Det hnder inom kommunala hlso och sjukvrden i

  • Slides: 51
Download presentation
Det händer inom kommunala hälso- och sjukvården i Ödeshög Lars-Gunnar Almén Selma Malic

Det händer inom kommunala hälso- och sjukvården i Ödeshög Lars-Gunnar Almén Selma Malic

Ödeshög – Mitt i södra Sverige? Mitt emellan Linköping och Jönköping Ödeshög 2 2

Ödeshög – Mitt i södra Sverige? Mitt emellan Linköping och Jönköping Ödeshög 2 2

Ödeshög – Mitt i södra Sverige? Mitt emellan Stockholm och kontinenten Ödeshög 3 3

Ödeshög – Mitt i södra Sverige? Mitt emellan Stockholm och kontinenten Ödeshög 3 3

Ödeshög – Mitt i södra Sverige? • • Ca 5 300 invånare Östergötland •

Ödeshög – Mitt i södra Sverige? • • Ca 5 300 invånare Östergötland • 13 kommuner • 460 000 invånare Mitt emellan Stockholm och kontinenten Ödeshög 4 4

Ödeshög – Natur och kultur Alvastra kloster Tåkern Rökstenen Vättern Omberg 5 5

Ödeshög – Natur och kultur Alvastra kloster Tåkern Rökstenen Vättern Omberg 5 5

Ödeshögs bidrag till Västra Götalands och Sveriges fotbollsframgångar 6 6

Ödeshögs bidrag till Västra Götalands och Sveriges fotbollsframgångar 6 6

Våra nätverk • • ITSAM Procapitakommunerna i Östergötland E-hälsonätverket Termer och begrepp (Östgötaträdet) 7

Våra nätverk • • ITSAM Procapitakommunerna i Östergötland E-hälsonätverket Termer och begrepp (Östgötaträdet) 7

Ödeshög – en del av kommunalförbundet ITSAM Medlemskommunernas gemensamma IT-avdelning Ödeshög 5 300 Boxholm

Ödeshög – en del av kommunalförbundet ITSAM Medlemskommunernas gemensamma IT-avdelning Ödeshög 5 300 Boxholm 5 300 Ydre 3 700 Vimmerby 15 600 Kinda 9 800 Åtvidaberg 11 600 ---------------51 300 8 8

Ödeshög – en del av kommunalförbundet ITSAM • Samma verksamhetssystem/likartad miljö • Gemensamma vägval

Ödeshög – en del av kommunalförbundet ITSAM • Samma verksamhetssystem/likartad miljö • Gemensamma vägval – åt samma håll fast kanske olika fort • Upparbetat samarbete mellan systemförvaltare/IT-strateger i medlemskommunerna • I gruppen olika kompetenser 9 9

Ödeshög – en del av Östergötland Procapita HSL • Ödeshög initierade samarbete samtliga Procapitakommuner”

Ödeshög – en del av Östergötland Procapita HSL • Ödeshög initierade samarbete samtliga Procapitakommuner” i Östergötland – 9 kommuner (inkl Vimmerby) • Första möte maj 2018 • Syfte – samsyn kring dokumentationen (HSL) 10 10

Ödeshög – en del av Östergötland Procapita HSL • Samma verksamhetssystem/likartad miljö • Erfarenhetsutbyte

Ödeshög – en del av Östergötland Procapita HSL • Samma verksamhetssystem/likartad miljö • Erfarenhetsutbyte • Gemensamt arbete med anpassning av journalsystemet utifrån nya riktlinjer kring dokumentation av vårdprocessen samt krav på statistik 11 11

Ödeshög – en del av E-hälsonätverket i Östergötland • 13 kommuner 12 12

Ödeshög – en del av E-hälsonätverket i Östergötland • 13 kommuner 12 12

Ödeshög – en del av E-hälsonätverket i Östergötland • Parter – Region Östergötland (Landstinget)

Ödeshög – en del av E-hälsonätverket i Östergötland • Parter – Region Östergötland (Landstinget) – Kommunernas socialtjänst – IT-chefsnätverket IT-e. • Driver gemensamma utvecklingsinsatser utifrån antagen handlingsplan. • Gemensam E-hälsosamordnare • Är under omorganisation 13 13

Termer och begrepp – arbetsgrupp för en enhetlig sökordsstruktur i Östergötland (ICF/KVÅ) • MAS-nätverk

Termer och begrepp – arbetsgrupp för en enhetlig sökordsstruktur i Östergötland (ICF/KVÅ) • MAS-nätverk såg behov av strukturerad dokumentation • Beslut av socialchefer – projekt att alla kommuner ska ha samma sökordsstruktur = ”Östgötaträdet” • 2012 -2013 Startade arbetet med termer och begrepp i Östergötland • Tog fram urval från Socialstyrelsens dokument gällande ICF och KVÅ • Urval gällande administrativa sökord • Förvaltas i en länsgemensam databas • Alla 13 östgötakommuner ingår i detta arbete (Procapita, Treserva, Viva) 14

Termer och begrepp – Hur ser det ut idag? • Beslut att endast använda

Termer och begrepp – Hur ser det ut idag? • Beslut att endast använda de sökord som finns i databasen (”Östgötaträdet”) • Inventering av alla kommuners träd – kommuner hade gjort egna förändringar som inte följde Östgötaträdet • Uppdatering av databasen • Förvaltningsgrupp bildas (4 pers) • Nya krav från Socialstyrelsen – Östgötaträdet behöver utökas /uppdateras. 15

Ödeshög – vi testar och delger • Positiv inställning till digitalisering från politik/chefer/medarbetare •

Ödeshög – vi testar och delger • Positiv inställning till digitalisering från politik/chefer/medarbetare • Införandet i t ex Ödeshög – pilot för hela ITSAM/Östergötland – ”Lagom stor” – greppbara volymer men helhetseffekter för kommunen 16 16

Några länsgemensamma projekt • • • NPÖ – konsument Panorama Remisser och svar (ROS)

Några länsgemensamma projekt • • • NPÖ – konsument Panorama Remisser och svar (ROS) ”Pensionera faxen” --> Säker e-post NPÖ - producent 17

NPÖ – konsument • Infört ca sedan flera år • Liten användning p g

NPÖ – konsument • Infört ca sedan flera år • Liten användning p g a Panorama 18

Panorama Vårdöversikt i Region Östergötlands journalsystem Cosmic • Togs fram i samband med kommunernas

Panorama Vårdöversikt i Region Östergötlands journalsystem Cosmic • Togs fram i samband med kommunernas övertagande av hemsjukvårdsansvaret (2014) • Ger den kommunala hälso- och sjukvården i Östergötland möjlighet att se en översikt över viss information i Cosmic • En tillfällig lösning 19

ROS Kommunaccess till ”Remisser och svar” Ödeshög – en av tre pilotkommuner Mål •

ROS Kommunaccess till ”Remisser och svar” Ödeshög – en av tre pilotkommuner Mål • I samtliga patientärenden inom den kommunala hemsjukvården kunna skriva ut provtagningsunderlag samt signera provtagningar innan leverans till laboratoriet. • Region Östergötland: Minska laboratoriepersonalens arbete i med att bistå kommunerna med att skriva ut provtagningsunderlag och (felaktigt) signera prover vid inlämning till lab. • Kommunerna: Ökad patientsäkerhet rörande labprover. • Projektet avslutas – övergått till förvaltning april 2017 20

NPÖ – producent ett projekt inom E-hälsonätverket • Förstudie – juni 2016 • Beslut

NPÖ – producent ett projekt inom E-hälsonätverket • Förstudie – juni 2016 • Beslut (socialchefer) september 2016 om att alla kommuner skulle bli producenter • Projektstart mars-2017 (Länsgemensam projektledare) • Målet - alla kommuner anslutna under 2017 (Ödeshög var ”pilot”) 21

NPÖ ska leda till: ökad vårdkvalitet genom bättre beslutsunderlag � ökad patientsäkerhet som minskar

NPÖ ska leda till: ökad vårdkvalitet genom bättre beslutsunderlag � ökad patientsäkerhet som minskar risken för felbehandling/felmedicinering � ökad effektivitet genom minskat dubbelarbete, förbättrad samplanering och samordning � 22

Effektmålen för projektet Förutsättningar för likvärdig vård och omsorg för patienterna � Ökad upplevd

Effektmålen för projektet Förutsättningar för likvärdig vård och omsorg för patienterna � Ökad upplevd nytta av info från kommunerna � Minska administrativ tid hos personal i Region Östergötland � 23

NPÖ – producent ett projekt inom E-hälsonätverket • Tre olika journalsystem – Procapita (Hade

NPÖ – producent ett projekt inom E-hälsonätverket • Tre olika journalsystem – Procapita (Hade en färdig lösning vid projektstart) – Viva – Treserva • Genomgång/revision av HSA-katalogerna • Anslutning via agent • Gemensam utbildning i spärr- och logghantering 24

Informationsmängder • • Funktionsnedsättning ADL Vård- och omsorgsplan (Uppmärksamhetssignaler) 25

Informationsmängder • • Funktionsnedsättning ADL Vård- och omsorgsplan (Uppmärksamhetssignaler) 25

Mappning informationsmängd NPÖ mot rubrik i sökordsträdet 26

Mappning informationsmängd NPÖ mot rubrik i sökordsträdet 26

Konsekvenser för sökordsträdet • Sökordsträd enligt ICF/KVÅ • Mappning mot ADL – krävde en

Konsekvenser för sökordsträdet • Sökordsträd enligt ICF/KVÅ • Mappning mot ADL – krävde en mer detaljerad nivå på bedömning (status, ICF) f f a på kapitel Personlig vård • Ökade detaljnivån på alla ICF-rubriker 27

Konsekvenser för sökordsträdet Tidigare: Kapitelnivå med nivå 2 som frastexter Efter ”ombyggnad”: Rubrikerna är

Konsekvenser för sökordsträdet Tidigare: Kapitelnivå med nivå 2 som frastexter Efter ”ombyggnad”: Rubrikerna är på nivå 2 28

Arbetet med godkännandeprocess • Agenten (Tieto) hade en införandeprocess • Ändrade regler för testgodkännande

Arbetet med godkännandeprocess • Agenten (Tieto) hade en införandeprocess • Ändrade regler för testgodkännande gjorde att processen drog ut på tiden • Ödeshög var pilot – medförde lite extra jobb • Projektledare E-hälsonätverket samt projektledare hos leverantör hade mycket stor betydelse • Problem med avtalsskrivande för en av de tre leverantörerna 29

Arbetet i verksamheten • Framtagande av rutiner • • – Information till patienter –

Arbetet i verksamheten • Framtagande av rutiner • • – Information till patienter – Spärr/logg – Samtycke Produktion av informationsmaterial Distribution av information till befintliga patienter Utbildning av legitimerad personal Rensning i journalerna 30

Rutin - sammanhållen journalföring Inhämta samtycke till att kunna läsa via sammanhållen journalföring 1.

Rutin - sammanhållen journalföring Inhämta samtycke till att kunna läsa via sammanhållen journalföring 1. Informera den enskilde om vad ni avser att inhämta samtycke om och tillfråga om samtycke, lämpligtvis vid ankomstsamtalet. 2. Den enskildes ställningstagande (samtycke eller ej samtycke) dokumenteras i verksamhetssystemet enligt lokal rutin. 3. Inom hemsjukvård och korttidsvård ska tidsbegränsningen för samtycket sättas till ett år. För övrig verksamhet gäller samtycket tills vårdrelationen avslutas ex. vid utförarbyte. Information till den enskilde angående tillgängliggörande av journaldokumentation via sammanhållen journalföring 1. Informera den enskilde om att viss information från Ödeshögs kommuns hälso - och sjukvårdsjournal blir tillgänglig för andra vårdgivare och hur den skyddas så att obehöriga ej får tillgång till den. 2. Informera den enskilde om möjligheten att spärra uppgifter så att andra vårdgivare inte kan läsa dessa. Information ska också lämnas om att den enskilde när som helst kan häva denna spärr. 3. Informera den enskilde om vad det innebär att t ex personal hos annan vårdgivare inte kan ta del av Ödeshögs kommuns Viktigt att skilja mellan samtycke för att läsa vårddokumentation via sammanhållen och information om att producera! journalföring. 31

Checklista - sammanhållen journalföring Checklista information/samtycke gällande sammanhållen journalföring Ny patient till hemsjukvård, korttidsboende,

Checklista - sammanhållen journalföring Checklista information/samtycke gällande sammanhållen journalföring Ny patient till hemsjukvård, korttidsboende, inflyttning till vårdboende/LSS-boende. Vid första kontakt. 1. Informera om att viss information från Ödeshögs kommuns hälso- och sjukvårdsjournal blir tillgänglig för andra vårdgivare. 2. Informera om möjligheten att spärra uppgifter så att andra vårdgivare inte kan läsa dessa. Information ska också lämnas om att den enskilde när som helst kan häva denna spärr. 3. Informera den enskilde om att om hen väljer att spärra sin information ansvarar hen själv för att informera vårdpersonalen om vad de behöver veta för att ge en god och säker vård. 4. Lämna ut broschyren ”Bättre överblick – ännu bättre vård” 5. Fråga den enskilde om vi får ta del av journaluppgifter från andra vårdgivare via sammanhållen journalföring (NPÖ). 6. Dokumentera under Observera/Samtycke att den enskilde blivit informerad om tillgängliggörandet av vissa uppgifter via sammanhållen journalföring. Använd frastext. 7. Dokumentera under Observera/Samtycke om den enskilde accepterar eller motsätter sig inhämtande av journaluppgifter via sammanhållen journalföring (NPÖ). Använd frastext. Om den enskilde vil spärra sin information – se rutin för spärr och hävning av spärr. Viktigt! Om du inte hunnit informera patienten innan journalen öppnas- gör så här: 1. När du väljer organisation för journalen – välj den underliggande nivån med EJ NPÖ i namnet. 2. När information enligt ovan är given – flytta upp journalen till den ordinarie organisationsnivån Om patienten direkt vid informationstillfället väljer att spärra – gör så här: 1. När du väljer organisation för journalen – välj den underliggande nivån med EJ NPÖ i namnet. 2. Låt patienten fylla i blanketten för spärr. 3. Dokumentera under Observera/Samtycke att patienten har begärt spärr av informationsutbyte till sammanhållen journalföring (NPÖ). Använd frastext. 4. Lämna ifylld blankett till Selma Malic/Lars-Gunnar Almén 32

Broschyr Information till patienter Brev till alla befintliga patienter Affischer/ hemsida • Affischer på

Broschyr Information till patienter Brev till alla befintliga patienter Affischer/ hemsida • Affischer på äldreboende • Affisch på vårdcentralen • Information på odeshog. se 33

Spärr/hävning Blanketter för spärr och hävning av spärr 34

Spärr/hävning Blanketter för spärr och hävning av spärr 34

Driftstart • Okt 2017 Planerad driftstart/Ödeshög färdiga Ytterligare arbete med dokument för att bli

Driftstart • Okt 2017 Planerad driftstart/Ödeshög färdiga Ytterligare arbete med dokument för att bli godkända som producent okt 17 – april 18 • 2018 -04 -18 Skickade in det sista dokumentet till Inera • 2018 -04 18 Är lite trött och skriver till projektledaren ”Den som tyckte att Dallas var en långlivad dokusåpa har inte försökt bli godkänd av Inera ” • 2018 -04 -20 Godkända av Inera! Allt är förlåtet • 2018 -04 -23 Data blir synligt i NPÖ (Problem med vårdplanerna) • 2018 -05 -03 Allt fungerar som det ska! 35

Nationell patientöversikt (NPÖ)

Nationell patientöversikt (NPÖ)

Nationell patientöversikt (NPÖ)

Nationell patientöversikt (NPÖ)

Nationell patientöversikt (NPÖ)

Nationell patientöversikt (NPÖ)

Nationell patientöversikt (NPÖ)

Nationell patientöversikt (NPÖ)

Nationell patientöversikt (NPÖ)

Nationell patientöversikt (NPÖ)

Kostnader • Kostnad enligt Tietos prislista – Startkostnad ca 150 000 kr – Månadskostnad

Kostnader • Kostnad enligt Tietos prislista – Startkostnad ca 150 000 kr – Månadskostnad ca 6 000 kr • Projektledning (länsgemensam) bekostas av E-hälsonätverket • Interna kostnader för implementationsansvar, utbildning, projektmöten m m. 41

Nytta av produktion till NPÖ • NPÖ – spindeln i nätet för informationsutbyte mellan

Nytta av produktion till NPÖ • NPÖ – spindeln i nätet för informationsutbyte mellan olika vårdgivare • Landsting/region kan få direktåtkomst till aktuellt hälsotillstånd • Steg mot att ge patienter tillgång till sina kommunala journaler via nätet • Vi som kommuner kan/bör ställa krav på landsting/region att använda NPÖ • Ett utvärderingsprojekt är beställt – Utvärdering av upplevd nytta – Utvärdering av effektmålen 42

Projekt - Pensionera faxen • Gemensamt projekt för att digitalisera utbyte av information Vårdcentral

Projekt - Pensionera faxen • Gemensamt projekt för att digitalisera utbyte av information Vårdcentral – Kommunala hälso- och sjukvården. Projektstart 2016 • Kommunikationslösningar – E-post – NPÖ • • • Kommunikation mellan funktionsbrevlådor Säker e-posttransport (TLS) Rutiner/riskbedömning OK från jurister Start 6/2 -2017 43

Det finns en hel del behov av kommunikation… • Analys av informationsutbyte • Mätning

Det finns en hel del behov av kommunikation… • Analys av informationsutbyte • Mätning av faxanvändning mellan vårdcentral och kommun • Kommunen står för merparten av skickade fax • Efter införandet av säker e-post faxas endast vårdplaner och brytpunktsbedömningar • En del av informationsmängderna finns att läsa i NPÖ 44

Länsprojekt – Digital rörpost • Ödeshögsprojektet mynnade ut i ett länsprojekt • Alla kommuner

Länsprojekt – Digital rörpost • Ödeshögsprojektet mynnade ut i ett länsprojekt • Alla kommuner ska börja kommunicera mellan (minst) en funktionsbrevlåda i kommunen och en funktionsbrevlåda på en vårdcentral • Gemensamt framtagna regler för konfigurering och namnsättning 45

Vad gör vi nu i Ödeshög? • På grund av Socialstyrelsens krav på statistik

Vad gör vi nu i Ödeshög? • På grund av Socialstyrelsens krav på statistik har vi beslutat att bygga om journalträdet • I samband med detta försöker vi tydliggöra dokumentationsprocessen och anpassa den till Socialstyrelsens processmodell • Projekt för framtagande/användande av standardvårdplaner (3 kommuner) 46

Anpassning till processmodellen för hälso- och sjukvård (Nationell Informationsstruktur) 47

Anpassning till processmodellen för hälso- och sjukvård (Nationell Informationsstruktur) 47

Dokumentationsprocess B 5 (Behandlande vårdplan startas samtidigt med en utredande plan) Vi har identifierat

Dokumentationsprocess B 5 (Behandlande vårdplan startas samtidigt med en utredande plan) Vi har identifierat 7 olika vårdprocesser. Detta är ett exempel. B 5 Ej utredd orsak Utredande ordinationer (KVÅ) Skriv bedömning i ICF/status Beslut: Utredande och Behandlande vårdplan Utredande vårdplan Behandlande vårdplan Utredande ordinationer (KVÅ) Behandlande ordinationer (KVÅ) 48

Förändring av sökordsträdet – utökning utredande ordinationer m m 49

Förändring av sökordsträdet – utökning utredande ordinationer m m 49

Projekt - Standardvårdplaner • • • Tre kommuner (Ödeshög, Boxholm och Vadstena) Två journalsystem

Projekt - Standardvårdplaner • • • Tre kommuner (Ödeshög, Boxholm och Vadstena) Två journalsystem – Procapita och Viva Syfte • Tydliggöra och förenkla dokumentationen • Kvalitetssäkra vård och dokumentation I Ödeshög har man under en längre tid dokumenterat i vårdplaner i journalsystemet. Standardvårdplaner innebär en förenkling. Vårdplanerna är en viktig del av den producerade informationen till NPÖ Standardvårdplan innebär ett färdigpaketerat urval av KVÅ-ordinationer kring ett specifikt problem 50

Tack! Lars-Gunnar Almén lars-gunnar. almen@odeshog. se Selma Malic selima. malic@odeshog. se 51 51

Tack! Lars-Gunnar Almén lars-gunnar. almen@odeshog. se Selma Malic selima. malic@odeshog. se 51 51