Din tch xung quanh v din tch ton

  • Slides: 18
Download presentation
Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương Hình

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương Hình lập phương

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương Hình

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương Hình hộp chữ nhật (1) Hình lập phương (2) Hình lập phương có khác điểm hình gì hộp giốngchữ vớinhật hìnhởhộp điểm chữ nào? nhật? Giống 6 mặt, đỉnh, lập 12 phương cạnh. là các hình Khác nhau: đều Cáccómặt của 8 hình vuông bằng nhau còn các mặt của hình hộp chữ nhật là hình chữ nhật.

cạnh chiều cao Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình

cạnh chiều cao Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương ch Hình hộp chữ nhật cạnh cạ chiều dài r u iề nh g n ộ Hình lập phương Hìnhcólập Em nhận phương xét gìcó vềđủ 3 kích đặc điểm thướccủa củahìnhhộp lập chữ phương? nhật không? Hình lập phương có 3đầy kích bằngcủa nhau. đủthước đặc điểm hình hộp chữ nhật.

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương A

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương A D Q M A B C P N D Q M B C P N

Toán (tiết 105) Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình

Toán (tiết 105) Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương Hình lập phương là hình hộp chữ nhật đặc biệt có chiều dài bằng chiều rộng bằng chiều cao. A D Q M A B C P N D Q M B C P N

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương 1.

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương 1. Diện tích xung quanh của hình lập phương Diê n ti ch xung quanh cu a hi nh hô p Diê n ti ch xung quanh cu a chữ nhâ t: hi nh lâ p phương: (1) (3) (4) (2) (1) (5) (6) (3) (4) (5) (6) (2) - Diê n ti ch xung quanh cu a hi nh - Diê n ti ch xung quanh cu a hô p chữ nhâ t la tô ng diê n ti ch bô n hi nh lâ p phương la tô ng diê n ti ch bô n mă t bên cu a hi nh hô p chữ nhâ t. hi nh lâ p phương.

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương 1.

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương 1. Diện tích xung quanh của hình lập phương Các tích mặtxung củaquanh hình lập là các hình Diện của phương hình lập phương bằng vuông nhau. diện tíchbằng một mặt nhân với 4. axa (a: số đo cạnh) a a 1 2 3 4 Sxq quanh = a x của a xhình 4 lập phương Sxq: Diện tích xung

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương 2.

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương 2. Diện tích toàn phần của hình lập phương Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật Diện tích toàn phần của hình lập phương (1) (3) (4) (5) (6) (2) Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích xung quanh và diện tích hai đáy. (3) (4) (5) (6) (2) Diê n ti ch toa n phâ n cu a hi nh lâ p phương la tô ng diê n ti ch 6 mă t cu a hi nh lâ p phương.

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương 2.

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương 2. Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6 Stp = a x 6 5 1 axa 2 6 3 3 4

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương Quy

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương Quy tắc: * Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện - Muốn tính diện tích xung quanh của hình lập tích một mặt nhân với 4. phương ta làm như thế nào ? *Diện tíchtính toàndiện phần củatoàn hìnhphần lập phương bằng - Muốn tích của hình lậpdiện tích một mặt nhânnhư với 6. phương ta làm thế nào ? Công thức: Sxq = a x 4 (a: số đo cạnh) Stp = a x 6

Ví dụ: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình

Ví dụ: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 5 cm 5 cm Giải Diê n ti ch xung quanh cu a hi nh lâ p phương la : (5 x 5) x 4 = 100 (cm²) Diê n ti ch toa n phâ n cu a hi nh lâ p phương la : (5 x 5) x 6 = 150 (cm²) Đáp số: 100 cm² ; 150 cm².

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương Bài

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương Bài 1: Ti nh diê n ti ch xung quanh và diê n ti ch toa n phâ n cu a hi nh lâ p phương co ca nh 1, 5 m. Bài giải Diê n ti ch xung quanh cu a hi nh lâ p phương la : (1, 5 x 1, 5) x 4 = 9 (m²) Diê n ti ch toa n phâ n cu a hi nh lâ p phương la : (1, 5 x 1, 5) x 6 = 13, 5 (m²) Đáp số: 9 m² ; 13, 5 m². 1, 5 m

Bài 2: Ngươ i ta la m mô t ca i hô p không

Bài 2: Ngươ i ta la m mô t ca i hô p không co nă p bă ng bi a cư ng da ng hi nh lâ p phương co ca nh 2, 5 dm. Ti nh diê n ti ch bi a câ n du ng đê la m hô p (không ti nh me p da n). 2, 5 dm

Giải Diê n ti c h bi a câ n du n g đê

Giải Diê n ti c h bi a câ n du n g đê la m hô p la : Bài 2: x 2, 5)co x nă 5 =p 31, 25 Ngươ i ta la m mô t ca i hô (2, 5 p không bă ng (dm²) bi a cư ng : 31, 25 da ng hi nh lâ p phương co ca nh 2, 5 dm. Đa Ti nphsô diê n ti chdm² bi a câ n du ng đê la m hô p (không ti nh me p da n). 2, 5 dm

DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH LẬP PHƯƠNG Hôm

DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH LẬP PHƯƠNG Hôm nay chúng ta vừa học xong bài gì?

Chọn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1 : Hình lập

Chọn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1 : Hình lập phương còn gọi là: A. Hình vuông. B. Hình hộp chữ nhật. C. Hình hộp chữ nhật đặc biệt. 01 02 03 04 HẾT GIỜ

Câu 2: Diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh a là:

Câu 2: Diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh a là: A. a + a x 4 B. a x 4 C. a x 6 01 02 03 04 HẾT GIỜ

Chọn chữ đặt trước câu trả lời đúng: Câu 2: STP của hình lập

Chọn chữ đặt trước câu trả lời đúng: Câu 2: STP của hình lập phương có cạnh a là: A. a x 6 B. a x 4 C. a + a x 6 01 02 03 04 HẾT GIỜ