Cho mng cc thy c gio v cc

  • Slides: 15
Download presentation
Chào mừng các thầy cô giáo và các em học sinh về tham dự

Chào mừng các thầy cô giáo và các em học sinh về tham dự tiết âm nhạc lớp 8

Tiết 15: ÔN TẬP

Tiết 15: ÔN TẬP

Tiết 15: ÔN TẬP * Ôn tập Nhạc lí: ◦ Giọng song – giọng

Tiết 15: ÔN TẬP * Ôn tập Nhạc lí: ◦ Giọng song – giọng La thứ hòa thanh ◦ Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu – Giọng cùng tên *Tập đọc nhạc: ◦ Tập đọc nhạc: TĐN số 3, số 4 * Ôn tập bài hát: ◦ Tuổi hồng ◦ Hò ba lí

I. Ôn tập Nhạc lí: 1. Giọng song – Giọng cùng tên – Giọng

I. Ôn tập Nhạc lí: 1. Giọng song – Giọng cùng tên – Giọng La thứ hòa thanh Em hãy cho biết thế nào là giọng cùng tên, giọng song? - Giọng cùng tên là một giọng trưởng và một giọng thứ có chung âm chủ nhưng khác hóa biểu -Giọng song là một giọng trưởng và một giọng thứ có chung hóa biểu nhưng khác âm chủ

Tiết 15: 1. Giọng song – Giọng cùng tên – Giọng La thứ hòa

Tiết 15: 1. Giọng song – Giọng cùng tên – Giọng La thứ hòa thanh Em hãy quan sát 2 ví dụ và trả lời ví dụ nào là giọng La thứ tự nhiên và giọng La thứ hòa thanh? Ví dụ 1 Ví dụ 2 Giọng La thứ tự nhiên Giọng La thứ hòa thanh Căn cứ vào dấu hiệu nào mà em biết đó là giọng La thứ hòa thanh? Căn cứ vào bậc VII được tăng lên nửa cung (nốt son thăng)

Tiết 15: II. Ôn tập Nhạc lí 2. Thứ tự các dấu thăng, giáng

Tiết 15: II. Ôn tập Nhạc lí 2. Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu. Em hãy gọi tên của các dấu thăng theo thứ tự dưới đây? Đô thăng Pha thăng # # # Son thăng Rê thăng # # - Hóa biểu có một dấu thăng. - Hóa biểu có hai dấu thăng. - Hóa biểu có ba dấu thăng. - Hóa biểu có bốn dấu thăng. -Em có nhận xét gì về quy luật viết dấu hóa thăng ở hoá biểu? - Dấu hóa thăng được tính đi lên theo quãng 5.

Tiết 15: 2. Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu - Em

Tiết 15: 2. Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu - Em hãy gọi tên các dấu hóa biểu giáng sau đây? Si giáng Mi giáng La giáng Rê giáng b -Em có nhận xét gì về quy luật xuất hiên dấu hóa giáng ở hoá biểu? -Dấu giáng được tính đi lên theo quãng 4.

Tiết 15 II. Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3, số 4 1.

Tiết 15 II. Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3, số 4 1. Ôn TĐN số 3. -Luyện đọc gam La thứ - Luyện đọc gam La thứ hòa thanh

III. Ôn tập bài hát: 1. Bài hát: Tuổi hồng

III. Ôn tập bài hát: 1. Bài hát: Tuổi hồng

III. Ôn tập bài hát: 2. Bài hát: Hò ba lí Dân ca Quảng

III. Ôn tập bài hát: 2. Bài hát: Hò ba lí Dân ca Quảng Nam

KIỂU HÁT ĐỐI ĐÁP Xô: Ba lí tang tình mà nghe ta hò ba

KIỂU HÁT ĐỐI ĐÁP Xô: Ba lí tang tình mà nghe ta hò ba lí tình tang. Xướng: Trèo lên trên rẫy khoai lang. Xô: Ba lí tang tình mà nghe ta hò ba lí tình tang. Xướng: Chẻ tre mà đan sịa. Xô: Là hố. Xướng: Cho nàng phơi khoai. Xô: Khoan hố khoan là hố hò khoan.

DÆn dß -Ôn tập các bài hát và các bài tập đã học để

DÆn dß -Ôn tập các bài hát và các bài tập đã học để chuẩn bị thi học kì -Về nhà tập các động tác phụ họa cho bài hát

TËp thÓ líp 8 B Chóc thầy c « lu «n m¹nh khoÎ, h¹nh

TËp thÓ líp 8 B Chóc thầy c « lu «n m¹nh khoÎ, h¹nh phóc. Chóc Héi thµnh c «ng rùc rì.