Reforma Szkolnictwa Wyszego Reforma Szkolnictwa Wyszego Ustawa z

  • Slides: 133
Download presentation
Reforma Szkolnictwa Wyższego

Reforma Szkolnictwa Wyższego

Reforma Szkolnictwa Wyższego Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy –

Reforma Szkolnictwa Wyższego Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych i nowe ustawy dotyczące nauki (2010 r. ) to pierwsza kompleksowa reforma systemu nauki i szkolnictwa wyższego

Cel wprowadzenia Reformy: Stworzenie warunków, aby polskie szkolnictwo wyższe mogło lepiej konkurować ze światem:

Cel wprowadzenia Reformy: Stworzenie warunków, aby polskie szkolnictwo wyższe mogło lepiej konkurować ze światem: ■ studentom - zapewnienie wyższej jakości kształcenia i lepszego przygotowania do dynamicznie zmieniających się warunków gospodarczych, ■ uczonym - stworzenie szans szerszego uczestnictwa w największych międzynarodowych przedsięwzięciach badawczych, ■ uczelniom - stworzenie perspektywy systematycznego rozwoju i stałego powiększania potencjału badawczo-dydaktycznego.

Szkolnictwo Wyższe w Liczbach Struktura studentów w Polsce pod względem odpłatności dla roku akademickiego

Szkolnictwo Wyższe w Liczbach Struktura studentów w Polsce pod względem odpłatności dla roku akademickiego 2010/2011 Płatne Bezpłatne 966 030 studentów 874 221 studentów 52, 5% 47, 5% Łącznie 1 840 251 studentów

Reforma Szkolnictwa Wyższego Reforma koncentruje się na 4 zagadnieniach: I. Efektywnym modelu zarządzania szkolnictwem

Reforma Szkolnictwa Wyższego Reforma koncentruje się na 4 zagadnieniach: I. Efektywnym modelu zarządzania szkolnictwem wyższym, II. Autonomii programowej i jakości kształcenia III. Dynamicznym modelu kariery naukowej IV. Większych uprawnieniach studentów i doktorantów

Zarządzanie szkolnictwem wyższym 1. Finansowanie projakościowe – nowa dotacja projakościowa na finansowanie zadań projakościowych:

Zarządzanie szkolnictwem wyższym 1. Finansowanie projakościowe – nowa dotacja projakościowa na finansowanie zadań projakościowych: ■ dodatkowe finansowanie jednostek organizacyjnych uczelni posiadających ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej ■ wspieranie najlepszych jednostek organizacyjnych uczelni publicznych i niepublicznych, które uzyskają status Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW), ■ wdrażanie wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia w powiązaniu z Krajowymi Ramami Kwalifikacji (KRK), ■ finansowanie studiów doktoranckich w uczelniach niepublicznych, ■ zwiększenie wysokości stypendiów doktoranckich dla 30% najlepszych doktorantów.

Zarządzanie szkolnictwem wyższym 2. Mechanizm wyłaniania Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW) - stymulowanie przez

Zarządzanie szkolnictwem wyższym 2. Mechanizm wyłaniania Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW) - stymulowanie przez państwo dynamicznego rozwoju jednostek naukowych o najwyższej jakości i potencjale, tak aby miały możliwość prowadzenia badań na najwyższym poziomie i pozyskiwania najlepszych studentów i doktorantów w swoich dziedzinach. ■ wyłanianie KNOW w drodze konkursów w ośmiu dziedzinowo określonych obszarach wiedzy: humanistycznym, społecznym, ścisłym, technicznym, medycznym i o zdrowiu, przyrodniczym, rolniczym i leśnym oraz sztuce (3 w jednym obszarze wiedzy). ■ wyłanianie KNOW-ów przeprowadzą niezależne komisje z udziałem międzynarodowych ekspertów, uwzględniając m. in. oceny parametryczne dokonane przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych.

Zarządzanie szkolnictwem wyższym Zmiany w zakresie ustroju uczelni publicznej (1/2) ■ zwiększenie kompetencji rektora,

Zarządzanie szkolnictwem wyższym Zmiany w zakresie ustroju uczelni publicznej (1/2) ■ zwiększenie kompetencji rektora, m. in. w zakresie opracowania i realizacji strategii, nadzoru nad wdrażaniem i doskonaleniem uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia, tworzenia i likwidacji podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, zarządzania kadrami oraz zbywania lub obciążania mienia uczelni o wartości do 250 tys. euro, ■ dwie alternatywne procedury powoływania rektora, prorektorów, kierowników podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni i ich zastępców: w drodze wyborów albo w drodze konkursu; ■ ograniczenie zasiadania w senacie uczelni i konwencie do nie więcej niż dwóch następujących po sobie kadencji, ■ możliwość zapisania w statucie innego organu kolegialnego zamiast lub obok senatu uczelni i wykluczenie dualizmu decyzyjnego przy i dwóch ciałach kolegialnych;

Zarządzanie szkolnictwem wyższym Zmiany w zakresie ustroju uczelni publicznej (2/2) ■ zmiany w zasadach

Zarządzanie szkolnictwem wyższym Zmiany w zakresie ustroju uczelni publicznej (2/2) ■ zmiany w zasadach gospodarki finansowej uczelni, m. in. obowiązek opracowania i wdrożenia programu naprawczego w przypadku utraty równowagi finansowej; ■ Zwiększenie autonomii uczelni, m. in. poprzez: • zniesienie wymogu zatwierdzania statutów uczelni i regulaminów studiów przez ministra, • dopuszczenie możliwości konsolidacji podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni przy zachowaniu uprawnień naukowych oraz dydaktycznych; ■ Doprecyzowanie przepisów dotyczących używania nazwy uniwersytet.

Zarządzanie szkolnictwem wyższym Pracownicy uczelni: - Nauczyciele akademiccy, - Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi. Nauczyciele

Zarządzanie szkolnictwem wyższym Pracownicy uczelni: - Nauczyciele akademiccy, - Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi. Nauczyciele akademiccy: ■ Pracownicy naukowo-dydaktyczni, ■ Pracownicy naukowi, ■ Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej,

Zarządzanie szkolnictwem wyższym Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowy są zatrudniani na stanowiskach: ■ Profesora zwyczajnego,

Zarządzanie szkolnictwem wyższym Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowy są zatrudniani na stanowiskach: ■ Profesora zwyczajnego, ■ Profesora nadzwyczajnego, ■ Profesora wizytującego, ■ Adiunkta, ■ Asystenta. Pracownicy dydaktyczni na stanowiskach: ■ Starszego wykładowcy, ■ Wykładowcy, ■ Lektora lub instruktora.

Zarządzanie szkolnictwem wyższym Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej są zatrudniani

Zarządzanie szkolnictwem wyższym Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej są zatrudniani na stanowiskach: ■ starszego kustosza dyplomowanego, starszego dokumentalisty dyplomowanego, ■ kustosza dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego, ■ adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej, ■ asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji i informacji naukowej.

Zarządzanie szkolnictwem wyższym Stanowisko docenta • W dotychczasowych przepisach (art. 100 ust. 4 –

Zarządzanie szkolnictwem wyższym Stanowisko docenta • W dotychczasowych przepisach (art. 100 ust. 4 – skreślony) statut uczelni mógł przewidywać możliwość zatrudniania pracowników dydaktycznych na stanowisku docenta. • Przepisy przejściowe (art. 22) Osoba zatrudniona przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku docenta, na podstawie mianowania na czas nieokreślony albo umowy o prace na czas nieokreślony, pozostaje na tym stanowisku, jednak nie dłużej niż do końca roku akademickiego, w którym ukończyła 65 rok życia. w przypadku zatrudnienia na podstawie mianowania na czas określony albo umowy o prace na czas określony, pozostaje na tym stanowisku do czasu upływu okresu wskazanego w akcie zatrudnienia.

Zarządzanie szkolnictwem wyższym Ustawa określa: q obowiązki pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych, w tym: §

Zarządzanie szkolnictwem wyższym Ustawa określa: q obowiązki pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych, w tym: § obowiązek kształcenia i wychowywania studentów; uszczegółowiono przepis określając , że obowiązek ten zawiera nadzór nad opracowywanymi przez studenta pracami zaliczeniowymi, semestralnymi i dyplomowymi pod względem merytorycznym i metodycznym, § prowadzenie badań przez pracowników naukowodydaktycznych, § obowiązek kształcenia kadr naukowych przez nauczycieli posiadających tytuł profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, q kwalifikacje na poszczególne stanowiska.

Zarządzanie szkolnictwem wyższym § Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora

Zarządzanie szkolnictwem wyższym § Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora oraz okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora habilitowanego, a także warunki skracania i przedłużania oraz zawieszania tych okresów określa statut, z tym że zatrudnienie na każdym z tych stanowisk osoby nieposiadającej stopnia doktora lub doktora habilitowanego nie może trwać dłużej niż osiem lat (art. 120). § Przepis ten wchodzi w życie 1. 10. 2013 r.

Zarządzanie szkolnictwem wyższym q Stosunek pracy pracowników następuje na podstawie: w uczelni • mianowania

Zarządzanie szkolnictwem wyższym q Stosunek pracy pracowników następuje na podstawie: w uczelni • mianowania (tylko osoby posiadające tytuł profesora) albo • umowy o pracę. q Akt mianowania albo umowa o pracę określają m. informacje czy uczelnia jest podstawowym miejscem pracy. Oświadczenie o podstawowym miejscu pracy jest warunkiem zawarcia stosunku pracy na podstawie mianowania.

Zarządzanie szkolnictwem wyższym q Stosunek pracy pracowników w uczelni Przepisy przejściowe (art. 23 ust.

Zarządzanie szkolnictwem wyższym q Stosunek pracy pracowników w uczelni Przepisy przejściowe (art. 23 ust. 1 i 2): ü W przypadku zatrudnienia na podstawie mianowania na czas określony albo umowy o pracę na czas określony, pozostaje zatrudniona na dotychczasowym stanowisku do czasu upływu zatrudnienia wskazanego w akcie mianowania albo umowy o pracę. ü Osoba zatrudniona przed dniem wejścia w życie ustawy, na podstawie mianowania albo umowy o prace na czas nieokreślony, pozostaje zatrudniona w tej samej formie stosunku pracy.

Zarządzanie szkolnictwem wyższym Istotne informacje dotyczące nauczycieli akademickich § Poza oświadczeniem o podstawowym miejscu

Zarządzanie szkolnictwem wyższym Istotne informacje dotyczące nauczycieli akademickich § Poza oświadczeniem o podstawowym miejscu pracy nauczyciel akademicki składa oświadczenie upoważniające podstawową jednostkę organizacyjną uczelni do zaliczania go do minimum kadrowego – do 30 czerwca roku poprzedzającego rok akademicki (art. 112 a ustawy PSW). Warunkiem zaliczenia do minimum kadrowego jest miedzy innymi zatrudnienie w uczelni od początku semestru.

Zarządzanie szkolnictwem wyższym §Zatrudnienie nauczyciela akademickiego w wymiarze przewyższającym ½ etatu na czas określony

Zarządzanie szkolnictwem wyższym §Zatrudnienie nauczyciela akademickiego w wymiarze przewyższającym ½ etatu na czas określony lub nieokreślony w uczelni publicznej na ww. stanowiskach następuje po przeprowadzeniu konkursu. § Ogłoszenie o konkursach: strona internetowa uczelni i ministra Niw, ministra nadzorującego oraz strona internetowa UE (portal dla mobilnych naukowców). §Nauczyciela akademickiego, który nabył uprawnienia emerytalne, można zatrudnić ponownie na tym samym stanowisku, w tej samej uczelni bez postępowania konkursowego.

Zarządzanie szkolnictwem wyższym Przepisy ograniczające nepotyzm. • Pomiędzy nauczycielem akademicki i zatrudnionym w tej

Zarządzanie szkolnictwem wyższym Przepisy ograniczające nepotyzm. • Pomiędzy nauczycielem akademicki i zatrudnionym w tej samej uczelni jego małżonkiem, krewnym, lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie oraz osobą pozostającą w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli nie może powstać stosunek bezpośredniej podległości służbowej. Nie dotyczy to osób pełniących funkcje organów jednoosobowych uczelni, dla których ustawa przewiduje powoływanie ich w drodze wyborów (art. 118 ust. 7). • Przepisy przejściowe (art. 28 ) Uczelnie dostosują stosunki pracy do wymogów art. 118 ust. 7 i art. 135 ust. 2 w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów.

Zarządzanie szkolnictwem wyższym Racjonalizacja zatrudnienia § Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego zatrudnionego w uczelni

Zarządzanie szkolnictwem wyższym Racjonalizacja zatrudnienia § Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego zatrudnionego w uczelni publicznej wygasa z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 65. rok życia. § Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł profesora, zatrudnionego na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora zwyczajnego w uczelni publicznej, wygasa z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 70. rok życia.

Zarządzanie szkolnictwem wyższym Przepisy dotyczące ograniczenia wieloetatowości (1/7) ■ Nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni

Zarządzanie szkolnictwem wyższym Przepisy dotyczące ograniczenia wieloetatowości (1/7) ■ Nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni publicznej może podjąć lub kontynuować zatrudnienie w ramach stosunku pracy tylko u jednego dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność naukową lub dydaktyczną za zgodą rektora (art. 129); ■ Prowadzenie działalności gospodarczej przez nauczyciela akademickiego wymaga tylko poinformowania o tym rektora uczelni, która jest podstawowym miejscem pracy.

Zarządzanie szkolnictwem wyższym Przepisy dotyczące ograniczenia wieloetatowości (2/7) ■ Rektor wyraża zgodę na podjęcie

Zarządzanie szkolnictwem wyższym Przepisy dotyczące ograniczenia wieloetatowości (2/7) ■ Rektor wyraża zgodę na podjęcie lub kontynuowanie jednego dodatkowego zatrudnienia w terminie dwóch miesięcy od dnia wystąpienia o zgodę. ■ Rektor odmawia wyrażenia zgody, jeżeli świadczenie usług dydaktycznych lub naukowych u innego pracodawcy zmniejsza zdolność prawidłowego funkcjonowania uczelni lub wiąże się z wykorzystaniem jej urządzeń technicznych i zasobów uczelni.

Zarządzanie szkolnictwem wyższym Przepisy dotyczące ograniczenia wieloetatowości (3/7) ■ Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia

Zarządzanie szkolnictwem wyższym Przepisy dotyczące ograniczenia wieloetatowości (3/7) ■ Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia bez zgody rektora stanowi podstawę rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem w uczelni publicznej, która jest podstawowym miejscem pracy. ■ Wypowiedzenie stosunku pracy następuje z końcem miesiąca następującego po miesiącu, w którym rektor powziął wiadomość o niezaprzestaniu przez nauczyciela akademickiego kontynuowania dodatkowego zatrudnienia. Rozwiązanie stosunku pracy następuje zgodnie z art. 128 ust. 1 (zgodnie z Kodeksem pracy, z tym, że rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem następuje z końcem miesiąca). Wypowiedzenia dokonuje rektor.

Zarządzanie szkolnictwem wyższym Przepisy dotyczące ograniczenia wieloetatowości (4/7) § Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia

Zarządzanie szkolnictwem wyższym Przepisy dotyczące ograniczenia wieloetatowości (4/7) § Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w przypadku nauczyciela akademickiego, będącego organem jednoosobowym uczelni publicznej wymaga uzyskania zgody wskazanego w statucie organu kolegialnego. Zgoda wydawana jest na okres kadencji. W przypadku powołania na okres kolejnej kadencji, zgoda ulega przedłużeniu o 4 miesiące. § Zgoda powinna być wydana w terminie 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia kadencji organu jednoosobowego. § W terminie 4 miesięcy od dnia nieuzyskania zgody organu kolegialnego na kontynuowanie przez nauczyciela akademickiego będącego organem jednoosobowym wymaga zaprzestania kontynuowania dodatkowego zatrudnienia. Niezaprzestanie powoduje wygaśniecie mandatu organu jednoosobowego uczelni publicznej.

Zarządzanie szkolnictwem wyższym Przepisy dotyczące ograniczenia wieloetatowości (5/7) § Niezaprzestanie kontynuowania dodatkowego zatrudnienia przez

Zarządzanie szkolnictwem wyższym Przepisy dotyczące ograniczenia wieloetatowości (5/7) § Niezaprzestanie kontynuowania dodatkowego zatrudnienia przez nauczyciela akademickiego będącego organem jednoosobowym powoduje wygaśniecie mandatu organu jednoosobowego uczelni publicznej. § Wygaśnięcie mandatu następuje z dniem stwierdzenia niezaprzestania kontynuowania dodatkowego zatrudnienia. § Wygaśnięcie mandatu stwierdza w stosunku do rektora uczelni publicznej minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek senatu uczelni.

Zarządzanie szkolnictwem wyższym Przepisy dotyczące ograniczenia wieloetatowości (6/7) ■ Przepisy dotyczące ograniczenia wieloetatowości stosuje

Zarządzanie szkolnictwem wyższym Przepisy dotyczące ograniczenia wieloetatowości (6/7) ■ Przepisy dotyczące ograniczenia wieloetatowości stosuje się do uczelni niepublicznej, jeżeli statut nie stanowi inaczej. ■ W przypadku gdy nauczyciel akademicki podejmuje dodatkowe zatrudnienie w innej uczelni, instytucie naukowym lub instytucie badawczym rektor lub dyrektor instytutu jest obowiązany powiadomić o tym, w terminie 14 dni, ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. W zawiadomieniu wskazuje się podstawową jednostkę organizacyjną nowej uczelni lub instytut, w którym nauczyciel akademicki podjął zatrudnienie.

Zarządzanie szkolnictwem wyższym Nadzór ministra w zakresie ograniczenia wieloetatowości (7/7) ■ Minister w ramach

Zarządzanie szkolnictwem wyższym Nadzór ministra w zakresie ograniczenia wieloetatowości (7/7) ■ Minister w ramach zintegrowanego systemu szkolnictwa wyższego prowadzi centralny wykaz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych. ■ Wykaz zawiera: • imię i nazwisko nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego, • PESEL lub nr innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, • tytuł lub stopień naukowy, • informacje o podstawowym miejscu pracy i miejscu dodatkowym, • informacje o zaliczeniu do minimum kadrowego.

Zarządzanie szkolnictwem wyższym Ocena nauczycieli akademickich (1/2) § Nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie w

Zarządzanie szkolnictwem wyższym Ocena nauczycieli akademickich (1/2) § Nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie w zakresie należytego wykonywania obowiązków dotyczących działalności naukowej i dydaktycznej oraz przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także własności przemysłowej. § Oceny dokonuje podmiot wskazany w statucie nie rzadziej niż raz na 2 lata lub na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony a nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł profesora, zatrudnionego na podstawie mianowania, dokonuje się nie rzadziej niż raz na 4 lata. Kryteria określa statut (art. 132 ust. 2);

Zarządzanie szkolnictwem wyższym Ocena nauczycieli akademickich (2/2) § Przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego w

Zarządzanie szkolnictwem wyższym Ocena nauczycieli akademickich (2/2) § Przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych uwzględnia się ocenę przedstawiona przez studentów i doktorantów po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych. § Ocena negatywna może być podstawą rozwiązania za wypowiedzeniem stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim (art. 124 ust. 1 pkt 3) a także z nauczycielem akademickim zatrudnionym na podstawie umowy o pracę (art. 128 ust. 2) § W przypadku dwóch kolejnych ocen negatywnych rektor rozwiązuje za wypowiedzeniem stosunek pracy z nauczycielem akademickim.

Zarządzanie szkolnictwem wyższym Istotne zmiany dotyczące rozwiązania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim §

Zarządzanie szkolnictwem wyższym Istotne zmiany dotyczące rozwiązania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim § Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim może być rozwiązany – poza przypadkami wymienionymi w ustawie – również z innych ważnych przyczyn, po uzyskaniu opinii organu kolegialnego wskazanego w statucie.

Zarządzanie szkolnictwem wyższym Narzędzia polityki kadrowej w uczelni (1/2): ■ ograniczenie wieloetatowości – możliwość

Zarządzanie szkolnictwem wyższym Narzędzia polityki kadrowej w uczelni (1/2): ■ ograniczenie wieloetatowości – możliwość podejmowania i kontynuowania przez nauczyciela akademickiego zatrudnienia w ramach stosunku pracy tylko u jednego dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność naukowa lub dydaktyczną za zgoda rektora (art. 129); ■ obowiązek oceny działalności naukowej i dydaktycznej nauczycieli akademickich nie rzadziej niż co 2 lata, a profesorów mianowanych co 4 lata (art. 132 ust. 2); ■ możliwość zatrudniania na podstawie mianowania wyłącznie profesora posiadającego tytuł naukowy (art. 118 ust. 1);

Zarządzanie szkolnictwem wyższym Narzędzia polityki kadrowej w uczelni (2/2): ■ zakaz bezpośredniej podległości służbowej

Zarządzanie szkolnictwem wyższym Narzędzia polityki kadrowej w uczelni (2/2): ■ zakaz bezpośredniej podległości służbowej osób spokrewnionych, mogącej prowadzić do konfliktu interesów (art. 118 ust. 7); ■ ograniczenie do lat ośmiu okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta nauczyciela akademickiego nieposiadającego stopnia naukowego doktora habilitowanego, a na stanowisku asystenta – stopnia doktora; ■ racjonalizacja zatrudnienia poprzez wprowadzenie regulacji dotyczącej wygaśnięcia stosunku pracy mianowanego nauczyciela akademickiego z końcem roku akademickiego, w którym osiągnął on 65. rok życia, a w przypadku nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora, zatrudnionego na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego w uczelni publicznej, w którym ukończył 70. rok życia.

Krajowe Ramy Kwalifikacji KRK - opis kwalifikacji zdobywanych w polskim systemie szkolnictwa wyższego określony

Krajowe Ramy Kwalifikacji KRK - opis kwalifikacji zdobywanych w polskim systemie szkolnictwa wyższego określony poprzez efekty kształcenia. ■ Krajowe Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego są powiązane z opracowywaną Polską Ramą Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie, obejmującą 8 poziomów. ■ Krajowych Ramach Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego to poziomom 6 -8 w Polskiej Ramie Kwalifikacji. ■ Poziomy w Polskiej Ramie Kwalifikacji odpowiadają ośmiu poziomom wyróżnionym w Europejskich Ramach Kwalifikacji. ■ Odniesienie KRK do ram europejskich zapewnia : przejrzystość systemu szkolnictwa wyższego w Polsce i wydawanych w tym systemie dyplomów oraz stanowi podstawę porównywalności kwalifikacji (dyplomów) uzyskiwanych w polskich uczelniach z kwalifikacjami uzyskiwanymi w uczelniach działających w innych krajach.

Krajowe Ramy Kwalifikacji Ramy prawne: definicje i rozporządzenia dotyczące KRK 1. Definicja kwalifikacji –

Krajowe Ramy Kwalifikacji Ramy prawne: definicje i rozporządzenia dotyczące KRK 1. Definicja kwalifikacji – efekty kształcenia poświadczone dyplomem, świadectwem, certyfikatem. 2. Studia kończą się uzyskaniem odpowiednich kwalifikacji: § studia pierwszego stopnia - kwalifikacjami pierwszego stopnia, § studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie kwalifikacjami drugiego stopnia, § studia doktoranckie - kwalifikacjami trzeciego stopnia.

Krajowe Ramy Kwalifikacji Rozporządzenia dotyczące KRK: 1. Rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla

Krajowe Ramy Kwalifikacji Rozporządzenia dotyczące KRK: 1. Rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego 2. Rozporządzenie w sprawie wzorcowych efektów kształcenia 3. Rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia 4. Rozporządzenie w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej

Krajowe Ramy Kwalifikacji Warunki prowadzenia studiów ■ Rozporządzenie w sprawie KRK dla Szkolnictwa Wyższego

Krajowe Ramy Kwalifikacji Warunki prowadzenia studiów ■ Rozporządzenie w sprawie KRK dla Szkolnictwa Wyższego zawiera opis efektów kształcenia w ramach 8 obszarów kształcenia odpowiadających 8 obszarom wiedzy. Obszary nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych, technicznych, nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk w zakresie sztuki : ■ Dla każdego obszaru zdefiniowano efekty kształcenia dla dwóch poziomów kształcenia i dwóch profili kształcenia (profilu ogólnoakademickiego lub praktycznego); ■ Efekty kształcenia dla każdego obszaru, poziomu i profilu kształcenia opisane są w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Warunki prowadzenia studiów Studia zgodne z KRK Autonomia programowa – jedna z najbardziej istotnych

Warunki prowadzenia studiów Studia zgodne z KRK Autonomia programowa – jedna z najbardziej istotnych zmian (1/2): 1. Swoboda w kształtowaniu oferty dydaktycznej, określaniu i uruchamianiu kierunków studiów i tworzeniu programów kształcenia; 2. Likwidacja centralnej listy kierunków studiów i standardów kształcenia dla tych kierunków. Wyjątek stanowią kierunki studiów przygotowujące do zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki oraz położnej, a także lekarza weterynarii oraz architekta. W przypadku tych zawodów proces kształcenia regulowany jest przepisami UE. 3. Pełna samodzielność dla podstawowych jednostek posiadających do prowadzenia kierunków studiów w ramach obszaru i dziedzin odpowiadających uprawnieniom habilitacyjnym, a dla pozostałych jednostek po akceptacji ministra wydanej po zasięgnięciu opinii PKA i ministra nadzorującego uczelnię (podobne zasady dla jednostek międzyuczelnianych, jedn. wspólnych oraz związków uczelni).

Warunki studiów Studiaprowadzenia zgodne z KRK Autonomia programowa – jedna z najbardziej istotnych zmian

Warunki studiów Studiaprowadzenia zgodne z KRK Autonomia programowa – jedna z najbardziej istotnych zmian (2/2): 4. Możliwość wykorzystania wzorcowego opisu efektów. 5. Większe możliwości tworzenia kierunków interdyscyplinarnych w ramach ośmiu obszaru kształcenia. 6. Możliwość tworzenia kierunków międzyobszarowych; 7. Większe możliwości dostosowania kształcenia do potrzeb gospodarki i rynku pracy. 8. Zmiana ocen dokonywanych przez PKA na ocenę efektów.

Warunkiprowadzenia studiów Warunki studiów Definicja programu kształcenia: Program kształcenia dla określonego kierunku i poziomu

Warunkiprowadzenia studiów Warunki studiów Definicja programu kształcenia: Program kształcenia dla określonego kierunku i poziomu kształcenia oraz dla określonego profilu lub profili kształcenia na tym kierunku obejmuje opis zakładanych efektów kształcenia i program studiów, stanowiący opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania tych efektów. Definicja modułu kształcenia: Moduł kształcenia - zajęcia lub grupy zajęć – do którego przypisane są efekty kształcenia oraz liczba punktów ECTS.

Warunki prowadzenia studiów PROGRAM KSZTAŁCENIA EFEKTY KSZTAŁCENIA sposoby weryfikacji efekty kształcenia sposoby weryfikacji ECTS

Warunki prowadzenia studiów PROGRAM KSZTAŁCENIA EFEKTY KSZTAŁCENIA sposoby weryfikacji efekty kształcenia sposoby weryfikacji ECTS formy zajęć sposoby weryfikacji metody kształc. ECTS MODUŁ KSZTAŁCENIA formy zajęć metody kształc. MODUŁ KSZTAŁCENIA PLAN STUDIÓW PROGRAM STUDIÓW* *opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia

Warunkiprowadzenia studiów Warunki studiów Zatwierdzanie programu kształcenia w uczelni: 1) senat uczelni określa w

Warunkiprowadzenia studiów Warunki studiów Zatwierdzanie programu kształcenia w uczelni: 1) senat uczelni określa w drodze uchwały efekty kształcenia (art. 11 ust. 1 -3), 2) rada wydziału uchwala program studiów (art. 68 ust. 1 pkt 2)

Warunkiprowadzenia studiów Warunki studiów wydział z uprawnieniami hab. ? TAK NIE dotychczas prowadzone studia?

Warunkiprowadzenia studiów Warunki studiów wydział z uprawnieniami hab. ? TAK NIE dotychczas prowadzone studia? NIE TAK decyzja Ministra (1) wzorcowe efekty kształcenia? efekty kształcenia warunki prowadzenia studiów TAK zmiana programu studiów > 30%? NIE decyzja Ministra opinia PKA (2) możliwość prowadzenia studiów pozytywna opinia PKA (1)

Warunki prowadzenia studiów Dokumentacja związana z programem kształcenia: 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów. 2.

Warunki prowadzenia studiów Dokumentacja związana z programem kształcenia: 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów. 2. Opis zakładanych efektów kształcenia. 3. Opis programu studiów. 4. Opis warunków prowadzenia studiów i sposoby realizacji kształcenia. 5. Opis wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia.

Warunki prowadzenia studiów 1. Ogólna charakterystyka studiów, dla których tworzony jest program kształcenia: •

Warunki prowadzenia studiów 1. Ogólna charakterystyka studiów, dla których tworzony jest program kształcenia: • nazwa kierunku studiów adekwatna do programu kształcenia, • poziom kształcenia (jednolite magisterskie jedynie na 4 kierunkach), • profil kształcenia, • forma studiów, • tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta, • przyporządkowanie do jednego lub większej liczby obszarów kształcenia,

Warunki prowadzenia studiów • wskazanie dziedzin nauki lub sztuki i dyscyplin naukowych lub artystycznych,

Warunki prowadzenia studiów • wskazanie dziedzin nauki lub sztuki i dyscyplin naukowych lub artystycznych, do których odnoszą się efekty kształcenia, • wskazanie związku z misją uczelni i jej strategią rozwoju, • ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia (typowe miejsca pracy, jeśli można je wskazać) i kontynuacji kształcenia przez absolwentów studiów, • wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata) – zwłaszcza w przypadku studiów drugiego stopnia,

Warunki prowadzenia studiów Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku uwzględnia: - efekty kształcenia właściwe

Warunki prowadzenia studiów Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku uwzględnia: - efekty kształcenia właściwe dla danego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia wybrane z efektów kształcenia dla obszaru (obszarów) kształcenia z którego wyodrębniony został kierunek studiów, - w przypadku tytułu inż. - również wszystkie efekty prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich.

Opis zakładanych efektów kształcenia Kierunek filozofia, I stopień, profil ogólnoakademicki

Opis zakładanych efektów kształcenia Kierunek filozofia, I stopień, profil ogólnoakademicki

Opis zakładanych efektów kształcenia Tablica odniesień efektów kierunkowych Kierunek filozofia, I stopień, profil ogólnoakademicki

Opis zakładanych efektów kształcenia Tablica odniesień efektów kierunkowych Kierunek filozofia, I stopień, profil ogólnoakademicki Symbol // Efekt kształcenia kierunkowe // Odniesienie do efektów obszarniczych K-W 01 // zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji filozoficznej // H 1 A_W 05 K-W 04 // ma wiedzę o normach konstytuują- // H 1 A_W 05 cych i regulujących struktury S 1 A_W 06 i instytucje społeczne

Opis zakładanych efektów kształcenia Tablica pokrycia efektów obszarowych Kierunek filozofia, I stopień, profil ogólnoakademicki

Opis zakładanych efektów kształcenia Tablica pokrycia efektów obszarowych Kierunek filozofia, I stopień, profil ogólnoakademicki Symbol // Efekt kształcenia obszarnicze // Odniesienie do efektów kierunkowych H 1 A_W 05 // ma podstawową wiedzę o // K-W 01, K-W 04 powiązaniach dziedzin nauk i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku, z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami obszaru albo obszarów, z których wyodrębniono kierunek studiów

Opis zakładanych efektów kształcenia • Efekty kształcenia dla kierunku studiów, poziomu kształcenia i profilu

Opis zakładanych efektów kształcenia • Efekty kształcenia dla kierunku studiów, poziomu kształcenia i profilu kształcenia określane są dla kategorii: - wiedzy, - umiejętności, - kompetencji społecznych.

Opis zakładanych efektów kształcenia • Efekty kształcenia dla studiów II stopnia są - głębsze

Opis zakładanych efektów kształcenia • Efekty kształcenia dla studiów II stopnia są - głębsze (zasada przyrostu kompetencji) ale - mogą dotyczyć węższego obszaru (zasada zachowania mobilności poziomej)

Opis efektów kształcenia • Czynniki wpływające na proces definiowania efektów kształcenia (1/2): - środowisko

Opis efektów kształcenia • Czynniki wpływające na proces definiowania efektów kształcenia (1/2): - środowisko zewnętrzne i wewnętrzne uczelni, - przykłady dobrych praktyk, - wymagania komisji akredytacyjnych, - wymagania stowarzyszeń zawodowych, - wzorce międzynarodowe,

Opis efektów kształcenia • Czynniki wpływające na proces definiowania efektów kształcenia (2/2): - monitorowanie

Opis efektów kształcenia • Czynniki wpływające na proces definiowania efektów kształcenia (2/2): - monitorowanie karier zawodowych absolwentów, - potrzeby rynku pracy, - opinie studentów, nauczycieli akademickich, pracodawców, - zasoby i możliwości realizacji.

Warunki prowadzenia studiów 3. Opis programu studiów określa: • liczbę punktów ECTS niezbędną do

Warunki prowadzenia studiów 3. Opis programu studiów określa: • liczbę punktów ECTS niezbędną do uzyskania kwalifikacji, • liczbę semestrów, • opis podstawowych elementów tworzących program studiów, tzn. modułów kształcenia, • plan studiów,

Warunki prowadzenia studiów 3. Opis programu studiów zawiera c. d. wartości wskaźników ilościowych, takich

Warunki prowadzenia studiów 3. Opis programu studiów zawiera c. d. wartości wskaźników ilościowych, takich jak: • łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, • łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia, • łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych,

Warunki prowadzenia studiów 3. Opis programu studiów zawiera c. d. • łączną liczba punktów

Warunki prowadzenia studiów 3. Opis programu studiów zawiera c. d. • łączną liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać realizując moduły o oferowane w formie zajęć ogólnouczelnianych, • min. Liczbę punktów ECTS, która student musi zdobyć na zajęciach z wychowania fizycznego, • Sposób weryfikacji zakładanych efektów kształcenia • Wymiar, zasady i formę odbywania praktyk. • Program zapewnia studentowi wybór modułów w wymiarze nie mniejszym niż 30%punktów ECTS

Warunki prowadzenia studiów 4. Warunki prowadzenia studiów : - spójny program kształcenia, - spełnienie

Warunki prowadzenia studiów 4. Warunki prowadzenia studiów : - spójny program kształcenia, - spełnienie wymagań dotyczących minimalnej liczby i kwalifikacji nauczycieli akademickich, - odpowiednia infrastruktura, - zapewnienie dostępu do biblioteki, - wdrożenie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, będącego podstawą doskonalenia programu studiów, – prowadzenie badań naukowych - w przypadku studiów drugiego stopnia

Warunki prowadzenia studiów Wewnętrzny system zapewnienia jakości , odnosi się do wszystkich etapów i

Warunki prowadzenia studiów Wewnętrzny system zapewnienia jakości , odnosi się do wszystkich etapów i aspektów procesu dydaktycznego i uwzględnia : • wszystkie formy weryfikowania efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, osiąganych przez studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, • oceny nauczycieli akademickich dokonywane przez studentów, • wnioski z monitorowania kariery zawodowej absolwentów uczelni.

Warunki prowadzenia studiów Wewnętrzny system zapewnienia jakości (c. d. ) • Kierownik podstawowej jednostki

Warunki prowadzenia studiów Wewnętrzny system zapewnienia jakości (c. d. ) • Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, po zasięgnięciu opinii zespołu nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego określonego kierunku studiów, przedkłada na koniec roku akademickiego radzie tej jednostki ocenę efektów kształcenia, która stanowi podstawę doskonalenia programu kształcenia.

Warunki prowadzenia studiów Doskonalenie programów kształcenia • Zmiany zajęć dydaktycznych dokonywane przez jednostkę organizacyjną,

Warunki prowadzenia studiów Doskonalenie programów kształcenia • Zmiany zajęć dydaktycznych dokonywane przez jednostkę organizacyjną, mające na celu doskonalenie programu kształcenia, za które student może uzyskać łącznie więcej niż 30% punktów ECTS, nie wymagają zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na prowadzenie kierunku studiów oraz opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jeżeli zmiany te nie wywołują zmian efektów kształcenia w programie kształcenia dla danego kierunku studiów.

Warunki prowadzenia studiów 5. Minimum kadrowe (art. 112 ): Nauczyciel akademicki może być zaliczony

Warunki prowadzenia studiów 5. Minimum kadrowe (art. 112 ): Nauczyciel akademicki może być zaliczony do min. kadrowego w określonej jednostce organizacyjnej uczelni jednego kierunku studiów prowadzonych w formie: jednolitych studiów magisterskich albo studiów I oraz II stopnia studiow albo studiów I stopnia studiów, albo studiow II stopnia. Ponadto dodatkowo na jednym kierunku studiów I stopnia w tej lub innej jednostce (innej uczelni)

Warunki prowadzenia studiów Warunki wliczania nauczyciela akademickiego do minimum kadrowego: • Zatrudnienie w uczelni

Warunki prowadzenia studiów Warunki wliczania nauczyciela akademickiego do minimum kadrowego: • Zatrudnienie w uczelni na podstawie mianowania albo umowy o pracę – w pełnym wymiarze czasu pracy, • Zatrudnienie min. od początku semestru, • Podstawowe miejsce pracy w przypadku studiów drugiego stopnia, • Osobiste prowadzenie na danym kierunku zajęć dydaktycznych: min. 30 h w roku akademickim – prof. i dr hab. min. 60 h w roku akademickim – dr i mgr

Warunki prowadzenia studiów 5. Minimum kadrowe - kryteria • dla profilu ogólnoakademickiego – dorobek

Warunki prowadzenia studiów 5. Minimum kadrowe - kryteria • dla profilu ogólnoakademickiego – dorobek w obszarze wiedzy odpowiadający obszarowi kształcenia, do którego przyporządkowano kierunek studiów, w zakresie jednej z dyscyplin naukowych lub artystycznych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla tego kierunku • dla profilu praktycznego – dorobek analogiczny jak w przypadku programu kształcenia o profilu ogólnoakademickim lub doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią, związane z umiejętnościami wskazanymi w opisie efektów kształcenia dla kierunku studiów

Warunki prowadzenia studiów Minimum kadrowe – kryteria(c. d. ) • Każdy obszar kształcenia, do

Warunki prowadzenia studiów Minimum kadrowe – kryteria(c. d. ) • Każdy obszar kształcenia, do którego przyporządkowano kierunek studiów powinien być reprezentowany w minimum kadrowym przez co najmniej jednego nauczyciela akademickiego posiadającego dorobek w obszarze wiedzy odpowiadającym temu obszarowi kształcenia (par. 12 ust. 3).

Warunki prowadzenia studiów Minimum kadrowe (c. d. ) • W przypadku studiów o profilu

Warunki prowadzenia studiów Minimum kadrowe (c. d. ) • W przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim i praktycznym - minimum kadrowe powinno spełniać warunki określone dla profilu ogólnoakademickiego (par. 13 ust. 4).

Warunki prowadzenia studiów Minimum kadrowe (c. d. ) • II stopień studiów - 6/6,

Warunki prowadzenia studiów Minimum kadrowe (c. d. ) • II stopień studiów - 6/6, • I stopień studiów – 3/6,

Warunki prowadzenia studiów Minimum kadrowe (art. 9 a) na studiach I stopnia o profilu

Warunki prowadzenia studiów Minimum kadrowe (art. 9 a) na studiach I stopnia o profilu ogólnoakademickim: • w miejsce jednego nauczyciela akademickiego tzw. samodzielnego dwóch doktorów, • w miejsce jednego doktora – dwóch magistrów z doświadczeniem zawodowym zdobytym poza uczelnią w dziedzinie zw. z kierunkiem studiów, Jednak nie więcej niż 50% liczby osób z I, a także II grupy minimum kadrowego.

Warunki prowadzenia studiów Dodatkowe wymagania dotyczące kompetencji osób prowadzących zajęcia: • zajęcia zw. z

Warunki prowadzenia studiów Dodatkowe wymagania dotyczące kompetencji osób prowadzących zajęcia: • zajęcia zw. z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną powinny być prowadzone przez nauczyciela akademickiego posiadającego dorobek naukowy lub artystyczny w zakresie tej dyscypliny, • zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym na kierunku o profilu praktycznym powinny być prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią, adekwatne do prowadzonych zajęć.

Warunki prowadzenia studiów Stosunek liczby nauczycieli akademickich, stanowiących minimum kadrowe dla danego kierunku studiów,

Warunki prowadzenia studiów Stosunek liczby nauczycieli akademickich, stanowiących minimum kadrowe dla danego kierunku studiów, do liczby studentów na tym kierunku nie może być mniejszy niż: • 1: 25 - dla kierunków studiów w obszarze A; • 1: 160 - dla kierunków studiów w obszarze H; • 1: 160 - dla kierunków studiów w obszarze S; • 1: 60 - dla kierunków studiów w obszarze T; • 1: 60 - dla kierunków studiów w obszarze X; • 1: 60 - dla kierunków studiów w obszarze P; • 1: 60 - dla kierunków studiów w obszarze R; • 1: 60 - dla kierunków studiów w obszarze M z wyjątkiem kierunków lekarskiego i lekarsko-dentystycznego (1: 40); • 1: 50 - dla kierunków studiów związanych z kształceniem w zakresie języków obcych.

Warunki prowadzenia studiów Minimum kadrowe wg dotychczasowych przepisów do 30 września 2012 r.

Warunki prowadzenia studiów Minimum kadrowe wg dotychczasowych przepisów do 30 września 2012 r.

Warunki prowadzenia studiów Wymagania dot. bazy materialnej: • posiadanie odpowiedniej infrastruktury dydaktycznej, tzn. sal

Warunki prowadzenia studiów Wymagania dot. bazy materialnej: • posiadanie odpowiedniej infrastruktury dydaktycznej, tzn. sal dydaktycznych, laboratoriów i pracowni, oraz zapewnienia dostępności tej infrastruktury, • zapewnienie dostępu do biblioteki wyposażonej w literaturę zalecaną w ramach kształcenia na danym kierunku studiów oraz do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki. • •

Warunki prowadzenia studiów Wymagania dot. bazy materialnej : • zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem

Warunki prowadzenia studiów Wymagania dot. bazy materialnej : • zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym powinny odbywać się w warunkach właściwych dla danego zakresu praktyki i umożliwiać bezpośrednie wykonywanie odpowiednich czynności praktycznych przez studentów (par. 6 ust. 1), • jednostka organizacyjna uczelni powinna zapewnić studentom właściwy tryb odbywania praktyk przewidzianych w programie kształcenia (par. 9 ust. 1 pkt 5).

Warunki prowadzenia studiów Polska Komisja Akredytacyjna 1. W dniu 9 stycznia 2012 r. Minister

Warunki prowadzenia studiów Polska Komisja Akredytacyjna 1. W dniu 9 stycznia 2012 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego powołała Polska Komisje Akredytacyjną na okres os 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2015 r. 2. Jest to IV kadencja PKA 3. Powolano 86 członkow PKA, w tym 9 członków zgłoszonych przez związki pracodawców. Członkiem PKA została z mocy prawa Przewodnicząca PSRP. 4. Przed powołaniem kandydaci na członków PKA złożyli oświadczenia lustracyjne i oświadczenia o spełnianiu warunków członkowstwa w PKA.

Warunki prowadzenia studiów Polska Komisja Akredytacyjna (c. d. ) 1. Przewodniczący PKA – dr

Warunki prowadzenia studiów Polska Komisja Akredytacyjna (c. d. ) 1. Przewodniczący PKA – dr hab. Marek Rocki, 2. Sekretarz – dr hab. . Józef Rogowski. 3. Zespoły powinny być powołane w ramach obszarów kształcenia (min. 5 członków, w tym przedstawiciel zgłoszony przez pracodawcę) 4. W trakcie wręczania powołań Minister podkreśliła: – – rolę PKA w zakresie wdrażania KRK, w tym konieczność ukierunkowania oceny jakości kształcenia na ocenę efektów kształcenia, wprowadzenie obok oceny programowej również oceny instytucjonalnej, rolę PKA w zakresie finansowania uczelni, konieczność przeprowadzenia szkoleń członków PKA.

Warunki prowadzenia studiów Polska Komisja Akredytacyjna (c. d. ) 1. Przewodniczacy PKA – dr

Warunki prowadzenia studiów Polska Komisja Akredytacyjna (c. d. ) 1. Przewodniczacy PKA – dr hab. Marek Rocki, 2. Sekretarz – Prof. Rogowski. 3. Zespoły powinny być powolane w ramach obszarów kształcenia (min. 5 członków, w tym przedstawiciel zgłoszony przez pracodawcę) 4. W trakcie wręczania powołań Minister podkreśliła: – – rolę PKA w zakresie wdrazania KRK, w tym konieczność ukierunkowania oceny jakości kształcenia na ocenę efektów kształcenia, wprowadzenie obok oceny programowej również oceny instytucjonalnej, rolę PKA w zakresie finansowania uczelni, konieczność przeprowadzenia szkoleń czlonków PKA.

Warunki prowadzenia studiów Ocena programowa obejmuje ocenę: • warunków prowadzenia studiów na kierunku studiów,

Warunki prowadzenia studiów Ocena programowa obejmuje ocenę: • warunków prowadzenia studiów na kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia, w tym ocenę : - związku kierunku ze strategią rozwoju i misją uczelni, - zakładanych efektów kierunkowych w odniesieniu do efektów obszarowych, - programu studiów, w tym realizacji zakładanych efektów kształcenia i sposobów weryfikacji osiągniętych efektów, - sposobu przypisywania punktów ECTS do modułow kształcenia, - spełnia warunków dotyczących minimum kadrowego, • .

Warunki prowadzenia studiów Ocena programowa obejmuje ocenę (c. d. ) • infrastruktury dydaktycznej, w

Warunki prowadzenia studiów Ocena programowa obejmuje ocenę (c. d. ) • infrastruktury dydaktycznej, w tym dostępu do literatury zw. z kierunkiem studiów, • warunków prowadzenia kształcenia na odległość, • funkcjonowania wew. systemu zapewnienia jakości kształcenia w zakresie analizy efektów kształcenia i jego działania na rzecz doskonalenia programu kształcenia, • dostosowania efektów kształcenia do potrzeb rynku pracy (monitorowanie karier zaw. absolwentów, opinie pracodawców, organizacja i uzyskane efekty z praktyk), • prowadzenia badań naukowych, odpowiadających obszarowi kształcenia.

Warunki prowadzenia studiów Sposób przypisywania punktów ECTS do modułów kształcenia. 1. Definicja punktów ECTS

Warunki prowadzenia studiów Sposób przypisywania punktów ECTS do modułów kształcenia. 1. Definicja punktów ECTS – punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów za. jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędny do uzyskania zakładanych efektów kształcenia. 2. Zasady przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta: 1) zaliczenie semestru – min. 30 punktów ECTS, 2) jeden punkt ECTS – odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25 -30 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane przez uczelnie, zgodnie z planem studiów, oraz jego indywidualna pracę.

Warunki prowadzenia studiów 3) Punkty ECTS przypisuje się za: - zaliczenie zajęć i praktyk

Warunki prowadzenia studiów 3) Punkty ECTS przypisuje się za: - zaliczenie zajęć i praktyk przewidzianych w programie studiów, jeżeli student spełnił wymagania dotyczące uzyskania zakładanych efektów kształcenia potwierdzonych zaliczeniem zajęć i praktyk, - przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej lub przygotowanie do egzaminu końcowego, zgodnie z programem studiów, 4) Student otrzymuje w jednostce przyjmującej taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom kształcenia uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk w tej jednostce.

Warunki prowadzenia studiów Ocena instytucjonalna może być przeprowadzona, gdy: • Jednostka organizacyjna uczelni prowadzi

Warunki prowadzenia studiów Ocena instytucjonalna może być przeprowadzona, gdy: • Jednostka organizacyjna uczelni prowadzi studia doktoranckie lub spełnia łacznie następujące warunki: - w ciagu 5 lat poprzedzajacych ocenę instytucjonalną nie uzyskała oceny negatywnej, a w przypadku oceny warunkowej zastrzeżenia nie dotyczyły funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, - została dokonana ocena programowa wiekszości prowadzonych w tej jednostce kierunkow studiów.

Warunki prowadzenia studiów Ocena instytucjonalna obejmuje ocenę: • związku strategii rozwoju jednostki ze strategią

Warunki prowadzenia studiów Ocena instytucjonalna obejmuje ocenę: • związku strategii rozwoju jednostki ze strategią uczelni, • funkcjonowania wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia i jego oddziaływanie na doskonalenie jakości kształcenia, • jakości kształcenia na studiach podyplomowych, • jakości procesu kształcenia na studiach doktoranckich, • współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, • współpracy międzynarodowej, stopień umiędzynarodowienia studiów, oceny krajowych i międzynarodowych komisji branżowych.

Warunki prowadzenia studiów Wspólne warunki oceny instytucjonalnej i programowej • Współpraca międzynarodowa w zakresie

Warunki prowadzenia studiów Wspólne warunki oceny instytucjonalnej i programowej • Współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, • stopień umiędzynarodowienia studiów (wymiana miedzynarodowa studentów, nauczycieli akademickich, wspólpraca miedzynarodowa w zakresie kształcenia, proporcje liczby studentów zagranicznych do liczby studentów ogołem, prowadzenie zajęć w jezyku obcym), • wyniki ocen krajowych i międzynarodowych komisji branżowych, ocen agencji z EQAR i agencji zwiazanych z PKA umowami o uznawalności ocen.

Autonomia programowa i jakość kształcenia 3. Integracja z otoczeniem społeczno-gospodarczym, dostosowanie kształcenia do potrzeb

Autonomia programowa i jakość kształcenia 3. Integracja z otoczeniem społeczno-gospodarczym, dostosowanie kształcenia do potrzeb gospodarki i rynku pracy: ■ Możliwość kształcenia przy udziale pracodawcy, a także kształcenia na jego zamówienie. ■ Włączenie praktyków reprezentujących organizacje gospodarcze, publiczne i społeczne do procesu dydaktycznego na kierunkach o profilu praktycznym, przy tworzeniu programów studiów, realizacji procesu kształcenia oraz ocenie jego efektów. ■ Systemy oceny jakości kształcenia w uczelniach, zwłaszcza na kierunkach o profilu praktycznym będą uwzględniać kryteria mierzące stopień powiązania kształcenia z potrzebami otoczenia społecznogospodarczego i wykorzystania wyników obowiązkowego monitorowania kariery absolwentów. ■ Poprawa struktury kierunków studiów. ■ Obowiązek tworzenia konwentów w uczelniach zawodowych.

Ustawa o stopniach i tytule…. 1. Wykaz obszarów wiedzy, dziedzin nauki (sztuki) i dyscyplin

Ustawa o stopniach i tytule…. 1. Wykaz obszarów wiedzy, dziedzin nauki (sztuki) i dyscyplin naukowych (artystycznych). 2. Przyznawanie uprawnień do nadawania stopni naukowych. 3. Nadawanie stopnia doktora, doktora habilitowanego i tytułu profesora. 4. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów.

Związki z ustawą PSW 1. Obszary wiedzy, dziedzin nauki (sztuki), dyscyplin naukowych (artystycznych) z

Związki z ustawą PSW 1. Obszary wiedzy, dziedzin nauki (sztuki), dyscyplin naukowych (artystycznych) z uwzględnieniem obszarów kształcenia określonych w ustawie – PSW: - obszar nauk humanistycznych, - obszar nauk społecznych, - obszar nauk ścisłych, - obszar nauk przyrodniczych, - obszar nauk technicznych, - obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, - obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, - obszar sztuki.

Związki z ustawą PSW 2. Podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy PSW, czyli uczelnia

Związki z ustawą PSW 2. Podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy PSW, czyli uczelnia albo jednostka naukowa , w której nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy , wskazaną w akcie zatrudnienia jako podstawowe miejsce pracy; w tym samym czasie podstawowe miejsce pracy może być tyko jedno.

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych 1. Przyznawanie uprawnień przez CK po zasięgnięciu opinii RGNi.

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych 1. Przyznawanie uprawnień przez CK po zasięgnięciu opinii RGNi. SW. 2. Warunki: - działalność naukowo-badawcza w ostatnich trzech latach, - minimum kadrowe, - osiągnięcia kadry, w tym rady jednostki, - baza badawcza, - opinia PKA.

Ocena Centralnej Komisji Negatywna ocena spełniania warunków: - ograniczenie uprawnień jednostki (konieczność zatwierdzania uchwał

Ocena Centralnej Komisji Negatywna ocena spełniania warunków: - ograniczenie uprawnień jednostki (konieczność zatwierdzania uchwał przez CK), - zawieszenie uprawnień (max 3 lata), - cofnięcie uprawnień.

Model kariery naukowej 1. Podniesienie jakości studiów doktoranckich – studiów III stopnia: ■ uzyskanie

Model kariery naukowej 1. Podniesienie jakości studiów doktoranckich – studiów III stopnia: ■ uzyskanie kwalifikacji trzeciego stopnia, czyli stopnia naukowego doktora albo doktora sztuki - warunkiem ukończenia studiów doktoranckich; ■ wprowadzenie punktów ECTS; ■ ocena studiów doktoranckich dokonywana przez PKA w ramach oceny instytucjonalnej; ■ dodatkowe finansowanie stypendiów doktoranckich z funduszu projakościowego w ramach KNOW, a także dla 30% najlepszych doktorantów; ■ stypendia z funduszu pomocy materialnej również dla uczestników studiów doktoranckich prowadzonych w instytutach naukowych PAN i instytutach badawczych – od 1 października 2012 r.

Model kariery naukowej 2. Podniesienie poziomu doktoratu ■ precyzyjne warunki otwarcia przewodu; ■ możliwość

Model kariery naukowej 2. Podniesienie poziomu doktoratu ■ precyzyjne warunki otwarcia przewodu; ■ możliwość powołania obok promotora również promotora pomocniczego; ■ większa jawność i przejrzystość doktoratów; ■ ramy prawne dla przeprowadzenia wspólnego przewodu doktorskiego pod opieka promotora i kopromotora.

Model kariery naukowej 3. Uproszczenie i skrócenie procedury habilitacyjnej. ■ procedura habilitacyjna oparta na

Model kariery naukowej 3. Uproszczenie i skrócenie procedury habilitacyjnej. ■ procedura habilitacyjna oparta na ocenie osiągnięć naukowych kandydata; ■ większy udział recenzentów/ekspertów zewnętrznych; ■ odstąpienie od rozprawy habilitacyjnej w dotychczasowej formie, kolokwium i wykładu habilitacyjnego; ■ nadanie procedurze habilitacyjnej cech jawności; ■ skrócenie procedury z 11 do 5 miesięcy

Model kariery naukowej Kryteria oceny osiągnięć habilitanta w zależności od specyfiki określonego obszaru wiedzy:

Model kariery naukowej Kryteria oceny osiągnięć habilitanta w zależności od specyfiki określonego obszaru wiedzy: § § osiągnięcia naukowo-dydaktyczne, dorobek dydaktyczny i popularyzatorski, współpracę międzynarodową, otrzymane nagrody.

Model kariery naukowej Warunki uzyskania uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikajacym z posiadania stopnia doktora habilitowanego

Model kariery naukowej Warunki uzyskania uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikajacym z posiadania stopnia doktora habilitowanego (art. 21 a): § stopień doktora, § samodzielne kierowanie zespołami naukowymi przez min. 5 lat w innym państwie, § znaczący dorobek i osiągnięcia naukowe, § zatrudnienie w uczelni na stanowisku prof. wizytującego lub prof. nadzw.

Model kariery naukowej 4. Otwarcie uczelni na wybitnych badaczy z zagranicy. ■ możliwość zatrudniania

Model kariery naukowej 4. Otwarcie uczelni na wybitnych badaczy z zagranicy. ■ możliwość zatrudniania przez rektora na stanowisku profesora nadzwyczajnego i wizytującego osób posiadających stopień naukowy doktora i twórcze osiągnięcia w pracy naukowe, zawodowej lub artystycznej – bez wymogu uzyskiwania pozytywnej opinii CK; ■ możliwość nabycia uprawnień habilitacyjnych równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia naukowego doktora habilitowanego na podstawie decyzji rektora jeżeli osoba posiada stopień doktora i podczas pracy w innym państwie przez co najmniej 5 lat kierowała samodzielnie zespołami badawczymi oraz posiada znaczący dorobek i osiągnięcia naukowe (decyzja rektora, uprawnienie po trzech miesiącach od zawiadomienia CK).

Model kariery naukowej 5. Zwiększenie przejrzystości w zakresie procedury nadawania tytułu naukowego. ■ ankiety

Model kariery naukowej 5. Zwiększenie przejrzystości w zakresie procedury nadawania tytułu naukowego. ■ ankiety wypełniane przez 5 recenzentów – zwiększenie obiektywizmu procesu oceny; ■ precyzyjne kryteria oceny.

Większe upodmiotowienie studentów i doktorantów 1. Zwiększenie dostępu do studiów ■ zwiększenie dostępu do

Większe upodmiotowienie studentów i doktorantów 1. Zwiększenie dostępu do studiów ■ zwiększenie dostępu do bezpłatnego kształcenia dla osób podejmujących studia na pierwszym kierunku; ■ wzrost znaczenia stypendiów socjalnych w systemie pomocy materialnej dla studentów; ■ nowy system poręczeń zwiększający dostęp do kredytów studenckich; ■ doprecyzowano katalog bezpłatnych usług edukacyjnych w uczelni publicznej i niepublicznej; ■ wprowadzono umowy między uczelnią a studentem również na studiach stacjonarnych w uczelni publicznej; ■ zwiększono dostęp do studiów dla osób będących osobami niepełnosprawnymi (dotacja dla uczelni publicznej i niepublicznej).

Studia i studenci 1. Organizacja studiów ■ Studia wyższe – studia pierwszego stopnia, studia

Studia i studenci 1. Organizacja studiów ■ Studia wyższe – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia i studia jednolite magisterskie prowadzone przez uczelnie uprawniona do ich prowadzenia. ■ Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Liczba studentów na studiach stacjonarnych w uczelni publicznej nie może być mniejsza od liczby studentów studiujących na tej uczelni na studiach niestacjonarnych. ■ Organizację studiów i tok studiów oraz związane z nim prawa i obowiązki studenta określa regulamin studiów. ■ Regulamin studiów uchwala senat na co najmniej 5 miesi przed początkiem roku akademickiego. ■ Zgodnie z nowymi przepisami minister nie zatwierdza regulaminów studiów.

Studia i studenci 1. Regulamin studiów ■ Regulamin studiów wchodzi w życie z początkiem

Studia i studenci 1. Regulamin studiów ■ Regulamin studiów wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego, po uzgodnieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego. ■ Regulamin studiów określa w szczególności: Ø czas trwania i organizacje roku akademickiego, w tym terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć, Ø termin i sposób podawania do wiadomości studentów programów kształcenia, w tym planów studiów, Ø Warunki i tryb odbywania zajęć dydaktycznych, zaliczeń, składania egzaminów, sposób i tryb odbywania praktyk, Ø Stosowane skale ocen, Ø Stosowane metody wyrażania osiągnięć studenta zgodnie z ECTS

Studia i studenci 1. Regulamin studiów (c. d. ) Ø Stosowane metody wyrażania osiągnięć

Studia i studenci 1. Regulamin studiów (c. d. ) Ø Stosowane metody wyrażania osiągnięć studenta zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów(ECTS) oraz przenoszenie i uznawanie zajęć zaliczonych przez studenta, Ø Sposób informowania studenta o wynikach egzaminu i zaliczeń, Ø Warunki odbywania zajęć wg indywidualnego planu studiów i programu kształcenia, Ø Zakres i warunki prowadzenia zajęć w j. Obcych, sprawdzianów, egzaminów i prac dyplomowych, Ø Warunki skreślania z listy studentów, sposób niepodjęcia studiów, rezygnacji ze studiów, Ø Warunki przyznawania urlopu od zajęć, Ø Warunki zmiany kierunku i formy studiów,

Studia i studenci 1. Regulamin studiów (c. d. ) Ø Warunki przeprowadzania egzaminu komisyjnego,

Studia i studenci 1. Regulamin studiów (c. d. ) Ø Warunki przeprowadzania egzaminu komisyjnego, skład komisji, Ø Sposób i tryb udzielania warunkowego zezwolenia na podjęcie studiów w następnym roku/semestrze, Ø Warunki wznawiania studiów, Ø Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego, składania tego egzaminu, Ø Sposób obliczania ostatecznego wyniku studiów, Ø Tryb i warunki przeprowadzania na wniosek studenta lub promotora, otwartego egzaminu dyplomowego, Ø Warunki ukończenia studiów, Ø Sposób dostosowania organizacji studiów i warunków odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności.

Studia i studenci 1. Zajęcia dydaktyczne na studiach moga być prowadzone z wykorzystaniem metod

Studia i studenci 1. Zajęcia dydaktyczne na studiach moga być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 2. Zasady: -powinna być zapewniona bieżaca kontrola postepów studenta i weryfikacja jego wiedzy umiejętności i kompetencji społecznych, w tym przeprowadzanie egzaminów kończących zajęcia dydaktyczne z określonego przedmiotu w siedzibie uczelni, -liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż 60% ogólnej liczby zajęć dydaktycznych określonych w programie kształcenia, - Kształcenie w zakresie zdobywania umiejetności praktycznych powinny odbywać sie w warunkach rzeczywistych, na zajeciach wymagajacych bezposredniego udziału nauczyciela akademickiego.

Studia i studenci ECTS 1. Definicja punktów ECTS – punkty zdefiniowane w europejskim systemie

Studia i studenci ECTS 1. Definicja punktów ECTS – punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów za. jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędny do uzyskania zakładanych efektów kształcenia. 2. Punkty ECTS przypisuje się zajęciom wynikającym z programu kształcenia zaliczonym przez studenta. 3. Zaliczenie semestru – co najmniej 30 punktów ECTS, 4. Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25 -30 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane przez uczelnie, zgodnie z planem studiów, oraz jego indywidualną pracą.

Studia i studenci Uzyskanie dyplomu ukończenia studiów 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Studia i studenci Uzyskanie dyplomu ukończenia studiów 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Studia licencjackie – co najmniej 6 semestrów. Studia inżynierskie – co najmniej 7 semestrów. Studia II stopnia – 3 lub 4 semestry. Jednolite studia magisterskie – 9 -12 semestrów. Studia niestacjonarne mogą trwać 1 do 2 semestrów dłużej niż studia stacjonarne. Studia I stopnia – co najmniej 180 punktów ECTS. Studia II stopnia – co najmniej 90 punktów ECTS. Jednolite studia magisterskie co najmniej: 300 punktów ECTS (studia 5 -letnie), 360 punktów ECTS (studia 6 -letnie), Do okresu studiów I stopnia i jedn. studiów magisterskich zalicza się praktykę zawodowa studenta.

STUDIA I STUDENCI Uzyskanie dyplomu ukończenia studiów 1. Absolwent studiów otrzymuje dyplom ukończenia studiów,

STUDIA I STUDENCI Uzyskanie dyplomu ukończenia studiów 1. Absolwent studiów otrzymuje dyplom ukończenia studiów, potwierdzający uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego (inż. , mgr inż. ), a także suplement do dyplomu. 2. Wzór dyplomu zatwierdza senat uczelni. Rektor przekazuje zatwierdzony wzór dyplomu niezwłocznie ministrowi. 3. Minister określił niezbędne elementy dyplomu , w tym godło uczelni, wzór suplementu, a także niezbędne elementy wspólnego dyplomu.

STUDIA I STUDENCI Wspólny dyplom 1. Studia mogą być prowadzone wspólnie przez uczelnie i

STUDIA I STUDENCI Wspólny dyplom 1. Studia mogą być prowadzone wspólnie przez uczelnie i instytucje naukowe, w tym z udziałem zagranicznych uczelni i instytucji naukowych, na podstawie porozumienia. 2. Przedmiotem porozumienia może być prowadzenie studiów na kierunku i poziomie kształcenia, w którym podstawowe jednostki organizacyjne uczelni polskich będących stronami porozumienia maja uprawnienia do prowadzenia studiów na poziomie kształcenia nie niższym niż poziom określony w porozumieniu. 3. Absolwenci studiów prowadzonych wspólnie na podstawie porozumienia mogą otrzymać wspólny dyplom.

STUDIA I STUDENCI Studia przy udziale podmiotów gospodarczych. 1. Uczelnia może prowadzić studia o

STUDIA I STUDENCI Studia przy udziale podmiotów gospodarczych. 1. Uczelnia może prowadzić studia o profilu praktycznym przy udziale podmiotów gospodarczych. 2. Sposob i organizacje studiów okresla umowa, w tym: - prowadzenie zajec, zajęc praktycznych, przy udziale pracowników podmiotu gospodarczego, - udział podmiotu w opracowaniu programu kształcenia, - sposób dofinansowania studiów przez ten podmiot, - efekty kształcenia, - sposób realizacji praktyk i staży.

STUDIA I STUDENCI Zmiany w zakresie rekrutacji na studia 1. Rekrutacja moze byc prowadzona

STUDIA I STUDENCI Zmiany w zakresie rekrutacji na studia 1. Rekrutacja moze byc prowadzona w drodze elektronicznej. 2. Senat okresla warunki i tryb rekrutcji i podaje uchwałe do wiadomosci nie później niż do dnia 31 maja roku poprzedzajacego rok akademicki i przesyła ja ministrowi. Wprowadzono nowy przepis, że w przypadku uruchomienia nowego kierunku lub nowo utworzonej uczelni senat podejmuje uchwale i przesyla ja ministrowi podajac niezwlocznie do wiadomości. 3. Uczelnia może przeprowadzać egzaminy wstepne w przypadku koniecznosci sprawdzenia uzdolnien artystycznych, sprawnosci fizycznej lub szczegolnych predyspozycji do podejmowania danego kierunku niesprawdzalnych w trybie egzaminu maturatlnego. Egzaminy nie moga dotyczyc przedmiotów objetych egzaminem maturalnym.

STUDIA I STUDENCI 1. Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji

STUDIA I STUDENCI 1. Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść określa statut. 2. Student rozpoczynający studia ma prawo do przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków studenta. 3. Szkolenia prowadzi Parlament Studentów RP w porozumieniu z samorządem studenckim uczelni.

STUDIA I STUDENCI Studia na pierwszym kierunku studiów bez wnoszenia opłat. 1. Student studiów

STUDIA I STUDENCI Studia na pierwszym kierunku studiów bez wnoszenia opłat. 1. Student studiów stacjonarnych w uczelni publicznej, finansowanych z budżetu państwa ma prawo bez wnoszenia opłat do korzystania z zajęć, za które może uzyskać liczę punktów ECTS, które będzie mógł otrzymać zaliczając zajęcia ujęte w programie kształcenia (np. 180 punktów ECTS na studiach licencjackich, 210 punktów ECTS na studiach inżynierskich). 2. Poza tym limitem ma prawo bez wnoszenia opłat do korzystania z zajęć na określonym poziomie studiów, za które będzie mógł uzyskać dodatkowo 30 punktów ECTS (na indywidualnych studiach miedzy obszarowych – 90 punktów ECTS).

STUDIA I STUDENCI Studia na pierwszym kierunku studiów bez wnoszenia opłat. 3. Student lub

STUDIA I STUDENCI Studia na pierwszym kierunku studiów bez wnoszenia opłat. 3. Student lub absolwent pierwszego kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej ma prawo podjąć studia na drugim kierunku studiów bez wnoszenia opłat. Uprawnienie to jest jednorazowe. 4. Student ten ma jednak prawo do ich kontynuowania bez wnoszenia opłat, jeżeli w poprzednim roku studiów spełnił kryteria do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów. 5. Jeżeli na pierwszym roku studiów na drugim kierunku nie spełnił wspomnianych kryteriów obowiązany jest wnieść opłatę również za pierwszy rok studiów. (Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. )

STUDIA I STUDENCI Studia na pierwszym kierunku studiów bez wnoszenia opłat. 6. Student wnosi

STUDIA I STUDENCI Studia na pierwszym kierunku studiów bez wnoszenia opłat. 6. Student wnosi opłaty za studia zgodnie z umową i na zasadach określonych przez senat. 7. Umowę dotyczącą odpłatności za studia i usługi edukacyjne, o których mowa w art. 99 ust. 1, w formie pisemnej zawierana jest miedzy uczelnia a studentem (art. 99 ust. 1 określa za jakie usługi edukacyjne co uczelnia może pobierać opłaty). 9. Art. 99 a określa za co uczelnia nie może pobierać opłat (rejestracje na kolejny semestr lub rok studiów, egzaminy, w tym poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu. 10. Uczelnia zobowiązana jest do zamieszczenia na stronie internetowej informacji na temat wysokości niezbędnych kosztów i opłat za usługi edukacyjne.

STUDIA I STUDENCI Studia na pierwszym kierunku studiów bez wnoszenia opłat. 11. W związku

STUDIA I STUDENCI Studia na pierwszym kierunku studiów bez wnoszenia opłat. 11. W związku z tym, że ustawa wchodzi w życie 1 października 2011 r. osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie przed 1 października 2011 r. lub kontynuują w roku akademickim 2011/12 studia rozpoczęte przed 1 października 2011 r. mają również prawo do podjęcia studiów stacjonarnych w uczelni publicznej w roku akademickim 2011/2012 albo w latach następnych bez wnoszenia opłat. Studia te w rozumieniu ustawy będą ich pierwszym kierunkiem.

STUDIA I STUDENCI Studia na pierwszym kierunku studiów bez wnoszenia opłat. 12. Student, który

STUDIA I STUDENCI Studia na pierwszym kierunku studiów bez wnoszenia opłat. 12. Student, który rozpoczął studia stacjonarne w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat w roku akademickim 2011/12 albo w latach następnych ma prawo odpowiednio w roku akademickim 2012/13 albo w latach następnych rozpocząć studia bez wnoszenia opłat na drugim kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej. Student ten ma jednak prawo do ich kontynuowania bez wnoszenia opłat, jeżeli w poprzednim roku studiów spełnił kryteria do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów. Jeżeli na pierwszym roku studiów nie spełnił wspomnianych kryteriów obowiązany jest wnieść opłatę również za pierwszy rok studiów.

Większe upodmiotowienie studentów i doktorantów 1. Zwiększenie dostępu do studiów ■ zwiększenie dostępu do

Większe upodmiotowienie studentów i doktorantów 1. Zwiększenie dostępu do studiów ■ zwiększenie dostępu do bezpłatnego kształcenia dla osób podejmujących studia na pierwszym kierunku; ■ wzrost znaczenia stypendiów socjalnych w systemie pomocy materialnej dla studentów; ■ nowy system poręczeń zwiększający dostęp do kredytów studenckich; ■ doprecyzowano katalog bezpłatnych usług edukacyjnych w uczelni publicznej i niepublicznej; ■ wprowadzono umowy między uczelnią a studentem również na studiach stacjonarnych w uczelni publicznej; ■ zwiększono dostęp do studiów dla osób będących osobami niepełnosprawnymi (dotacja dla uczelni publicznej i niepublicznej).

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW 1. Świadczenia pomocy materialnej dla studentów finansowane z budżetu państwa:

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW 1. Świadczenia pomocy materialnej dla studentów finansowane z budżetu państwa: 1) stypendium socjalne, 2) Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, 3) stypendium rektora dla najlepszych studentów, 4) Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, 5) zapomogi. 2. Możliwość ubiegania się o zakwaterowania w DS lub wyżywienie w stołówce studenckiej uczelni, również małżonka i dziecka.

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW 1. Fundusz pomocy materialnej dl studentów i doktorantów tworzy się

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW 1. Fundusz pomocy materialnej dl studentów i doktorantów tworzy się w uczelni 2. Przychody funduszu: 1) dotacja z budżetu państwa, 2) opłaty za korzystanie z DS, 3) opłaty za korzystanie ze stołówki studenckiej, 4) inne przychody, w tym za wynajem pomieszczeń. 2. Fundusz (w części dotacja), przeznacza się na stypendia, zapomogi i remonty. 3. Fundusz (poza dotacja) przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania DS i stołówek, wynagrodzenia i zakuł. F. . Socjalnych. 4. Fundusz (poza dotacją) można przeznaczyć na stypendia, zapomogi, remonty i modernizacje.

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW 1. Fundusz pomocy materialnej studentów i doktorantów w części nieprzekraczajacej

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW 1. Fundusz pomocy materialnej studentów i doktorantów w części nieprzekraczajacej 0, 2% dotacji z budżetu państwa może być przeznaczony na pokrycie kosztów zwiazanych z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń, ponoszonych przez uczelnię. 2. Niewykorzystane środki przechodzą na rok następny. 3. Pomoc materialna otrzymają również uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych w jednostkach naukowych. 4. Stypendia są przyznawane studentom i doktorantom w uzgodnieniu odpowiednio z uczelnianym organem wykonawczym samorządu studenckiego lub samorządu doktoranckiego. 5. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego a także z uczelnianym organem samorządu doktorantów dokonuje podziału funduszu. 6. W nowo utworzonej uczelni podziału funduszu dokonuje rektor.

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW 1. Fundusz pomocy materialnej studentów i doktorantów w części nieprzekraczającej

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW 1. Fundusz pomocy materialnej studentów i doktorantów w części nieprzekraczającej 0, 2% dotacji z budżetu państwa może być przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń, ponoszonych przez uczelnię. 1. Środki z dotacji przeznaczone na stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane są w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni i stanowią nie więcej niż 40% środków przeznaczonych na stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia rektora stypendia socjalne oraz stypendia socjalne i zapomogi.

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW Przyznawanie stypendiów: § Stypendia przyznawane są w uczelni na podstawie

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW Przyznawanie stypendiów: § Stypendia przyznawane są w uczelni na podstawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, w tym szczegółowe kryteria i tryb udzielania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta. § Regulamin ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW § Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW § Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne określa rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego. § Wysokość tego dochodu nie może być niższa niż 1. 30 kwoty określonej wart. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz wyższa niż 1. 30% sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych 351 zł - 456 zł 602 zł - 782 zł

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW § Przy obliczaniu dochodu korzysta się z przepisów ustawy o

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW § Przy obliczaniu dochodu korzysta się z przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie wliczając świadczeń pomocy materialnej, przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom przyznawanych w ramach funduszy strukturalnych UE, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu oraz umów międzynarodowych, programów wykonawczych § Świadczeń pomocy dla uczniów w ramach ustawy o systemie oświaty. § Pomocy materialnej wypłacanej przez jednostki samorządu terytorialnego. § Stypendia za wyniki w nauce dla studentów przyznawane przez osoby fizyczne i prawne niebędące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi.

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW Samodzielność finansowa studenta Student jest samodzielny finansowo jeżeli on lub

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW Samodzielność finansowa studenta Student jest samodzielny finansowo jeżeli on lub jego małżonek spełniają łącznie następujące warunki: - Posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, - Posiada stałe źródło dochodu w roku bieżącym, - Jego miesięczna dochód w tych okresach nie jest mniejszy niż 1. 30 kwot sum określonych w przepisach o świadczeniach rodzinnych, - nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym z nich.

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW Inne istotne zmiany: 1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW Inne istotne zmiany: 1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoka średnia ocen lub posiada osiągniecia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we wspołzawodnoictwie miedzynarodowym lub krajowym. 2. Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, a także inne stypendia, w tym ze środków strukturalnych UE. 3. Student studiów stacjonarnych może otrzymać stypendium socjalne w zwiekszonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki.

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW Inne istotne zmiany (c. d. ): 4. Student studiujący równocześnie

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW Inne istotne zmiany (c. d. ): 4. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów. 5. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów nie przysługują świadczenia, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat.

POMOC MATERIALNA DLA DOKTORANTÓW 1. Świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów finansowane z budżetu państwa:

POMOC MATERIALNA DLA DOKTORANTÓW 1. Świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów finansowane z budżetu państwa: 1) stypendium socjalne, 2) zapomogi, 3) Stypendium dla najlepszych doktorantów 4) Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, 5) Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. 4. Świadczenia pomocy materialnej mogą również 5. Otrzymywać doktoranci studiów doktoranckich prowadzonych w instytutach naukowych PAN i instytutach badawczych od 1. 10. 2012

Większe upodmiotowienie studentów i doktorantów 3. Inne możliwości wspierania najzdolniejszych: ■ „Diamentowy Grant” –

Większe upodmiotowienie studentów i doktorantów 3. Inne możliwości wspierania najzdolniejszych: ■ „Diamentowy Grant” – specjalna ścieżka dla wybitnie uzdolnionych studentów umożliwiająca prowadzenie badań naukowych zaraz po studiach licencjackich, kończących się obrona pracy doktorskiej; ■ drugi kierunek studiów dla najlepszych bez wnoszenia opłat; ■ Stypendia w ramach kierunków zamawianych, ■ Stypendia w ramach KNOW, ■ Stypendia w ramach funduszy strukturalnych UE, programów międzynarodowych

Większe upodmiotowienie studentów i doktorantów ■ Stypendia doktoranckie, ■ dodatkowe zwiększenie stypendiów doktoranckich dla

Większe upodmiotowienie studentów i doktorantów ■ Stypendia doktoranckie, ■ dodatkowe zwiększenie stypendiów doktoranckich dla 30% najlepszych doktorantów, ■ Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, przyznawane na zasadach konkursowych badaczom prowadzącym badania naukowe, którzy nie ukończyli 35 roku życia. (okres 36 miesięcy, max 3830 zł miesięcznie). ■ Stypendia dla uczestników studiów doktoranckich prowadzonych w jednostkach naukowych uczelni, PAN i instytutach badawczych przyznawane w wewnętrznych trybie konkursowym ze środków na finansowanie działalności statutowej tych jednostek. ■ Stypendia dla doktorantów w ramach KNOW.

Większe upodmiotowienie studentów i doktorantów § Przyznanie uprawnień studenckich osobom między I II stopniem

Większe upodmiotowienie studentów i doktorantów § Przyznanie uprawnień studenckich osobom między I II stopniem studiów. § Prawo do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego otrzymali nie tylko studenci do ukończenia 26 roku życia, ale także doktoranci do ukończenia 35 roku życia. § Osobowość prawna dla Parlamentu Studentów RP i Krajowej Reprezentacji Doktorantów. § Obowiązek opracowania przez samorządy studentów oraz samorządy doktorantów odpowiednio kodeksu etyki studenta oraz kodeksu etyki doktoranta.

Większe upodmiotowienie studentów i doktorantów § Przyznanie uprawnień studenckich osobom między I II stopniem

Większe upodmiotowienie studentów i doktorantów § Przyznanie uprawnień studenckich osobom między I II stopniem studiów. § Prawo do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego otrzymali nie tylko studenci do ukończenia 26 roku życia, ale także doktoranci do ukończenia 35 roku życia. § Osobowość prawna dla Parlamentu Studentów RP i Krajowej Reprezentacji Doktorantów. § Obowiązek opracowania przez samorządy studentów oraz samorządy doktorantów odpowiednio kodeksu etyki studenta oraz kodeksu etyki doktoranta.

REFORMA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 2. Podniesienie jakości kształcenia i lepsze przygotowanie absolwentów do potrzeb rynku

REFORMA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 2. Podniesienie jakości kształcenia i lepsze przygotowanie absolwentów do potrzeb rynku pracy ■ dopuszczono możliwość prowadzenia publicznych obron prac dyplomowych na wniosek promotora lub studenta; ■ zmiana filozofii kształcenia: ważne efekty, tzn. kwalifikacje i umiejętności absolwenta a nie sam proces kształcenia; ■ wprowadzenie narzędzi mających na celu zmianę struktury kierunków studiów, a także zamawianie kształcenia na kierunkach priorytetowych dla rozwoju gospodarki; ■ możliwość kształcenia przy udziale pracodawcy; ■ obowiązek monitorowania karier zawodowych absolwentów; ■ powołanie Rzecznika Praw Absolwenta – ograniczanie barier w dostępie do wykonywania zawodu.

REFORMA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Zadania uczelni w zakresie opracowania nowych przepisów, zgodnych z ustawą z

REFORMA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Zadania uczelni w zakresie opracowania nowych przepisów, zgodnych z ustawą z dnia 18 marca 2011 r. , to w szczególności : § § § § § dostosowanie statutu uczelni, regulaminów studiów i regulaminu studiów doktoranckich do nowych przepisów, opracowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, opracowanie szczegółowego regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, opracowanie wzoru uczelnianego dyplomu ukończenia studiów, dostosowanie programów kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów do efektów kształcenia opracowanych przez uczelnię, skreślenie zasad pobierania opłat oraz wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz kształcenie, wprowadzenie/doskonalenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, uwzględniającego nowe przepisy, opracowanie systemu monitorowania karier zawodowych swoich absolwentów. opracowanie strategii rozwoju uczelni i zgodnych z nią strategii rozwoju podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni.

Reforma Szkolnictwa Wyższego Dziękuję za uwagę.

Reforma Szkolnictwa Wyższego Dziękuję za uwagę.