LP 9 HNH THANG HNH THANG C N

  • Slides: 62
Download presentation
LỚP 9 HÌNH THANG – HÌNH THANG C N HÌNH HỌC BÀI 3 LỚP

LỚP 9 HÌNH THANG – HÌNH THANG C N HÌNH HỌC BÀI 3 LỚP 9 HÌNH HỌC Chương 1: TỨ GIÁC Bài 3: HÌNH THANG - HÌNH THANG C N I HÌNH THANG II HÌNH THANG VUÔNG III HÌNH THANG C N BÀI TẬP

LỚP 9 HÌNH HỌC BÀI 3 HÌNH THANG – HÌNH THANG C N

LỚP 9 HÌNH HỌC BÀI 3 HÌNH THANG – HÌNH THANG C N

LỚP 9 HÌNH HỌC BÀI 3 HÌNH THANG – HÌNH THANG C N Qua

LỚP 9 HÌNH HỌC BÀI 3 HÌNH THANG – HÌNH THANG C N Qua ví dụ trên và liên tưởng đến các hình chúng ta đã học, hãy cho biết tứ giác này còn có tên là gì? Ta vào bài học hôm nay: “ Hình thang – Hình thang cân”.

LỚP 9 HÌNH HỌC BÀI 3 I HÌNH THANG – HÌNH THANG C N

LỚP 9 HÌNH HỌC BÀI 3 I HÌNH THANG – HÌNH THANG C N

LỚP 9 HÌNH HỌC BÀI 3 I HÌNH THANG – HÌNH THANG C N

LỚP 9 HÌNH HỌC BÀI 3 I HÌNH THANG – HÌNH THANG C N

LỚP 9 HÌNH HỌC BÀI 3 HÌNH THANG – HÌNH THANG C N I

LỚP 9 HÌNH HỌC BÀI 3 HÌNH THANG – HÌNH THANG C N I HÌNH THANG Áp dụng ? 1/69. a) Tìm các tứ giác là hình thang. b) Có nhận xét gì về hai góc kề một cạnh bên của hình thang?

LỚP 9 HÌNH HỌC BÀI 3 I HÌNH THANG Áp dụng HS hoạt động

LỚP 9 HÌNH HỌC BÀI 3 I HÌNH THANG Áp dụng HS hoạt động cá nhân HÌNH THANG – HÌNH THANG C N

LỚP 9 HÌNH HỌC BÀI 3 I HÌNH THANG ? 2 SGK: HS hoạt

LỚP 9 HÌNH HỌC BÀI 3 I HÌNH THANG ? 2 SGK: HS hoạt động nhóm đôi HÌNH THANG – HÌNH THANG C N

LỚP 9 HÌNH HỌC BÀI 3 Bài giải HÌNH THANG – HÌNH THANG C

LỚP 9 HÌNH HỌC BÀI 3 Bài giải HÌNH THANG – HÌNH THANG C N

LỚP 9 HÌNH HỌC BÀI 3 HÌNH THANG – HÌNH THANG C N Nhận

LỚP 9 HÌNH HỌC BÀI 3 HÌNH THANG – HÌNH THANG C N Nhận xét: - Nếu một hình thang có hai cạnh bên song thì hai cạnh bên bằng nhau, hai cạnh đáy bằng nhau. - Nếu một hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau thì hai cạnh bên song và bằng nhau.

LỚP 9 HÌNH HỌC BÀI 3 II HÌNH THANG VUÔNG: Phiếu HT HS hoạt

LỚP 9 HÌNH HỌC BÀI 3 II HÌNH THANG VUÔNG: Phiếu HT HS hoạt động cá nhân HÌNH THANG – HÌNH THANG C N

LỚP 9 HÌNH HỌC BÀI 3 II HÌNH THANG VUÔNG: HÌNH THANG – HÌNH

LỚP 9 HÌNH HỌC BÀI 3 II HÌNH THANG VUÔNG: HÌNH THANG – HÌNH THANG C N

LỚP 9 HÌNH HỌC BÀI 3 III HÌNH THANG C N: Phiếu HT HS

LỚP 9 HÌNH HỌC BÀI 3 III HÌNH THANG C N: Phiếu HT HS hoạt động cá nhân HÌNH THANG – HÌNH THANG C N

LỚP 9 HÌNH HỌC BÀI 3 III HÌNH THANG C N: HÌNH THANG –

LỚP 9 HÌNH HỌC BÀI 3 III HÌNH THANG C N: HÌNH THANG – HÌNH THANG C N

LỚP 9 HÌNH HỌC BÀI 3 HÌNH THANG – HÌNH THANG C N III

LỚP 9 HÌNH HỌC BÀI 3 HÌNH THANG – HÌNH THANG C N III HÌNH THANG C N Áp dụng Cho các tứ giác trong hình bên. a) Tính các góc của mỗi tứ giác. b) Hãy cho biết tứ giác nào là hình thang cân c) Có nhận xét gì về 2 góc đối của hình thang cân.

LỚP 9 HÌNH HỌC BÀI 3 Bài giải HÌNH THANG – HÌNH THANG C

LỚP 9 HÌNH HỌC BÀI 3 Bài giải HÌNH THANG – HÌNH THANG C N

LỚP 9 HÌNH HỌC BÀI 3 III HÌNH THANG C N Áp dụng HS

LỚP 9 HÌNH HỌC BÀI 3 III HÌNH THANG C N Áp dụng HS hoạt động cá nhân HÌNH THANG – HÌNH THANG C N

LỚP 9 HÌNH HỌC BÀI 3 HÌNH THANG – HÌNH THANG C N III

LỚP 9 HÌNH HỌC BÀI 3 HÌNH THANG – HÌNH THANG C N III HÌNH THANG C N Chứng minh HS hoạt động nhóm theo bàn * Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau có phải là hình thang cân hay không?

LỚP 9 HÌNH HỌC BÀI 3 HÌNH THANG – HÌNH THANG C N III

LỚP 9 HÌNH HỌC BÀI 3 HÌNH THANG – HÌNH THANG C N III HÌNH THANG C N Áp dụng Cho các hình thang sau: Em hãy đo độ dài hai đường chéo của mỗi hình thang và nêu nhận xét.

LỚP 9 HÌNH HỌC BÀI 3 III HÌNH THANG C N HÌNH THANG –

LỚP 9 HÌNH HỌC BÀI 3 III HÌNH THANG C N HÌNH THANG – HÌNH THANG C N

LỚP 9 HÌNH HỌC BÀI 3 III HÌNH THANG C N Luyện tập HS

LỚP 9 HÌNH HỌC BÀI 3 III HÌNH THANG C N Luyện tập HS hoạt động cá nhân HÌNH THANG – HÌNH THANG C N

LỚP 9 HÌNH HỌC BÀI 3 III HÌNH THANG C N Luyện tập HS

LỚP 9 HÌNH HỌC BÀI 3 III HÌNH THANG C N Luyện tập HS hoạt động cặp đôi HÌNH THANG – HÌNH THANG C N

LỚP 9 HÌNH HỌC BÀI 3 HÌNH THANG – HÌNH THANG C N *

LỚP 9 HÌNH HỌC BÀI 3 HÌNH THANG – HÌNH THANG C N * BÀI TẬP VẬN DỤNG: HS hoạt động nhóm theo bàn

LỚP 9 HÌNH HỌC BÀI 3 HÌNH THANG – HÌNH THANG C N CÁC

LỚP 9 HÌNH HỌC BÀI 3 HÌNH THANG – HÌNH THANG C N CÁC DẠNG BÀI TẬP

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N HÌNH

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N HÌNH THANG – HÌNH THANG I. KIÊ N THƯ C C N NHƠ 1. Hình thang: Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song. 2. Hình thang vuông: Hình thang vuông là hình thang có một góc vuông C N

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HÌNH THANG – HÌNH THANG C N HÌNH THANG

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HÌNH THANG – HÌNH THANG C N HÌNH THANG – HÌNH THANG HỌC I. KIÊ N THƯ C C N NHƠ 3. Hình thang cân: Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau Trong hình thang cân Hai cạnh bên bằng nhau Hai đường chéo bằng nhau Dấu hiệu nhận biết hình thang cân 1) Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau là hình thang cân. 2) Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân. C N

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N II.

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N II. CA C DA NG BA I T P Dạng 1: CHỨNG MINH TỨ GIÁC LÀ HÌNH THANG, HÌNH THANG VUÔNG, HÌNH THANG C N – ÁP DỤNG Dạng 2: TÍNH TOÁN

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N Dạng

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N Dạng 1: CHỨNG MINH TỨ GIÁC LÀ HÌNH THANG, HÌNH THANG VUÔNG, HÌNH THANG C N – ÁP DỤNG

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N Dạng

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N Dạng 1: CHỨNG MINH TỨ GIÁC LÀ HÌNH THANG, HÌNH THANG VUÔNG, HÌNH THANG C N – ÁP DỤNG Lơ i gia i

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N Dạng

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N Dạng 1: CHỨNG MINH TỨ GIÁC LÀ HÌNH THANG, HÌNH THANG VUÔNG, HÌNH THANG C N – ÁP DỤNG

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N Dạng

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N Dạng 1: CHỨNG MINH TỨ GIÁC LÀ HÌNH THANG, HÌNH THANG VUÔNG, HÌNH THANG C N – ÁP DỤNG

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N Dạng

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N Dạng 1: CHỨNG MINH TỨ GIÁC LÀ HÌNH THANG, HÌNH THANG VUÔNG, HÌNH THANG C N – ÁP DỤNG

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N HÌNH

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N HÌNH THANG – HÌNH THANG Dạng 2: TÍNH TOÁN Phương pháp giải: Vận dụng bất đẳng thức tam giác Tính chất hai góc kề bù Tổng các góc trong một tam giác Tính chất góc ngoài của tam giác Tổng các góc trong một tứ giác C N

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC Dạng 2: TÍNH TOÁN HÌNH THANG – HÌNH

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC Dạng 2: TÍNH TOÁN HÌNH THANG – HÌNH THANG C N

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC Dạng 2: TÍNH TOÁN HÌNH THANG – HÌNH

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC Dạng 2: TÍNH TOÁN HÌNH THANG – HÌNH THANG C N

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC Dạng 2: TÍNH TOÁN HÌNH THANG – HÌNH

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC Dạng 2: TÍNH TOÁN HÌNH THANG – HÌNH THANG C N

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC Dạng 2: TÍNH TOÁN HÌNH THANG – HÌNH

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC Dạng 2: TÍNH TOÁN HÌNH THANG – HÌNH THANG C N

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC Dạng 2: TÍNH TOÁN HÌNH THANG – HÌNH

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC Dạng 2: TÍNH TOÁN HÌNH THANG – HÌNH THANG C N

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N HÌNH

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N HÌNH THANG – HÌNH THANG III. BÀI TẬP CỦNG CỐ C N

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N HÌNH

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N HÌNH THANG – HÌNH THANG III. BÀI TẬP CỦNG CỐ Lơ i gia i C N

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N HÌNH

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N HÌNH THANG – HÌNH THANG III. BÀI TẬP CỦNG CỐ Lơ i gia i C N

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC III. BÀI TẬP CỦNG CỐ Lơ i gia

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC III. BÀI TẬP CỦNG CỐ Lơ i gia i HÌNH THANG – HÌNH THANG C N

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N HÌNH

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N HÌNH THANG – HÌNH THANG III. BÀI TẬP CỦNG CỐ Lơ i gia i C N

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC III. BÀI TẬP CỦNG CỐ Lơ i gia

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC III. BÀI TẬP CỦNG CỐ Lơ i gia i HÌNH THANG – HÌNH THANG C N

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC III. BÀI TẬP CỦNG CỐ Lơ i gia

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC III. BÀI TẬP CỦNG CỐ Lơ i gia i HÌNH THANG – HÌNH THANG C N

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N HÌNH

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N HÌNH THANG – HÌNH THANG IV. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM C N

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N HÌNH

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N HÌNH THANG – HÌNH THANG IV. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1. Bài giải Chọn câu đúng trong các câu sau: A. Hình thang có 3 góc tù, 1 góc nhọn. B. Hình thang có 3 góc vuông, 1 góc nhọn C. Hình thang có 3 góc nhọn, 1 góc tù. D. Hình thang có nhiều nhất 2 góc tù, nhiều nhất 2 góc nhọn C N

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N IV.

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N IV. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 2. Một hình thang có một cặp góc đối là A. 1050 ; 550 Bài giải 0 125 B. 1050 ; 450 và 0 75 , cặp góc đối còn lại của hình thang đó là: C. 1150 ; 550 D. 1150 ; 650

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N IV.

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N IV. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 3. Số đo các góc của tứ giác ABCD theo tỷ lệ A: B: C: D = 4: 3: 2: 1. Số đo các góc theo thứ tự đó là: 0 0 0 0 A. 120 ; 90 ; 60 ; 30 B. 140 ; 105 ; 70 ; 35 C. 1440 ; 1080 ; 720 ; 360 D. Cả A, B, C đều sai. Bài giải

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N HÌNH

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N HÌNH THANG – HÌNH THANG IV. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 4. Bài giải C N

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N HÌNH

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N HÌNH THANG – HÌNH THANG IV. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 5. Bài giải C N

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N IV.

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N IV. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 6. Chọn câu đúng trong các câu sau: A. Tứ giác ABCD có 4 góc đều nhọn B. Tứ giác ABCD có 4 góc đều tù C. Tứ giác ABCD có 2 góc vuông và 2 góc tù D. Tứ giác ABCD có 4 góc đều vuông. Bài giải

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N HÌNH

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N HÌNH THANG – HÌNH THANG IV. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 7. Điền các cụm từ thích hợp vào chỗ trống: A. Hình thang cân là. . . . B. Hình thang có hai đường chéo. . . . . là hình thang cân C. Hai cạnh bên của hình thang cân. . . . D. Hình thang cân có hai góc kề với một đáy. . . . Bài giải A. Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau B. Bằng nhau C. Bằng nhau D. Bằng nhau C N

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HÌNH THANG – HÌNH THANG C N HÌNH THANG

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HÌNH THANG – HÌNH THANG C N HÌNH THANG – HÌNH THANG HỌC IV. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 8. Hãy điền chữ “Đ” hoặc chữ “S”vào mỗi câu khẳng định sau: A. Tứ giác có hai cạnh bên bằng nhau làn hình thang cân B. Hình thang cân có hai cạnh bên bằng nhau. C. Hình thang cân có hai góc kề với cạnh đáy bù nhau. D. Hình thang cân có hai góc kề với cạnh đáy bằng nhau. Bài giải A. Sai B. Đúng C. Sai D. Đúng C N

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N HÌNH

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N HÌNH THANG – HÌNH THANG IV. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 9. Bài giải C N

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N IV.

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N IV. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 10. Nối mỗi ý ở cột A với một ý của cột B để được một câu khẳng định đúng: Cột A Cột B A. Hình thang cân là hình thang cân B. Trong hình thang cân Có hai góc kề một đáy nhau C. Hình thang có hai đường chéo bằng nhau hai cạnh bên bằng nhau Bài giải Ghép: A-2 B-3 C-1

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HÌNH THANG – HÌNH THANG C N HÌNH THANG

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HÌNH THANG – HÌNH THANG C N HÌNH THANG – HÌNH THANG HỌC C N IV. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 11. Đánh dấu “x”vào mỗi khẳng định sau: Câu Khẳng định 1 Hình thang cân là hình thang có hai cạnh kề bằng nhau 2 3 4 5 Đúng Sai Hình thang cân là hình thang có hai góc trong cùng phía bù nhau Hai đường chéo bằng nhau Hình thang cân có hai góc kề với một đáy bằng nhau Tứ giác có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân Bài giải Chọn: 1 -Sai 2 -Sai 3 -Đúng 4 -Đúng 5 -Sai

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N IV.

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N IV. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 12. Cho hình thang cân ABCD (Hình vẽ) có góc BAD bằng 600. Số đo góc C bằng: 0 0 A. 50 B. 60 C. 120 D. 80 Bài giải

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N HÌNH

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N HÌNH THANG – HÌNH THANG V. BÀI TẬP VỀ NHÀ C N

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N HÌNH

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N HÌNH THANG – HÌNH THANG V. BÀI TẬP VỀ NHÀ Lơ i gia i C N

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N HÌNH

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC HÌNH THANG – HÌNH THANG C N HÌNH THANG – HÌNH THANG V. BÀI TẬP VỀ NHÀ Lơ i gia i C N

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC V. BÀI TẬP VỀ NHÀ Lơ i gia

LỚP HÌNH HỌCBÀI 33 89 HỌC V. BÀI TẬP VỀ NHÀ Lơ i gia i HÌNH THANG – HÌNH THANG C N