Zkladn kola st nad Labem Aneky esk 70217

  • Slides: 33
Download presentation
Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1.

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1. 4 Výukový materiál Název DUMu: VY_42_INOVACE_35_1_AZ kvíz – geometrie – 8. ročník Číslo skupiny: 1 Autor: Mgr. Roman Marschner Vzdělávací oblast / Téma: Matematika a její aplikace / Geometrie v rovině a prostoru Druh učebního materiálu: Prezentace Metodický list: ne Anotace: Pomocí hry AZ kvíz opakování učiva 8. ročníku. Žáci se rozdělí na dvě skupiny. Úkolem skupiny je propojit všechny tři strany. Ověřeno ve třídě: VIII. B Datum ověření: 21. 6. 2012 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb. ), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: 21. 6. 2012 Podpis:

Opakování učiva 8. ročníku Geometrie v rovině a prostoru

Opakování učiva 8. ročníku Geometrie v rovině a prostoru

POKYNY K OVLÁDÁNÍ � Žák si vybere požadované políčko v hracím poli. Kliknutím na

POKYNY K OVLÁDÁNÍ � Žák si vybere požadované políčko v hracím poli. Kliknutím na políčko se zobrazí otázka. � Po zodpovězení učitel klikne na šipku vpravo nahoře, tím se zobrazí odpověď. � Poté učitel klikne na šipku vpravo dole, tím se vrátí do hracího pole. Vybraná otázka se automaticky zabarví šedivě. � Pokud na šedé políčko klikneme jednou, zabarví se červeně. Pokud na červené políčko klikneme znovu, zabarví se modře. Pokud není otázka zodpovězena, ponecháme pole šedé. Toto pole se volí jako náhradní. Náhradní otázku vymyslí učitel. � Žák z další skupiny si opět vybere pole s číslem a postupujeme dle předchozích bodů.

1 2 4 7 11 16 22 5 8 12 17 23 3 9

1 2 4 7 11 16 22 5 8 12 17 23 3 9 13 18 24 6 10 20 19 25 15 14 26 21 27 28

Otázka č. 1 Jak se nazývá modře vybarvená část roviny? mezikruží

Otázka č. 1 Jak se nazývá modře vybarvená část roviny? mezikruží

Otázka č. 2 Doplň chybějící slovo: Množinou bodů, které mají od dvou daných rovnoběžek

Otázka č. 2 Doplň chybějící slovo: Množinou bodů, které mají od dvou daných rovnoběžek přímka stejnou vzdálenost, je …………, která má od daných rovnoběžek stejnou vzdálenost.

Otázka č. 3 Doplň chybějící slova z Pythagorovy věty. přeponou Obsah čtverce sestrojeného nad.

Otázka č. 3 Doplň chybějící slova z Pythagorovy věty. přeponou Obsah čtverce sestrojeného nad. . . . pravoúhlého součtu trojúhelníku, se rovná ………. . obsahů čtverců nad jeho odvěsnami ………………. . .

Otázka č. 4 Jak se nazývá přímka, která má s kružnicí společný jeden bod?

Otázka č. 4 Jak se nazývá přímka, která má s kružnicí společný jeden bod? tečna

Otázka č. 5 Z jakých a z kolika rovinných útvarů se skládá síť válce?

Otázka č. 5 Z jakých a z kolika rovinných útvarů se skládá síť válce? Podstava – 2 kruhy Rozvinutý plášť – 1 obdélník, příp. čtverec

Otázka č. 6 Vyber správnou odpověď. Zvětší–li se poloměr kruhu dvakrát, zvětší se jeho

Otázka č. 6 Vyber správnou odpověď. Zvětší–li se poloměr kruhu dvakrát, zvětší se jeho obvod a) dvakrát b) třikrát c) čtyřikrát a) dvakrát

Otázka č. 7 Vypočítej délku kružnice. 1 cm o = 2 · π ·

Otázka č. 7 Vypočítej délku kružnice. 1 cm o = 2 · π · r o ≐ 6, 28 cm

Otázka č. 8 Odhadni, kolik litrů vody se vejde přibližně do sudu, který má

Otázka č. 8 Odhadni, kolik litrů vody se vejde přibližně do sudu, který má poloměr 50 cm a výšku 1 m. a) 8 l b) 80 l c) 800 l d) 8000 l

Otázka č. 9 Urči poloměr a výšku válce. 4 cm 12 cm r =

Otázka č. 9 Urči poloměr a výšku válce. 4 cm 12 cm r = 6 cm, v = 4 cm

Otázka č. 10 Vypočítej obsah kruhu. 1 cm S = π · r 2

Otázka č. 10 Vypočítej obsah kruhu. 1 cm S = π · r 2 S ≐ 3, 14 cm 2

Otázka č. 11 Co značí písmena d a r? d r S d -

Otázka č. 11 Co značí písmena d a r? d r S d - průměr r - poloměr

Otázka č. 12 Jak se říká číslu, které značíme řeckým písmenem π a jeho

Otázka č. 12 Jak se říká číslu, které značíme řeckým písmenem π a jeho přibližná hodnota je 3, 14? Ludolfovo číslo

Otázka č. 13 Jak se nazývá množina bodů, které mají od daného bodu stejnou

Otázka č. 13 Jak se nazývá množina bodů, které mají od daného bodu stejnou vzdálenost? kružnice

Otázka č. 14 Jak se nazývá těleso, jehož síť vidíš na obrázku? válec

Otázka č. 14 Jak se nazývá těleso, jehož síť vidíš na obrázku? válec

Otázka č. 15 Jak se nazývá přímka, která má s kružnicí společné dva body?

Otázka č. 15 Jak se nazývá přímka, která má s kružnicí společné dva body? sečna

Otázka č. 16 Urči objem válce, když víš, že obsah jeho podstavy je 10

Otázka č. 16 Urči objem válce, když víš, že obsah jeho podstavy je 10 m 2 a výška je 4 m. V = Sp · v V = 40 m 3

Otázka č. 17 Jak se nazývají kružnice, které mají společný střed? soustředné

Otázka č. 17 Jak se nazývají kružnice, které mají společný střed? soustředné

Otázka č. 18 Vyber správnou odpověď. Zvětší – li se poloměr kruhu dvakrát, zvětší

Otázka č. 18 Vyber správnou odpověď. Zvětší – li se poloměr kruhu dvakrát, zvětší se jeho obsah a) dvakrát b) třikrát c) čtyřikrát

Otázka č. 19 Urči stranu c v pravoúhlém trojúhelníku. B 3 cm c C

Otázka č. 19 Urči stranu c v pravoúhlém trojúhelníku. B 3 cm c C 4 cm A c = 5 cm

Otázka č. 20 Jak se nazývá červeně označená kružnice? C A D S Thaletova

Otázka č. 20 Jak se nazývá červeně označená kružnice? C A D S Thaletova kružnice B

Otázka č. 21 Doplň chybějící vzorec. Pro pravoúhlý trojúhelník ABC s přeponou, která má

Otázka č. 21 Doplň chybějící vzorec. Pro pravoúhlý trojúhelník ABC s přeponou, která má délku c, a s odvěsnami o délkách a, b platí: c 2 = ? c 2 = a 2 + b 2

Otázka č. 22 Urči průměr válce, když víš, že jeho poloměr je 1, 87

Otázka č. 22 Urči průměr válce, když víš, že jeho poloměr je 1, 87 m. d = 3, 74 m

Otázka č. 23 Jak se nazývá přímka, která nemá s kružnicí společný žádný bod?

Otázka č. 23 Jak se nazývá přímka, která nemá s kružnicí společný žádný bod? vnější přímka

Otázka č. 24 Urči povrch válce, když víš, že obsah podstavy je 15 m

Otázka č. 24 Urči povrch válce, když víš, že obsah podstavy je 15 m 2 a obsah pláště je 30 m 2. S = 2 Sp + Spl S = 60 m 2

Otázka č. 25 K jaké větě se vztahuje tento obrázek? c 2 B a

Otázka č. 25 K jaké větě se vztahuje tento obrázek? c 2 B a 2 C A b 2 Pythagorova věta

Otázka č. 26 Doplň chybějící slova: Množina bodů, které mají od dvou daných bodů

Otázka č. 26 Doplň chybějící slova: Množina bodů, které mají od dvou daných bodů stejnou osa úsečky vzdálenost, je …… ………. . . spojující dané body.

Otázka č. 27 Jak se nazývá červeně vyznačená úsečka AB? B A tětiva

Otázka č. 27 Jak se nazývá červeně vyznačená úsečka AB? B A tětiva

Otázka č. 28 Urči poloměr kruhu, když víš, že jeho průměr je 12, 5

Otázka č. 28 Urči poloměr kruhu, když víš, že jeho průměr je 12, 5 m. r = 6, 25 m

Zdroje �Vlastní archiv autora

Zdroje �Vlastní archiv autora