HVALER KOMMUNE Hva har vi gjort Hva har

  • Slides: 9
Download presentation
HVALER KOMMUNE Hva har vi gjort? Hva har vi lært? Veien videre…

HVALER KOMMUNE Hva har vi gjort? Hva har vi lært? Veien videre…

HVALER KOMMUNE Er en selvstendig kommune Har 4669 innbyggere (SSB) Består av 833 øyer

HVALER KOMMUNE Er en selvstendig kommune Har 4669 innbyggere (SSB) Består av 833 øyer Dypedalåsen er eneste sykehjem med 37 plasser hvorav 8 er korttidsplasser Hjemmetjenesten har mellom 120 og 130 brukere med tjenester i hjemmet Opplever økt trykk på sommer hvor hjemmetjenesten får mellom 20 til 30 feriebrukere Har 3 fastleger, kommuneoverlege og sykehjemslege Har Hverdagsrehabilitering, Fysioterapeut og Ergoterapeut

BAKGRUNN Virksomhetsleder og Kommunalsjef for helse og omsorg besluttet at Hvaler kommune skulle følge

BAKGRUNN Virksomhetsleder og Kommunalsjef for helse og omsorg besluttet at Hvaler kommune skulle følge læringsnettverket. Forbedringsteamet i kommunen ble bestemt og vi satt i gang arbeidet med friskt mot. Vårt forarbeid viste at våre pasienter opplevde lite informasjon og forutsigbarhet i overflyttingen mellom korttidsopphold og hjemreise. Vi bestemte oss for å rydde opp i eget hus med overgangene her hos oss.

HVA HAR VI GJORT? Forbedringsteamet utviklet nye sjekklister, tavler og vi markerte «Hva er

HVA HAR VI GJORT? Forbedringsteamet utviklet nye sjekklister, tavler og vi markerte «Hva er viktig for deg» -dagen for første gang i kommunen i 2019. Basiskompetanse ble identifisert som ga et godt utgangspunkt for fagutvikling.

ARBEIDET STOPPET OPP! Helse og omsorgssektoren var inne i en turbulent tid. Vi opplevde

ARBEIDET STOPPET OPP! Helse og omsorgssektoren var inne i en turbulent tid. Vi opplevde brudd i hele lederrekka Vi fikk et sykefravær på over 20% Vi turte ikke å sette i gang endringsarbeid i denne tiden Vi klatret i motbakke (ref. bildet) Samtidig hadde kommunalsjefer med rådmann startet opp en innovasjonsgruppe som skulle følge opp prosjekter i kommunen Det ble besluttet at vi skulle forsøke å forankre arbeidet med gode pasientforløp som et innovasjonsprosjekt i denne gruppen.

PILOT For å begrense et prosjekt valgte vi å gjennomføre en pilot. Vi ville

PILOT For å begrense et prosjekt valgte vi å gjennomføre en pilot. Vi ville følge 4 pasienter fra sykehus, til korttidsopphold også hjem med nye sjekklister, tavle og hva er viktig for deg- målsamtale Vi ville vite hvordan ny arbeidsmåte påvirket den daglige driften Vi ville ha tilbakemelding fra personell hvordan de opplevde nye verktøy Vi ville stille pasientene vi fulgte de samme spørsmålene som ble stilt i forarbeidet til læringsnettverket for å se hva hovedfunnene våre ble nå Pilot startet november 2019 og ble avsluttet i februar 2020

HVA HAR VI ERFART MED PILOTTESTING? • Endringer i arbeidsmetode kan gjennomføres i normal

HVA HAR VI ERFART MED PILOTTESTING? • Endringer i arbeidsmetode kan gjennomføres i normal drift ved å organisere arbeidsdagen annerledes. • Personell erfarte at en grundig og tidkrevende kartlegging av pasienten ga en bedre prosess og innfridde tillit og trygghet • Pasientene bekrefter dette og samtlige hadde bare positive tilbakemeldinger om sitt forløp • Hva er viktig for deg-samtalen ble opplevd som vanskelig, men god for å spisse tiltak. • Dobbeltarbeid ble identifisert hos pasienter som også fikk tjenesten Hverdagsrehabilitering Hva nå?

EN BESTILLING TIL LEDERNE Helse og omsorgssektoren i Hvaler kommune hadde fått ny kommunalsjef,

EN BESTILLING TIL LEDERNE Helse og omsorgssektoren i Hvaler kommune hadde fått ny kommunalsjef, nye enhetsleder og organisasjonsstrukturen begynner å lande. Leder i forbedringsteamet har gitt dem en bestilling slik at endringsarbeid kan begynne. • Endringsarbeidet må forankres og drives framover av leder i helse og omsorgssektoren. • Basiskompetanse, hvordan tenker vi opplæring? • Hvem skal ha ansvar for sjekklister og tavler, justering og evaluering? • Hvordan skal vi sikre at pasientens målsetting er tydelig for alle? • Hva skal vi måle? Hvem skal være ansvarlig? Når skal vi evaluere? • Hvem er interessenter i implementeringsfasen? • Hvem ser på sammenhengen mellom flere prosjekter i kommunen?

VI HAR KOMMET ET STYKKE, SELV OM VI IKKE HAR KOMMET LANGT Alle ansatte

VI HAR KOMMET ET STYKKE, SELV OM VI IKKE HAR KOMMET LANGT Alle ansatte er informert om helhetlige pasientforløp og arbeidet som forbedringsteamet har gjort. Vi har fått testet ut sjekklistene våre Vi har identifisert Basiskompetanse Vi har utviklet tavler Selv om piloten var med et lite utvalg peker funnene på at pasientene våre var fornøyd Vi vet hvordan vi skal organisere arbeidshverdagen for å få gjennomført sjekklistene Vi mener at vi vil møte mindre motstand mot endring når vi har forberedt oss så godt. TAKK FOR MEG!