Ton Din tch hnh ch nht A 4

  • Slides: 7
Download presentation

Toán Diện tích hình chữ nhật A 4 cm B Hình chữ nhật ABCD

Toán Diện tích hình chữ nhật A 4 cm B Hình chữ nhật ABCD có: 4 x 3 = 12 (ô vuông) Diện tích mỗi ô vuông là 1 cm 2 3 cm D C Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 1 cm 2 4 x 3 = 12 (cm 2 ) Quy tắc: Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo)

Bài 1: Viết vào ô trống( theo mẫu): Chiều dài 5 cm 10 cm

Bài 1: Viết vào ô trống( theo mẫu): Chiều dài 5 cm 10 cm 32 cm Chiều rộng 3 cm 4 cm 8 cm Diện tích hình 5 x 3 = 15 (cm 2) chữ nhật Chu vi hình chữ nhật (5 + 3) x 2 = 16 (cm)

Bài 2: Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều rộng 5 cm, chiều

Bài 2: Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều rộng 5 cm, chiều dài 14 cm. Tính diện tích miếng bìa đó. Tóm tắt: Chiều dài : 14 cm Chiều rộng: 5 cm Diện tích: … cm 2 ? Bài giải: Diện tích của miếng bìa hình chữ nhật là: 14 x 5 = 70 (cm 2 ) Đáp số: 60 cm 2

Bài 3: Tính diện tích hình chữ nhật biết: a, Chiều dài 5 cm,

Bài 3: Tính diện tích hình chữ nhật biết: a, Chiều dài 5 cm, chiều rộng b, Chiều dài 2 dm, chiều rộng 9 cm. 3 cm. Bài giải: Đổi 2 dm = 20 cm Diện tích hình chữ nhật là: 5 x 3 = 15 (cm 2) 20 x 9 = 180 (cm 2) Đáp số: 15 cm 2 Đáp số: 180 cm 2

DẶN DÒ - Học thuộc quy tắc tính diện tích hình chữ nhật. -

DẶN DÒ - Học thuộc quy tắc tính diện tích hình chữ nhật. - Chuẩn bị bài: Luyện tập trang 153

Mến chào các em!

Mến chào các em!