L P 8 A TIT 107 Tip theo

  • Slides: 13
Download presentation
LƠ P 8 A

LƠ P 8 A

TIẾT : 107 ( TiÕp theo)

TIẾT : 107 ( TiÕp theo)

1. Ví dụ: Đoạn trích sgk. Một hôm cô tôi gọi tôi đến bên

1. Ví dụ: Đoạn trích sgk. Một hôm cô tôi gọi tôi đến bên cười hỏi: - Hồng! Mày có muốn vào Thanh Hoá chơi với mẹ mày không? (…) Nhận ra những ý nghĩ cay độc trong giọng nói và nét mặt rất kịch của cô tôi kia, tôi cúi đầu không đáp … Nhưng đời nào tình thương yêu và lòng kính mến mẹ tôi lại bị những rắp tâm tanh bẩn xâm phạm đến (…) Tôi cũng đáp lại cô tôi: - Không! Cháu không muốn vào. Cuối năm thế nào mợ cháu cũng về. Cô tôi hỏi luôn, giọng vẫn ngọt: -Sao lại không vào? Mợ mày phát tài lắm, có như dạo trước đâu! …Rồi hai con mắt long lanh của cô tôi chằm chặp đưa nhìn tôi. Tôi lại im lặng cúi đầu xuống đất: lòng tôi càng thắt lại, khoé mắt tôi đã cay. Cô tôi liền vỗ vai tôi cười mà nói rằng:

- Mày dại quá, cứ vào đi, tao chạy cho tiền tàu. Vào mà

- Mày dại quá, cứ vào đi, tao chạy cho tiền tàu. Vào mà bắt mợ mày may vá sắm sửa cho và thăm em bé chứ. ( …)Tôi cười dài trong tiếng khóc, hỏi cô tôi: - Sao cô biết mợ con có con? ( …) Cô tôi bỗng đổi giọng, lại vỗ vai, nhìn vào mặt tôi, nghiêm nghị: - Vậy mày hỏi cô Thông – tên người đàn bà họ nội xa kia – chỗ ở của mợ mày, rồi đánh giấy cho mợ mày, bảo dù sao cũng phải về. Trước sau cũng một lần xấu, chã nhẽ bán xới mãi được sao? Tỏ sự ngậm ngùi thương xót thầy tôi, cô tôi lại chập chừng nói tiếp: - Mấy lại rằm tháng tám này là giỗ đầu cậu mày, mợ mày về dù sao cũng đỡ tủi cho cậu mày, và mày cũng còn phải có họ, có hàng, người ta hỏi đến chứ?

I. L ît lêi trong héi tho¹i 2. Ghi nhớ : * Trong hội

I. L ît lêi trong héi tho¹i 2. Ghi nhớ : * Trong hội thoại, ai cũng được nói. Mỗi lần có người tham gia hội thoại nói được gọi là một lượt lời. * Để giữ lịch sự, cần tôn trọng lượt lời của người khác, tránh nói tranh, cắt lời hoặc chêm vào lời người khác. * Nhiều khi, im lặng khi đến lượt lời của mình cũng là một cách biểu thị thái độ.

II. LUYÊ N T P

II. LUYÊ N T P

THA O LU N NHO M 1 2 3 Sô lươ t lơ i

THA O LU N NHO M 1 2 3 Sô lươ t lơ i Ly do Ta c du ng

Bµi tËp 2. Phân tích lượt lời hội thoại của nhân vật: Chi Dậu

Bµi tËp 2. Phân tích lượt lời hội thoại của nhân vật: Chi Dậu và cái Tí qua trích đoạn “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố. C¸i Tí ChÞ DËu Ban ®Çu Sè l ît lêi (a) Lý do (b) 11 Cè lµm cho mÑ vui, khoe sù th¸o v¸t. . . nªn nãi nhiÒu, giäng hån nhiªn VÒ sau 3 Sî hãi, ®au ®ín, nªn nãi Ýt, nãi ng¾n T « ®Ëm nçi bÊt h¹nh cña T¸c dông mét ®øa trÎ hån nhiªn, ng©y th¬ s¾p ph¶i rêi tæ (c) Êm gia ®×nh Ban ®Çu VÒ sau 3 7 §au ®ín v× s¾p mÊt con nªn hÇu nh kh «ng nãi, nãi rÊt Ýt Nãi nhiÒu nãi dµi ®Ó thuyÕt phôc con Sù hån nhiªn, ng©y th¬, hiÕu th¶o cña ®øa con cµng lµm cho ng êi mÑ ®au lßng h¬n khi s¾p ph¶i

Bµi tËp 3: LÇn LÝ do Sù im lÆng cña nh©n vËt “t «i”

Bµi tËp 3: LÇn LÝ do Sù im lÆng cña nh©n vËt “t «i” biÓu 1 thÞ : V× ngì ngµng, h·nh diÖn sau ®ã lµ xÊu hæ 2 T©m tr¹ng xóc ®éng, nghÑn ngµo tr íc t©m hån vµ lßng nh©n hËu cña em m×nh.

Cho hai t×nh huèng sau: 1/ Mét chiÕn sÜ c¸ch m¹ng bÞ b¾t. GiÆc

Cho hai t×nh huèng sau: 1/ Mét chiÕn sÜ c¸ch m¹ng bÞ b¾t. GiÆc tra tÊn d· man nh ng anh vÉnkh «ng nãi nöa lêi. 2/ Mét b¹n häc sinh nh×n thÊy kÎ xÊu lÊy trém xe ®¹p cña b¹n m×nh. Khi ® îc hái, b¹n häc sinh Êy im lÆng kh «ng nãi nöa lêi. Sù im lÆng trong 2 t×nh huèng trªn thÓ hiÖn ®iÒu g×? Sù im lÆng nµo lµ ®¸ng quý, ®¸ng ca ngîi? T×nh huèng LÝ do 1 2 Gi÷ bÝ mËt. NÐ tr¸nh tr¸ch nhiÖm. KÕt luËn §¸ng quÝ, ®¸ng ca §¸ng phª ph¸n.

H íng dÉn vÒ nhµ Häc bµi, thuéc ghi nhí Hoµn thµnh c¸c bµi

H íng dÉn vÒ nhµ Häc bµi, thuéc ghi nhí Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i ChuÈn bÞ bµi: LuyÖn tËp ® a yÕu tè biÓu c¶m vµo bµi v¨n nghÞ luËn theo c©u hái sgk.

XIN CH N THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM!

XIN CH N THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM!