Ekonomika preduzea Ekonomika preduzea pojam cilj i predmet

  • Slides: 21
Download presentation
Ekonomika preduzeća

Ekonomika preduzeća

Ekonomika preduzeća – pojam, cilj i predmet izučavanja § Pojam i predmet izučavanja Ekonomike

Ekonomika preduzeća – pojam, cilj i predmet izučavanja § Pojam i predmet izučavanja Ekonomike preduzeća § Mesto Ekonomike preduzeća u sistemu nastavnih disciplina poslovne ekonomije § Ciljevi izučavanja Ekonomike preduzeća

Pojam Ekonomike preduzeća § Ekonomika preduzeća je disciplina ekonomske nauke koja proučava poslovanje preduzeća

Pojam Ekonomike preduzeća § Ekonomika preduzeća je disciplina ekonomske nauke koja proučava poslovanje preduzeća u cilju definisanja principa, upravljačkih pravila i mera, čija primena u praksi treba da omogući efikasnije ostvarivanje ciljeva preduzeća § Ekonomika preduzeća omogućava efikasnije ostvarivanje ciljeva preduzeća

Predmet izučavanja Ekonomike preduzeća: Proces stvaranja vrednosti § Predmet izučavanja Ekonomike preduzeća je proces

Predmet izučavanja Ekonomike preduzeća: Proces stvaranja vrednosti § Predmet izučavanja Ekonomike preduzeća je proces stvaranja vrednosti § Proces stvaranja vrednosti ima tri osnovne faze – Ulaganje – Transformacija ulaganja u rezultate – Rezultati § Ekonomika preduzeća proučava faze stvaranja vrednosti, kao i elemente i determinante svake od ovih faza

Predmet izučavanja Ekonomike preduzeća: Preduzeće i okruženje § Preduzeće je otvoren sistem, koji održava

Predmet izučavanja Ekonomike preduzeća: Preduzeće i okruženje § Preduzeće je otvoren sistem, koji održava brojne veze sa svojim okruženjem § Ekonomika preduzeća proučava: – Karakteristike šireg i užeg okruženja preduzeća – Interakciju preduzeća i njegovog okruženja – Način na koji se preduzeće prilagođava dejstvu okruženja ili na koji utiče na okruženje

Predmet izučavanja Ekonomike preduzeća: Ciljevi preduzeća § Preduzeće nastaje radi ostvarivanja određenih ciljeva §

Predmet izučavanja Ekonomike preduzeća: Ciljevi preduzeća § Preduzeće nastaje radi ostvarivanja određenih ciljeva § Ciljevi preduzeća su predmet proučavanja Ekonomike preduzeća

Predmet izučavanja Ekonomike preduzeća: Efikasnost i efektivnost § Efikasnost i efektivnost preduzeća su predmet

Predmet izučavanja Ekonomike preduzeća: Efikasnost i efektivnost § Efikasnost i efektivnost preduzeća su predmet proučavanja Ekonomike preduzeća zbog: § Retkosti (ili ograničenosti) resursa § Mogućnosti alternativne upotrebe resursa

Ekonomika preduzeća i discipline poslovne ekonomije § Poslovna ekonomija se različito definiše (primenjena mikroekonomija,

Ekonomika preduzeća i discipline poslovne ekonomije § Poslovna ekonomija se različito definiše (primenjena mikroekonomija, nauka o upravljanju, okvir za analizu problema poslovnog odlučivanja) § Poslovna ekonomija je skup disciplina ekonomske nauke koje, svaka sa svog stanovišta, izučavaju poslovanje preduzeća u cilju definisanja principa, pravila i tehnika, čija primena u praksi omogućava efikasno ostvarenje ciljeva preduzeća

Discipline poslovne ekonomije § § Opšte discipline Funkcionalna područja Pomoćna područja Posebna područja

Discipline poslovne ekonomije § § Opšte discipline Funkcionalna područja Pomoćna područja Posebna područja

Opšte discipline Poslovne ekonomije § § § Ekonomika preduzeća Poslovno upravljanje (menadžment) Organizacija

Opšte discipline Poslovne ekonomije § § § Ekonomika preduzeća Poslovno upravljanje (menadžment) Organizacija

Funkcionalna područja Poslovne ekonomije § § Upravljanje proizvodnjom Marketing Upravljanje finansijama Upravljanje ljudskim resursima

Funkcionalna područja Poslovne ekonomije § § Upravljanje proizvodnjom Marketing Upravljanje finansijama Upravljanje ljudskim resursima

Pomoćna područja Poslovne ekonomije § § Računovodstvo Nauka o ponašanju Informatika Kvantitativna analiza

Pomoćna područja Poslovne ekonomije § § Računovodstvo Nauka o ponašanju Informatika Kvantitativna analiza

Posebna područja Poslovne ekonomije § § § Bankarstvo Osiguranje Međunarodno poslovanje Trgovina Saobraćaj Turizam

Posebna područja Poslovne ekonomije § § § Bankarstvo Osiguranje Međunarodno poslovanje Trgovina Saobraćaj Turizam

Pregled disciplina poslovne ekonomije

Pregled disciplina poslovne ekonomije

Poslovna ekonomija i povezane naučne oblasti § § § Povezane naučne oblasti su: Teorijska

Poslovna ekonomija i povezane naučne oblasti § § § Povezane naučne oblasti su: Teorijska ekonomija Nauke o odlučivanju

Odnos poslovne ekonomije i povezanih naučnih oblasti

Odnos poslovne ekonomije i povezanih naučnih oblasti

Teorijska ekonomija § Teorijska ekonomija: – Mikroekonomija - izučava ekonomsko ponašanje pojedinačnih ekonomskih subjekata

Teorijska ekonomija § Teorijska ekonomija: – Mikroekonomija - izučava ekonomsko ponašanje pojedinačnih ekonomskih subjekata (preduzeća i pojedinačnih potrošača) – Makroekonomija - izučava povezane ekonomske jedinice u privredi kao celini

Nauke o odlučivanju § Nauke o odlučivanju: – Teorija odlučivanja – Operaciona istraživanja §

Nauke o odlučivanju § Nauke o odlučivanju: – Teorija odlučivanja – Operaciona istraživanja § Sadrže metode (statističke) i tehnike (optimizacije, predviđanja) koje se koriste prilikom: – Formiranja modela odlučivanja – Analize efekata različitih pravaca delovanja – Ocene dobijenih rezultata

Ciljevi izučavanja Ekonomike preduzeća § Sistematsko širenje znanja o svim aspektima poslovanja preduzeća, koja

Ciljevi izučavanja Ekonomike preduzeća § Sistematsko širenje znanja o svim aspektima poslovanja preduzeća, koja ima dva cilja: – Teorijski – Praktični § Teorijski cilj izučavanja Ekonomike preduzeća je potpunije razumevanja i objašnjenje suštine preduzeća, zakonitosti njegovog funkcionisanja, odnosa sa okruženjem § Praktični cilj izučavanja Ekonomike preduzeća je sticanje znanja i veština neophodnih za uspešno upravljanje preduzećem

Ekonomika preduzeća: Normativna i pozitivna disciplina § Normativna disciplina - kako preduzeće treba da

Ekonomika preduzeća: Normativna i pozitivna disciplina § Normativna disciplina - kako preduzeće treba da funkcioniše da bi ostvarilo željene ciljeve § Pozitivna disciplina - kako preduzeće stvarno funkcioniše

Ekonomika preduzeća: Nekritičko imitiranje prakse uspešnih preduzeća § § § Faktori uspeha nisu poznati

Ekonomika preduzeća: Nekritičko imitiranje prakse uspešnih preduzeća § § § Faktori uspeha nisu poznati Različiti tržišni uslovi Pogrešna procena i zaključivanje