Ton DIN TCH XUNG QUANH V DIN TCH

  • Slides: 26
Download presentation

Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ

Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT Kiểm tra bài cũ 2. Trong Nêu đặc điểmdưới của hình hộp chữ ? hộp chữ nhật, hình nào là 1. 3. các hình đây, lập hìnhphương nàonhật là ? hình lập phương ? 5 cm 10 cm a Hình lập phương 6 cm b c 6 c m 8 cm 12 c 8 cm m 8 c m 10 cm Hình hộp chữ nhật

4 cm Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH

4 cm Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT a) Diện tích xung quanh Ví dụ: Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng 5 cm và chiều cao 4 cm. Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó. 8 cm m 55 ccm 5 cm 8 cm

Toán 4 cm DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH

Toán 4 cm DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT a) Diện tích xung quanh m 8 cm 5 c 5 cm 8 cm

Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ

Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT a) Diện tích xung quanh Ví dụ: Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng 5 cm và chiều cao 4 cm. Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó. 8 cm 5 c m 4 cm 5 cm 8 cm 4 cm

Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ

Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT a)a)Diệntíchxungquanh 4 cm 8 cm 5 cm Chiều dài là: 5 + 8 + 5 + 8 = 26(cm) (Chu vi mặt đáy) Chiều rộng là: 4 cm (Chiều cao của hình hộp ) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật lă 26 x 4 = 104(cm 2) 8 cm

Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ

Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT a) Diện tích xung quanh Qui tắc: Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) Cho: a : chiều dài b : chiều rộng h : chiều cao Cd: chu vi mặt đáy Sxq: diện tích xung quanh Công thức: Sxq = Cđ h Hay Sxq = (a + b) 2 h

Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ

Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT b/ Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng của diện tích xung quanh và diện tích hai đáy.

Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ

Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT a) Diện tích xung quanh 4 cm 8 cm 5 cm 5 cm Thảo luận nhóm 4 8 cm 5 cm 8 cm Tính diện tích toàn phần của hình chữ nhật trên.

Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ

Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT a) Diện tích xung quanh 4 cm 8 cm 5 cm 8 cm Diện tích một mặt đáy là (8 x 5) = 40 (cm 2) Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là 104 + 40 x 2 = 184(cm 2) 5 cm 8 cm

Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ

Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT a) Diện tích xung quanh Cho: Sxq: Diện tích xung quanh hình hộp S 2đ: Diện tích hai mặt đáy hình hộp Stp: Diện tích toàn phần hình hộp Công thức: Stp = Sxq + S 2đ

Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ

Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT a) Diện tích xung quanh

Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ

Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT a) Diện tích xung quanh

4 cm 8 cm m 5 c

4 cm 8 cm m 5 c

Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ

Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT a) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích 4 mặt bên của hình hộp chữ nhật.

Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ

Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT a) Diện tích xung quanh Ví dụ: Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng 5 cm và chiều cao 4 cm. Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó. Hãy thực hiện các thao tác khai triển trên đồ 4 cm 8 cm dùng học tập. 5 cm 8 cm 4 cm

Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ

Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT a) Diện tích xung quanh 4 cm 8 cm 5 cm 4 cm 5 cm 8 cm 5 cm Chiều dài là: 5 + 8 + 5 + 8 = 26(cm) (Chu vi mặt đáy) Chiều rộng là: 4 cm (Chiều cao của hình hộp ) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật lă 26 x 4 = 104(cm 2) 8 cm

Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ

Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT a) Diện tích xung quanh Qui tắc: Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) Cho: a : chiều dài b : chiều rộng h : chiều cao Cd: chu vi mặt đáy Sxq: diện tích xung quanh Công thức: Sxq = Cđ h Hay Sxq = (a + b) 2 h

Thứ ba ngày 09 tháng 12 năm 20 Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ

Thứ ba ngày 09 tháng 12 năm 20 Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT b/ Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng của diện tích xung quanh và diện tích hai đáy.

Thứ ba ngày 09 tháng 12 năm 20 Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ

Thứ ba ngày 09 tháng 12 năm 20 Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT b/ Diện tích toàn phần 4 cm 8 cm 5 cm 4 c 5 cm Thảo luận nhóm 4 8 cm 5 cm 8 cm Tính diện tích toàn phần của hình chữ nhật trên.

Thứ ba ngày 09 tháng 12 năm 20 Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ

Thứ ba ngày 09 tháng 12 năm 20 Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT 4 cm 8 cm 5 cm 8 cm Diện tích một mặt đáy là (8 x 5) = 40 (cm 2) Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là 104 + 40 x 2 = 184(cm 2) 5 cm 8 cm

Thứ ba ngày 09 tháng 12 năm 20 Toán Diện tích xung quanh và

Thứ ba ngày 09 tháng 12 năm 20 Toán Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật Qui tắc: Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai mặt đáy. Cho: Sxq: Diện tích xung quanh hình hộp S 2đ: Diện tích hai mặt đáy hình hộp Stp: Diện tích toàn phần hình hộp Công thức: Stp = Sxq + S 2đ

Luyện tập Bài 1: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần

Luyện tập Bài 1: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 5 dm, chiều rộng 4 dm và chiều cao 3 dm 4 dm 5 dm Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là : ( 5 + 4 ) x 2 x 3 = 54 ( dm 2 ) Diện tích một mặt đáy là : 5 x 4 = 20 ( dm 2 ) Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là : 54 + 20 x 2 = 94 ( dm 2 ) Đáp số: Sxq : 54 dm 2 Stp : 94 dm 2

Baìi 2: Mäüt ngæåìi thåü goì mäüt caïi thuìng bàòng tän khäng nàõp daûng

Baìi 2: Mäüt ngæåìi thåü goì mäüt caïi thuìng bàòng tän khäng nàõp daûng hçnh häüp chæî nháût coï chiãöu daìi bàòng 6 dm, chiãöu räüng 4 dm vaì chiãöu cao 9 dm. Tênh diãûn têch tän phaíi duìng âãø laìm thuìng(caïc meïp haìn khäng âaïng kãø. Diện tích xung quanh của thùng tôn là: 9 dm ( 6 + 4 ) x 2 x 9 = 180 ( dm 2 ) Diện tích mặt đáy của thùng tôn là: 4 dm 6 x 4 = 24 ( dm 2 ) 6 dm Diện tích tôn cần để làm cái thùng không nắp là: 180 + 24 = 204 ( dm 2 ) Đáp số: 204 dm 2

HOẠT ĐỘNG 4 CỦNG CỐ - DẶN DÒ ? Trò chơi : Ai nhanh

HOẠT ĐỘNG 4 CỦNG CỐ - DẶN DÒ ? Trò chơi : Ai nhanh - ai đúng Diện tích toàn phần bằng (a + b) x 2 x h Diện tích hai mặt đáy hình chữ nhật bằng Sxq + (a x b) x 2 Diện tích xung quanh bằng (a x b) x 2