Perspektiv p arkitektur Mats Hultman 141 2008 r

  • Slides: 44
Download presentation
Perspektiv på arkitektur Mats Hultman 14/1 2008

Perspektiv på arkitektur Mats Hultman 14/1 2008

Är detta arkitektur?

Är detta arkitektur?

Vad för sorts arkitektur är det här?

Vad för sorts arkitektur är det här?

Vad är arkitektur? • Arkitekturbegreppet • Arkitekturens sammanhang • Olika perspektiv

Vad är arkitektur? • Arkitekturbegreppet • Arkitekturens sammanhang • Olika perspektiv

Ord och begreppet/tanken ”hus” ordet HUS alla fysiska/faktiska hus

Ord och begreppet/tanken ”hus” ordet HUS alla fysiska/faktiska hus

Bild och begreppet/tanken ”hus”? det fysiska/faktiska huset

Bild och begreppet/tanken ”hus”? det fysiska/faktiska huset

Den semiotiska triangeln semiotik = teckenlära, betydelselära interpretant begreppet/tanken ”hus”? eller HUS representamen det

Den semiotiska triangeln semiotik = teckenlära, betydelselära interpretant begreppet/tanken ”hus”? eller HUS representamen det fysiska/faktiska huset objekt

Vad är arkitektur? • Vad betyder arkitektur? (Språklig betydelse) • Vad är det som

Vad är arkitektur? • Vad betyder arkitektur? (Språklig betydelse) • Vad är det som gör arkitektur till arkitektur? (Essentiella egenskaper) • Vad gör att arkitektur får en viss form? (Orsaker) • Vad är viktigt inom arkitektur? (Vilka egenskaper är betydelsefulla? ) • Vad är meningen med arkitektur? (Betydelse för/roll i livet)

Med arkitektur menas ofta…

Med arkitektur menas ofta…

…särskilt ”fina” byggnader

…särskilt ”fina” byggnader

…byggnader byggda efter ritning

…byggnader byggda efter ritning

…byggnaders formspråk

…byggnaders formspråk

Problem: Finns det arkitektur ”utan arkitekter”?

Problem: Finns det arkitektur ”utan arkitekter”?

Arkitektur eller ”bara” byggnader? Hade de någon ritning?

Arkitektur eller ”bara” byggnader? Hade de någon ritning?

Är rummet en del av formspråket?

Är rummet en del av formspråket?

Arkitektur betyder enligt Websters engelska lexikon • Konsten eller kunnandet att bygga; speciellt konsten

Arkitektur betyder enligt Websters engelska lexikon • Konsten eller kunnandet att bygga; speciellt konsten eller praktiken att designa (formge) och bygga strukturer och speciellt beboeliga sådana. • a. Formation eller konstruktion som eller som om resultat av en medveten handling (exempel: trädgårdens arkitektur). b. En förenande eller sammanhängande form eller struktur (hos exempelvis roman). • Arkitektoniskt verk eller produkt • En byggnadsmetod eller -stil. • Det sätt på vilket komponenterna i en dator eller ett datorsystem är organiserade och integrerade.

En skulptur för en viss plats

En skulptur för en viss plats

Arkitektur som design – uttänkt i förväg

Arkitektur som design – uttänkt i förväg

Arkitektur som kommunikation

Arkitektur som kommunikation

Arkitektur som poesi extramums v. 1

Arkitektur som poesi extramums v. 1

Byggnader +estetik/konst extramums v. 2

Byggnader +estetik/konst extramums v. 2

Arkitektur som mystisk ande förkroppsligad i arkitekturverket

Arkitektur som mystisk ande förkroppsligad i arkitekturverket

Arkitektur är mer än nytta(? )

Arkitektur är mer än nytta(? )

Arkitektur • en estetisk organisation av en praktisk verklighet • artefakter som formar användbara

Arkitektur • en estetisk organisation av en praktisk verklighet • artefakter som formar användbara rum • byggnader med ett konstnärligt syfte

byggnads. KONST? • konst som kunnande (t. ex. kokkonst) • konstverk som a) ger

byggnads. KONST? • konst som kunnande (t. ex. kokkonst) • konstverk som a) ger en viss (estetisk) upplevelse och/eller b) uttrycker en konstnärlig avsikt • egenskap hos konstverket (t. ex. struktur /komposition eller estetisk kvalitet)

Att se byggnader som konst inte bara som: • byggnadsteknik • historiskt dokument •

Att se byggnader som konst inte bara som: • byggnadsteknik • historiskt dokument • användning etc. men också som uttryck och konstnärlig komposition

sammanhang där arkitektur får sin mening • Platsen (geografisk-topografisk lokal, rumslig-visuell kontext, klimat etc)

sammanhang där arkitektur får sin mening • Platsen (geografisk-topografisk lokal, rumslig-visuell kontext, klimat etc) • Tiden (perioden, årstiden, dagen) • Användningen/bruket • Socio-kulturella sammanhang (historiska, religiösa, ideologiska, samhälleliga, konstnärliga etc) • Teknisk/ekonomiska sammanhang (byggande, försäljning, förvaltning etc) • Arkitektoniska sammanhang (stil, byggnadstyp, arkitekturhistoria etc)

arkitekturens sammanhang • sammanhang där arkitekturen uppträder • sammanhang där arkitekturen tolkas

arkitekturens sammanhang • sammanhang där arkitekturen uppträder • sammanhang där arkitekturen tolkas

tolkningssammanhang • tillblivelsens sammanhang • brukets sammanhang

tolkningssammanhang • tillblivelsens sammanhang • brukets sammanhang

Meningen med byggnader: • att ge skydd mot klimat och andra människor • att

Meningen med byggnader: • att ge skydd mot klimat och andra människor • att utgöra livets scen Meningen med arkitektur: • att ge estetiska upplevelser • att ge upphov till känslor som glädje, trygghet, upphetsning etc. • att gestalta och uttrycka en livsform och dess kulturella föreställningar

Perspektiv • position – var står jag? vilka är mina utgångspunkter och intressen? •

Perspektiv • position – var står jag? vilka är mina utgångspunkter och intressen? • blickpunkt – vad betraktar jag? vilka aspekter väljer jag ut?

 • • • hur är husen byggda? hur mycket har de kostat? är

• • • hur är husen byggda? hur mycket har de kostat? är de dyra att hyra? vad är det för stil? när byggde man så? vilket samhällsskick återspeglar de? vilken världsbild? hur är fasaderna komponerade? vad uttrycker de? hur skiljer sig tolkningen mellan olika människor? hur påverkar de miljön och människorna? (direkt och indirekt)

 • • • hur används parken? av vem? vilka delar används mest? vem

• • • hur används parken? av vem? vilka delar används mest? vem har makten över rummets utformning respektive användning? hur upplever parkbesökarna platsen? vad har den för betydelse i deras liv? är det skillnader mellan män och kvinnor? fattiga och rika? hög- och lågutbildade? olika etniska eller religiösa grupper?

Perspektiv på arkitektur • Sociologiska (användning) • Tekniska • Ekonomiska • Historiska • Politiska

Perspektiv på arkitektur • Sociologiska (användning) • Tekniska • Ekonomiska • Historiska • Politiska • Kulturella (tolkningar) • Ekologiska • klass, genus, etnicitet, etik • konstruktion, byggteknik, byggprocess • byggkostnad, förvaltning • arkitektur-, konst- och allmänhistoria • makt, territorium • semiotik, fenomenologi, psykologi, filosofi, estetik • biologi, kemi, medicin

Perspektiven är arkitekturteoretiska om de har arkitektur d. v. s. byggnader sedda som konst

Perspektiven är arkitekturteoretiska om de har arkitektur d. v. s. byggnader sedda som konst som sitt undersökningsobjekt

Är detta arkitektur?

Är detta arkitektur?

Det måste vi fortsätta att diskutera!

Det måste vi fortsätta att diskutera!