Hnh thang l g Nu cc nhn xt

  • Slides: 11
Download presentation
Hình thang là gì? Nêu các nhận xét về hình thang khi có hai

Hình thang là gì? Nêu các nhận xét về hình thang khi có hai cạnh bên song hoặc hai đáy bằng nhau? Trả lời * Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song * Nếu hình thang có hai cạnh bên song thì hai cạnh bên bằng nhau và hai đáy bằng nhau. * Nếu hình thang có hai đáy bằng nhau thì hai cạnh bên song và bằng nhau.

Các cạnh đối của tứ giác ABCD có gì đặc biệt? Tứ giác ABCD

Các cạnh đối của tứ giác ABCD có gì đặc biệt? Tứ giác ABCD như hình vẽ bên gọi là hình bình hành. Giải thích Vậy hình bình hành được định nghĩa Tứthế giác ABCD có như nào?

1. Định nghĩa: (sgk) * Tứ giác. ABCD là hình bình hành <=> AB

1. Định nghĩa: (sgk) * Tứ giác. ABCD là hình bình hành <=> AB // CD AD // BC 2. Tính chất: Định lí Trong một hình bình hành: Từ định nghĩa hình bình hành và hình thang, ta suy ra hình bình hành là hình thang đặc biệt( hình bình hành là hình thang có hai cạnh bên song). Bằng kiến thức đó, quan sát hình vẽ trên bảng đo đạc, so sánh. Em hãy phát hiện các tính chất về cạnh về góc về đường chéo của hình bình hành đó a) Các cạnh đối bằng nhau. b) Các góc đối bằng nhau. c) Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường ĐH

1. Định nghĩa: (sgk) 2. Tính chất: Định lí Trong một hình bình hành:

1. Định nghĩa: (sgk) 2. Tính chất: Định lí Trong một hình bình hành: a) Các cạnh đối bằng nhau. b) Các góc đối bằng nhau. c) Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường Chứng minh ABCD là hình bình hành AC cắt BD tại O a) AB = CD, AD = BC KL b) A = C, B = D c) OA = OC, OB = OD GT

1. Định nghĩa: (sgk) 2. Tính chất: (sgk) 3. Dấu hiệu nhận biết: Một

1. Định nghĩa: (sgk) 2. Tính chất: (sgk) 3. Dấu hiệu nhận biết: Một tứ giác là hình bình hành khi tứ giác đó phải thỏa mãn điều kiện gì? Các cạnh đối song Các cạnh đối bằng nhau 1. Tứ giác có các cạnh đối song là hình bình hành. 2. Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành. Tø gi¸c H×nh Hai cạnh đối song và bằng nhau bình hành 3. Tứ giác có hai cạnh đối song và bằng nhau là hình bình hành. Các góc đối bằng nhau 4. Tứ giác có các góc đối bằng nhau là hình bình hành. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường 5. Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.

Trong các tứ giác ở hình vẽ bên, tứ giác nào là hình bình

Trong các tứ giác ở hình vẽ bên, tứ giác nào là hình bình hành? Vì sao? aĐ) Đ d) bĐ) eĐ) c) S

Bài 3: Các câu sau đây đúng hay sai? a) Hình thang có hai

Bài 3: Các câu sau đây đúng hay sai? a) Hình thang có hai đáy bằng nhau là hình bình hành Đúng b) Hình thang có hai cạnh bên song là hình bình hành. Đúng c) Tứ giác có hai cạnh đối bằng nhau là hình bình hành. Sai d) Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình bình hành. Sai

HƯỚNG DẪN BÀI TẬP Bài 44/92 -sgk: Cho hình bình hành ABCD. Gọi E

HƯỚNG DẪN BÀI TẬP Bài 44/92 -sgk: Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Chứng minh BE = DF Dựa vào giả thiết của bài toán DE = BF và DE // BF BEDF là hình bình hành DE = BF

HƯỚNG DẪN BÀI TẬP Bài 45/92 -sgk: Cho hình bình hành ABCD (AB >

HƯỚNG DẪN BÀI TẬP Bài 45/92 -sgk: Cho hình bình hành ABCD (AB > BC). Tia phân giác của góc D cắt AB ở E, tia phân giác của góc B cắt CD ở F. a) Chứng minh DE // BF. b) Tứ giác DEBF là hình gì? Vì sao? Câu a và Câu b DE // BF và BE // DF DEBF là hình bình hành DE // BF

* Về nhà học thuộc và nắm vững những nội dung cơ bản: -

* Về nhà học thuộc và nắm vững những nội dung cơ bản: - Định nghĩa hình bình hành - Tính chất hình bình hành - Dấu hiệu nhận biết * Trình bày lại lời giải bài tập: 44, 45, /T 92 -sgk * Tiết sau luyện tập