AKTA BADANBADAN BERKANUN TATATERTIB DAN SURCAJ 2000 AKTA

  • Slides: 77
Download presentation
AKTA BADAN-BADAN BERKANUN TATATERTIB DAN SURCAJ (2000) [AKTA 605] Bengkel Persediaan Menghadapi Peperiksaan Khas

AKTA BADAN-BADAN BERKANUN TATATERTIB DAN SURCAJ (2000) [AKTA 605] Bengkel Persediaan Menghadapi Peperiksaan Khas Memasuki Perkhidmatan Penolong Pustakawan (Gred 27) Melalui PSL Bagi Pembantu Perpustakaan Dewan Muktamar 1, Pusat Islam 14 Mei 2014 UNIT INTEGRITI 1

SKOP TAKLIMAT � Surat Aku Janji (SAJ) dan Perisytiharan Harta dan Liabiliti (PHL) �

SKOP TAKLIMAT � Surat Aku Janji (SAJ) dan Perisytiharan Harta dan Liabiliti (PHL) � Tatakelakuan Pegawai Badan Berkanun � Prosedur Tindakan Tatatertib � Pihak Berkuasa Tatatertib � Hukuman Tatatertib dan Implikasi � Tindakan Lain di Bawah Akta 605 � Pengendalian Salah Laku Di Peringkat PTJ � Peraturan Penggunaan Sistem Perakam Waktu 2

SURAT AKU JANJI (SAJ) BERKUATKUASA MULAI 1 JANUARI 2002 MELALUI PEKELILING PENDAFTAR BIL. 4/2002

SURAT AKU JANJI (SAJ) BERKUATKUASA MULAI 1 JANUARI 2002 MELALUI PEKELILING PENDAFTAR BIL. 4/2002 YANG MENERIMA PAKAI PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 17/2001 3

TUJUAN: • Menimbulkan kesedaran di kalangan staf tentang kepentingan melaksanakan tugas dengan jujur dan

TUJUAN: • Menimbulkan kesedaran di kalangan staf tentang kepentingan melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggungjawab; • Melahirkan anggota perkhidmatan awam yang cekap dan berwibawa. PELAKSANAAN: • Semua pegawai dikehendaki menandatangani SAJ pada tarikh melaporkan diri bertugas atau dalam tempoh 30 hari dari tarikh melapor diri; • Penandatanganan SAJ direkodkan dalam Rekod Perkhidmatan pegawai. 4

Contoh Surat Aku Janji Ui. TM 5

Contoh Surat Aku Janji Ui. TM 5

PERISYTIHARAN HARTA DAN LIABILITI (PHL) • PERATURAN 9, JADUAL KEDUA, AKTA BADAN-BADAN BERKANUN (TATATERTIB

PERISYTIHARAN HARTA DAN LIABILITI (PHL) • PERATURAN 9, JADUAL KEDUA, AKTA BADAN-BADAN BERKANUN (TATATERTIB & SURCAJ) 2000 • PEKELILING PENDAFTAR BIL. 15/2010 6

Hendaklah melapor harta yang dimiliki oleh staf, suami/isteri dan anak: • • Dalam tempoh

Hendaklah melapor harta yang dimiliki oleh staf, suami/isteri dan anak: • • Dalam tempoh 30 hari dari tarikh lapor diri; Pada bila-bila masa dikehendaki oleh badan berkanun; Memperolehi harta baru / Pertambahan harta; Pelupusan harta. 7

Jenis Borang yang diguna pakai di Ui. TM UI/F. 04/13 a • Perisytiharan Harta

Jenis Borang yang diguna pakai di Ui. TM UI/F. 04/13 a • Perisytiharan Harta dan Liabiliti Kali Pertama / Tambahan UI/F. 04/14 a • Pengakuan Tiada Perubahan Atas Pemilikan Harta UI/F. 04/15 a • Pelupusan Harta UI/F. 04/16 a UI/F. 04/17 • Perisytiharan Syarikat / Perniagaan Persendirian • Permohonan bagi Mendapatkan Kebenaran Untuk Memohon dan Memiliki Tanah Kerajaan 8

Tempoh Perisytiharan Harta dan Liabiliti Sekurang – kurangnya sekali dalam tempoh lima (5) tahun

Tempoh Perisytiharan Harta dan Liabiliti Sekurang – kurangnya sekali dalam tempoh lima (5) tahun 9

Tatakelakuan Pegawai Badan Berkanun Tatakelakuan Secara Umum Larangan Secara Mutlak Boleh Dilakukan Dengan Kebenaran

Tatakelakuan Pegawai Badan Berkanun Tatakelakuan Secara Umum Larangan Secara Mutlak Boleh Dilakukan Dengan Kebenaran 10

TATAKELAKUAN SECARA UMUM Peraturan 3 11

TATAKELAKUAN SECARA UMUM Peraturan 3 11

“ 3. (1) Seseorang pegawai hendaklah pada setiap masa memberikan taat setianya yang tidak

“ 3. (1) Seseorang pegawai hendaklah pada setiap masa memberikan taat setianya yang tidak berbelah bahagi kepada Yang Di. Pertuan Agong, negara, Kerajaan dan badan berkanun. ” Pegawai hendaklah sentiasa menjaga, memelihara dan mempertahankan kedaulatan dan maruah negara, hormat dan patuh pada undang-undang. Membocorkan maklumat atau rahsia kerajaan; 12

“ 3. (2) Seseorang pegawai tidak boleh (a) membelakangkan kewajipannya kepada badan berkanun demi

“ 3. (2) Seseorang pegawai tidak boleh (a) membelakangkan kewajipannya kepada badan berkanun demi kepentingan peribadinya; Contoh Pelanggaran: Memeriksa skrip jawapan anak sendiri yang juga merupakan pelajar; Menguruskan perniagaan sendiri/isteri dalam waktu pejabat. 13

(b) berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadinya bercanggah dengan kewajipannya kepada

(b) berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadinya bercanggah dengan kewajipannya kepada badan berkanun ; Contoh Pelanggaran: Tidak mengelak dirinya daripada bergaul terlalu rapat dengan mereka yang jelas akan mendapat keuntungan daripada tugas rasminya; Menggunakan kedudukan untuk mendapatkan maklumat keputusan peperiksaan anak sebelum keputusan rasmi diumumkan 14

(c) berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah bahawa(i) dia telah

(c) berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah bahawa(i) dia telah membiarkan kepentingan peribadinya bercanggah dengan kewajipannya kepada badan berkanun sehingga menjejaskan kebergunaanya sebagai seorang pegawai badan berkanun; atau Contoh Pelanggaran: Tidak mengambil tindakan terhadap staf / pelajar yang telah melanggar sesuatu peraturan dengan tujuan mendapat ganjaran daripadanya. 15

(ii) dia telah menggunakan kedudukannya sebagai seorang pegawai badan berkanun bagi faedahnya sendiri; Contoh

(ii) dia telah menggunakan kedudukannya sebagai seorang pegawai badan berkanun bagi faedahnya sendiri; Contoh Pelanggaran: Menggunakan peruntukan jabatan untuk lawatan rasmi yang turut disertai keluarga; Menggunakan kad minyak / Touch N Go jabatan untuk kegunaan sendiri 16

(d) berkelakuan dengan sedemikian cara sehingga memburukkan atau mencemarkan nama badan berkanun; Contoh Pelanggaran:

(d) berkelakuan dengan sedemikian cara sehingga memburukkan atau mencemarkan nama badan berkanun; Contoh Pelanggaran: Disabitkan kesalahan jenayah/ mahkamah syariah (khalwat); Gangguan seksual; atau Berada di tempat yang tidak sepatutnya dalam waktu bekerja 17

(e) kurang cekap atau kurang berusaha; Contoh Pelanggaran: Sering lewat hadir ke pejabat; Gagal

(e) kurang cekap atau kurang berusaha; Contoh Pelanggaran: Sering lewat hadir ke pejabat; Gagal melaksanakan tugas dengan baik; Plagiarism; Gagal hadir dan mengajar mengikut jadual yang ditetapkan. 18

(f) tidak jujur atau tidak amanah; Contoh Pelanggaran: Memalsukan kelayakan / sijil kelulusan akademik;

(f) tidak jujur atau tidak amanah; Contoh Pelanggaran: Memalsukan kelayakan / sijil kelulusan akademik; Membuat tuntutan palsu - pembelian / perjalanan / kerja lebih masa; Mengetik kad perakam waktu (KPW) orang lain/tempat lain; Mengemukakan sijil sakit palsu / Meminda sijil sakit. 19

(g) tidak bertanggungjawab; Contoh Pelanggaran: Tidak mengajar / mengadakan kuliah tanpa sebab munasabah; Mengambil

(g) tidak bertanggungjawab; Contoh Pelanggaran: Tidak mengajar / mengadakan kuliah tanpa sebab munasabah; Mengambil cuti rehat di saat perkhidmatannya sangat-sangat diperlukan / minggu kuliah / peperiksaan; Membuat ugutan terhadap pelajar / staf; Menyalahgunakan pelekat kenderaan jabatan 20

(h) membawa atau cuba membawa apa-apa bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong atau

(h) membawa atau cuba membawa apa-apa bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong atau memajukan apa-apa tuntutan berhubung dengan atau terhadap badan berkanun, sama ada tuntutan itu ialah tuntutannya sendiri atau tuntutan mana-mana pegawai lain badan berkanun; Contoh Pelanggaran: Meminta orang kenamaan atau ahli politik untuk mempengaruhi pihak berkuasa universiti untuk ◦ mendapatkan biasiswa; ◦ menaikkan pangkatnya; atau ◦ bagi mendapatkan lain-lain kemudahan. 21

(i) ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai

(i) ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah; Contoh Pelanggaran: Gagal melapor diri setelah tamat tempoh belajar; Tidak mematuhi peraturan universiti; Keluar negara tanpa kelulusan – bentang kertas kerja / umrah / dll. 22

(j) cuai dalam melaksanakan tugasnya; Contoh Pelanggaran: Kesalahan berkaitan dengan peperiksaan / markah pelajar;

(j) cuai dalam melaksanakan tugasnya; Contoh Pelanggaran: Kesalahan berkaitan dengan peperiksaan / markah pelajar; Menghilangkan harta Badan Berkanun dalam simpanan/jagaan pegawai (notebook / laptop, LCD dll); 23

LARANGAN SECARA MUTLAK 24

LARANGAN SECARA MUTLAK 24

Per Jenis Larangan 6 Menyalahguna Dadah 8 Menerima/Memberi Keraian 10 Menyenggara Taraf Hidup Melebihi

Per Jenis Larangan 6 Menyalahguna Dadah 8 Menerima/Memberi Keraian 10 Menyenggara Taraf Hidup Melebihi Daripada Emolumen Rasmi dan Pendapatan Persendirian Yang Sah 11 Meminjam Wang/Menjadi Penjamin 12 Keterhutangan Kewangan Yang Serius 14 Meminjamkan Wang Dengan Bunga 15 Penglibatan Dalam Pasaran Niaga Hadapan 16 17 19 20 22 Cabutan Bertuah dan Loteri Penerbitan Buku Berdasarkan Maklumat Terperingkat Penyunting Akhbar/Majalah/Jurnal Kegiatan Politik Tidak Hadir Bertugas Tanpa Cuti/Kebenaran/Sebab-Sebab Yang Munasabah 25

Peraturan 6: DADAH Seseorang pegawai tidak boleh menggunakan / mengambil / menagih / menyalahgunakan

Peraturan 6: DADAH Seseorang pegawai tidak boleh menggunakan / mengambil / menagih / menyalahgunakan apa-apa dadah berbahaya- kecuali: Dipreskripsikan kepadanya oleh pegawai perubatan bagi maksud perubatan TINDAKAN Tindakan tatatertib dengan tujuan buang kerja 26

Peraturan 8: KERAIAN Seseorang pegawai tidak boleh memberi atau menerima apa-apa jenis keraian, JIKA

Peraturan 8: KERAIAN Seseorang pegawai tidak boleh memberi atau menerima apa-apa jenis keraian, JIKA Keraian Itu Mempengaruhi Tugas Rasmi; Tidak Sejajar Dengan Tatakelakuan 27

Peraturan 10: MENYENGGARA TARAF KEHIDUPAN MELEBIHI EMOLUMEN DAN PENDAPATAN SAH Menguasai atau memiliki sumber

Peraturan 10: MENYENGGARA TARAF KEHIDUPAN MELEBIHI EMOLUMEN DAN PENDAPATAN SAH Menguasai atau memiliki sumber kewangan atau harta, sama ada harta alih atau harta tak alih yang nilainya tidak seimbang atau tidak munasabah dengan emolumen/pendapatan yang sah. 28

Peraturan 11: MEMINJAM WANG Tidak boleh pinjam / menjadi penjamin / meletak diri di

Peraturan 11: MEMINJAM WANG Tidak boleh pinjam / menjadi penjamin / meletak diri di bawah obligasi kewangan kepada mana-mana orang JIKA Institusi itu secara langsung di bawah kuasa rasminya; Akan menimbulkan skandal awam / menyalahgunakan kedudukan sebagai pegawai badan berkanun; Agregat hutang menyebabkan keterhutangan kewangan yang serius. 29

Boleh pinjam dari: • bank / institusi kewangan; • syarikat insurans; • syarikat kerjasama

Boleh pinjam dari: • bank / institusi kewangan; • syarikat insurans; • syarikat kerjasama / koperasi; • perjanjian sewa beli. 30

Peraturan 12: KETERHUTANGAN KEWANGAN YANG SERIUS Tanggungan hutang menyebabkan kesulitan kewangan yang serius: Agregat

Peraturan 12: KETERHUTANGAN KEWANGAN YANG SERIUS Tanggungan hutang menyebabkan kesulitan kewangan yang serius: Agregat hutang/ tanggungan lebih 6 kali emolumen bulanannya (pendapatan bersih kurang daripada 40% emolumen bulanan); Penghutang penghakiman dan tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan; Seorang bankrap, selagi belum dilepaskan daripada kebankrapan. 31

Peraturan 14: MEMINJAMKAN WANG Tidak boleh meminjamkan wang dengan faedah atau cagaran. Peraturan 15:

Peraturan 14: MEMINJAMKAN WANG Tidak boleh meminjamkan wang dengan faedah atau cagaran. Peraturan 15: PASARAN NIAGA HADAPAN Tidak boleh terlibat di dalam pasaran niaga hadapan sama ada sebagai pembeli atau penjual 32

Peraturan 16: CABUTAN BERTUAH / LOTERI Tidak boleh mengadakan / mengelolakan / mengambil bahagian

Peraturan 16: CABUTAN BERTUAH / LOTERI Tidak boleh mengadakan / mengelolakan / mengambil bahagian KECUALI untuk kebajikan Peraturan 17: PENERBITAN BUKU Tidak boleh menerbitkan / menulis buku, majalah, apa-apa karya berasaskan maklumat terperingkat 33

Peraturan 18(1): MEMBUAT PERNYATAAN AWAM Pernyataan awam? Apa-apa pernyataan atau ulasan yang dibuat kepada

Peraturan 18(1): MEMBUAT PERNYATAAN AWAM Pernyataan awam? Apa-apa pernyataan atau ulasan yang dibuat kepada pihak akhbar / orang ramai / semasa memberikan syarahan / ucapan awam / apaapa penyiaran / penerbitan 34

TIDAK BOLEH SAMA ADA SECARA LISAN ATAU BERTULIS • Membuat pernyataan yang boleh memudaratkan

TIDAK BOLEH SAMA ADA SECARA LISAN ATAU BERTULIS • Membuat pernyataan yang boleh memudaratkan dasar/ rancangan/ keputusan Ui. TM/Kerajaan; • Membuat pernyataan yang boleh memalukan atau memburukkan nama Ui. TM/ Kerajaan; • Membuat ulasan tentang kelemahan dasar/ rancangan/ keputusan Ui. TM/Kerajaan; • Mengedarkan pernyataan/ulasan. 35

Peraturan 19: LARANGAN MENJADI PENYUNTING Tidak boleh menjadi penyunting / mengambil bahagian / memberi

Peraturan 19: LARANGAN MENJADI PENYUNTING Tidak boleh menjadi penyunting / mengambil bahagian / memberi sumbangan dalam apa-apa penerbitan akhbar/majalah/ jurnal KECUALI: • penerbitan jabatan; • penerbitan profesional; • penerbitan organisasi sukarela / tidak bercorak politik; • penerbitan yang diluluskan oleh Naib Canselor. 36

Peraturan 20: MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM POLITIK Kumpulan Pengurusan dan Profesional – tidak boleh mengambil

Peraturan 20: MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM POLITIK Kumpulan Pengurusan dan Profesional – tidak boleh mengambil bahagian di dalam politik / memakai apa-apa lambang parti politik 37

Peraturan 22: TIDAK HADIR BERTUGAS TANPA CUTI / TANPA KEBENARAN / TANPA SEBAB YANG

Peraturan 22: TIDAK HADIR BERTUGAS TANPA CUTI / TANPA KEBENARAN / TANPA SEBAB YANG MUNASABAH BOLEH DIKENAKAN TINDAKAN TATATERTIB. " TIDAK HADIR " Termasuk Tidak Hadir Bagi Apa-apa Jua Tempoh Masa Pada Masa Dan Di Tempat Pegawai Itu Dikehendaki Hadir Bagi Pelaksanaan Tugas-tugasnya. 38

BOLEH DILAKUKAN DENGAN KEBENARAN 39

BOLEH DILAKUKAN DENGAN KEBENARAN 39

Per Jenis Larangan Kebenaran 4 Pekerjaan Luar 5 Pakaian Lembaga Pengarah 7 Hadiah Ketua

Per Jenis Larangan Kebenaran 4 Pekerjaan Luar 5 Pakaian Lembaga Pengarah 7 Hadiah Ketua Jabatan 9 Pemunyaan Harta J/K Tatatertib 18 Pernyataan Awam Menteri Kegiatan Politik Kumpulan Lembaga Pengarah 20 Ketua Jabatan Pelaksana 40

Peraturan 4: PEKERJAAN LUAR Tidak boleh membuat pekerjaan luar, bagi faedah diri sendiri, saudara

Peraturan 4: PEKERJAAN LUAR Tidak boleh membuat pekerjaan luar, bagi faedah diri sendiri, saudara mara, badan yang tidak mencari keuntungan KECUALI SETELAH mendapat kebenaran bertulis dari KETUA JABATAN Pekeliling Pendaftar Bil. 2/2013 – Garis Panduan Melakukan Pekerjaan Luar 41

SYARAT: • tidak bercanggah dengan tatakelakuan di dalam peraturan 3; • tidak dilakukan dalam

SYARAT: • tidak bercanggah dengan tatakelakuan di dalam peraturan 3; • tidak dilakukan dalam waktu pejabat / semasa melaksanakan tugas rasmi; • tidak menjejaskan kebergunaannya kepada badan berkanun; • tidak bercanggah dengan kepentingan badan berkanun. 42

Peraturan 5: ETIKA PAKAIAN Semasa bertugas hendaklah sentiasa berpakaian dengan sepatutnya yang ditentukan oleh

Peraturan 5: ETIKA PAKAIAN Semasa bertugas hendaklah sentiasa berpakaian dengan sepatutnya yang ditentukan oleh kerjaaan melalui arahan yang dikeluarkan oleh badan berkanun. 43

LELAKI dikehendaki seluar panjang dengan baju kemeja dengan kain yang sesuai dan jika baju

LELAKI dikehendaki seluar panjang dengan baju kemeja dengan kain yang sesuai dan jika baju tersebut berlengan panjang, tangan baju hendaklah jangan dilipatkan; dibenarkan memakai lounge suit atau bush jacket. 44

DIBENARKAN Pakaian Baju Melayu lengkap dengan bersamping; atau pakaian baju yang mirip dengan potongan

DIBENARKAN Pakaian Baju Melayu lengkap dengan bersamping; atau pakaian baju yang mirip dengan potongan Baju Melayu dan dipakai dengan seluar panjang; Kasut kulit atau lain-lain kasut yang sejenis dengannya. Capal boleh dipakai dengan pakaian Baju Melayu yang lengkap dan bersamping. 45

WANITA Pakaian Kebangsaan atau pakaian kaum masing-masing yang sesuai dipakai semasa bekerja termasuk pants

WANITA Pakaian Kebangsaan atau pakaian kaum masing-masing yang sesuai dipakai semasa bekerja termasuk pants suit. Semua staf wanita yang beragama Islam dikehendaki memakai baju kurung pada hari Isnin dan Jumaat. 46

PEMAKAIAN BATIK DIGALAKKAN MEMAKAI PAKAIAN BATIK OLEH PEGAWAI AWAM PADA SETIAP HARI KHAMIS. PAKAIAN

PEMAKAIAN BATIK DIGALAKKAN MEMAKAI PAKAIAN BATIK OLEH PEGAWAI AWAM PADA SETIAP HARI KHAMIS. PAKAIAN SERAGAM HENDAKLAH SENTIASA DIPAKAI SEMASA BEKERJA BAGI MEREKA YANG DIBEKALKAN DENGANNYA. 47

Peraturan 7: HADIAH PEGAWAI DILARANG MEMBERI ATAU MENERIMA HADIAH, JIKA Ada Kena-Mengena Secara Langsung

Peraturan 7: HADIAH PEGAWAI DILARANG MEMBERI ATAU MENERIMA HADIAH, JIKA Ada Kena-Mengena Secara Langsung Atau Tidak Langsung Dengan Tugas Rasminya. Bentuk, Amaun Atau Nilai Hadiah Itu Tidak Sepadan Dengan Maksud Hadiah 48

PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 3/1998 GARIS PANDUAN PEMBERIAN DAN PENERIMAAN HADIAH DI DALAM PERKHIDMATAN AWAM

PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 3/1998 GARIS PANDUAN PEMBERIAN DAN PENERIMAAN HADIAH DI DALAM PERKHIDMATAN AWAM HADIAH Hadiah termasuklah wang, harta alih atau tak alih, kenderaan, tambang percuma, barang kemas dll. atau apaapa benda yang bernilai yang diberikan kepada atau diterima oleh pegawai, isteri atau mana-mana orang lain bagi pihaknya. SEPADAN Nilai hadiah kurang ¼ emolumen atau RM 500. 00 49

PENERIMAAN HADIAH YANG MENJADI KESALAHAN Hadiah diminta secara atau dengan niat rasuah, dorongan atau

PENERIMAAN HADIAH YANG MENJADI KESALAHAN Hadiah diminta secara atau dengan niat rasuah, dorongan atau upah bagi melakukan atau tidak melakukan; Pemberi hadiah mempunyai perhubungan dengan kerja-kerja rasmi pegawai itu sendiri; Hadiah diterima dengan niat jahat. (Tidak perlu lapor kepada Ketua Jabatan jika nilai kurang daripada RM 100. 00, berbentuk lencana atau barang cepat rosak/ tidak tahan lama) 50

Pegawai Meragui Tentang Sama Ada Bentuk, Amaun Atau Nilai Hadiah Sepadan Dengan Maksud Hadiah

Pegawai Meragui Tentang Sama Ada Bentuk, Amaun Atau Nilai Hadiah Sepadan Dengan Maksud Hadiah Diberikan. KEBENARAN KETUA JABATAN PERLU DIPEROLEHI Pegawai boleh dibenarkan menyimpan, mengembalikan kepada pemberi atau disimpan oleh Jabatan 51

Peraturan 9: PEMUNYAAN HARTA Hendaklah melapor harta yang dimiliki oleh staf, suami/isteri dan anak

Peraturan 9: PEMUNYAAN HARTA Hendaklah melapor harta yang dimiliki oleh staf, suami/isteri dan anak Menggunakan Borang Perisytiharan Harta dan Liabiliti (BPHL) yang diguna pakai di Ui. TM 52

Peraturan 18(2): MEMBUAT PERNYATAAN AWAM TIDAK BOLEH SAMA ADA SECARA LISAN ATAU BERTULIS KECUALI

Peraturan 18(2): MEMBUAT PERNYATAAN AWAM TIDAK BOLEH SAMA ADA SECARA LISAN ATAU BERTULIS KECUALI Mendapat Kebenaran Menteri Yang Bertanggungjawab Bagi Badan Berkanun Berkenaan 53

 • Membuat ulasan tentang kelebihan dasar, rancangan, keputusan Ui. TM/ Kerajaan; • Memberi

• Membuat ulasan tentang kelebihan dasar, rancangan, keputusan Ui. TM/ Kerajaan; • Memberi maklumat berdasarkan fakta berhubung fungsi badan berkanun; • Memberi penjelasan / laporan peristiwa yang melibatkan Ui. TM / Kerajaan; • Menyebarkan ulasan/ maklumat/ penjelasan sama ada dibuat olehnya atau orang lain. 54

Peraturan 20: MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM POLITIK Kumpulan Pelaksana dibenarkan bertanding / memegang jawatan dalam

Peraturan 20: MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM POLITIK Kumpulan Pelaksana dibenarkan bertanding / memegang jawatan dalam sesuatu parti politik JIKA: Mendapat kebenaran bertulis dari Lembaga Pengarah Tiada halangan untuk menjadi anggota biasa mana-mana parti politik. 55

PROSEDUR, KEANGOTAAN, HUKUMAN DAN IMPLIKASI TINDAKAN TATATERTIB 56

PROSEDUR, KEANGOTAAN, HUKUMAN DAN IMPLIKASI TINDAKAN TATATERTIB 56

PROSES TINDAKAN TATATERTIB: �Laporan awal; �Siasatan dalaman; �Penentuan oleh Pengerusi JKTT; �Kertas Penentuan Wujud

PROSES TINDAKAN TATATERTIB: �Laporan awal; �Siasatan dalaman; �Penentuan oleh Pengerusi JKTT; �Kertas Penentuan Wujud Suatu Kesalahan / Kes Prima Facie; �Surat Pertuduhan; �Representasi; �Kertas Kerja Keputusan / Hukuman JKTT; �Surat Keputusan. 57

Pihak Berkuasa Tatatertib JKTT P&P (BDT) JKTT KP (DT) Pengerusi LPU Naib Canselor TNC(A)

Pihak Berkuasa Tatatertib JKTT P&P (BDT) JKTT KP (DT) Pengerusi LPU Naib Canselor TNC(A) KSU KPM TKSU KPM Ketua, Bhg Pentadbiran KPM 2 ahli LPU PUU KPM Pendaftar 2 ahli LPU Pendaftar JKTT P&P (DT) JKTT KP (BDT) 58

HUKUMAN Jawatankuasa Tatatertib Kakitangan (Bukan Dengan Tujuan Buang Kerja atau Turun Pangkat) Jawatankuasa Tatatertib

HUKUMAN Jawatankuasa Tatatertib Kakitangan (Bukan Dengan Tujuan Buang Kerja atau Turun Pangkat) Jawatankuasa Tatatertib Kakitangan (Dengan Tujuan Buang Kerja atau Turun Pangkat) Amaran Denda Lucut Hak Emolumen Tangguh Pergerakan Gaji Turun Pangkat Buang Kerja 59

Pelaksanaan hukuman: DENDA Tidak boleh melebihi 7 hari emolumen LUCUT HAK EMOLUMEN Kes biasa:

Pelaksanaan hukuman: DENDA Tidak boleh melebihi 7 hari emolumen LUCUT HAK EMOLUMEN Kes biasa: tidak boleh melebihi 7 hari emolumen TANGGUH PERGERAKAN GAJI Tempoh: - 3 bulan - 6 bulan - 9 bulan - 12 bulan Dipotong dari emolumen bulanan Dalam jadual gaji yang sama TURUN PANGKAT Turun kepada gred yang lebih rendah dalam skim yang sama Tidak boleh lebih dari 3 pergerakan gaji dan tidak boleh di bawah gaji minimum Kes ketidakhadiran: lucut sebanyak hari tidak hadir bertugas Dipotong dari emolumen bulanan TURUN GAJI Pergerakan gaji TERUBAH kepada pergerakan gaji paling hampir selepas tamat hukuman - kekal Tidak boleh kurang dari 12 bulan dan tidak boleh lebih dari 36 bulan Gaji hendaklah diturun kepada tiga mata gaji dan gaji baru pada gred turun pangkat adalah di bawah atau sama dengan gaji yang telah diturunkan. 60

DASAR KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI YANG MENERIMA HUKUMAN TATATERTIB (PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 3/2009) HUKUMAN

DASAR KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI YANG MENERIMA HUKUMAN TATATERTIB (PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 3/2009) HUKUMAN TEMPOH TIDAK LAYAK DINAIKKAN / URUSAN KENAIKAN PANGKAT Amaran 12 bulan Denda 18 bulan Lucut hak emolumen 24 bulan Tangguh pergerakan gaji 30 bulan Turun gaji 36 bulan Turun pangkat 48 bulan 61

SURCAJ 62

SURCAJ 62

Surcaj? Tindakan mengutip balik wang atau nilai wang bagi harta Kerajaan yang hilang atau

Surcaj? Tindakan mengutip balik wang atau nilai wang bagi harta Kerajaan yang hilang atau tidak dapat dikutip, yang dikenakan terhadap penjawat awam yang bertanggungjawab atas perkara itu kerana kecuaiannya, kelalaiannya, kealpaannya atau tindakannya yang kurang berhati-hati � Menggunapakai: Sek. 14, Bahagian IV, Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib & Surcaj) 2000 [Akta 605] 63

� Tindakan surcaj: Diperakukan kepada Lembaga Pengarah Universiti oleh Jawatankuasa Kewangan dan Pembangunan di

� Tindakan surcaj: Diperakukan kepada Lembaga Pengarah Universiti oleh Jawatankuasa Kewangan dan Pembangunan di bawah Pejabat Bendahari. Tindakan surcaj BUKAN hukuman tatatertib Seseorang yang dikenakan surcaj masih boleh dikenakan tindakan tatatertib di atas kecuaian terbabit Tindakan surcaj direkodkan di dalam rekod perkhidmatan 64

PENETAPAN TINDAKAN SURCAJ BAGI KES KEHILANGAN HARTA BENDA Ui. TM DASAR AMAUN SURCAJ i)

PENETAPAN TINDAKAN SURCAJ BAGI KES KEHILANGAN HARTA BENDA Ui. TM DASAR AMAUN SURCAJ i) Sama ada 50% daripada kos pembelian harta atau nilai bersih (nilai buku selepas berlaku susut nilai) pada ketika kehilangan berlaku (mengikut nilai mana yang lebih tinggi); atau ii) Mengganti dengan barang/peralatan yang serupa kualitinya atau lebih tinggi kualitinya daripada harta yang hilang tersebut (LPU ke 89 pada 20/05/2008) 65

Cara mendapatkan surcaj Dari gaji orang yang dikenakan surcaj; Ø Melalui mahkamah; atau Ø

Cara mendapatkan surcaj Dari gaji orang yang dikenakan surcaj; Ø Melalui mahkamah; atau Ø Dari pencen orang yang dikenakan surcaj. Ø (Melalui ansuran bulanan yang sama banyak, setiap ansuran tidak melebihi ¼ daripada jumlah gaji atau pencen) 66

Penamatan Demi Kepentingan Awam � Satu prosedur untuk menamatkan perkhidmatan pegawai; � Implikasi: staf

Penamatan Demi Kepentingan Awam � Satu prosedur untuk menamatkan perkhidmatan pegawai; � Implikasi: staf tidak lagi berada dalam perkhidmatan Badan Berkanun TETAPI layak mendapat faedah persaraan tertakluk kepada Akta Pencen 1980 � Kuasa untuk menamatkan – Lembaga Pengarah Universiti BUKAN Jawatankuasa Tatatertib 67

PROSEDUR PDKA 1. 2. 3. Laporan / Perakuan JKTT Peluang untuk didengar – representasi

PROSEDUR PDKA 1. 2. 3. Laporan / Perakuan JKTT Peluang untuk didengar – representasi LPU mengambil kira Syarat-syarat perkhidmatan Kerja Kelakuan Kebergunaan pegawai Representasi pegawai Lain-lain maklumat tambahan 68

PENGENDALIAN SALAH LAKU DI PERINGKAT PTJ 69

PENGENDALIAN SALAH LAKU DI PERINGKAT PTJ 69

� Ketua Jabatan memainkan peranan penting di dalam memantau staf seliaan masing-masing. “Seseorang pegawai

� Ketua Jabatan memainkan peranan penting di dalam memantau staf seliaan masing-masing. “Seseorang pegawai yang tidak menjalankan kawalan dan pengawasan tatatertib ke atas pegawai-pegawai bawahannya, atau tidak mengambil tindakan terhadap pegawai bawahannya yang melanggar peruntukan Peraturan-Peraturan ini hendaklah disifatkan sebagai cuai dalam melaksanakan tugasnya dan tidak bertanggungajwab, dan dia boleh dikenakan tindakan tatatertib. ” • Peraturan 21(2), Bahagian II, Jadual Kedua, Akta Badan Berkanun (Tatatertib & Surcaj) 2000 [Akta 605] • Tanggungjawab PTJ: Pekeliling Pendaftar Bil. 32/2008 Garis Panduan Pengendalian Salah Laku Staf di Peringkat PTJ 70

Carta alir – kes salah laku biasa Terima laporan salah laku Ketua Jabatan Masa

Carta alir – kes salah laku biasa Terima laporan salah laku Ketua Jabatan Masa 7 hari memperlihatkan perubahan Masa 2 bulan memperlihatkan perubahan Nasihat / teguran lisan (direkodkan) Berubah Tidak berubah Tutup kes Ingatan Pentadbiran / Surat Keterangan (bertulis) Tidak berubah Berubah Tutup kes Laporan salah laku dihantar ke Unit Integriti untuk tindakan lanjut Tindakan Tatatertib Ketua Jabatan Tutup kes Dihantar menjalani sesi kaunseling Tidak berubah Ketua Jabatan / Bhg Perkhidmatan Psikologi Ketua Jabatan Unit Integriti 71

Carta alir – kes tidak hadir berterusan Terima laporan salah laku Ketua jabatan Masa

Carta alir – kes tidak hadir berterusan Terima laporan salah laku Ketua jabatan Masa 7 hari memperlihatkan perubahan Nasihat / teguran lisan (direkodkan) Tidak berubah Berubah Tutup kes Ingatan Pentadbiran / Surat Keterangan (bertulis) Hantar maklumat kepada Unit Integriti dan BSP untuk penahanan gaji, jika tiada perubahan Ketua jabatan / BSP Laporan salah laku dihantar ke Unit Integriti untuk tindakan lanjut Ketua jabatan Tindakan Tatatertib Unit Integriti 72

Carta alir – kes jenayah staf Dalam tempoh 7 hari Terima maklumat penangkapan staf

Carta alir – kes jenayah staf Dalam tempoh 7 hari Terima maklumat penangkapan staf dari Ibu Pejabat Polis / Mahkamah berkenaan Ketua jabatan Dapatkan butiran / maklumat penangkapan / sebutan kes / ‘charge sheet’ dari Ibu Pejabat Polis / Mahkamah berkenaan Ketua jabatan Kemukakan laporan beserta semua maklumat berkaitan ke Unit Integriti untuk tindakan lanjut Ketua jabatan Dalam tempoh 7 hari Peraturan 27(2) Tindakan tatattertib Unit Integriti 73

PERATURAN PENGGUNAAN SISTEM PERAKAM WAKTU (PEKELILING PENDAFTAR BIL. 8/2012) KEPERLUAN UTAMA Memastikan staf tidak

PERATURAN PENGGUNAAN SISTEM PERAKAM WAKTU (PEKELILING PENDAFTAR BIL. 8/2012) KEPERLUAN UTAMA Memastikan staf tidak datang lewat ke pejabat atau keluar untuk pulang sebelum waktu yang sewajarnya; Memastikan staf yang mengambil kad masing mengetiknya dan memasukkan semula ke dalam rak; 74

Memastikan supaya setiap staf yang masuk atau keluar pejabat selain dari waktu biasa, mencatitkan

Memastikan supaya setiap staf yang masuk atau keluar pejabat selain dari waktu biasa, mencatitkan sebab-sebab berbuat begitu dengan pengesahan atau tanda izin pegawai atasan masing-masing (pegawai yang bertanggungjawab secara langsung bagi mengawas pekerjaan staf); Memastikan tidak ada sesiapa merakam kad orang lain. 75

CARTA ALIR - KPW Kuning Terima laporan pelanggaran (3 x merah tanpa izin) Teguran

CARTA ALIR - KPW Kuning Terima laporan pelanggaran (3 x merah tanpa izin) Teguran Lisan Berekod / Penjelasan Bertulis KPW Kuning ditukar kepada KPW Hijau Terima laporan pelanggaran (2 x merah tanpa izin) Dirujuk untuk menjalani sesi kaunseling Laporan salah laku dihantar ke Unit Integriti untuk tindakan lanjut KPW Merah Terima laporan pelanggaran (1 x merah tanpa izin) Surat Keterangan / Penjelasan Bertulis KPW Hijau ditukar kepada KPW Merah 76

SEKIAN 77

SEKIAN 77