Periodiska systemet Grupp 1 Alkalimetallerna Har 1 valenselektron

  • Slides: 43
Download presentation
Periodiska systemet • Grupp 1 Alkalimetallerna. Har 1 valenselektron. Reagerar häftigt med vatten. T.

Periodiska systemet • Grupp 1 Alkalimetallerna. Har 1 valenselektron. Reagerar häftigt med vatten. T. ex. natrium och väte. • Grupp 2 Alkaliska jordartsmetaller. Har 2 valenselektroner. Reagerar häftigt med syror. T. ex. kalcium och magnesium. • Grupp 7(17) Halogenerna. De har 7 valenselektroner. Reagerar mycket lätt med andra ämnen och bildar ofta salter. Har en stickande lukt. Har färg i gasform. T. ex. Fluor och klor. • Grupp 8 (18) Ädelgaserna. Har fullt yttre skal. Reagerar ogärna. T. ex. helium och neon.

Atomnummer • • I periodiska systemet En karta över alla kända grundämnen Alla atomer

Atomnummer • • I periodiska systemet En karta över alla kända grundämnen Alla atomer har ett atomnummer Atomnumret talar om hur många protoner det finns i atomkärnan

Masstal • Antalet neutroner och protoner sammanlagt. Det ökar med stigande atomnummer eftersom ju

Masstal • Antalet neutroner och protoner sammanlagt. Det ökar med stigande atomnummer eftersom ju större atom desto fler neutroner finns det i kärnan.

Grupper De lodräta raderna i periodiska systemet anger antalet valenselektroner

Grupper De lodräta raderna i periodiska systemet anger antalet valenselektroner

Atomen • Är neutral d. v. s. det finns alltid lika många protoner som

Atomen • Är neutral d. v. s. det finns alltid lika många protoner som elektroner i en atom • Elektroner är negativt laddade • Protoner är positivt laddade • Neutroner är neutrala

Period De vågräta raderna talar om antalet skal , K, L, M, N, O,

Period De vågräta raderna talar om antalet skal , K, L, M, N, O, PQ

Atom • I mitten av atomen finns en atomkärna. • Atomkärnan består av protoner

Atom • I mitten av atomen finns en atomkärna. • Atomkärnan består av protoner (positivt laddade) och neutroner (ingen laddning, neutral). • Runt om kärnan kretsar elektroner (negativt laddade) • Det finns lika många protoner (positiva laddningar) som elektroner (negativa laddningar) i en atom. • Laddningarna tar alltså ut varandra och gör så att atomen i sin helhet är elektriskt neutral.

Väteatom, H +

Väteatom, H +

Heliumatom (2 protoner, 2 neutroner och 2 elektroner)

Heliumatom (2 protoner, 2 neutroner och 2 elektroner)

Kolatom (6 protoner, 6 neutroner och 6 elektroner)

Kolatom (6 protoner, 6 neutroner och 6 elektroner)

Zinkatom

Zinkatom

molekyler • Två eller flera atomer som sitter ihop • Vanliga molekyler: H 2

molekyler • Två eller flera atomer som sitter ihop • Vanliga molekyler: H 2 O, CO 2 O 2, N 2 • Siffran talar om hur många av atomslaget som sitter i hop

Molekyl • När ett grundämne är bundet till ett annat grundämne kallas gruppen (den

Molekyl • När ett grundämne är bundet till ett annat grundämne kallas gruppen (den kemiska föreningen) för en molekyl. + - + De gemensamma elektronerna kretsar då runt båda atomkärnorna

Vatten, H 2 O Syre (O) Väte (H)

Vatten, H 2 O Syre (O) Väte (H)

Vatten, H 2 O + - -- + - 2 väteatomer, 2 H --

Vatten, H 2 O + - -- + - 2 väteatomer, 2 H -- -- ---- Syreatom, O -- Vattenmolekyl, H 2 O + - ---- -- -- + -

Metanmolekyl, CH 4 + - 4 st Väteatomer, H - -- --+ - --

Metanmolekyl, CH 4 + - 4 st Väteatomer, H - -- --+ - -- -- Kolatom, C -+ - -- + -

Syrgas, O 2 -- -- ----- -- Dubbelbindning två elektroner kretsar runt båda atomkärno

Syrgas, O 2 -- -- ----- -- Dubbelbindning två elektroner kretsar runt båda atomkärno

Kemiska beteckningar för molekyler • Varje atom betecknas med sitt kemiska tecken • Antal

Kemiska beteckningar för molekyler • Varje atom betecknas med sitt kemiska tecken • Antal atomer betecknas efter atomens kemiska tecknet – CO 2 (koldioxid) – CH 4 (metan) • Antal molekyler betecknas innan molekyl beteckningen – 2 CO 2 – 3 CH 4

VAD ÄR DET FÖR SKILLNAD PÅ 2 O OCH O 2? • 2 O

VAD ÄR DET FÖR SKILLNAD PÅ 2 O OCH O 2? • 2 O betyder att det finns två syreatomer. • O 2 betyder att syreatomerna sitter ihop i en kemisk förening, molekyl.

VAD ÄR DET FÖR SKILLNAD PÅ 2 O OCH O 2? • 2 O

VAD ÄR DET FÖR SKILLNAD PÅ 2 O OCH O 2? • 2 O betyder att det finns två syreatomer. • O 2 betyder att syreatomerna sitter ihop i en kemisk förening, molekyl.

Kemisk reaktion • Nya ämnen bildas genom att molekylerna sätts ihop eller tas isär.

Kemisk reaktion • Nya ämnen bildas genom att molekylerna sätts ihop eller tas isär. • Atomerna försvinner aldrig! Lika många atomer finns innan och efter reaktionen. • En kemisk reaktion kan beskrivas med en reaktionsformel Ämne + Ämne Nytt Ämne

Kemisk reaktion Knallgas + värme bildar vatten O 2 + 2 H 2 O

Kemisk reaktion Knallgas + värme bildar vatten O 2 + 2 H 2 O

Kemisk reaktion mellan magnesium och syre

Kemisk reaktion mellan magnesium och syre

Kemisk reaktion mellan järn och svavel REAKTIONSFORMEL När man skriver en reaktionsformel använder man

Kemisk reaktion mellan järn och svavel REAKTIONSFORMEL När man skriver en reaktionsformel använder man ämnenas kemiska tecken. Fe + S Fe. S

OBS! • Det ska alltid finna lika många atomer av varje grundämne på båda

OBS! • Det ska alltid finna lika många atomer av varje grundämne på båda sidor om pilen! • En järnatom + en svavelatom en järnsulfidmolekyl • Fe. S Fe + S

Reaktionsformel steg för steg Om vi vill skriva reaktionsformeln för järn (Fe) och svavel

Reaktionsformel steg för steg Om vi vill skriva reaktionsformeln för järn (Fe) och svavel (S) går vi tillväga på följande sätt: • Steg 1: Fe + S – Skriv de ämnen du har från början (Fe och S) – Sätt ett plustecken mellan ämnena. • Steg 2: Fe + S – Rita en pil efter ämnena • Steg 3: Fe + S Fe. S – Till höger om pilen skriver du det eller de ämnen som bildats.

Reaktionsformler • Reaktionsformeln för när magnesium brinner i syre: • 2 Mg + O

Reaktionsformler • Reaktionsformeln för när magnesium brinner i syre: • 2 Mg + O 2 2 Mg. O • Varför ser formeln ut så?

Svaret kommer här. . • 2 Mg + O 2 2 Mg. O •

Svaret kommer här. . • 2 Mg + O 2 2 Mg. O • Syre förkommer i luft som en gas, syrgas, vilket betyder att syret är bundet till ett annat syre. • Syrgas består av syremolekyler och ska därför skrivas O 2. • Vid reaktionen delar syremolekylen upp sig till två syreatomer

Fortsättning. . 2 Mg + O 2 2 Mg. O • Syreatomerna förenar sig

Fortsättning. . 2 Mg + O 2 2 Mg. O • Syreatomerna förenar sig sedan med varsin magnesiumatom. • Nytt ämne som har bildats kallas magnesiumoxid (Mg. O).

 • 2 Mg + O 2 2 Mg. O • Eftersom syret har

• 2 Mg + O 2 2 Mg. O • Eftersom syret har två stycken syreatomer som sitter ihop i en molekyl på vänster sida om pilen så måste det finnas med två syreatomer även på höger sida om pilen. • För att det ska vara jämvikt och reaktionen kunna äga rum måste det finnas lika många magnesiumatomer som syreatomer, eftersom att det är syret och magnesiumet som reagerar. • Därför sätter man dit en 2: a framför Mg.

En annan kemisk reaktion

En annan kemisk reaktion

Joner- hur bildas de? • Om atomer krockar så flyttar elektroner över från en

Joner- hur bildas de? • Om atomer krockar så flyttar elektroner över från en atom till en annan och elektriskt laddade joner bildas.

Vad är Joner • Joner är partiklar med en elektrisk laddning. • Skapas genom

Vad är Joner • Joner är partiklar med en elektrisk laddning. • Skapas genom att en atom antingen tar upp eller avger elektroner (e-). • En positiv jon bildas genom att en atom avger en eller flera elektroner. • En negativ jon bildas genom att en atom tar upp en eller flera elektroner. • Exempel på joner är: – Li+ Litiumjon – laddning 1+ – Mg 2+ Magnesiumjon – laddning 2+ – Cl. Kloridjon – laddning 1– O 2 Oxidjon – laddning 2 -

Positiva joner • Atomer med få valenselektroner (elektroner i sitt yttersta skal) kan släppa

Positiva joner • Atomer med få valenselektroner (elektroner i sitt yttersta skal) kan släppa iväg de elektronerna och få en ädelgasstruktur. • Då bildas positiva joner eftersom de har fler positiva protoner i kärnan än negativt laddade elektroner i skalen. L M K L K 11 p+ Natriumatom 11 p+ Natriumjon, Na+ + 1 elektron

Negativa joner • Atomer med många valenselektroner (elektroner i det yttersta skalet) kan ta

Negativa joner • Atomer med många valenselektroner (elektroner i det yttersta skalet) kan ta upp elektroner och få ädelgasstruktur. • Då bildas negativa joner eftersom de har fler negativt laddade elektroner i skalen än positivt laddade protoner i kärnan. L L K K 11 p+ Syreatom + 11 p+ 2 elektroner Oxidjon, O 2 -

Sammansatta joner • Det är inte bara atomer som kan släppa iväg eller ta

Sammansatta joner • Det är inte bara atomer som kan släppa iväg eller ta upp elektroner. Det kan även hela molekyler – sådana kallas för sammansatta joner. • En av de vanligaste är hydroxidjonen, OH-. Den består av en syreatom och en väteatom som tillsammans har en extra elektron och därmed laddningen 1 -.

Jonbindning • Joner med motsatt laddning kan bilda ämnen med väldigt starka bindningar –

Jonbindning • Joner med motsatt laddning kan bilda ämnen med väldigt starka bindningar – jonbindningar. • Salter är exempel på ämnen som hålls ihop med hjälp av jonbindningar. • Salter är därför ofta hårda kristaller med höga smältpunkter. • Vanligt koksalt (natriumkklorid) måste värmas till 801 ºC innan det smälter.

Vanliga joner i salter… Vanliga positiva joner i salter • • Natriumjon, Na+ Kaliumjon,

Vanliga joner i salter… Vanliga positiva joner i salter • • Natriumjon, Na+ Kaliumjon, K+ Kalciumjon, Ca 2+ Järnjon, Fe 2+eller Fe 3+ Vanliga negativa joner i salter • • Kloridjon, Cl. Nitratjon, NO 3 Sulfatjon, SO 42 Karbonatjon, CO 32 -