Tapu ve Kadastro Genel Mdrl STRATEJ GELTRME DARE

  • Slides: 49
Download presentation
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 1 Yönetim Bilgi Sistemleri 2017–

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 1 Yönetim Bilgi Sistemleri 2017– ANKARA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI (2012/1 Sayılı Genelge) Strateji Geliştirme

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI (2012/1 Sayılı Genelge) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kuruluş Ve Görevleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 6083 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (c) bendinde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda ve 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde yazılı görevler ile Başkanca verilecek benzeri görevleri, Başkanın belirleyeceği iş bölümü esasına dayalı olarak uyum içerisinde zamanında ve mevzuata uygun yürütmek üzere aşağıda belirtilen şube müdürlüklerinden oluşur. a) Bütçe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü b) İç Kontrol Şube Müdürlüğü c) Personel ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü ç) Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü d) Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü e) Kalite Şube Müdürlüğü f) Protokol Düzenleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü 2 Yönetim Bilgi Sistemleri 2017– ANKARA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğünün

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğünün görevleri; a)Yönetim bilgi sisteminin kurulmasına yönelik hizmetleri yerine getirmek, b)Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek, c)Yönetim bilgi sisteminde kullanılabilecek verilerin, doğru ve eksiksiz olarak ilgili harcama birimlerinden toplanarak veri tabanına kaydedilmesini sağlamak, ç)Genel Müdürlüğün yönetim, karar ve destek bilgi sistemi oluşturulması çalışmalarını yürütmek, d)Genel Müdürlük hizmetleri ile ilgili istatistiksel bilgi toplama ve değerlendirme çalışmaları yaparak, kurum içi ve dışı ilgili birimlere bilgi sağlamak, e)Gereksinim duyulabilecek yeni veriler tespit etmek, f)Harcama birimlerince kullanılan bilgi sistemleri arasında koordinasyonu sağlamak, g)Yönetim bilgi sistemleriyle ilgili konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek. 3 Yönetim Bilgi Sistemleri 2017– ANKARA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 ŞUBE MÜDÜRÜ: (ALİ TÜRKYILMAZ) 1 3 1 4 KİMYAGER : MÜHENDİS : (YASEMİN KADRİYE GÜRPINAR) (FATİH DUMAN, DENİZ AKBULUT, ÖMER FARUK BÜTÜN) PROGRAMCI : (ALPER YERTUTAN) BİLGİSAYAR İŞLETMENİ: (NURÇİN TURNA, HİCRAN SEZER, AYTEN SAYIN MUMCULAR, ZELİHA ERGEZEN) MEMUR : (GÜLAY YILDIRIM) Yönetim Bilgi Sistemleri 2017– ANKARA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yönetim Bilgi Sistemi (Management Information

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yönetim Bilgi Sistemi (Management Information System) (MIS) • Bir organizasyonda operasyonel (günlük olağan) süreçler sonucunda üretilen verilerin toplanması, işlenerek veri ve bilgi haline getirilmesi ve saklanması için kullanılan Yazılım Sistemlerine Bilgi Sistemleri, • Bu bilgilerin karar verme mekanizmalarının desteklenmesine ve organizasyon için katma değer yaratmaya yönelik uygulamalar bütününe ise Yönetim Bilgi Sistemi (Management Information System) (MIS) denir. 5 Yönetim Bilgi Sistemleri 2017– ANKARA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ Yönetim Bilgi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ Yönetim Bilgi Sistemleri uygulamalarının özelliği üst düzey yöneticilerin sağlıklı karar almasını kolaylaştıracak yaşamsal verilerin tüm boyutları ile incelemesidir. 6 Yönetim Bilgi Sistemleri 2017– ANKARA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yönetim Bilgi Sistemlerinde Ne Vardır?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yönetim Bilgi Sistemlerinde Ne Vardır? Sayıların Ötesini Görme Çabası Üst Düzey Yöneticilere Bilgi Sunumu Analizler Stratejik Karar Alma Kurumsal Hafıza Sayıların Anlamlandırılması Geçmişin Detaylı Analizleri Planlama/Hedefleme / Bütçeleme Olanakları Sürekli Takip ve İyileştirme Veriye Ortak Platformdan Erişebilme Verinin Güvenilirliği (Verinin asıl sahibinin biliniyor olması) • Kurum Ortak Veri Kültürü ve Sözlüğünün Oluşturulması • • • 7 Yönetim Bilgi Sistemleri 2017– ANKARA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİMİZDE ASGARİ; Tapu

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİMİZDE ASGARİ; Tapu bilgileri, Harita-Kadastro bilgileri, Yabancıların taşınmaz mal edinimi bilgileri, Arşiv bilgileri, Başkanlıkların uygulamalarına ilişkin bilgiler (Planlama, proje takip, faaliyet, denetim v. b. ), Ø İnsan Kaynakları bilgileri, Ø Bütçe Yönetimi bilgileri, Ø Taşınır Mal Yönetimi bilgileri, Ø Mekansal bilgiler (Hizmet binaları), Ø Genel evrak uygulama bilgileri, Ø Döner Sermaye İşletme bilgileri, Ø Bölge Müdürlük faaliyet bilgileri, Ø Hukuk İstatistik Verileri, Ø Ø Ø Bilgilerini içermeli, tek bir menüden hepsine ulaşılabilmeli ve istenilen raporlamayı sağlayabilmelidir. 8 Yönetim Bilgi Sistemleri 2017– ANKARA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNBİS Projesi Program Menüleri (Taslak)

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNBİS Projesi Program Menüleri (Taslak) 9 • Genel Faaliyet Raporları • Taşınır Mal Yönetimi Bilgileri • Tapu Bilgileri • Personel Bilgileri • Kadastro Bilgileri • Hukuk Müşavirliği Bilgileri • Harita Dairesi Bilgileri • Yabancılar Mülkiyet Bilgileri • Dış Kurum Verileri • LİHKAB Bilgileri • EBYS Bilgileri • BM Faaliyet Gönderim Durumları • İç Denetim Bilgileri • Bölge Müdürlükleri Ayrıntılı Faaliyetler • Kadastro Veri Giriş • Bütçe Yönetimi Bilgileri • Arşiv Bilgileri • Döner Sermaye İşletme Bilgileri Yönetim Bilgi Sistemleri 2017– ANKARA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVCUT DURUM: § Tapu bilgileri,

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVCUT DURUM: § Tapu bilgileri, TAKBİS ’ten ayrı bir ara yüz program ile çekilmekte ve kontrolleri yapıldıktan sonra, gecikmeli olarak istatistiki veri olarak yayınlanmaktadır. § Kadastro bilgileri, TAKBİS ’ten bağımsız olarak, Başkanlıktan temin edilen bilgilerin kullanımı ile sağlanmaktadır. § Harita bilgileri, ilgili Başkanlıktan evrak olarak gelen istatistiki bilgilerle oluşturulmaktadır. 10 Yönetim Bilgi Sistemleri 2017– ANKARA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVCUT DURUM: § Yabancıların taşınmaz

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVCUT DURUM: § Yabancıların taşınmaz mal edinimlerine bilgiler, TAKBİS verilerinden alınmaktadır. ilişkin § Bütçe ve taşınır mal bilgileri, Maliye Bakanlığının EBÜTÇE ile KBS. TKYS verilerinin kullanılması ile sağlanmaktadır. § Genel evrak uygulama bilgilerinin; Kurumda EBYS’ye geçilmesi, taşra birimlerinde de bu uygulamanın kullanılması gerçekleştiğinde, Yönetim Bilgi Sistemi ile bir alakası kalmayacaktır. 11 Yönetim Bilgi Sistemleri 2017– ANKARA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVCUT DURUM: § Başkanlıkların faaliyetlerine

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVCUT DURUM: § Başkanlıkların faaliyetlerine ilişkin bilgiler, proje bilgileri, planlama bilgileri istenildiğinde, yazılı bilgi olarak gelmekte, Yönetim Bilgi Sistemi içinde yer almamaktadır. § Döner Sermaye İşletmesine ait Yönetim Kurulu Kararları, bütçe ve faaliyetlerine ait bilgiler, Yönetim Bilgi Sistemi içinde yer almamaktadır. § Bölge Müdürlüklerinin faaliyetleri, Yönetim Bilgi Sistemi içinde yer almamaktadır. 12 Yönetim Bilgi Sistemleri 2017– ANKARA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVCUT DURUM: § Hukuk Müşavirliği

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVCUT DURUM: § Hukuk Müşavirliği Dosya Bilgileri TAKBIS-ERP (Kurumsal Kaynak Yönetimi) veri tabanından alınarak her 6 ayda bir istatistiki veri olarak işlenerek web sayfamızda yayınlanmaktadır. § Genel Müdürlük tüm faaliyetlerini içeren Genel Müdürlük Faaliyetleri Bilgi Notu; talep edildiğinde ve her ayın başında toplu olarak bakanlığımız özel kalemine iletilmektedir. 13 Yönetim Bilgi Sistemleri 2017– ANKARA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİMİZ – ERP YETKİLERİ 14

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİMİZ – ERP YETKİLERİ 14 Yönetim Bilgi Sistemleri 2017– ANKARA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİMİZ – BİLGİ EDİNME 15

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİMİZ – BİLGİ EDİNME 15 Yönetim Bilgi Sistemleri 2017– ANKARA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİMİZ – BİLGİ EDİNME 16

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİMİZ – BİLGİ EDİNME 16 Yönetim Bilgi Sistemleri 2017– ANKARA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİMİZ – BİLGİ EDİNME 17

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİMİZ – BİLGİ EDİNME 17 Yönetim Bilgi Sistemleri 2017– ANKARA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL MÜDÜRLÜK FAALİYET RAPORU 18

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL MÜDÜRLÜK FAALİYET RAPORU 18 Yönetim Bilgi Sistemleri 2017– ANKARA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 81 İL FAALİYET RAPORU 19

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 81 İL FAALİYET RAPORU 19 Yönetim Bilgi Sistemleri 2017– ANKARA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNETİM RAPORLARI TAPU İSTATİSTİK BİLGİLERİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNETİM RAPORLARI TAPU İSTATİSTİK BİLGİLERİ 20 Yönetim Bilgi Sistemleri 2017– ANKARA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNETİM RAPORLARI TAPU İSTATİSTİK BİLGİLERİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNETİM RAPORLARI TAPU İSTATİSTİK BİLGİLERİ 21 Yönetim Bilgi Sistemleri 2017– ANKARA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNETİM RAPORLARI TAPU İSTATİSTİK BİLGİLERİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNETİM RAPORLARI TAPU İSTATİSTİK BİLGİLERİ 22 Yönetim Bilgi Sistemleri 2017– ANKARA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNETİM RAPORLARI-TC KİMLİK GÜNCELLEME 23

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNETİM RAPORLARI-TC KİMLİK GÜNCELLEME 23 Yönetim Bilgi Sistemleri 2017– ANKARA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNETİM RAPORLARI-KADASTRO DURUMU 24 Yönetim

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNETİM RAPORLARI-KADASTRO DURUMU 24 Yönetim Bilgi Sistemleri 2017– ANKARA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNETİM RAPORLARI-HUKUK İSTATİSTİKLERİ 25 Yönetim

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNETİM RAPORLARI-HUKUK İSTATİSTİKLERİ 25 Yönetim Bilgi Sistemleri 2017– ANKARA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 26 Yönetim Bilgi Sistemleri 2017–

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 26 Yönetim Bilgi Sistemleri 2017– ANKARA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNETİM RAPORLARI - İL ENVANTERLERİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNETİM RAPORLARI - İL ENVANTERLERİ 27 Yönetim Bilgi Sistemleri 2017– ANKARA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNETİM RAPORLARI - İÇ DENETİM

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNETİM RAPORLARI - İÇ DENETİM RAPORLARI 28 Yönetim Bilgi Sistemleri 2017– ANKARA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 29 Yönetim Bilgi Sistemleri 2017–

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 29 Yönetim Bilgi Sistemleri 2017– ANKARA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMALARI 30 Yönetim Bilgi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMALARI 30 Yönetim Bilgi Sistemleri 2017– ANKARA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMALARI 31 Yönetim Bilgi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMALARI 31 Yönetim Bilgi Sistemleri 2017– ANKARA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 32 Yönetim Bilgi Sistemleri 2017–

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 32 Yönetim Bilgi Sistemleri 2017– ANKARA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YBSFAL UYGULAMASI (YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ)

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YBSFAL UYGULAMASI (YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ) 33 Yönetim Bilgi Sistemleri 2017– ANKARA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AMAÇ: Üst Düzey Yöneticilerin, sağlıklı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AMAÇ: Üst Düzey Yöneticilerin, sağlıklı karar ve bilgi almasını kolaylaştırmak üzere Başkanlıklarda yapılan faaliyetlerin bir araya getirilerek, yapılacak işlerin planlanmasına katkıda bulunmak, , istatistiki bilgilere kolay erişim sağlanması. 34 Yönetim Bilgi Sistemleri 2017– ANKARA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI • • 35 İÇERİK: Başkanlıklardan

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI • • 35 İÇERİK: Başkanlıklardan 15 er günlük periyotlar halinde bir araya getirilen faaliyet raporları, Genel Müdürlük faaliyetlerini içeren sunumlar, Üst Düzey Yöneticilerin, sağlıklı karar ve bilgi almasını kolaylaştırmak üzere Başkanlıklarda yapılan faaliyetlerin bir araya getirilerek, yapılacak işlerin planlanmasına katkıda bulunmak, , istatistiki bilgilere kolay erişim sağlanması. Başkanlığımız faaliyetlerini içeren sunumlar, Müdürlüğümüz faaliyetlerini içeren sunumlar, Genel Müdürlüğümüz faaliyetlerini Bakanlığımıza ilettiğimiz bilgi notları, Bölge ve Müdürlüklerimizde yapılan faaliyetleri içeren İl-bilgi notları. Yönetim Bilgi Sistemleri 2017– ANKARA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 36 Yönetim Bilgi Sistemleri 2017–

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 36 Yönetim Bilgi Sistemleri 2017– ANKARA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yönetim Bilgi Sistemleri Çalışmaları Faaliyetler

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yönetim Bilgi Sistemleri Çalışmaları Faaliyetler Bilgi notları Sunumlar 37 Yönetim Bilgi Sistemleri 2017– ANKARA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yönetim Bilgi Sistemleri Çalışmaları Bilgi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yönetim Bilgi Sistemleri Çalışmaları Bilgi notları Faaliyetler 38 Yönetim Bilgi Sistemleri 38 2017– ANKARA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yönetim Bilgi Sistemleri Çalışmaları Bölge

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yönetim Bilgi Sistemleri Çalışmaları Bölge Faaliyetleri 39 Yönetim Bilgi Sistemleri 39 2017– ANKARA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yönetim Bilgi Sistemleri Çalışmaları •

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yönetim Bilgi Sistemleri Çalışmaları • • 40 Başkanlığımızın, stratejik hedeflerine en etkin şekilde ulaşabilmesi ve verimliliğini arttırılabilmesi için Yönetim Bilgi Sistemleri ile ilgili olarak 2016 yılı içerisinde yapılan çalışmalar aşağıda belirtilmektedir. 967 Tapu Müdürlüğümüzün Satış, Bağış, ÖKBA, Taksim, İntikal gibi İstatistikî verileri ve 1 ay içinde yapılan işlem sayıları elde edilen harçları ile birlikte; bir önceki dönemlerle karşılaştırılarak ve yine bir önceki sene aynı dönemde yapılan işlerle karşılaştırılarak olması muhtemel değerler birim bazında kontrol edilmiş hatalı olduğu düşünülen veriler birimlere sorularak düzeltilmiştir. Tapu Müdürlüklerinin istatistik verileri kontrolü bitirilmiş olup, web sayfamızda ve Türkiye haritası üzerinde gerekli güncellemeler yapılarak Türkiye Geneli Tapu İstatistikleri ve İl Bazında Tapu İstatistik Bilgileri olarak yayınlanmıştır. Yönetim Bilgi Sistemleri 2017– ANKARA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yönetim Bilgi Sistemleri Çalışmaları •

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yönetim Bilgi Sistemleri Çalışmaları • • 41 Kadastro Dairesince hazırlanan il bazında kadastro durumu ve yapım işleri bilgileri, Yabancı İşler Dairesince hazırlanan il bazında yabancı kişiler taşınmaz durumu bilgileri, Maliye Bakanlığı e-bütçe programından illerdeki defterdarlık ve ilçelerdeki mal müdürlüklerine gönderilen harcama miktarları bilgileri ve sistemden TAKBİS’e geçiş tarihlerini gösteren Müdürlük bilgileri, il faaliyetlerini tanıtan İL ENVANTERİ raporu hazırlanmış, web sayfamızda, aylık olarak istatistikler menüsü altında yayınlanmıştır. 3’er aylık bilgiler olarak gelen Başkanlıklar ile ilgili Önerilerin Birim Bazında Gerçekleşme Durumu ve Başkanlıklarla ilgili birim bazında İç Denetim Raporları verileri toplanmış ve hazırlanan ilgili web sayfasında gerekli tasarımlar yapılarak ilgili kişilere açık olarak yayınlanmıştır. Yönetim Bilgi Sistemleri 2017– ANKARA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yönetim Bilgi Sistemleri Çalışmaları •

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yönetim Bilgi Sistemleri Çalışmaları • Hukuk Müşavirliğinin Kullandığı Adli, İdari Dava Dosyaları, Hukuki Görüşler ve Kanun taslakları ile ilgili bilgiler 6 aylık veriler halinde toparlanarak yapılan grafik ve tablolar ile web sayfamızda, İstatistikler menüsü altında ve ilgili başkanlığın web sayfasında Hukuk İstatistikleri olarak düzenlenmiş ve yayınlanmıştır. • Yönetim Bilgi Sistemleri biriminin haftalık yapmış olduğu işler madde hazırlanarak ilgili birime gönderilmiş, web sayfamızda grafikleri ile yayınlanmış ve duyuruları yapılmıştır. • Tapu/Kadastro Müdürlükleri evrak akışını sağlamak veya Bölge Müdürlüklerimizde maaş, fazla mesai, Hukuk Müşavirliği Dosya Bilgileri girişlerini sağlamak amacıyla ilgili personele ERP yetkisi verilmiştir. • EBYS ve E-posta talepleri karşılanmıştır. • Makama Tapu-Kad. Harç-Gelirleri-Bilgi Notu düzenlenerek EBYS üzerinden ilgili birime gönderilmiştir. 42 Yönetim Bilgi Sistemleri 2017– ANKARA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yönetim Bilgi Sistemleri Çalışmaları •

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yönetim Bilgi Sistemleri Çalışmaları • • 43 Başkanlık Haftalık Faaliyet Raporları her birimden toplanarak Bilgi Notu şeklinde düzenlenmiş, ıslak imzalı belge taranmış, web sayfamızda yayınlanmış ve ilgili birime gönderilmiştir. Bilgi Güvenliği uzak bağlantı uyum çalışmaları yapılmıştır. Başkanlık Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi (HEYS) de teamülen istenen belge kaydı, ilgili başkanlıklar ile yazışma yapılarak sistemde güncellenmiştir. Çeşitli Başkanlık, Tapu Müdürlükleri ve Bölge Müdürlüklerinden gelen talepler üzerine muhtelif raporlar (Personel hareketi raporları, bölge veya müdürlük bazında personel durumları ile ilgili raporlar, evrak, hukuk müşavirliği dosya bilgileri, tapu istatistik birim bilgileri ile ilgili raporlar, bilgi edinmeden gelen talepler hazırlanmış ilgili birim veya kişilere gönderilmiştir. Yönetim Bilgi Sistemleri 2017– ANKARA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yönetim Bilgi Sistemleri Çalışmaları •

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yönetim Bilgi Sistemleri Çalışmaları • • • Her ay Genel Müdürlük kadrolu personel, kadro karşılığı personel ve sözleşmeli personel yemek girişleri, ilgili tablolara aktarılmış, kontrollerden sonra hazırlanan yemek ve spor kesinti listelerini içeren listeler maaş ödemeleri yapacak bankaya elektronik ortamda gönderilmek üzere ilgili mutemetliğe iletilmiştir. Bakanımız, Genel Müdürümüz veya üst düzey kişilerin yurt gezileri sırasında kullanabileceği, talep edilen il veya bölgeler ile ilgili olarak 10 yıllık Tapu İstatistik Bilgileri, mevcut kadastro bilgileri, ödenek durumu gibi bilgiler hazırlanmış özel kaleme gönderilmiştir. EBYS den gelen yetkilendirme ve çeşitli rapor talepleri karşılanmıştır. • Yönetim Bilgi Sistemleri e-postasına Tapu Müdürlükleri, Başkanlıklar veya Birimlerden gelen bilgi belge, çeşitli rapor talepleri (Tapu istatistikleri, personel bilgileri, hukuk Müşavirliği dava bilgileri gibi. . ) karşılanmıştır. 44 Yönetim Bilgi Sistemleri 2017– ANKARA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yönetim Bilgi Sistemleri Çalışmaları •

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yönetim Bilgi Sistemleri Çalışmaları • • 45 İlçelerde nüfus bilgileri, ERP yetkilerinde toplu düzeltme, veri tabanında yapılan düzeltme ve değişikliklerle ilgili veri güncellemeleri yapılmıştır. Genel Müdürlüğümüzün genel faaliyetleri olan her ay için kadastro durumu, T. C. Kimlik güncellemeleri, MEGSİS kayıtları, ortofoto harita bilgileri gibi bilgiler ilgili başkanlıklardan farklı veri ortamlarında toplanılarak word ortamında tek sayfalık bilgi-notu haline getirilerek her ayın başında Bakanlığımız Özel Kalemine GENEL MÜDÜRLÜK FAALİYET BİLGİ NOTLARI adı altında gönderilmiştir. 81 ilin ayrı, kadastro durumu, tapu bilgileri, insan kaynakları, yabancı mülkiyet bilgileri, T. C. Kimlik Güncellemeleri, MEGSİS bilgileri, harcama bilgi gibi faaliyetleri, ilgili başkanlıklardan farklı veri ortamlarında toplanarak hazırlanan uygulamalar yoluyla metadata oluşturulmuş ve yine uygulamalarla tek bir word dosyası olarak hazırlanarak, Bakanlığımızın özel kalemine İL FAALİYET BİLGİ NOTLARI adı altında gönderilmiştir. (Talep geldiğinde) Yönetim Bilgi Sistemleri 2017– ANKARA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yönetim Bilgi Sistemleri Çalışmaları •

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yönetim Bilgi Sistemleri Çalışmaları • • • 46 Başkanlığımızın örgüt şeması hazırlanması, güncellenmesi, mevzuat, izleme raporları, birim faaliyet raporları, performans raporları birimlerden gelen her türlü haber, duyuru talepleri, Kalite Müdürlüğünün bölgelerde yaptığı çalışmalarla ilgili haberlerin taranması ve Başkanlığımız ana sayfasında yayınlanması ve bunun gibi web tasarım ve yayınlama işleri yapılmıştır. Genel Müdürlüğümüzü dış dünyaya tanıtan, her başkanlıktan gelen bilgiler ile düzenlenmiş olan Genel Müdürlüğümüz tanıtım sunusu hazırlanmış ve ilgili Başkanlıklardan gelen düzenlemeler sunuma eklenmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının örgüt yapısı, Şube Müdürlükleri hakkında özet bilgiler, yapılan işler, hazırlanan veya kullanılan uygulamalar ile ilgili bilgileri içeren sunumumuz yine müdürlüklerden gelen verilerle güncellenerek sunuma hazır hale getirilmiştir. Yönetim Bilgi Sistemleri 2017– ANKARA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yönetim Bilgi Sistemleri Çalışmaları •

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yönetim Bilgi Sistemleri Çalışmaları • • 47 Yönetim Bilgi Sistemleri birimimizin yaptığı işler ile ilgili özet bilgileri, hazırlanan veya kullanılan uygulamaları içeren sunum hazırlanış ve güncellenerek sunuma hazır hale getirilmiştir. Başkanlıkların aylık, 15 günlük veya daha kısa aralıklarla hazırladıkları faaliyet raporları, Genel Müdürlük Özel Kaleme gönderilirken, bir nüshası da başkanlığımıza gönderilmekte olup, bu verilerle hazırlanan YBSFAL Uygulaması, talep edildiğinde birim bazında faaliyetlere kolay erişimi sağlamaktadır. Aynı uygulama içinde Genel Müdürlük ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı sunumları, birimimiz sunumu ve Genel Müdürlük ve İl Bilgi notları da yer almakta; bu bilgiler başkanlıklardan gelen verilerle devamlı olarak güncellenmektedir. Yönetim Bilgi Sistemleri 2017– ANKARA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yönetim Bilgi Sistemleri Çalışmaları •

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yönetim Bilgi Sistemleri Çalışmaları • • 48 Başkanlığımızın EBYS birim sorumluları olarak görevlendirilen personelimiz, EBYS de olan gerçek veya tüzel kişi ekleme, dağıtım planı gibi her türlü talep, kullanımda yardım gibi talepleri karşılamışlardır. ERP Uygulamasının kullanımı ile ilgili, telefonla veya bizzat yapılan talepler karşılanmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının talep ettiği İl Faaliyet Sistemine, Kurumumuzun aylık yatırım bilgileri girilerek kontrol edilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının talep ettiği İl Faaliyet Sistemine, Kurumumuzun 2006 dan itibaren yatırım bilgileri girilerek kontrol edilmiştir Yönetim Bilgi Sistemleri 2017– ANKARA

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ