sampai kepada Urus Setia MPGN • sebelum 2. 10. 2012 (bagi majikan yang tarikh kuat kuasa perintah pada 1. 1. 2013 • sebelum 1. 4. 2013 (bagi majikan yang tarikh kuat kuasa Perintah pada 1. 7. 2013 41

samb • Dokumen untuk permohonan penundaan : • Borang Maklumat Syarikat daripada SSM •

samb • Dokumen untuk permohonan penundaan : • Borang Maklumat Syarikat daripada SSM • Laporan Kewangan yang telah diaudit bagi 3 tahun terakhir • Maklumat bil. pekerja tempatan dan pekerja asing secara berasingan beserta gaji bagi bulan terakhir • Berdasarkan seksyen 21, 22 & 23 Akta 732, permohonan tersebut hendaklah dinilai dan ditimbang oleh MPGN sebelum diperakukan kepada Kerajaan untuk keputusan disusuli dengan pewartaan. 42

samb • secara bertulis sama ada melalui surat atau email dialamatkan kepada : Setiausaha

samb • secara bertulis sama ada melalui surat atau email dialamatkan kepada : Setiausaha Majlis Perundingan Gaji Negara Kementerian Sumber Manusia Aras 7, Blok D 3, Kompleks D Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62530 PUTRAJAYA No. Tel: 03 -8886 5156/ 5162 Faks: 03 -8889 2377 Email: mpgn@mohr. gov. my • Permohonan yang diterima selepas tarikh-tarikh tersebut TIDAK akan dipertimbangkan. 43

RINGKASAN Gaji pokok dipersetujui dalam Kontrak Perkhidmatan Kurang daripada kadar GM yang dinyatakan dalam

RINGKASAN Gaji pokok dipersetujui dalam Kontrak Perkhidmatan Kurang daripada kadar GM yang dinyatakan dalam Perintah Lebih daripada kadar GM yang dinyatakan dalam Perintah Digantikan dengan kadar-kadar tidak kurang daripada GM yang dinyatakan dalam Perintah Kadar gaji tidak boleh dikurangkan lebih rendah daripada kadar yang telah dipersetujui dalam Kontak Perkhidmatan

MOVING FORWARD • ‘Semangat menang-menang’ harus diamalkan. • GM adalah perkara baru bagi Malaysia.

MOVING FORWARD • ‘Semangat menang-menang’ harus diamalkan. • GM adalah perkara baru bagi Malaysia. Dalam pelaksanaan tersebut, semua majikan dan pekerja haruslah bersikap terbuka dan bersama menangani sebarang masalah yang timbul. • Segala maklumbalas akan dikaji secara mendalam bagi menambahbaik undang-undang GM. 45

SEKIAN, TERIMA KASIH 46

SEKIAN, TERIMA KASIH 46