PROJE HAZIRLAMA 1 Bilgi nedir nsann varl tanma

  • Slides: 32
Download presentation
PROJE HAZIRLAMA 1

PROJE HAZIRLAMA 1

Bilgi nedir? İnsanın, varlığı tanıma ve anlama faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürüne bilgi denir.

Bilgi nedir? İnsanın, varlığı tanıma ve anlama faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürüne bilgi denir. 2/17

Bilgi çeşitleri � Gündelik bilgi � Teknik bilgi � Sanat bilgisi � Dini bilgi

Bilgi çeşitleri � Gündelik bilgi � Teknik bilgi � Sanat bilgisi � Dini bilgi � Bilimsel bilgi � Felsefi bilgi 3/17

Gündelik Bilgi İnsanın günlük yaşamında bir-iki tecrübeden genellemelere ulaşması şeklinde ortaya çıkan bilgidir 4/17

Gündelik Bilgi İnsanın günlük yaşamında bir-iki tecrübeden genellemelere ulaşması şeklinde ortaya çıkan bilgidir 4/17

Gündelik Bilgi Özellikleri �· Gündelik bilgi düzensizdir. �· Özneldir. �· Genel geçerliliği yoktur. �·

Gündelik Bilgi Özellikleri �· Gündelik bilgi düzensizdir. �· Özneldir. �· Genel geçerliliği yoktur. �· Doğruluğu kesin değildir. 5/17

Teknik Bilgi İnsanın günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla araç gereç yapımı ile ilgili bilgidir 6/17

Teknik Bilgi İnsanın günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla araç gereç yapımı ile ilgili bilgidir 6/17

Teknik Bilginin Özellikleri Gündelik bilgiye dayalı teknik bilgi : İnsanın gündelik yaşantısındaki tecrübelere dayanarak

Teknik Bilginin Özellikleri Gündelik bilgiye dayalı teknik bilgi : İnsanın gündelik yaşantısındaki tecrübelere dayanarak araç gereç yapmasıdır. Bilimsel bilgiye dayalı teknik bilgi : Bilimsel verilerden yararlanarak araç gereç yapılaması ile ilgili bilgidir. 7/17

Sanat Bilgisi İnsanın çevresindeki olaylar ya da nesneler karşısındaki duygulanımlarını, heyecanlarını değişik biçimlerde ifade

Sanat Bilgisi İnsanın çevresindeki olaylar ya da nesneler karşısındaki duygulanımlarını, heyecanlarını değişik biçimlerde ifade etmesiyle ortaya çıkan bilgidir. 8/17

Dini Bilgi Tanrının insanlara peygamberler aracılığıyla, vahiy yoluyla bazı emir ve yasaklar bildirmesi şeklindeki

Dini Bilgi Tanrının insanlara peygamberler aracılığıyla, vahiy yoluyla bazı emir ve yasaklar bildirmesi şeklindeki bilgidir. 9/17

Bilimsel Bilgi Bilimsel yöntem ve akıl yürütme yoluyla varlıklar hakkında elde edilen bilgidir. 10/17

Bilimsel Bilgi Bilimsel yöntem ve akıl yürütme yoluyla varlıklar hakkında elde edilen bilgidir. 10/17

Bilimsel Bilginin Özellikleri � Bilimsel bilgi nesneldir. Bireyden bireye değişmeyip herkes için aynıdır. �

Bilimsel Bilginin Özellikleri � Bilimsel bilgi nesneldir. Bireyden bireye değişmeyip herkes için aynıdır. � Evrenseldir. Bilim herhangi bir milletin, ırkın malı değil bütün bir insanlığın malıdır. � Akla ve mantığa dayalıdır. Bilimsel olan akılsaldır. Akılsal olan bilimseldir. � Merak ve hayret sonucu ortaya çıkar. � Yığılan ve ilerleyen bir bilgidir. 11/17

Felsefi Bilgi Felsefi düşünce ile genel geçer ve kesinlikten uzak ama önyargısız, iyi temellendirilmiş,

Felsefi Bilgi Felsefi düşünce ile genel geçer ve kesinlikten uzak ama önyargısız, iyi temellendirilmiş, güvenli ve tutarlı olarak ortaya konan bilgidir. 12/17

Felsefi Bilginin Özellikleri �Her sorunu aklın süzgecinden geçirir. �Açıklamalarında bitmişlik ya da kesinlik yoktur.

Felsefi Bilginin Özellikleri �Her sorunu aklın süzgecinden geçirir. �Açıklamalarında bitmişlik ya da kesinlik yoktur. �Filozofun kişiliği önemli rol oynar. �Sistemli, düzenli ve birleştirilmiş bir bilgidir. 13/17

Proje Hazırlama Basamakları � Problem � Denence ve sorular � Planlama � Denencelerin sınanması

Proje Hazırlama Basamakları � Problem � Denence ve sorular � Planlama � Denencelerin sınanması � Denence sonuçlarının Değerlendirilmesi 14/17

Proje Konusu Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar � Güncel olmalı � Orjinal olmalı � İlgi

Proje Konusu Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar � Güncel olmalı � Orjinal olmalı � İlgi çekici olmalıdır. � Yeterli materyal ve yöntem bulunabilmeli � Problemi çözebilecek yeterlilikte olunmalı � Maliyet hesabı yapılabilmeli � Risk ve engeller hesaplanabilmelidir. � Zaman faktörü hesaplanabilmelidir. � Kaynak bulunabilmelidir. 15/17

Denence Araştırılan problemle ilgili olarak öne sürülen, doğruluğu ve yanlışlığı henüz denenmemiş fakat doğruluğuna

Denence Araştırılan problemle ilgili olarak öne sürülen, doğruluğu ve yanlışlığı henüz denenmemiş fakat doğruluğuna önceden duyulan önermelerdir. 16/17

Denencenin özellikleri � Basit ve açık olmalıdırlar. � Eldeki verileri desteklemelidir. � Yeni gerçeklere

Denencenin özellikleri � Basit ve açık olmalıdırlar. � Eldeki verileri desteklemelidir. � Yeni gerçeklere ve tahminlere açık olmalıdır. � Denenebilmeli � Gerektiğinde değiştirilebilmelidir. 17/17

Tahmin Bir denenceden çıkarılabilecek mantıklı sonuçlardır. 18/17

Tahmin Bir denenceden çıkarılabilecek mantıklı sonuçlardır. 18/17

Örnek Problem Bazı fiziki ortamların güneş ışığından yeterince faydalanamamaları. 19/17

Örnek Problem Bazı fiziki ortamların güneş ışığından yeterince faydalanamamaları. 19/17

Planlama Projede kullanılacak yöntem ve teknikler , süre yapılacaklar , materyallerin toplanması gibi işlemlerin

Planlama Projede kullanılacak yöntem ve teknikler , süre yapılacaklar , materyallerin toplanması gibi işlemlerin önceden hazırlanmasıdır. 20/21

Planlama Yöntem ve Teknikler Deney : İncelenen olayı laboratuar ortamında yada doğal çevrede gerçekleştirerek

Planlama Yöntem ve Teknikler Deney : İncelenen olayı laboratuar ortamında yada doğal çevrede gerçekleştirerek neden sonuç ilişkilerini ortaya koyan yöntemdir. Kontrollü Deney : Diğer faktörler aynı tutulurken sadece araştırılan faktör değiştirilir. Monografi : Bilimsel araştırmalarda özel konu ve sorun üzerine yapılan araştırmadır. İstatistik: Rakamsal verilerin planlı şekilde toplanması gruplandırılması işlenmesi ve yorumlanması konusundaki tekniklerdir. Alan Araştırmaları : İncelenen kişilerin gerçek hayattaki konumlarını inceler. 21/21

Planlama Yöntem ve Teknikler Anket : Sistematik veri toplama yöntemidir. Veriler önceden belirlenmiş kişilere

Planlama Yöntem ve Teknikler Anket : Sistematik veri toplama yöntemidir. Veriler önceden belirlenmiş kişilere yine önceden belirlenmiş sorular sormaktır. Görüşme: Bilgi toplamak için kişilerle birebir yapılan konuşmalardır. Derleme : Proje ilgili daha önceden yapılmışçalışmaların toplanması ve düzenlenmesidir. Gezi : konu ile İlgili doğa yürüyüşleri ve önemli yerlerin ziyaret edilmesidir. Gözlem: Bir nesne yada olayın dikkatli ve planlı olarak yerinde incelenmesidir. Örnekleme : Anket görüşme ve gözlem gibi uygulamaların toplumun tümüne değil bir kısmına uygulanmasıdır. 22/21

Denencelerin Sınanması Temel İlkeler Güvenilirlik İlkesi : Bir denencenin farklı zamanlarda; aynı koşullarda aynı

Denencelerin Sınanması Temel İlkeler Güvenilirlik İlkesi : Bir denencenin farklı zamanlarda; aynı koşullarda aynı sonucu vermesidir. Geçerlilik İlkesi : Ölçme aracımızın ölçmeyi istediğimiz özelliği ölçebilme becerisidir. 23/21

Denencelerin Sınanması Denence Sonuçlarının İfade Edilmesi Tablo : Denence sonuçlarının karşılaştırılabilmesi niyetiyle bilgilerin sistemli

Denencelerin Sınanması Denence Sonuçlarının İfade Edilmesi Tablo : Denence sonuçlarının karşılaştırılabilmesi niyetiyle bilgilerin sistemli bir biçimde düzenlenip satır ve sütunlardan oluşan şekilde sunulmasıdır. Grafik : Elde edilen bilgilerin çeşitli karşılaştırmalar yapılabilmesi için çizgisel öğelerle ifade edilmesidir. Şekil : Tablo ve grafik dışında kalan her türlü resim diyagram, harita, fotoğraf benzeri görseller şekil kapsamında değerlendirilir. 24/21

Proje Raporunun Yazılması Projenin Adı : Proje Adı kısa, anlaşılır, ilgi çekici ve konuyu

Proje Raporunun Yazılması Projenin Adı : Proje Adı kısa, anlaşılır, ilgi çekici ve konuyu kapsayıcı nitelikte olmalıdır. Projenin amacı : Projenin hedefleri ve hizmet edeceği alandan bahsedilir. Giriş : projenize benzer projelerden bahsedilir ve yapılan projenin bunlardan farlılıklarından bahsedilir. Materyal, Yöntem ve Teknikler : Projede kullanılan malzeme ve yöntemlerden bahsedilir. Bulgular : Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen veriler tablo ve şekiller ile gösterilir. 25/21

Proje Raporunun Yazılması Tartışma : Elde edilen bulgular, bir düzene koyularak diğer çalışmalarla karşılaştırılır.

Proje Raporunun Yazılması Tartışma : Elde edilen bulgular, bir düzene koyularak diğer çalışmalarla karşılaştırılır. Yorumlanır ve çeşitli yargılara varılır. Teşekkür : Projenin hazırlanmasında katkısı bulunan kişi yada kurumlara teşekkür edilir. Kaynakça : Projenin hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar (makale, dergi, tez, internet sayfası, kitap kişi vb) ayrıntıları ile belirtilir. Özet : Projenin ana hatlarıyla tanıtıldığı bölümdür. Projenin başında yada sonunda verilebilir. 26/21

Projenin Sunum Yöntemleri Afiş Hazırlama Afiş : Reklam yada bir duyuruyu iletmek amacıyla halka

Projenin Sunum Yöntemleri Afiş Hazırlama Afiş : Reklam yada bir duyuruyu iletmek amacıyla halka açık yerlere asılan genellikle resimli duvar ilanlarıdır. a Afişin görsel ağırlıklı olmasına özen göstermeliyiz. a Afişte çok fazla metin kullanılmamalıdır. a Projenin adı varsa logosu olmalıdır. a Verilmek istenen mesaj net olarak verilmelidir. 27/21

Projenin Sunum Yöntemleri Resim Projenizi anlatan, projenizdeki deneyleri gösteren, aşamalarını gösteren resimler kullanılabilir. 28/21

Projenin Sunum Yöntemleri Resim Projenizi anlatan, projenizdeki deneyleri gösteren, aşamalarını gösteren resimler kullanılabilir. 28/21

Projenin Sunum Yöntemleri Broşür Tanıtım amacıyla kullanılan sayfa sayısı az küçük kitapçıktır. Dinleyicilerin dikatini

Projenin Sunum Yöntemleri Broşür Tanıtım amacıyla kullanılan sayfa sayısı az küçük kitapçıktır. Dinleyicilerin dikatini çekmek ve temel bilgileri vermek içinde kullanılır. 29/21

Projenin Sunum Yöntemleri Bilgisayar sunusu sunum özet olmalıdır Araç olmalıdır amaç olmamalıdır. Sunu içerisinde

Projenin Sunum Yöntemleri Bilgisayar sunusu sunum özet olmalıdır Araç olmalıdır amaç olmamalıdır. Sunu içerisinde uzun cümlelerden kaçınılmalıdır. Dinleyici kitlesi dikkate alınmalıdır. 30/21

Projenin Sunum Yöntemleri Poster Hazırlama Bilimsel toplantılarda panolara asılan kısa bildirilerdir. 31/32

Projenin Sunum Yöntemleri Poster Hazırlama Bilimsel toplantılarda panolara asılan kısa bildirilerdir. 31/32

Projenin Sunum Yöntemleri Konferans : Bilimsel gelişmeleri bilim alanındaki gelişmeleri yada güncel konularda insanları

Projenin Sunum Yöntemleri Konferans : Bilimsel gelişmeleri bilim alanındaki gelişmeleri yada güncel konularda insanları bilgilendirmek için konunun uzmanları tarafından açıklayıcı toplantılardır. Forum : Aynı konu ile ilgili çeşitli konuşmacıların katıldığı tartışma platformudur. Tartışmacılar, konunun farklı yönlerini dinleyicinin önünde tartışırlar. Dinleyicilerde konuya katılabilirler. Panel : Bir grubun konuyu büyük bir dinleyici kitlesi karşısında tartışması şeklinde yapılan sunumdur. Paneli yöneten kişi tartışmacılara söz hakkı verir. Sonunda özet çıkarılır. Sergi : Belirli bir amaç için üretilmiş yada biriktirilmiş eserlerin sunulduğu etkinliktir. . Münazara : İki grubun jüri önünde bir konuyu tartıştıkları toplantıdır. Sonunda jüri bir grubun galibiyetine karar verir. 32/32