Utveckla sjukskrivningsprocessen inom hlso och sjukvrden Sveriges Kommuner

  • Slides: 33
Download presentation
Utveckla sjukskrivningsprocessen inom hälso- och sjukvården Sveriges Kommuner och Landsting, (SKL) www. skl. se/sjukskrivningar

Utveckla sjukskrivningsprocessen inom hälso- och sjukvården Sveriges Kommuner och Landsting, (SKL) www. skl. se/sjukskrivningar Anna Östbom – anna. ostbom@skl. se Rehabliliteringsgarantin, Miljarden, Finsam, Nationellt Försäkringsmedicinskt forum, Företagshälsovård Cecilia Unge, cecilia. unge@skl. se Miljarden, Ledning och Styrning Ulrika Eklund – ulrika. eklund@skl. se Jämställdhet och sjukskrivning 1

Innehåll • Miljardsatsningen – nu och framtid • Socialstyrelsen tillsyn av sjukskrivningsprocessen • Försäkringsmedicinska

Innehåll • Miljardsatsningen – nu och framtid • Socialstyrelsen tillsyn av sjukskrivningsprocessen • Försäkringsmedicinska beslutstödet • Rehabiliteringsgarantin 2

Kvinnor 42, 0 Utvecklingen av ohälsotalet i Riket 200112 tom 200903 Senaste värde: Samtliga

Kvinnor 42, 0 Utvecklingen av ohälsotalet i Riket 200112 tom 200903 Senaste värde: Samtliga 35, 1 Män 28, 3 52, 0 47, 0 42, 0 37, 0 32, 0 27, 0 3 12 20 09 06 20 09 12 20 08 06 20 08 12 20 07 06 20 07 12 20 06 06 20 06 12 20 05 06 20 05 12 20 04 06 20 04 12 20 03 06 20 03 12 20 02 06 20 02 20 01 12 22, 0

4

4

5

5

Regeringsuppdrag Socialstyrelsen ”att bedriva tillsynsaktiviteter som, utifrån ett patientperspektiv, skall bidra till att förbättra

Regeringsuppdrag Socialstyrelsen ”att bedriva tillsynsaktiviteter som, utifrån ett patientperspektiv, skall bidra till att förbättra kvaliteten i sjukskrivningsprocessen” Januari 2003 -2007 6

Tillsyn av sjukskrivningsprocessen Utgångspunkter • Sjukskrivning är en del av vården och behandlingen av

Tillsyn av sjukskrivningsprocessen Utgångspunkter • Sjukskrivning är en del av vården och behandlingen av patienten, bör vara aktiv del • Tillsyn utifrån följsamhet till lagar och föreskrifter • Sjukskrivningsprocessen måste, som alla vårdprocesser, kvalitetssäkras 7

Tillsynen 2003 -2007 • Vårdcentraler 2004 företagshälsovård och privatläkare 2005, psykiatrisk öppenvård och vårdcentraler

Tillsynen 2003 -2007 • Vårdcentraler 2004 företagshälsovård och privatläkare 2005, psykiatrisk öppenvård och vårdcentraler 2006 -2007 • Granskat 3000 journaler • Besökt 540 enheter 8

Slutsatser av tillsynen • Saknas ledningssystem som omfattar mål, uppföljning, rutiner och kvalitetssäkring –

Slutsatser av tillsynen • Saknas ledningssystem som omfattar mål, uppföljning, rutiner och kvalitetssäkring – trots att vårdgivaren har ansvar • Tid måste avsättas för kvalitetsarbete av sjukskrivningsprocessen • Vårdgivaren måste följa upp arbetet • All berörd personal måste ha utbildning i försäkringsmedicin och tillräcklig kompetens 9

Slutsatser av tillsynen • Samverkan inom hälso- och sjukvården och med externa rehabiliteringsaktörer måste

Slutsatser av tillsynen • Samverkan inom hälso- och sjukvården och med externa rehabiliteringsaktörer måste förbättras -säkerställa att patienterna får god och säker vård samt relevanta rehabiliteringsåtgärder i rätt tid undvika passiva sjukskrivningsperioder • Dokumentation: av journalen ska bl a framgå: - anledning till sjukskrivningen och omfattning - längd, syfte och förväntad effekt - utvärdering av sjukskrivningen, vidtagna och planerade åtgärder • Det finns stöd för kvalitetsarbete i Försäkringsmedicinskt beslutstöd 10

Vad innebär åtagandet av ”sjukskrivningsmiljarden” 2009 ? Strukturella åtgärder Åtgärder inom områdena - Ledning/styrning

Vad innebär åtagandet av ”sjukskrivningsmiljarden” 2009 ? Strukturella åtgärder Åtgärder inom områdena - Ledning/styrning - Kompetens - Samverkan – internt/externt - Kvinnors sjukskrivning - Vidta åtgärder för att öka användandet Försäkringsmedicinskt beslutstöd - Bidra med underlag för att få rehabiliteringskedjan att fungera - identifiera förekomst av missbruk 11

12

12

13

13

Försäkringsmedicinskt beslutstöd Vägledning för sjukskrivning • Gemensam referensram i landet • Samma utgångspunkt för

Försäkringsmedicinskt beslutstöd Vägledning för sjukskrivning • Gemensam referensram i landet • Samma utgångspunkt för hälso- och sjukvården och Försäkringskassan • Stöd i dialog med patient 14

Beslutstödets utformning • Övergripande principer • Specifika rekommendationer www. socialstyrelsen. se/sjukskrivning 15

Beslutstödets utformning • Övergripande principer • Specifika rekommendationer www. socialstyrelsen. se/sjukskrivning 15

Övergripande principer • Som stöd för att utveckla ledningssystemet • Bedömning och beslut •

Övergripande principer • Som stöd för att utveckla ledningssystemet • Bedömning och beslut • Ett verktyg vid vård och behandling - en aktiv åtgärd • Individuell bedömning • Tidigt engagemang • Kontakt med arbetsplatsen • Bedömning av arbetsförmåga • Uppföljning och kvalitetssäkring 16

Rehabiliteringskedjan Arbetsuppgifter Återgång till sökes även på hela vanliga arbetsmarknaden arbetsuppgifter med hjälp och

Rehabiliteringskedjan Arbetsuppgifter Återgång till sökes även på hela vanliga arbetsmarknaden arbetsuppgifter med hjälp och stöd eller andra från arbetsgivare arbetsuppgifter och hos arbetsgivaren. Arbetsförmedlinge n. * Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till någon arbetsuppgift hos nuvarande arbetsgivare. ** Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till de vanliga arbetsuppgiftern a. * 0 1 2 3 4 5 6 Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen för återgång i någon form av arbete. Vid nedsatt arbetsförmåga efter 12 månaders sjukskrivning kan förlängd sjukpenning beviljas efter ansökan. Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden. * ** 7 8 9 10 11 12 månader *** *Den sjukskrivne har rätt till ledighet för att söka och pröva annat arbete (Prop 2007/08: 151) ** Vid särskilda skäl kan detta gälla längre än 6 månader. *** Vid allvarliga sjukdomar betalas sjukpenning ut längre än 12 månader. 17

Rehabiliteringsgaranti 2009 -2010 • Evidensbaserad medicinska behandling/rehabiliteringsinsatser i syfte att åstadkomma en återgång i

Rehabiliteringsgaranti 2009 -2010 • Evidensbaserad medicinska behandling/rehabiliteringsinsatser i syfte att åstadkomma en återgång i arbete • Garantin ska inriktas på stora diagnosgrupper när det gäller sjukskrivningar sjukdomar i rörelseorgangen och lättare psykiska problem - Smärta i axlar, nacke och rygg - Depressioner, ångestsyndrom och stress 2008 175 miljoner 2009 560 miljoner 2010 960 miljoner 18

19

19

Pågående sjukskrivningar rörelseapparaten 20

Pågående sjukskrivningar rörelseapparaten 20

Garantin ska avse tillgänglighet enligt följande steg 1. Medicinsk bedömning och ställningstagande om patientens

Garantin ska avse tillgänglighet enligt följande steg 1. Medicinsk bedömning och ställningstagande om patientens är i behov av medicinsk behandling/rehabilitering 2. Påbörja och genomföra behandling/rehabilitering Behandling /rehabilitering omfattar KBT vid lättare/medelsvåra ångest, depression och stress Multimodal rehabilitering vid smärta i axlar nacke och rygg 21

SBU: s metoder för behandling av långvarig smärta Multimodal rehabilitering En kombination åtgärder som

SBU: s metoder för behandling av långvarig smärta Multimodal rehabilitering En kombination åtgärder som är välplanerade och synkroniserade och består av psykologiska insatser och fysisk aktivitet/träning eller sjukgymnastik, undervisning om smärta, stärka den drabbade individens handlingskraft och ansvarstagande Insatser sker under en längre tid med personal som arbetar i team. Teamet består av flera professioner t ex. läkare, sjukgymnast, kurator, psykolog arbetsterapeut och sjuksköterska. 22

Rehabiliteringsgarantin 2009 -2010 Evidens enligt SBU rapporter Försäkringsmedicinskt beslutstöd Socialstyrelsens nationella riktlinjer -behandling av

Rehabiliteringsgarantin 2009 -2010 Evidens enligt SBU rapporter Försäkringsmedicinskt beslutstöd Socialstyrelsens nationella riktlinjer -behandling av depression och ångestsjukdom -vård av rörelseorganens sjukdomar Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan

Depression Enligt Försäkringsmedicinska beslutstödet Lindrig förstagångsdepression kräver ofta inte sjukskrivning. Arbetsförmågan kan vara nedsatt

Depression Enligt Försäkringsmedicinska beslutstödet Lindrig förstagångsdepression kräver ofta inte sjukskrivning. Arbetsförmågan kan vara nedsatt 13 månader 24

Ångesttillstånd Enligt Försäkringsmedicinska beslutstödet • Sjukskrivning kan i många fall undvikas • Sjukskrivningstiden bör

Ångesttillstånd Enligt Försäkringsmedicinska beslutstödet • Sjukskrivning kan i många fall undvikas • Sjukskrivningstiden bör vara kort, 2 - 4 veckor, kombineras m. aktiverande behandl. 25

Stressrelaterade tillstånd Enligt Försäkringsmedicinska beslutstödet • F 43. 0, F 43. 1 Akut stressreaktion,

Stressrelaterade tillstånd Enligt Försäkringsmedicinska beslutstödet • F 43. 0, F 43. 1 Akut stressreaktion, PTSD – sjukskrivning bör undvikas • F 43. 2 Anpassningsstörning – sjukskrivning som regel ej aktuell – psykologiskt stöd • F 43. 9 Stressreaktion/krisrektion – risk för allvarliga tillstånd – 2 -6 veckors sjukskrivn. bla KBT • F 43. 8 Utmattningssyndrom – arb. förm. kan vara nedsatt upp till 6 månader, psykologiskt stöd 26

Rörelseorganen, naturalförlopp Enligt Försäkringsmedicinska beslutstödet • Lumbago – 2 veckor • Lumbago-ischias, diskbråck –

Rörelseorganen, naturalförlopp Enligt Försäkringsmedicinska beslutstödet • Lumbago – 2 veckor • Lumbago-ischias, diskbråck – 3 veckor • Cervikal rizopati, cervikalt diskbråck 1 -2 måna • Kalkaxel och Supraspinatustendinit 1 – 2 veckor • Frozen shoulder, impigmentssyndrom – långvariga besvär 27

Smärta Enligt Försäkringsmedicinska beslutstödet • RISK FÖR • Snabb utredning m. smärtdiagnostik och funktionsbedömning

Smärta Enligt Försäkringsmedicinska beslutstödet • RISK FÖR • Snabb utredning m. smärtdiagnostik och funktionsbedömning • Sjukskrivning kopplad till aktiva åtgärder • Rehabiliteringsplan bör följas konsekvent • ETABLERAD • Smärtbehandling och smärthantering • Multiprofessionellt arbetsinriktat rehabiliteringsprogram • Åter i arbete några månader – ett år, svårare fall 12 år. 28

Vad säger cheferna på vårdcentralerna vad som finns att erbjuda att leva upp till

Vad säger cheferna på vårdcentralerna vad som finns att erbjuda att leva upp till en rehabiliteringsgaranti för psykiska diagnoser? 80 -85 % uppger att man behandlar patienterna för depression, ångest och stress på egen enhet 84 % kan ge samtalsbehandling på egen enhet 68 % kan erbjuda KBT och 36 % KPT 45 % att man remitterar till annan verksamhet i landstingen 29

Vad säger cheferna på vårdcentralerna behövs för att leva upp till en rehabiliteringsgaranti för

Vad säger cheferna på vårdcentralerna behövs för att leva upp till en rehabiliteringsgaranti för psykiska diagnoser? 55 % uppger att man behöver utveckla rutiner/program för behandling/rehabilitering ångest, depression och stress 51 % kompetensutveckling av befintlig personal 38 % fler aktörer att remitterar till 36 % rekrytera mer personal 30

Landsting KBT 2009 KBT KV 1 MMR 2009 MMR KV 1 Blekinge 500 218

Landsting KBT 2009 KBT KV 1 MMR 2009 MMR KV 1 Blekinge 500 218 150 87 Dalarna 477 22 222 - Gotland 160 24 30 - Gävleborg 725 - 230 - Halland 862 1 163 2 Jämtland 397 67 345 9 Jönköping 680 168 325 75 Kalmar 484 62 230 29 Kronoberg 500 49 105 10 Norrbotten 421 96 195 36 Skåne 1000 4 299 57 Stockholm 1518 549 1771 294 Sörmland 1370 86 360 44 Uppsala 1039 173 181 37 Värmland 500 Västmanland 1945 598 319 91 Västerbotten 205 24 285 41 Västernorrland 300 - 300 18 Västra Götaland 14000 2735 2000 221 Örebro 560 82 271 30 Östergötland 1300 119 180 61 Totalt 28 943 5069 8161 1142 200 31

Hur hänger det ihop? Beslutsstöd Miljarden Rehab garanti Finsam Rehab kedjan 32

Hur hänger det ihop? Beslutsstöd Miljarden Rehab garanti Finsam Rehab kedjan 32

Regeringens åtgärdspaket Budgetpropositionen hösten 2007 1. Rehabiliteringskedja 2. Vidareutvecklad företagshälsovård 5. Tidsgräns för sjukpenning

Regeringens åtgärdspaket Budgetpropositionen hösten 2007 1. Rehabiliteringskedja 2. Vidareutvecklad företagshälsovård 5. Tidsgräns för sjukpenning & förlängd sjukpenning 6. Steglös avtrappning (sjukersättning) 9. Aktivitetsersättning utreds 10. Tillfällig resursförstärkning Försäkringskassan 14. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 16. Halvfartsjobb 3. Rehabiliteringsgaranti 4. Riktlinjer för arbetsförmågebedömningar 13. Alternativa insatser för långtidssjukskrivna 15. Nyfriskjobb 7. Korrigering av historisk SGI 8. SGI utreds 11. Parlamentarisk socialförsäkringsutredning 12. Förlängt arbetsliv för vilande S/A 18. Finsam ökad flexibilitet 17. Reducerad avgift a-kassa arbetslösa/sjuka 33