GII THIU V HNG DN THC HNH H

  • Slides: 37
Download presentation
GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN

GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI D N Trình bày: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2017

NỘI DUNG TRÌNH BÀY A. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG THÔNG TIN TIẾP NHẬN, TRẢ

NỘI DUNG TRÌNH BÀY A. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG THÔNG TIN TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI D N I. Căn cứ pháp lý và quá trình xây dựng Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời PAKN của người dân II. Giới thiệu các chức năng của Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời PAKN của người dân B. THỰC HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI D N Địa chỉ truy cập: https: //nguoidan. chinhphu. vn/ Địa chỉ tập huấn: http: //taphuanpakn. vpcp. vn/ 2

A. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA

A. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI D N I. Căn cứ pháp lý và quá trình xây dựng Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời PAKN của người dân 1. Căn cứ pháp lý - Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; khoản 1 Điều 20 quy định: “ 1. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm: a) Xây dựng, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thống nhất trong toàn quốc; b) Công bố công khai cơ sở dữ liệu điện tử các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ (Website Chính phủ); ” 3

A. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA

A. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI D N I. Căn cứ pháp lý và quá trình xây dựng Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời PAKN của người dân 1. Căn cứ pháp lý - Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 06/8/2010 về kiểm soát TTHC; - Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC; - Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của TTCP ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. 4

1. Căn cứ pháp lý à Các văn bản quy phạm pháp luật này

1. Căn cứ pháp lý à Các văn bản quy phạm pháp luật này đã: - Thiết lập Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân; - Giao nhiệm vụ quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin cho Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, bao gồm: các công chức làm công tác kiểm soát TTHC tại Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; công chức tham gia quá trình xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức. 5

2. Mục đích của việc xây dựng Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả

2. Mục đích của việc xây dựng Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân: - Tạo kênh tương tác giữa người dân với Chính phủ; - Thiết lập hệ thống thông tin thống nhất trên toàn quốc để phục vụ công tác tiếp nhận, xử lý và trả lời PAKN của người dân; - Nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động CQNN các cấp; - Thông qua hoạt động tiếp nhận PAKN của người dân, các CQNN tăng cường chấn chỉnh hoạt động công chức, công vụ; kịp thời điều chỉnh các quy định hành chính bất hợp lý; tiếp thu các sáng kiến cải cách từ người dân. 6

3. Quá trình triển khai; quy mô, phạm vi triển khai a) Quá trình

3. Quá trình triển khai; quy mô, phạm vi triển khai a) Quá trình triển khai - Từ cuối 2016, Cục Kiểm soát TTHC đã nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân; - Ngày 03/4/2017, Hệ thống đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ công bố và đưa vào vận hành chính thức, tại địa chỉ: https: //nguoidan. chinhphu. vn 7

3. Quá trình triển khai; quy mô, phạm vi triển khai b) Lộ trình

3. Quá trình triển khai; quy mô, phạm vi triển khai b) Lộ trình triển khai Hệ thống thông tin, gồm 02 giai đoạn: + Giai đoạn 1: VPCP thực hiện tiếp nhận PAKN của người dân thông qua Hệ thống thông tin; gửi Công văn cho các Bộ, ngành, địa phương để xử lý và trả lời người dân. Kết quả trả lời của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được đăng tải trên Hệ thống thông tin, mục PAKN đã trả lời; 8

3. Quá trình triển khai; quy mô, phạm vi triển khai b) Lộ trình

3. Quá trình triển khai; quy mô, phạm vi triển khai b) Lộ trình triển khai Hệ thống thông tin, gồm 02 giai đoạn: + Giai đoạn 2: VPCP tổ chức tập huấn khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin cho các Bộ, ngành, địa phương theo chỉ đạo của TTg. CP; Bàn giao tài khoản người dùng để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện việc tiếp nhận, xử lý và trả lời PAKN của người dân thông qua Hệ thống thông tin. 9

3. Quá trình triển khai; quy mô, phạm vi triển khai c) Một số

3. Quá trình triển khai; quy mô, phạm vi triển khai c) Một số kết quả ban đầu của Giai đoạn 1: 10

3. Quá trình triển khai; quy mô, phạm vi triển khai d) Quy mô,

3. Quá trình triển khai; quy mô, phạm vi triển khai d) Quy mô, phạm vi triển khai - Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân được triển khai theo mô hình tập trung; - Phạm vi triển khai: các cơ quan nhà nước tham gia vào hoạt động tiếp nhận, xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân theo Quyết định số 574/QĐ-TTg. 11

3. Quá trình triển khai; quy mô, phạm vi triển khai d) Quy mô,

3. Quá trình triển khai; quy mô, phạm vi triển khai d) Quy mô, phạm vi triển khai - Người dùng tham gia Hệ thống: ~ 10. 000 người dùng + Công chức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh; + Công chức tại các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện tham gia xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân. 12

4. Định hướng phát triển - Sẵn sàng kết nối, tích hợp: + Với

4. Định hướng phát triển - Sẵn sàng kết nối, tích hợp: + Với các Hệ thống thông tin khác của công tác kiểm soát thủ tục hành chính: Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát TTHC; + bản, điều hành của các Bộ, ngành địa phương; + Với Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp; + Ứng dụng chữ ký số; - Tăng cường các tính năng tương tác với người dân 13

A. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA

A. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI D N II. Giới thiệu các chức năng của Hệ thống thông tin Địa chỉ truy cập: https: //nguoidan. chinhphu. vn/ 14

A. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA

A. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI D N II. Giới thiệu các chức năng của Hệ thống thông tin 1. Các chức năng cơ bản - Tiếp nhận PAKN trực tuyến; - Chuyển xử lý PAKN trực tuyến tới các CQNN có thẩm quyền; - Đăng tải công khai kết quả trả lời PAKN trên Internet; - Cung cấp Mã số PAKN cho người dân để có thể tra cứu tình hình, kết quả xử lý PAKN; - Báo cáo, thống kê tình hình, kết quả xử lý, trả lời PAKN dưới dạng biểu đồ. 15

II. Giới thiệu các chức năng của Hệ thống thông tin 1. Các chức

II. Giới thiệu các chức năng của Hệ thống thông tin 1. Các chức năng cơ bản * Lưu ý: - Mã số PAKN được cấp duy nhất cho 01 PAKN; - Trường hợp CQNN yêu cầu người dân bổ sung thông tin để phục vụ quá trình giải quyết PAKN, nội dung bổ sung sẽ được cập nhật vào PAKN gốc không phát sinh PAKN mới và Mã số mới; Ngoài cách thức theo dõi tiến trình xử lý PAKN bằng Mã số PAKN, người dân có thể sử dụng cách thức sau: - Qua emai; - Qua tin nhắn điện thoại (SMS) Hệ thống tự động gửi email và tin nhắn điện thoại (SMS) cho người dân 16

II. Giới thiệu Hệ thống thông tin 2. Quy trình tổng quát 17

II. Giới thiệu Hệ thống thông tin 2. Quy trình tổng quát 17

II. Giới thiệu các chức năng của Hệ thống thông tin 3. Người dân

II. Giới thiệu các chức năng của Hệ thống thông tin 3. Người dân gửi PAKN - Người dân truy cập địa chỉ: https: //nguoidan. chinhphu. vn và điền đầy đủ thông tin - Tải lên các file đính kèm để mô tả rõ hơn về nội dung PAKN của mình - Điền mã số bảo mật và bấm “Gửi PAKN” 18

II. Giới thiệu các chức năng của Hệ thống thông tin 3. Người dân

II. Giới thiệu các chức năng của Hệ thống thông tin 3. Người dân gửi PAKN Người dân nhận Mã số PAKN để tra cứu tiến độ, kết quả xử lý PAKN 19

II. Giới thiệu các chức năng của Hệ thống thông tin 3. Người dân

II. Giới thiệu các chức năng của Hệ thống thông tin 3. Người dân gửi PAKN Người dân tra cứu tình hình, kết quả xử lý PAKN của CQNN 20

II. Giới thiệu các chức năng của Hệ thống thông tin 3. Người dân

II. Giới thiệu các chức năng của Hệ thống thông tin 3. Người dân gửi PAKN * Lưu ý: - Nội dung PAKN không quá 3000 ký tự; - Không gửi quá 05 file đính kèm - Người dân cần điền đúng mã số bảo mật để có thể gửi được PAKN 21

II. Giới thiệu các chức năng của Hệ thống thông tin 4. CQNN tiếp

II. Giới thiệu các chức năng của Hệ thống thông tin 4. CQNN tiếp nhận PAKN 4. 1. Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản của cơ quan tiếp nhận PAKN 22

II. Giới thiệu các chức năng của Hệ thống thông tin 4. 2 Tài

II. Giới thiệu các chức năng của Hệ thống thông tin 4. 2 Tài khoản của CQNN sử dụng Hệ thống Địa chỉ truy cập: https: //nguoidan. chinhphu. vn/ Địa chỉ tập huấn: http: //taphuanpakn. vpcp. vn/ - Tài khoản của cơ quan tiếp nhận PAKN: VD: Bộ Tài chính: btc. nl UBND Tp Hà Nội: hno. nl - Tài khoản của cơ quan xử lý, trả lời PAKN VD: btc. tchq. nl hno. sxd. nl 23

II. Giới thiệu các chức năng của Hệ thống thông tin 4. 3 Giao

II. Giới thiệu các chức năng của Hệ thống thông tin 4. 3 Giao diện Quản lý PAKN 24

II. Giới thiệu các chức năng của Hệ thống thông tin 4. CQNN tiếp

II. Giới thiệu các chức năng của Hệ thống thông tin 4. CQNN tiếp nhận PAKN Bấm vào Mã số hoặc tên PAKN để xem chi tiết nội dung 25

II. Giới thiệu các chức năng của Hệ thống thông tin 4. CQNN tiếp

II. Giới thiệu các chức năng của Hệ thống thông tin 4. CQNN tiếp nhận PAKN Bấm vào nút Xuất PAKN để trích xuất chi tiết nội dung PAKN ra file Word để trình kèm văn bản đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý PAKN 26

II. Giới thiệu các chức năng của Hệ thống thông tin 4. CQNN tiếp

II. Giới thiệu các chức năng của Hệ thống thông tin 4. CQNN tiếp nhận PAKN 4. 4 Phân loại PAKN Sau khi cơ quan tiếp nhận trình Lãnh đạo Bộ, cơ quan ngang Bộ, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố văn bản yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý PAKN, văn bản yêu cầu xử lý được cập nhật vào PAKN để chuyển cho cấp cơ quan có thẩm quyền xử lý qua hệ thống 27

II. Giới thiệu các chức năng của Hệ thống thông tin 4. CQNN tiếp

II. Giới thiệu các chức năng của Hệ thống thông tin 4. CQNN tiếp nhận PAKN 4. 4 Phân loại PAKN - PAKN thuộc thẩm quyền Lựa chọn các đơn vị cấp dưới để chuyển xử lý PAKN và bấm Cập nhật - PAKN không thuộc thẩm quyền Chuyển bộ, ngành, địa phương khác xử lý hoặc trả lại VPCP 28

II. Giới thiệu các chức năng của Hệ thống thông tin 4. CQNN tiếp

II. Giới thiệu các chức năng của Hệ thống thông tin 4. CQNN tiếp nhận PAKN 4. 4 Phân loại PAKN Trường hợp cần bổ sung thông tin: + Bấm nút : Đề nghị bổ sung thông tin, nhập nội dung yêu cầu người dân bổ sung thông tin và bấm nút gửi 29

II. Giới thiệu các chức năng của Hệ thống thông tin 4. CQNN tiếp

II. Giới thiệu các chức năng của Hệ thống thông tin 4. CQNN tiếp nhận PAKN 4. 4 Phân loại PAKN Nội dung thông tin do người dân gửi bổ sung thông qua chức năng của hệ thống sẽ được cập nhật vào nội dung của PAKN 30

II. Giới thiệu các chức năng của Hệ thống thông tin 4. CQNN tiếp

II. Giới thiệu các chức năng của Hệ thống thông tin 4. CQNN tiếp nhận PAKN 4. 4 Phân loại PAKN Các PAKN đã được chuyển cho cấp dưới xử lý được lưu tại mục “PAKN đã chuyển xử lý” 31

II. Giới thiệu các chức năng của Hệ thống thông tin 5. CQNN xử

II. Giới thiệu các chức năng của Hệ thống thông tin 5. CQNN xử lý, trả lời PAKN 5. 1 Đăng nhập Hệ thống 32

II. Giới thiệu các chức năng của Hệ thống thông tin 5. CQNN xử

II. Giới thiệu các chức năng của Hệ thống thông tin 5. CQNN xử lý, trả lời PAKN 5. 2. Tại mục PAKN trực tiếp xử lý, lựa chọn PAKN cần xử lý để xem chi tiết nội dung PAKN 33

II. Giới thiệu các chức năng của Hệ thống thông tin 5. CQNN xử

II. Giới thiệu các chức năng của Hệ thống thông tin 5. CQNN xử lý, trả lời PAKN Tại mục PAKN trực tiếp xử lý: - Lựa chọn PAKN cần xử lý để xem chi tiết nội dung PAKN; - Đính kèm file văn bản trả lời người dân sau đó lựa chọn Công khai kết quả - Bấm Cập nhật để công khai kết quả trả lời 34

II. Giới thiệu các chức năng của Hệ thống thông tin 5. CQNN xử

II. Giới thiệu các chức năng của Hệ thống thông tin 5. CQNN xử lý, trả lời PAKN 5. 3 Kết quả xử lý PAKN của CQNN đã được công khai để người dân có thể tra cứu trực tuyến 35

B. THỰC HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN

B. THỰC HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI D N 36

TR N TRỌNG CẢM ƠN! 37

TR N TRỌNG CẢM ƠN! 37