Thc hin Gio vin Tr ngtiu hc Gia

  • Slides: 17
Download presentation
Thùc hiÖn: Gi¸o viªn – Tr êngtiÓu häc Gia Thôy

Thùc hiÖn: Gi¸o viªn – Tr êngtiÓu häc Gia Thôy

§Ò-ca-mÐt vu «ng lµ diÖn tÝch h×nh vu «ng cã c¹nh dµi 1 dam.

§Ò-ca-mÐt vu «ng lµ diÖn tÝch h×nh vu «ng cã c¹nh dµi 1 dam. 22 100 m 1 dam 1 m 10 m ? m 1 dam 2 = 100 m 2

HÐc-t «-mÐt vu «ng lµ diÖn tÝch h×nh vu «ng cã c¹nh dµi 1

HÐc-t «-mÐt vu «ng lµ diÖn tÝch h×nh vu «ng cã c¹nh dµi 1 hm 2 = 100 dam 2 1 dam ? 1 hm

Bµi 1 (VBT/33) ViÕt vµo « trèng (theo mÉu) §äc Hai tr¨m m êil¨m

Bµi 1 (VBT/33) ViÕt vµo « trèng (theo mÉu) §äc Hai tr¨m m êil¨m ®Ò ca mÐt vu «ng M êit¸m ngh×n b¶y tr¨m ®Ò ca mÐt vu «ng ViÕt 215 dam 2 18700 dam 2 ChÝn ngh×n mét tr¨m linh n¨m ®Ò ca mÐt vu «ng 9105 dam 2 T¸m tr¨m hai m ¬imèt ®Ò ca mÐt vu «ng 821 dam 2 B¶y m ¬is¸u ngh×n kh «ng tr¨m ba m ¬ihÐc t « mÐt vu «ng 76030 hm 2

Bµi 3 (SGK/26) a. ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm: a 1) 2

Bµi 3 (SGK/26) a. ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm: a 1) 2 dam 2 = …… m 2 30 hm 2 = a 2) 200 m 2 = …… dam 2 ……dam 2 a 3) 3 dam 2 15 m 2 = ……… m 2 12 hm 2 5 dam 2 = ……. . dam 2 400 dam 2 = ……hm 2 a 4) 760 m 2 = ……dam 2. . . m 2 203 dam 2 = ……hm 2…. . dam 2

Bµi 3 (SGK/26) a. ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm: a 1) 2

Bµi 3 (SGK/26) a. ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm: a 1) 2 dam 2 = 200 …… m 2 30 hm 2 = 3000 ……dam 2 §æi tõ ®¬n vÞ lín sang ®¬n vÞ bÐ liÒn kÒ: Nh©n nhÈm víi 100 a 2) 200 m 2 = …… 2 dam 2 400 dam 2 = 4……hm 2 §æi tõ ®¬n vÞ bÐ sang ®¬n vÞ lín liÒn kÒ: chia nhÈm cho 100

Bµi 3 (SGK/26) a. ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm: a 3) 3

Bµi 3 (SGK/26) a. ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm: a 3) 3 dam 2 15 m 2 = 315 ……… m 2 12 hm 2 5 dam 2 =1205 ……. . dam 2 §æi tõ sè ®o cã hai tªn ®¬n vÞ ®o sang sè ®o cã mét ®¬n vÞ ®o. a 4) 760 m 2 = ……dam 260 7. . . m 2 2…. . dam 2 203 dam 2 = ……hm 2 3 §æi tõ sè ®o cã mét tªn ®¬n vÞ ®o sang sè ®o cã hai ®¬n vÞ ®o.

Bµi 3 (SGK/26) a. ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm: a 1) 2

Bµi 3 (SGK/26) a. ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm: a 1) 2 dam 2 = 200 …… m 2 30 hm 2 = 3000 ……dam 2 a 3) 3 dam 2 15 m 2 = ……… 315 m 2 12 hm 2 5 dam 2 =1205 ……. . dam 2 a 2) 200 m 2 = …… 2 dam 2 400 dam 2 = 4……hm 2 a 4) 760 m 2 = ……dam 260 7. . . m 2 2…. . dam 2 203 dam 2 = ……hm 2 3

Bµi 3 (SGK/26) b. ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm: 1 m 2

Bµi 3 (SGK/26) b. ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm: 1 m 2 = ……dam 2 1 dam 2 = …… hm 2 4 m 2 = ……dam 2 7 dam 2 = ……hm 2 38 m 2 = ……. . dam 2 52 dam 2 = ……hm 2 1 m 2 = dam 2 1 dam 2 = hm 2

Bµi 3 (VBT/33) ViÕt c¸c sè ®o sau d íid¹ng sè ®o cã ®¬n

Bµi 3 (VBT/33) ViÕt c¸c sè ®o sau d íid¹ng sè ®o cã ®¬n vÞ lµ ®Ò – ca – mÐt vu «ng (theo mÉu): 22 2 15 m MÉu: 7 dam 15 m = 7 dam 2 + dam 2 = dam 2 2 6 dam 2 + dam 2 = 6 dam 2 28 m 2 = ……………………………. . dam 2 25 dam 2 + dam 2 = 25 dam 2 70 m 2 = ……………………………. . dam 2 64 dam 2 + dam 2 = dam 2 64 dam 2 5 m 2 = ……………………………. .

Quan hÖ gi÷a dam 2 vµ m 2: Quan hÖ gi÷a hm 2 vµ

Quan hÖ gi÷a dam 2 vµ m 2: Quan hÖ gi÷a hm 2 vµ dam 2: 2 = ? 2= 2 2 = 2 = 2 1 dam 1 m 1 hm 100 dam 2 1 m ? damdam m 2

v. Lµm bµi tËp - SGK: 1, 2(26) - VBT: 2 a (33)

v. Lµm bµi tËp - SGK: 1, 2(26) - VBT: 2 a (33)