Tip theo TUN 12 TIT 23 Vng ng

  • Slides: 37
Download presentation
(TiÕp theo)

(TiÕp theo)

TUẦN 12 TIẾT 23 Vïng ®ång b» ng S «ng hång (tiếp theo) I.

TUẦN 12 TIẾT 23 Vïng ®ång b» ng S «ng hång (tiếp theo) I. VÞ trÝ ®Þa lÝ vµ giíi h¹n l·nh thæ II. ĐiÒu kiÖn tù nhiªn vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn III. ĐÆc ®iÓm d©n cư x· héi IV. Tình hình phát triển kinh tế 1. Công nghiệp: + Đ ưîc hì h nh thµnh sím nhÊt ViÖt Nam vµ ph¸t triÓn m¹nh trong thêi kú ®æi míi

H 21. 1: BIEÅU ÑOÀ CÔ CAÁU KINH TEÁ ÑOÀNG BAÈNG SO NG HOÀNG

H 21. 1: BIEÅU ÑOÀ CÔ CAÁU KINH TEÁ ÑOÀNG BAÈNG SO NG HOÀNG Haõy nhaän xeùt söï chuyeån bieán veà tæ troïng khu vöïc coâng nghieäp – xaây döïng ôû ñoàng baèng soâng Hoàng từ năm 1995 -> 2002 ?

Naêm 2002 Naêm 1995 Xeáp haïng Caùc ngaønh (%) 1 Dòch vuï 42, 7

Naêm 2002 Naêm 1995 Xeáp haïng Caùc ngaønh (%) 1 Dòch vuï 42, 7 1 Dòch vuï 43, 9 2 Noâng nghieäp 30, 7 2 CN –XD 36, 0 3 CN -XD 26, 6 3 Noâng nghieäp 20, 1

TUẦN 12 TIẾT 23 VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (tiếp theo) 1. Công nghiệp

TUẦN 12 TIẾT 23 VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (tiếp theo) 1. Công nghiệp + Được hình thành sớm nhất VN và phát triển mạnh trong thời kỳ đổi mới +Tỉ trọng và giá trị sản xuất công nghiệp tăng mạnh từ năm 1995 >2002

TUẦN 12 TIẾT 23 VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (tiếp theo) 1. Công nghiệp

TUẦN 12 TIẾT 23 VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (tiếp theo) 1. Công nghiệp Lịch sử hình thành : sím nhÊt ViÖt Nam Tình hình phát triển : tØ träng vµ gi¸ trÞ s¶n xuÊt c «ng nghiÖp: tăng m¹nh tõ năm 1995 > 2002. Ph©n bè : TËp trung ë Hµ Néi vµ H¶i Phßng

Quan sát H 21. 2 cho biết đồng bằng Sông Hồng bao gồm những

Quan sát H 21. 2 cho biết đồng bằng Sông Hồng bao gồm những ngành công nghiệp nào? Ngành nào là trọng điểm?

ChÕ biÕn lƯ ¬ng thùc phÈm C «ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng

ChÕ biÕn lƯ ¬ng thùc phÈm C «ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng

CO NG NGHIEÄP C¥ KHÝ

CO NG NGHIEÄP C¥ KHÝ

TUẦN 12 TIẾT 23 VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (tiếp theo) 1. Công nghiệp

TUẦN 12 TIẾT 23 VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (tiếp theo) 1. Công nghiệp Lịch sử hình thành : sím nhÊt ViÖt Nam Tình hình phát triển : tØ träng vµ gi¸ trÞ s¶n xuÊt c «ng nghiÖp: tăng m¹nh tõ năm 1995 > 2002. Ph©n bè : TËp trung ë Hµ Néi vµ H¶i Phßng - Cơ cấu: đa dạng , trong đó CNCB lương thực phẩm , hàng tiêu dùng, cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng là ngành CN trọng điểm

Cho biÕt sù ph©n bè cña c¸c ngµnh c «ng nghiÖp träng ®iÓm ?

Cho biÕt sù ph©n bè cña c¸c ngµnh c «ng nghiÖp träng ®iÓm ?

TUẦN 12 TIẾT 23 ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (tiếp theo) IV. Tình hình phát

TUẦN 12 TIẾT 23 ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (tiếp theo) IV. Tình hình phát triển kinh tế 1. Công nghiệp: 2. Nông nghiệp: a , Trồng trọt

Diện tích và sản lượng lương thực của đồng bằng Sông Hồng , Sông

Diện tích và sản lượng lương thực của đồng bằng Sông Hồng , Sông Cửu Long và cả nước Đồng bằng Sông Hồng Diện tích (Nghìn ha) 1200 (15, 9 %) Sản lượng 6, 1(17, 7%) (Triệu tấn) Đồng bằng Sông Cửu Long Cả nước 3834, 8(51, 1%) 7504(100 %) 17, 7(51, 5) 34, 4(100%) H·y nhËn xÐt vÒ diÖn tÝch vµ s¶n l ưîng lư ¬ng thùc cña ®ång b» ng S «ng Hång so víi ®ång b» ng S «ng Cöu Long

TUẦN 12 TIẾT 23 ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (tiếp theo) IV. Tình hình phát

TUẦN 12 TIẾT 23 ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (tiếp theo) IV. Tình hình phát triển kinh tế 1. Công nghiệp: 2. Nông nghiệp: a , Trồng trọt + DiÖn tÝch vµ tæng s¶n lư îng ưl ¬ng thùc ®øng thø 2 c¶ n Ưíc sau Đång b» ng S «ng Cöu Long

BAÛNG 21. 1 Naêm Vuøng Ñoàng baèng soâng Hoàng Ñoàng baèng soâng Cöûu Long

BAÛNG 21. 1 Naêm Vuøng Ñoàng baèng soâng Hoàng Ñoàng baèng soâng Cöûu Long Caû nöôùc 1995 2000 2002 44, 4 55, 2 56, 4 40, 2 36, 9 42, 3 42, 4 46, 2 45, 9 Haõy so saùnh naêng suaát luùa cuûa ñoàng baèng soâng Hoàng vôùi ñoàng baèng Hãy nh. Cöûu ận xét vềvaø năng suất lúa của Đồng bằng Sông Hồng từ năm soâng Long caû nöôùc? 1995 -2002?

TUẦN 12 TIẾT 23 ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (tiếp theo) IV. Tình hình phát

TUẦN 12 TIẾT 23 ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (tiếp theo) IV. Tình hình phát triển kinh tế 1. Công nghiệp: 2. Nông nghiệp a , Trồng trọt + DiÖn tÝch vµ tæng s¶n lư îng lư ¬ng thùc ®øng n ưíc sauĐång b» ng S «ng Cöu Long + Năng suất lúa ngày càng tăng do trình ®é thâm canh cao

Cơ cấu rau vụ đông

Cơ cấu rau vụ đông

TUẦN 12 TIẾT 23 ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (tiếp theo) IV. Tình hình phát

TUẦN 12 TIẾT 23 ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (tiếp theo) IV. Tình hình phát triển kinh tế 1. Công nghiệp: 2. Nông nghiệp a , Trồng trọt + DiÖn tÝch vµ tæng s¶n lư îng lư ¬ng thùc ®øng c¶ nư íc sauĐång b» ng S «ng Cöu Long + Năng suất lúa ngày càng tăng do trình ®é thâm canh cao + Vụ đông đang trở thành vụ sản xuất chính có cơ cấu cây trồng đa dạng, có hiệu quả kinh tế cao

TUẦN 12 TIẾT 23 ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (tiếp theo) IV. Tình hình phát

TUẦN 12 TIẾT 23 ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (tiếp theo) IV. Tình hình phát triển kinh tế 1. Công nghiệp: 2. Nông nghiệp a , Trồng trọt b. Chăn nuôi - Chăn nuôi phát triÓn ®Æc biÖt là chăn nuôi lơn, bò, gia cÇm nuôi trång thuû s¶n ( lîn cã tØ träng lín nhÊt chiÕm 27, 2% c¶ n íc)

Một số khó khăn trong ph¸t triÓn n «ng nghiÖp cña vïng

Một số khó khăn trong ph¸t triÓn n «ng nghiÖp cña vïng

TUẦN 12 TIẾT 23 ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (tiếp theo) IV. Tình hình phát

TUẦN 12 TIẾT 23 ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (tiếp theo) IV. Tình hình phát triển kinh tế 1. Công nghiệp: 2. Nông nghiệp 3. DÞch vô ChiÕm tØ träng cao nhÊt trong c¬ cÊu GDP cña vïng H 21. 1: BIEÅU ÑOÀ CÔ CAÁU KINH TEÁ ÑOÀNG BAÈNG SO NG HOÀNG NhËn xÐt vÒ tØ träng dÞch vô trong c¬ cÊu GDP năm 1995 vµ 2002?

Giao thoâng vaän taûi Du lòch B ưu chÝnh viÔn th «ng

Giao thoâng vaän taûi Du lòch B ưu chÝnh viÔn th «ng

Giao thoâng vaän taûi

Giao thoâng vaän taûi

Giao thoâng vaän taûi Saân bay Noäi Baøi Caûng Haûi Phoøng

Giao thoâng vaän taûi Saân bay Noäi Baøi Caûng Haûi Phoøng

TUẦN 12 TIẾT 23 VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (tiếp theo) 1. Công nghiệp

TUẦN 12 TIẾT 23 VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (tiếp theo) 1. Công nghiệp 2. Nông nghiệp 3. Dịch vụ Giao thông vận tải phát triển gần đây đủ các loại hình với đầu mối vận tải lớn nhất là Hà Nội và Hải Phòng

Du lịch

Du lịch

Rõng Cóc Ph ư¬ng Đảo Bạch Long Vĩ Tam Cèc BÝch Đéng ĐẢO NGỌC-

Rõng Cóc Ph ư¬ng Đảo Bạch Long Vĩ Tam Cèc BÝch Đéng ĐẢO NGỌC- CÁT BÀ

LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Văn MiÕu Quèc Tö Gi¸m Chïa Mét Cét

Văn MiÕu Quèc Tö Gi¸m Chïa Mét Cét

Chïa Chu «ng Văn MiÕu XÝch Đ» ng ĐÒn MÉu Hå B¸n NguyÖt

Chïa Chu «ng Văn MiÕu XÝch Đ» ng ĐÒn MÉu Hå B¸n NguyÖt

TUẦN 12 TIẾT 23 VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (tiếp theo) 1. Công nghiệp

TUẦN 12 TIẾT 23 VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (tiếp theo) 1. Công nghiệp 2. Nông nghiệp 3. Dịch vụ -Giao thông vận tải phát triển gần đây đủ các loại hình với đầu mối vận tải lớn nhất là Hà Nội và Hải Phòng Du lÞch cã nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn: danh lam th¾ng c¶nh, di tÝch lÞch sö, di s¶n văn ho¸ víi 2 trung t©m du lÞch lµ Hµ Néi vµ H¶i Phßng B ưu chÝnh viÔn th «ngph¸t triÓn m¹nh

KINH TEÁ CN -XD - Giaù trò saûn xuaát vaø tyû troïng taêng nhanh.

KINH TEÁ CN -XD - Giaù trò saûn xuaát vaø tyû troïng taêng nhanh. NO NG NGHIEÄP - Thaâm canh. DÒCH VUÏ -Chieám tyû troïng cao nhaát. - Ña daïng. 2 Trung Taâm Coâng Nghieäp Lôùn Tp. Haûi Phoøng Haø Noäi … Vuøng kinh teá troïng ñieåm phía Baéc