Sammen med andre kan jeg se framover Veiledning

  • Slides: 47
Download presentation
 «Sammen med andre kan jeg se framover» Veiledning i grupper Rådgivere Vestfold 4.

«Sammen med andre kan jeg se framover» Veiledning i grupper Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

Dagen i dag: 1. Her står vi… Praktiske øvelser I 2. Gruppeveiledning Praktiske øvelser

Dagen i dag: 1. Her står vi… Praktiske øvelser I 2. Gruppeveiledning Praktiske øvelser II Litteratur og tips Hi. OA Karriereveiledning 24. 02. 2014

 «Rådgiveren skal kunne ting og være glad!» Elevsitat formidlet av Anders Lovén •

«Rådgiveren skal kunne ting og være glad!» Elevsitat formidlet av Anders Lovén • Rådgiver? • Veileder? • Motivator? • Hjelper? • Trøster? • Orakel? Infobank? • Servitør? Tannlege? Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

Samfunnets utfordringer: • Ungdata: Mye å glede seg over! • Psykiske problemer • Frafall

Samfunnets utfordringer: • Ungdata: Mye å glede seg over! • Psykiske problemer • Frafall i vgs - skyldes i større grad forhold utenfor skolen • Manglende gjennomføring i høyere utdanning • Flere søker studiespesialiserende utdanningsprogrammer • Færre velger yrkesfag Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

 «Kjenn deg selv!» Hvem er jeg? Hvem ønsker jeg å være? Hvordan ser

«Kjenn deg selv!» Hvem er jeg? Hvem ønsker jeg å være? Hvordan ser andre meg? Hvordan kan jeg skape meg selv? Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

Flinke piker? Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

Flinke piker? Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

Flinke gutter? Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

Flinke gutter? Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

Dovendyr? Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

Dovendyr? Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

 • Stor del av frafallet skyldes psykiske problemer • Lav motivasjon og høyt

• Stor del av frafallet skyldes psykiske problemer • Lav motivasjon og høyt fravær • Gutter særlig utsatt; manglende motivasjon og indre struktur (T. Nordahl) • Sosiale ferdigheter • Dårlige holdninger; for sent, adferd, fravær, skolearbeid Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

Alene i et hav av mennesker? Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

Alene i et hav av mennesker? Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

Panopticon: Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

Panopticon: Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

Skolens oppdrag: Rådgiverforskriften: § 22 -2. . . Den enkelte eleven har rett til

Skolens oppdrag: Rådgiverforskriften: § 22 -2. . . Den enkelte eleven har rett til nødvendig rådgiving om sosiale spørsmål. Formålet med den sosialpedagogiske rådgivinga er å medverke til at den enkelte eleven finn seg til rette i opplæringa og hjelpe eleven med personlege, sosiale og emosjonelle vanskar som kan ha noko å seie for opplæringa og for eleven sine sosiale forhold på skolen. Kommentar: For den sosialpedagogiske rådgivningen vil det kunne være personlige og sosiale problemer, som at eleven mobbes, føler seg umotivert for å gå på skolen eller har gjennomgått en traumatisk opplevelse. Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

§ 22 -3. . Utdannings- og yrkesrådgiving har som formål å bevisstgjere og støtte

§ 22 -3. . Utdannings- og yrkesrådgiving har som formål å bevisstgjere og støtte eleven i val av utdanning og yrke og utvikle kompetansen til den enkelte til å planleggje utdanning og yrke i eit langsiktig læringsperspektiv. . Eleven skal gradvis bli bevisst sine eigne interesser, dugleikar og verdiar, og få kunnskap, sjølvinnsikt og evne til sjølv å kunne ta avgjerd om yrkesog utdanningsval. Rådgivinga skal også utvikle eleven sine evner til å vurdere moglege konsekvensar av val og førebyggje feilval. Kommentar: Det inngår her også en dimensjon for å gi eleven kompetanse til å ta egne valg vedrørende utdanning og yrke. Denne hjelpen til selvhjelp vil være viktig for at eleven skal kunne ta egne valg knyttet til utdanning og yrkesvalg. Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

Rådgivers utfordringer: 1. Hvordan nå rådgiverforskriftens mål om rett til individuell veiledning? 2. Hvordan

Rådgivers utfordringer: 1. Hvordan nå rådgiverforskriftens mål om rett til individuell veiledning? 2. Hvordan bidra til å forebygge frafall? 3. Hvordan finne en veiledingsform som ivaretar både KV- og sospedperspektivet? Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

Hi. OA Karriereveiledning 24. 02. 2014

Hi. OA Karriereveiledning 24. 02. 2014

Tidsressursen… • OECD landrapport (2002) • Stortingsmelding 16 Delt rådgivingstjeneste (2006 -07) • Karlsenutvalget

Tidsressursen… • OECD landrapport (2002) • Stortingsmelding 16 Delt rådgivingstjeneste (2006 -07) • Karlsenutvalget (NOU) (2008) • FAFO/G. Hernes Gull av gråstein (20109 • SINTEF/T. Buland På vei mot framtida… (2011) • …alle foreslår mer tid og ressurser til rådgiving i skolen! Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

Læreplanmål: • • UDV (2008) Arbeidslivsfag (Forsøk 2010) PTF (2006/2007) Norsk Samfunnsfag Engelsk Matematikk

Læreplanmål: • • UDV (2008) Arbeidslivsfag (Forsøk 2010) PTF (2006/2007) Norsk Samfunnsfag Engelsk Matematikk Hi. OA Karriereveiledning 24. 02. 2014

Dessuten… • • Når skal vi veilede? Hvordan skal vi veilede? Ulike grupper =

Dessuten… • • Når skal vi veilede? Hvordan skal vi veilede? Ulike grupper = ulike behov Ulike nivåer = ulike behov Hvor er læreplanmålene? Hva med kompetansen? Hvor fylt er verktøykassen? Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

Øvelser: • • • Adjektiver Dyr Egenskaper Filmsett Tallerkenøvelsen Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

Øvelser: • • • Adjektiver Dyr Egenskaper Filmsett Tallerkenøvelsen Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

2. Gruppeveiledning Grupper I et samfunnsperspektiv: Gruppeveiledning innfører et mellommenneskelig aspekt til veiledningen. Slik

2. Gruppeveiledning Grupper I et samfunnsperspektiv: Gruppeveiledning innfører et mellommenneskelig aspekt til veiledningen. Slik kan det være et viktig bidrag til å motvirke den økende individualismen i samfunnet, og den økende tendensen til privatisering av problemene sine. Hi. OA Karriereveiledning 24. 02. 2014

…om grupper: § 22 -1 Rådgivinga kan vere både individuell og gruppevis. Eleven sitt

…om grupper: § 22 -1 Rådgivinga kan vere både individuell og gruppevis. Eleven sitt behov og ønskje vil avgjere forma som blir teken i bruk. Kommentar: Skoleeier vil ikke kunne tilby bare gruppevis rådgivning. Elever som kun tilbys gruppevis, får ikke oppfylt sin rett til nødvendig rådgivning. Dette er ikke annet enn det som følger av opplæringsloven § 9 -2, men er inntatt her fordi det er viktig å synliggjøre elevens rett til individuell rådgivning. Hvilken rådgivningsform som benyttes avhenger av elevens ønske og behov. Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

Karriereveiledningen: CMS (Karriereferdigheter) refererer til en rekke kompetanser som setter mennesker i stand til

Karriereveiledningen: CMS (Karriereferdigheter) refererer til en rekke kompetanser som setter mennesker i stand til å kunne planlegge, utvikle og styre sin egen karriere på en strukturert måte. Dette inkluderer ferdigheter i å kunne samle, analysere og anvende informasjon både om utdanning, arbeid og selv, ferdigheter i å håndtere overgangsfaser i livet og ferdigheter i å ta valg. Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

DOTS • • Decision learning – Valgkompetanse Oppurtunity awareness – Se mulighetene Transition learning

DOTS • • Decision learning – Valgkompetanse Oppurtunity awareness – Se mulighetene Transition learning - Håndtere overganger Self awareness – Selvinnsikt • Nasjonal enhet for karriereveiledning (VOX) ønsker å fremme CMS og karrierelæring som et samlende perspektiv for karriereveiledning i Norge. Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

Øvelser KV: • «Gallery Walk» • Interesseutforsking • Framtidsyrker Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

Øvelser KV: • «Gallery Walk» • Interesseutforsking • Framtidsyrker Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

Framtidsyrker: Kroppsdelsmaker Genbonde Alderskonsulent Helseteknolog Tidsmegler Minnekirurg Livsstilsterapeut Systemarkitekt Visningsstylist Robotmanager Mental trener Sharepointfarmer

Framtidsyrker: Kroppsdelsmaker Genbonde Alderskonsulent Helseteknolog Tidsmegler Minnekirurg Livsstilsterapeut Systemarkitekt Visningsstylist Robotmanager Mental trener Sharepointfarmer You-tuber Juiceterapeut Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

Sosped-veiledningen: • • Hvordan jobbe for adferdsendring? Hvem er bekymret? Finne motivasjon Sette mål

Sosped-veiledningen: • • Hvordan jobbe for adferdsendring? Hvem er bekymret? Finne motivasjon Sette mål Se muligheter Få på «strømmen» ! Skape håp Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

Øvelser sosped: • Skalering motivasjon • Mestring • Utforske hindringer Rådgivere Vestfold 4. 3.

Øvelser sosped: • Skalering motivasjon • Mestring • Utforske hindringer Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

Verdier: Mulighet til å utfolde meg Stabilitet Være til nytte i samfunnet Trygghet Høyt

Verdier: Mulighet til å utfolde meg Stabilitet Være til nytte i samfunnet Trygghet Høyt arbeidstempo Ikke for stort press At familien min støtter meg Frihet Fysiske utfordringer Spenning Utfordringer Hjelpe andre Ærlighet Forutsigbarhet Skape noe nytt Bruke evnene Jobbe alene Variasjon mine Uavhengighet Jobbe sammen Skape en bedre verden Tjene (mye) penger med andre Gode karrieremuligheter Jobbe med Ha makt til å ta avgjørelser Ha det gøy mennesker Bli berømt Oppleve mestring Være meg selv Lære mye Jobbe med andre som deler mine verdier Påvirke andre Være kreativ Orden og forutsigbarhet Få anerkjennelse Se resultater av arbeidet mitt Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

Fordeler: For rådgiver: • Sparer tid/effektivt • Åpner for mange veiledningsmetoder • Frigjør veileder

Fordeler: For rådgiver: • Sparer tid/effektivt • Åpner for mange veiledningsmetoder • Frigjør veileder – fra instruktør/veileder tilrettelegger og observatør • Hindrer privatisering og individualisering av veiledningen – reduserer veileders rolle Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

For elevene: • Deltakerne veileder hverandre (medveiledere) • Deltakerne oppmuntrer hverandre. • Normalisering. Støtte

For elevene: • Deltakerne veileder hverandre (medveiledere) • Deltakerne oppmuntrer hverandre. • Normalisering. Støtte for egne synspunkter/tanker/usikkerhet • Potensiale for økt utbytte. Nye idéer (2+2=5). • Individet observatør til seg selv og andre (empati) • Økt ansvarlighet og refleksjon • Følelse av fellesskap • Se alternative handlingsmåter Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

Utfordringer: • • Tidkrevende Krever organisering og planlegging Mister kontroll over utbyttet/resultatet Kan bli

Utfordringer: • • Tidkrevende Krever organisering og planlegging Mister kontroll over utbyttet/resultatet Kan bli uro med store grupper Deltakerne eksponeres mer Deltakere kan bli passive eller dominere Prestasjonspress Utfordring med grupper som avslutter ulikt Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

Veileders rolle: Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

Veileders rolle: Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

”Synet er ikke fatalistisk, men aktivistisk…. Ja, det viktigste de unge kan lære i

”Synet er ikke fatalistisk, men aktivistisk…. Ja, det viktigste de unge kan lære i skolen er dette. Det du blir er noe du kan påvirke. Dine evner er noe du kan gjøre noe med. ” “Det er ikke elevene som er for svake for skolen, men skolen som er for svak for elevene. » G. Hernes i “Gull av gråstein” (FAFO 2010) Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

Grunnleggende holdning: Fra «ekspert» til likeverdig partner Åpen, nysgjerrig, respektfull, undrende Skape håp, oppmuntre,

Grunnleggende holdning: Fra «ekspert» til likeverdig partner Åpen, nysgjerrig, respektfull, undrende Skape håp, oppmuntre, avklare, vise omsorg Akseptere at både lærer og elev har ulik «bagasje» , ulikt språk og ulike løsninger • Svarene skal «skapes» ikke «finnes» • Tro på og motivere til selvledelse og handlekraft (empowerment) hos eleven • • Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

Språket: Eleven har ikke nødvendigvis språk for å snakke om seg selv. Trenger derfor

Språket: Eleven har ikke nødvendigvis språk for å snakke om seg selv. Trenger derfor verktøy. • Skalering • Bruke «de andre» • Metaforer • Forbilder • Negative ord til positive • Narrativer Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

Øvelser: • Slik andre ser meg • Verdier Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

Øvelser: • Slik andre ser meg • Verdier Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

Gjennomføringen Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

Gjennomføringen Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

 Rammer: • Klare mål – forankring - hvorfor skal vi gjøre dette? •

Rammer: • Klare mål – forankring - hvorfor skal vi gjøre dette? • Klare rammer (rom, tid, innhold, regler) • Dokumentasjon - perm eller elektronisk? • Etterarbeid - hva skal de finne ut mer om? • Oppfølging - individuelle samtaler? Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

Gruppesammensetningen: • • Heterogene? Homogene? 2 - 4 – 6 – 8 (Think -

Gruppesammensetningen: • • Heterogene? Homogene? 2 - 4 – 6 – 8 (Think - pair – square/share) Store grupper - klasser Frivillig – «tvang» ? Lik bakgrunn? Modell for gjennomføring (Trakten) Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

 «What children do together today, they can do alone tomorrow. » V. Peavy

«What children do together today, they can do alone tomorrow. » V. Peavy clare. seville@bleiker. vgs. no Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

Litteratur og tips: • Seville, Clare: Gruppeveiledning. Pedlex 2013 • + «Sammen med andre

Litteratur og tips: • Seville, Clare: Gruppeveiledning. Pedlex 2013 • + «Sammen med andre kan jeg se framover» Masteroppgave Hi. OA 2012 • Dovland, Kjersti : Veiledning i grupper. Fagbokforlaget 2013 • Klyve, Marit m. fl: Coaching i skolen. Ped. Lex 2006 • Pyle, Richard: Relationship of Group Career Counseling and Computer-Assisted Career Guidance • Thomsen, Rie: At vejlede i fællesskaber og grupper Praktiske øvelser: • «Sjef i eget liv» . www. papirbreddenkarriere. no/sjefiegetliv Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

Teoretiske «knagger» : • P. Freire, V. Frankl, Løgstrup/Martinsen : - menneskesyn, mening, etiske

Teoretiske «knagger» : • P. Freire, V. Frankl, Løgstrup/Martinsen : - menneskesyn, mening, etiske utfordringer • J. Piaget, L. Vygotsky og J. Bruner: - sosialkonstruktivisme, språkets betydning, individets potensiale i samarbeid med andre • J. Holland, V. Peavy, N. Amundson, J. Krumboltz: - modeller innen KV, konstruktivistisk veiledning, valgkompetanse, endringskompetanse • Richard Pyle, danske - gruppeveiledning innen karriereveiledning • LØFT, MI - praktiske veiledningsmodeller brukt i dag Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

Motivasjon «Having been dealt a bad hand in life, does not mean that the

Motivasjon «Having been dealt a bad hand in life, does not mean that the game is over. » V. Peavy Motivasjon er ikke noe man har, men gjør. Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

Lykke til med gruppearbeidet! clare. seville@bleiker. vgs. no Rådgivere Vestfold 4. 3. 15

Lykke til med gruppearbeidet! clare. seville@bleiker. vgs. no Rådgivere Vestfold 4. 3. 15