SCA Skog Policy fr jakt och fiske SCA

  • Slides: 15
Download presentation
SCA Skog Policy för jakt och fiske

SCA Skog Policy för jakt och fiske

SCA Skog förvaltar SCAs stora skogsinnehav, som omfattar 2, 6 miljoner hektar, och ansvarar

SCA Skog förvaltar SCAs stora skogsinnehav, som omfattar 2, 6 miljoner hektar, och ansvarar för all virkesanskaffning till SCAs industrier i norra Sverige. I detta uppdrag ingår även ansva ret för jakt och fiskefrågorna. 2020 12 06 SCA Skog 2

Jakt och fiske inom SCA Markerna med skogar, myrar, fjäll, sjöar och vattendrag har

Jakt och fiske inom SCA Markerna med skogar, myrar, fjäll, sjöar och vattendrag har vid sidan av virkespro duktionen stora naturvärden som ska tillvaratas på ett bra sätt. Bland dessa ingår jakt och fiske som ska bedrivas inom ramen för god faunavård och i överensstäm melse med våra riktlinjer för skogsskötsel och naturvård. Framtiden Utvecklingen av vår vilt och fiskevårdsverksamhet sker i samarbete med myndig heter, intresseorganisationer och forskare. Verksamheten måste ständigt anpassas och revideras. Nya lagar och förordningar, nya forskningsresultat och ändrade önskemål hos jägare och fiskare är faktorer som påverkar vår inriktning. Vår strävan är att förbättra förutsättningarna för jakt och fiske i dag och i framtiden. Jaktens och fiskets organisation SCAs skogsinnehav är geografiskt fördelat på fem skogsförvaltningar. Skogsförvaltningarna upplåter och administrerar jakt och fiske inom sina verksam hetsområden. 2020 12 06 SCA Skog 3

Jaktpolicy Jakten på SCAs marker: § § är en integrerad del i skötseln av

Jaktpolicy Jakten på SCAs marker: § § är en integrerad del i skötseln av skogarna. § skall bedrivas av välutbildade jägare enligt gällande jaktlagstiftning, SCAs jaktregler och god jaktetik. § § är en betydande rekreationskälla för många. skall bedrivas i överensstämmelse med de långsiktiga skogsvårds och naturvårdsmålen genom att utveckla och beskatta viltstammar som är i balans med fodertillgången för att på så sätt bevara biologisk mångfald och uppnå hög värdefull skogs produktion. skall bygga på förtroendefull och långsiktig samverkan med jägarna och deras organisationer. Anställda inom företaget samt lokala affärskontakter prioriteras vid upplåtelser. Därefter skall så många som möjligt erbjudas jakt enligt särskild turordning. SCA vill stödja rekryteringen av unga jägare samt kvinnliga jägare. 2020 12 06 SCA Skog 4

Rovdjurspolicy § De fyra stora rovdjuren, d v s björn, varg, lo och järv

Rovdjurspolicy § De fyra stora rovdjuren, d v s björn, varg, lo och järv har en naturlig hemortsrätt i den svenska faunan. § § SCA stödjer att arbete sker för att skapa livskraftiga stammar av dessa arter. § § Stor hänsyn bör tas till de areella näringarna och lokalbefolkningens synpunkter. Förvaltningsplaner bör utarbetas på nationell och regional nivå där det lokala beslutsfattandet stärks. Jakt som grundar sig på en biologisk kunskap genom viltforskning, är en naturlig del i förvaltningen av våra viltstammar. Ersättning för rovdjursriven tamboskap och hundar bör fullt ut täcka den förlust som uppstått. Synen på våra stora rovdjur är grunden för att vi på lång sikt ska kunna garantera deras överlevnad och få en bred acceptans för bevarandet av dessa arter inom landet. 2020 12 06 SCA Skog 5

Vem får jaga? SCAs ambition är att erbjuda jakt för så många som möjligt.

Vem får jaga? SCAs ambition är att erbjuda jakt för så många som möjligt. Det finns dock en gräns för vad markerna kan bära. Allt för många jägare inom ett område innebär att kvaliteten på jakten sjunker. Följande turordning gäller när efterfrågan på jakt överstiger tillgången: 1. Tillsvidareanställda inom SCA Skog samt pensionärer som tidigare varit anställda inom företaget. 2. Företag, personer och organisationer som SCA Skog har affärs eller andra relationer med. 3. 4. Övriga anställda inom SCA koncernen. Utomstående. Ungdomsplatser Samtliga kortjaktlag på företagets marker ska verka för, och vara beredda att ta emot intresserade ungdomar för att ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för jakt och natur. Detta är mycket viktigt för att vi på sikt ska kunna rekrytera nya jägare lokalt till samtliga jaktlag som är organiserade på företagets mark. Ungdomar, liksom kvinnor, är en prioriterad grupp vid tillsättande av nya jägare i SCAs jaktlag. Avgiftsbefrielse för jaktkort gäller för ungdomar t o m 25 års ålder. 2020 12 06 SCA Skog 6

Former för jaktupplåtelser De vanligaste upplåtelseformerna för jakt är: 1. Kortjakt Jaktkortet ger personlig

Former för jaktupplåtelser De vanligaste upplåtelseformerna för jakt är: 1. Kortjakt Jaktkortet ger personlig nyttjanderätt till jakt inom ett visst område. Skilda kort utfärdas för älg respektive småvilt. För älgjakt gäller kortet under en säsong, och är en grundavgift för att få jaga älg. Sedan tillkommer fällavgifter per älg både till Länsstyrelsen och till SCA. 2. Fast pris för upplåtelser Upplåtelsen gäller nyttjanderätt till jakt inom ett visst område. Nyttjanderätten kan gälla för älg, björn och småvilt sammantaget eller var för sig, kombinerat med kortjakt. Avgiften baseras på avskjutningsmål för älg och övrigt vilt, eventuella mervärden samt tillgänglighet. Upplåtelseavtalet är skriftligt och gäller högst 11 månader. I upplåtelsen kan tidsbegränsning ingå enligt avtal. SCA förbehåller sig även rätten att tillsätta jägare ur den egna personalen. Avtalet kan tecknas med jaktlag, med en eller flera personer eller med en jakt klubb. 2020 12 06 SCA Skog 7

Former för jaktupplåtelser forts. 3. Mark inom viltvårdsområden Där SCA redan ingår i Viltvårdsområden

Former för jaktupplåtelser forts. 3. Mark inom viltvårdsområden Där SCA redan ingår i Viltvårdsområden (VVO) med små och splittrade skiften kan det vara en bra lösning för älgförvaltningen att fortsätta ingå i dessa. En förutsättning är att VVO: na verkar för att avskjutningsmålen nås. Upplåtelseformen innebär att SCA ingår som medlem i viltvårds området. Inriktningen ska vara att SCA upplåter jakträtten via avtal med fast pris till viltvårdsområdets styrelse som förmedlar jakträtten inom om rådet. Däremot ska inte större områden SCA mark, där jakt och fauna vård kan bedrivas på ett bra sätt, upplåtas till VVO föreningar eller till andra sammanslutningar annat än om det finns särskilda skäl. Tidigare gjorda upplåtelser bör prövas mot denna princip i samband med ombildningar av redan etablerade områden. Om det inte är möjligt att utträda ur viltvårdsområdet ska en egen sektion efter strävas i de fall SCA arealen är sammanhängande och av tillräcklig omfattning. 2020 12 06 SCA Skog 8

Samarbete SCAs personal som handlägger jaktfrågor samarbetar med andra markägare, myndigheter, jägarorganisationer och viltforskning.

Samarbete SCAs personal som handlägger jaktfrågor samarbetar med andra markägare, myndigheter, jägarorganisationer och viltforskning. Strävan ska vara att få till stånd ett konstruktivt samarbete. SCA eftersträvar också ett gott förhållande med övriga intressenter som rör sig på våra marker och som har legitima ärenden. 2020 12 06 SCA Skog 9

Våra vägar Normalt kan de skogsbilvägar som är öppna för trafik nyttjas av t

Våra vägar Normalt kan de skogsbilvägar som är öppna för trafik nyttjas av t ex jägare, fiskare, bärplockare. Det kan dock förekomma vissa inskränkningar i samband med tjällossning, höstreg n eller arbete i skogsbruket längs vägen. Likaså kan vägar till områden med stör ningskänslig flora och fauna hållas stängda. Snöskoteråkning är generellt förbjuden på SCAs skogsbilvägar, eftersom det är mycket dyrt att ploga upp vägar där skotrar har kört. I övrigt gäller ter rängkörningslagen. SCAs lokala företrädare kan lämna besked om öppethållande av vägar, snöplogning med mera. 2020 12 06 SCA Skog 10

Allmänna jaktregler vid jakt på SCAs mark ü ü ü 2020 12 06 Jakt

Allmänna jaktregler vid jakt på SCAs mark ü ü ü 2020 12 06 Jakt ska bedrivas efter de lagar och anvisningar som gäller i jaktlagstiftningen. Jakten ska bedrivas av välutbildade jägare med gott omdöme och bygga på samverkan mellan jaktlag, övriga markägare och jägarorganisationer för att uppnå de mål som ställs upp. Jägare är skyldig att hindra olaga och olovlig jakt. Jägare som upptäcker eller misstänker olaga och olovlig jakt är också skyldig att rapportera till närmast ansvarige SCA tjänsteman eller polis. Varje jägare ska ha giltig vapenlicens för det vapen som används. Innan jakten påbörjas ska statligt jakt kort samt avgift för jakträtt på SCAs marker erläggas för den tid som upp låtelsen omfattar. Skjutprov ska årligen avläggas av den som ska jaga älg på SCAs marker. För skjutprovet gäller Svenska Jägareförbundets älgskyttemärke i brons. Skjutställningen är stående och annat stöd än enkel skjutkäpp eller remstöd är inte tillåtet. Skyttar som har sådant handikapp eller andra problem att de har svårt att genomföra skjutningen stå ende, får inta valfri skjutställning, dock ej liggande. De får också använda erforderligt stöd. Skjutprovet ska genomföras med eget älgjaktvapen. Jaktledaren ansvarar för att skjutningen genomförs på lämpligt sätt. Alla lag ska ha utsett en ansvarig älgjaktledare samt ersättare. SCA Skogs företrädare utser jaktledare i samråd med jaktlaget. Jaktledaren ska, om möjligt, vara anställd inom SCA Skog. Det är även önskvärt att jaktledaren har genomgått jaktledarutbildning. SCA Skog 11

Jaktledaren – jaktlaget § Jakt PM ska finnas i samtliga lag § Jaktledaren ska

Jaktledaren – jaktlaget § Jakt PM ska finnas i samtliga lag § Jaktledaren ska känna till SCAs älgförvaltningsmål och hur det följs upp. Det aktuella skadeläget i området ska vara känt. § Jaktledaren ska företräda SCA i laget och tydligt kommunicera de mål och regler som gäller. § Principer för ”Ståndskall på annans mark” bör tillämpas där kortjakt bedrivs och rekommenderas där fastpris upplåtelse tillämpas. § Jaktledaren ansvarar för att rapportering sker korrekt enligt de anvisningar som ges. § Tränade och duktiga eftersökshundar ska finnas tillgängliga för all jakt. § Vid uttransport av fällda älgar med hjälp av maskiner ska maskinerna vara av lämplig typ och storlek för att inte skada vegetation eller mark. 2020 12 06 SCA Skog 12

Övrigt § God etik ska råda inom jakten. § Rekrytering av jägare ska ske

Övrigt § God etik ska råda inom jakten. § Rekrytering av jägare ska ske i samråd med SCA. § Riktvärde är 4 personer/1 000 ha, enligt gällande prioriteringsordning. § Högsta inträdesavgift i jaktlag för nya jägare är 1 000 kr. § Jakten ska organiseras så att den blir säker, trivsam och effektiv. § Bra kartor och god passröjning är exempel på åtgärder som effektiviserar älgjakten. § Jakttorn och andra anläggningar för jakten får uppföras efter samråd med SCA Skogs områdesansvarige. § Respektive jaktlag ansvarar för befintliga jakttorn och andra anläggningar så att dessa inte utgör en fara för allmänheten. Äldre och bräckliga torn ska rivas eller byggas om. Grundregeln är att jakttorn ska uppföras helt i trä. Nedskräpning i form av plast, bjärt färgade skivmaterial m m får inte förekomma. Längs allmänna och flitigt trafikerade vägar ska inga jakt torn eller pass förekomma. § Samtliga jägare ska genomföra webbutbildningen ”Skog och klövvilt” enligt de anvisningar som gäller inför respektive jaktår. 2020 12 06 SCA Skog 13

Övrigt forts. § Alla älgjaktlag ska delta i älgobsinventering och övriga inventeringar som genomförs

Övrigt forts. § Alla älgjaktlag ska delta i älgobsinventering och övriga inventeringar som genomförs samordnat över större områden i syfte att följa upp älg stammens utveckling, fodertillgång, skogsskadeläge m m. Detta är också önskvärt vid samord nade rovdjursinventeringar. § Samtliga jägare ska bära signalfärgade hattband, mössor, västar eller motsvarande vid älgjakt och annan gemensam jakt där kulvapen används. Detta är också en stark rekommendation vid all annan typ av jakt. § Vid jakt på björn gäller de regler som meddelas av Naturvårdsverket och Länsstyrelse. Inom SCAs kortjaktsområden krävs att man har löst älgjaktskort för att få jaga björn. § Allmänt gäller att siktröjning i växande skog ska göras mycket försiktigt. Upp huggna skjutgator i ekonomiskt värdefull skog får inte förekomma. Är behovet stort till följd av igenväxning bör passet flyttas. § När älgjakt och småviltjakt bedrivs parallellt ska samråd ske så att jakt kan ut övas av bägge parter med god säkerhet. Inskränkningar i småviltjakten ska i största möjliga utsträckning undvikas. Även omedelbart före och under älg jaktspremiä ren bör någon del av jaktområdet kunna disponeras för småviltjakt, efter samråd. För dagkortsområden kan begränsning i försäljning ske vissa tider enligt respektive skogsförvaltning. § SCAs löpande skogliga verksamhet såsom avverkning, markberedning, plantering, röjning etc. ska inte påverkas negativt av jakt. § Samråd om placer ing av fällor för fällfångst bör ske med ansvarig personal på distriktet/förvaltningen. § Vid jakt inom skogtäckta områden bör inte järn eller stålhagel användas. 2020 12 06 SCA Skog 14

För ytterligare information, välkommen till www. scaskog. com

För ytterligare information, välkommen till www. scaskog. com