Hy tm cch tnh din tch hnh thang

  • Slides: 41
Download presentation

H·y t×m c¸ch tÝnh diÖn tÝch h×nh thang d íi®© ? ?

H·y t×m c¸ch tÝnh diÖn tÝch h×nh thang d íi®© ? ?

So s¸nh diÖn tÝch hai h×nh thang?

So s¸nh diÖn tÝch hai h×nh thang?

So s¸nh diÖn tÝch hai h×nh thang ?

So s¸nh diÖn tÝch hai h×nh thang ?

Hai hình thang có diện tích bằng nhau

Hai hình thang có diện tích bằng nhau

Hai h×nh thang có diện tích b» ng nhau

Hai h×nh thang có diện tích b» ng nhau

Hai h×nh thang cã diÖn tÝch b» ng nhau

Hai h×nh thang cã diÖn tÝch b» ng nhau

Hai h×nh thang cã diÖn tÝch b» ng nhau

Hai h×nh thang cã diÖn tÝch b» ng nhau

a b b a h §¸y? Đáy của hình bình hành bằng tổng độ

a b b a h §¸y? Đáy của hình bình hành bằng tổng độ dài dáy lớn và độ dài đáy nhỏ của hinh thang ban đầu

a b h Đáy? b a Đáy của hình chữ nhật bằng tổng độ

a b h Đáy? b a Đáy của hình chữ nhật bằng tổng độ dài đáy lớn và độ dài đáy nhỏ của hình thang ban đầu

a b b a h TÝnh diÖn tÝch h×nh nµy nh thÕ nµo? Diện

a b b a h TÝnh diÖn tÝch h×nh nµy nh thÕ nµo? Diện tích hình bình hành bằng (a+b)xh

a b h a b Tính diện tích hình này như thế nào ?

a b h a b Tính diện tích hình này như thế nào ? Diện tích hình chữ nhật bằng (a + b ) x h

So sánh diện tích hình thang này với diện tích hình thang ban đầu

So sánh diện tích hình thang này với diện tích hình thang ban đầu

So sánh diện tích hình chữ nhật với diện tích hình thang ban đầu

So sánh diện tích hình chữ nhật với diện tích hình thang ban đầu

Tính diện tích hình thang ban đầu Diện tích hình bình hành gấp đôi

Tính diện tích hình thang ban đầu Diện tích hình bình hành gấp đôi diện tích hình thang ban đầu

Diện tích hình chữhình nhật thang gấp đôi Tính diện tích hình thang ban

Diện tích hình chữhình nhật thang gấp đôi Tính diện tích hình thang ban đầu

Diện tích hình thang ban đầu bằng (a+b)xh 2

Diện tích hình thang ban đầu bằng (a+b)xh 2

Diện tích của hình thang ban đầu bằng (a+b)xh 2

Diện tích của hình thang ban đầu bằng (a+b)xh 2

Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao

Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo ) rồi chia cho 2 (a+b)xh S= 2 ( S là diện tích ; a , b là độ dài các cạnh đáy ; h là chiều cao )

Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao

Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (c(ùng một đơn vị vị đođo ) ) cùng một đơn rồi chia cho 2 (a+b)xh S= 2 ( S là diện tích ; a , b là độ dài các cạnh đáy ; h là chiều cao )

Mẹo nhớ Muốn tính diện tích hình thang đáy lớn đáy bé ta đem

Mẹo nhớ Muốn tính diện tích hình thang đáy lớn đáy bé ta đem cộng vào , cộng rồi nhân với chiều cao chia đôi lấy nửa thế nào cũng ra

Chúng mình cùng làm bài tập nhé !

Chúng mình cùng làm bài tập nhé !

Bài 1 a : Tính diện tích hình thang biết : độ dài hai

Bài 1 a : Tính diện tích hình thang biết : độ dài hai đáy lần lượt là 12 cm và 8 cm ; chiều cao là 5 cm. Diện tích của hình thang là : • A : 50 cm 2 • B : 60 cm 2 • C : 50 cm • D : 65 cm 2

Bài 1 b : Tính diện tích hình thang biết độ dài hai đáy

Bài 1 b : Tính diện tích hình thang biết độ dài hai đáy lần lượt là 9. 4 m và 6, 6 m ; chiều cao là 10, 5 m. • • • Diện tích hình thang là : A : 165 m 2 B : 163 m 2 C : 163 m D : 164, 5 m 2

Bài 2 a : Tính diện tích hình 4 cm thang sau : 5

Bài 2 a : Tính diện tích hình 4 cm thang sau : 5 cm • • • Diện tích hình thang là : A : 33, 5 cm 2 B : 34 cm 2 C : 32, 5 cm 2 D : 32, 5 cm 9 cm

 • DiÖn tÝch Bµi h×nh thang ®ã 2 a lµ: • §. s:

• DiÖn tÝch Bµi h×nh thang ®ã 2 a lµ: • §. s: 32, 5

Bài 2 b : Tính diện tích hình 3 cm thang sau : 4

Bài 2 b : Tính diện tích hình 3 cm thang sau : 4 cm 7 cm • • • Diện tích hình thang là : A : 20 cm 2 B : 30 cm 2 C : 20 cm D : 25 cm 2

 • DiÖn tÝch Bµi h×nh thang ®ã 2 b lµ: • §. s:

• DiÖn tÝch Bµi h×nh thang ®ã 2 b lµ: • §. s: 20

Bài 3 : Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần

Bài 3 : Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 110 m và 90, 2 m. Chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Tính diện tích thửa ruộng đó. • • • Diện tích thửa ruộng đó là : A : 10001, 2 m 2 B : 10021, 2 m 2 C : 10032, 4 m 2 D : 10020, 01 m 2

Bµi 3 ChiÒu cao thöa ruéng h×nh thang ®ã lµ: (110+ 90, 2) :

Bµi 3 ChiÒu cao thöa ruéng h×nh thang ®ã lµ: (110+ 90, 2) : 2 = 100, 1 (m) DiÖn tÝch thöa ruéng ®ã lµ: §. s: 10020, 01

Hy vọng các em đã có một buổi học thật thú vị

Hy vọng các em đã có một buổi học thật thú vị

Một câu trả lời thật tuyệt vời

Một câu trả lời thật tuyệt vời

Rất tiếc bạn trả lời sai rồi

Rất tiếc bạn trả lời sai rồi

Một câu trả lời thật tuyệt vời

Một câu trả lời thật tuyệt vời

Bạn thông minh thật

Bạn thông minh thật

Một câu trả lời thật tuyệt vời

Một câu trả lời thật tuyệt vời

Bạn trả lời chưa đúng rồi

Bạn trả lời chưa đúng rồi

Bạn thật thông minh

Bạn thật thông minh

Bạn hãy chọn đáp án khác

Bạn hãy chọn đáp án khác

Một câu trả lời thật tuyệt vời

Một câu trả lời thật tuyệt vời

Bạn chưa đúng rồi

Bạn chưa đúng rồi