1 Trong cc hnh di y hnh no

  • Slides: 16
Download presentation

1. Trong các hình dưới đây, hình nào là hình hộp chữ nhật, hình

1. Trong các hình dưới đây, hình nào là hình hộp chữ nhật, hình nào là hình lập phương ? Hình lập phương 5 cm 8 cm m 6 cm 10 cm b c 6 c a 12 8 cm cm 8 c m 10 cm Hình hộp chữ nhật

Hình hộp chữ nhật có: - 6 mặt: 2 mặt đáy, 4 mặt Em

Hình hộp chữ nhật có: - 6 mặt: 2 mặt đáy, 4 mặt Em hãy nêu đặc bên; các mặt đều là hình điểm chữ của nhật hình hộp chữ nhật. - 8 đỉnh, 12 cạnh A B C D N M Q P

Chiều dài Ch iề u rộ ng Chiều cao Hình hộp chữ nhật có

Chiều dài Ch iề u rộ ng Chiều cao Hình hộp chữ nhật có 3 kích Hình chiều hộp chữdài, thước: nhật chiều rộng, chiều có mấy kích cao. thước?

Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN 4 cm CỦA HÌNH

Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN 4 cm CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT a) Diện tích xung quanh Ví dụ: Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng 5 cm và chiều cao 4 cm. Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó. 8 cm m 5 c 5 cm 8 cm

1. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật (1) A (3) D

1. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật (1) A (3) D 5 cm 8 cm B (4) (5) 8 cm 5 cm (2) (6) 8 cm 4 cm C Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bằng diện tích của hình chữ nhật ABCD: Sxq = (5 + 8 + 26 5 + 8) x 4 (5 + 8) x 2 Chu vi mặt đáy x Chiều cao ( Cùng một đơn vị đo ) = 104 (cm 2)

TOÁN DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ

TOÁN DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT 1. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật: Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) Sxq = Chu vi đáy x chiều cao Hay: Sxq = (chiều dài + chiều rộng) x 2 x chiều cao

2. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật Diện tích xung quanh

2. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật Diện tích xung quanh 5 cm 8 cm 5 cm 4 cm 8 cm 5 cm 8 cm Diện mặtcủa đáyhình là: hộp chữ nhật là tổng diện tích Diện tích toànhai phần 2) 8 x 5 x 2 = 80 (cm xung quanh và diện tích hai mặt đáy. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là : 104 + Stp = Sxq 8080 = 184 (cm 2) + S 2đáy

TOÁN DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ

TOÁN DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT 2. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật: Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích xung quanh và diện tích hai mặt đáy. Stp = Sxq + S 2đáy

Luyện tập Bài 1: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần

Luyện tập Bài 1: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 5 dm, chiều rộng 4 dm và chiều cao 3 dm 4 dm 5 dm Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là : ( 5 + 4 ) x 2 x 3 = 54 ( dm 2 ) Diện tích một mặt đáy là : 5 x 4 = 20 ( dm 2 ) Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là : 54 + 20 x 2 = 94 ( dm 2 ) 2 Đáp số: Sxq : 54 dm Stp : 94 dm 2

Bài 2: Một người thợ gò một cái thùng tôn không nắp dạng hình

Bài 2: Một người thợ gò một cái thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6 dm, chiều rộng 4 dm và chiều cao 9 dm. Tính diện tích tôn dùng để làm thùng (không tính mép hàn). Diện tích xung quanh của thùng tôn là: 9 dm (6 + 4) x 2 x 9 = 180 (dm 2 ) Diện tích mặt đáy của thùng tôn là: 4 dm 6 x 4 = 24 (dm 2) 6 dm Diện tích tôn cần để làm cái thùng không nắp là: 180 + 24 = 204 (dm 2) Đáp số: 204 dm 2

TOÁN DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ

TOÁN DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT 1. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) 2. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích xung quanh và diện tích hai mặt đáy.

Cách tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là: Câu 1

Cách tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là: Câu 1 A. Sxq = chu vi đáy x chiều cao B. C. Sxq = Sđáy x chiều cao Sxq =(chiều dài + chiều rộng) x chiều cao

Câu 2 Cách tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

Câu 2 Cách tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là: A. Stp = Chu vi đáy x chiều cao B. Stp = Sxq + S 2đáy C. Stp = Sxq + Sđáy