Ton Din tch hnh thoi Tnh din tch

  • Slides: 9
Download presentation
Toán Diện tích hình thoi

Toán Diện tích hình thoi

Tính diện tích hình chữ nhật ABCD, biết a = 6 cm, b =

Tính diện tích hình chữ nhật ABCD, biết a = 6 cm, b = 4 cm. A B 4 cm D 1/9/2022 6 cm C

Cho hình thoi ABCD có AC = m; BD = n Cắt hình tam

Cho hình thoi ABCD có AC = m; BD = n Cắt hình tam giác AOD và hình tam giác COD rồi ghép với hình tam giác ABC để được hình chữ nhật MNCA. O Diện tích hình thoi ABCD bằng diện tích hình chữ nhật MNCA. Diện tích hình chữ nhật MNCA là : . V 1/9/2022 ậy diện tích hình thoi ABCD là :

Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho

Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo). ( S là diện tích của hình thoi; m và n là độ dài hai đường chéo). Ví dụ: Tính diện tích của hình thoi ABCD, biết m = 8 cm; n = 6 cm. Diện tích thoi ABCD là: 1/9/2022 =

Bài 1: Tính diện tích của: a) Hình thoi ABCD, b) Hình thoi MNPQ,

Bài 1: Tính diện tích của: a) Hình thoi ABCD, b) Hình thoi MNPQ, biết AC = 3 cm; BD = 4 cm. biết MP = 7 cm; NQ = 4 cm. a) Diện tích thoi ABCD là: = b) Diện tích thoi MNPQ là: =

Bài 2: Tính diện tích hình thoi biết: a) Độ dài các đường chéo

Bài 2: Tính diện tích hình thoi biết: a) Độ dài các đường chéo là 5 dm và 20 dm b) Độ dài các đường chéo là 4 m và 15 dm

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S: a) Diện tích hình thoi bằng

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S: a) Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật. b) Diện tích hình thoi bằng 1/2 diện tích hình chữ nhật. S Đ

CH N THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ CÙNG TẤT CẢ CÁC EM HỌC

CH N THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ CÙNG TẤT CẢ CÁC EM HỌC SINH!

CH N THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ CÙNG TẤT CẢ CÁC EM HỌC

CH N THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ CÙNG TẤT CẢ CÁC EM HỌC SINH!