Gr tanke til handling VIA University College Unge

  • Slides: 35
Download presentation
Gør tanke til handling VIA University College Unge i praksis – Kick off møde

Gør tanke til handling VIA University College Unge i praksis – Kick off møde Ida Andrén Hagmayer - Randi Boelskifte Skovhus 17. juni 2021 1

Karriere Klassisk/hverdags forståelse: - En hierarkisk progression opad i en organisation eller profession En

Karriere Klassisk/hverdags forståelse: - En hierarkisk progression opad i en organisation eller profession En ny/en vejledningsfaglig forståelse: – Individets bevægelse i og gennem liv, læring og arbejde – horisontalt – set i lyset af det (post-)moderne samfund… Mennesker lever deres liv på tværs af kontekster (Hooley, 2015, p. 7 ). Karriere udvikles i samspil. Ida Andrén Hagmayer - Randi Boelskifte Skovhus 2

Karrierelæring • • • Læring om karriere – læreproces (erfaring og refleksion) omkring karriere.

Karrierelæring • • • Læring om karriere – læreproces (erfaring og refleksion) omkring karriere. Dvs. læring om uddannelsernes og arbejdets verden, forskellige slags liv at leve, værdier, sammenhængen med øvrige liv osv. En kontinuerlig proces – vi er kontinuerligt i gang med at forholde os til vores muligheder, behov, interesserer og anliggender i samspil med andres ift. uddannelse, job og sammenhængen med øvrige liv. Ida Andrén Hagmayer - Randi Boelskifte Skovhus 17. juni 2021 3

Begreberne overlapper Indsatser • Karrierevejledning handler om at støtte mennesker til at handle, og

Begreberne overlapper Indsatser • Karrierevejledning handler om at støtte mennesker til at handle, og at disse handlinger er baseret på en analyse af og refleksioner over den aktuelle situation og den ønskede fremtid – ift. uddannelse og job og sammenhængen med øvrige liv. • Career education handler om at give indsigt i/erfaring med/refleksioner over uddannelsernes og arbejdets verden, i normer og værdier, i mulige liv. Skabe gode grundlag for valg. Unge i praksis Ida Andrén Hagmayer - Randi Boelskifte Skovhus 4

Career education som frigørende praksis • • Tristram Hooley, UK Opfordrer lærere, vejledere, mentorer

Career education som frigørende praksis • • Tristram Hooley, UK Opfordrer lærere, vejledere, mentorer til at forstå deres praksis som frigørende og indlejret i en politisk og økonomisk kontekst. Ida Andrén Hagmayer - Randi Boelskifte Skovhus 17. juni 2021 5

Arbejde med career education er ifølge Hooley relevant fordi… • Vi er ikke bundet

Arbejde med career education er ifølge Hooley relevant fordi… • Vi er ikke bundet i fysiske lænker, men i vores verdensbillede, handlingshorisont og vores opfattelse af, hvad der er ønskværdigt og muligt • Career education skal udvide horisonten, verdensbilledet og udfordre vores opfattelser af muligt/umuligt. Ida Andrén Hagmayer - Randi Boelskifte Skovhus 17. juni 2021 6

Afgrænsninger finder sted på baggrund af socialt konstruerede forståelser Afgrænsningsprocessen Køn Prestige Personlig interesse

Afgrænsninger finder sted på baggrund af socialt konstruerede forståelser Afgrænsningsprocessen Køn Prestige Personlig interesse Fokus på at udvide perspektivet og udfordre etablerede forforståelser (Linda Gottfredson). http: //www. educationandemployers. org/news/help-us-to-redrawthebalance Ida Andrén Hagmayer - Randi Boelskifte Skovhus 17. juni 2021 7

Bill Law – Niveauer for karrierelæring 4. At forstå (understanding – working out) Vide

Bill Law – Niveauer for karrierelæring 4. At forstå (understanding – working out) Vide hvordan noget fungerer og hvilke handlinger, der synes at føre til hvad Forklare, foregribe 3. At fokusere (focusing – checking out) Vide hvem og hvad man skal være opmærksom på og hvorfor Finde ud af, hvad der er vigtigt (for mig og for andre) 2. At ordne (sifting – sorting out) Ordne informationerne på en meningsfuld måde for at blive klar over forskelle og ligheder Sammenligne og opdage sammenhænge 1. At opdage (sensing – finding out) Få indtryk, information og kontakter til at komme videre Se, høre, mærke (Law 2001 og Law i: Watts m. fl. 2006 ) 17. juni 2021 8

Drøft med din nabo(er) • Hvilke tanker giver de præsenterede begreber og teorier anledning

Drøft med din nabo(er) • Hvilke tanker giver de præsenterede begreber og teorier anledning til? Ida Andrén Hagmayer - Randi Boelskifte Skovhus 17. juni 2021 9

Ofte begrundes aktiviteter med uddannelsesvalg • Aktiviteter om uddannelse og job italesættes i høj

Ofte begrundes aktiviteter med uddannelsesvalg • Aktiviteter om uddannelse og job italesættes i høj grad som indsatser, der primært skal bidrage til førstkommende uddannelsesvalg. • Unge deltager i aktiviteten ud fra det de oplever som formålet med aktiviteten. (Skovhus, 2018) Ida Andrén Hagmayer - Randi Boelskifte Skovhus 10

Eksempel på deltagelse med valgfokus Laura på uddannelsesbesøg Ida Andrén Hagmayer - Randi Boelskifte

Eksempel på deltagelse med valgfokus Laura på uddannelsesbesøg Ida Andrén Hagmayer - Randi Boelskifte Skovhus 17. juni 2021 11

 • • Laura har fået erfaring med og reflekteret over uddannelse, arbejde, sig

• • Laura har fået erfaring med og reflekteret over uddannelse, arbejde, sig selv og egen plads i verden…. . -> karrierelæring…. Men er det et positivt bidrag? Laura hjælpes ikke til at nå et refleksionsniveau ud over det, hun kan nå af sig selv og evt. sammen med sine klassekammerater. Problematisk for uddannelsers oplevede status – Lauras oplevelser har ikke kun betydning for Laura selv. Lærers og vejleders ansvar for at fremme solidaritet, ligeværdighed frem for nedvurdering. Ida Andrén Hagmayer - Randi Boelskifte Skovhus 17. juni 2021 12

Lauras erfaringer kunne være et godt udgangspunkt for drøftelser fx • arbejdsmiljø • hvilke

Lauras erfaringer kunne være et godt udgangspunkt for drøftelser fx • arbejdsmiljø • hvilke betydninger de job som social- og sundhedsskolen uddanner til har for samfundet • hvad man skal være god til for at arbejde inden for dette område, • hvilke sider af sig selv man ville skulle udvikle for at være dygtig til den pågældende uddannelse/job • Hvilke andre uddannelser der ligner denne uddannelse • forskellige værdier og måder at leve sit liv • …. . At få åbnet sin verden, at få et udvidet kendskab og komme til at reflektere over det samfund man lever i, står over for juni 2021 at skulle bevæge sig videre ud 17. og virke i. 13 Dannelse, sammenhængskraft

Eksempel på deltagelse med nysgerrighed Ursula på uddannelsesbesøg Ida Andrén Hagmayer - Randi Boelskifte

Eksempel på deltagelse med nysgerrighed Ursula på uddannelsesbesøg Ida Andrén Hagmayer - Randi Boelskifte Skovhus 17. juni 2021 14

Stort valgfokus synes at lukke ned for nysgerrighed og udforskning af forskellige uddannelser, jobs,

Stort valgfokus synes at lukke ned for nysgerrighed og udforskning af forskellige uddannelser, jobs, veje at gå - frem for at åbne Laura – som mange unge - oplever det mindre meningsfuldt at deltage i aktiviteter om uddannelse og job: • når valg af uddannelse allerede er truffet og/eller • hvis aktiviteterne ikke opleves relevante ift. eget uddannelsesvalg. Andre begrundelser end uddannelsesvalg er nødvendige for aktiviteter (jf. Ursula fx nysgerrighed, undersøgende tilgang) – r e t sam i e r eg i de r ta rof k i l. K Ida Andrén Hagmayer - Randi Boelskifte Skovhus 17. juni 2021 15

Unge i praksis – hvordan omsætter vi til praksis? Mål: Få bredere indsigt i

Unge i praksis – hvordan omsætter vi til praksis? Mål: Få bredere indsigt i og forståelse for uddannelse og arbejdsliv, i dette projekt særligt med udgangspunkt i erhvervsuddannelser – karrierelæring. Ida Andrén Hagmayer - Randi Boelskifte Skovhus 17. juni 2021 16

Unge i praksis - vigtige ting at overveje • • • Hvordan kommer unge

Unge i praksis - vigtige ting at overveje • • • Hvordan kommer unge og forældre til at tillægge aktiviteterne andre betydninger end som bidrag til uddannelsesvalg – en ‘bredere’ læring om uddannelse, arbejde, sig selv og andre - understøtte nysgerrighed, refleksion, udforskning og interesse for at få nye erfaringer ift. uddannelse, arbejde, sig selv, andre mv. – der er tale om en fortsat proces. Hvordan kan man/I hjælpe de unge med at se, hvad man kan være nysgerrig på ved besøg på uddannelsen og i praktikken? Aktiviteter skal ikke være enkeltstående begivenheder men hænge sammen. Rammesætning - forberedelse, bearbejdning – i et karrierelæringsperspektiv – og det skal hænge sammen med indholdet i aktiviteterne. Hvordan er værterne klædt på til at modtage gæsterne? Ida Andrén Hagmayer - Randi Boelskifte Skovhus 17. juni 2021 17

Opsamling: Karrierelæring i praksis Hvordan tilrettelægges aktiviteter/undervisningen, så • den understøtter, at unge får

Opsamling: Karrierelæring i praksis Hvordan tilrettelægges aktiviteter/undervisningen, så • den understøtter, at unge får udvidet kendskab og flere erfaringer omkring uddannelse, arbejde, sig selv i forhold hertil, samspil med øvrige liv mv. - rammesætning • den udvider elevernes perspektiv og mulighedshorisont • potentialer i fællesskabet udnyttes • refleksion ift. uddannelse og job understøttes? • Aktiviteterne opleves meningsfulde? Kalder på fælles drøftelser af, hvordan I hver især kan bidrage og hvordan I kan samarbejde indbyrdes og med eksterne parter…

Projekt unge i praksis The curriculum planning and development cycle, Andrews & Hooley (2018)

Projekt unge i praksis The curriculum planning and development cycle, Andrews & Hooley (2018) – r e t sam i e r eg i de r ta rof k i l. K Ida Andrén Hagmayer - Randi Boelskifte Skovhus 17. juni 2021 19

I projekterne Workshop 1 Elever og forældre har brug for at få udvidet deres

I projekterne Workshop 1 Elever og forældre har brug for at få udvidet deres horisont ift. erhvervsuddannelser og job Øget kendskab, indsigt og erfaring med erhvervsudd. og job Refleksion Survery Elever og forældre Interviews med elever Forældremøde, Kollektiv vejledning, EUD, Praktik, Kollektiv 20 vejledning.

Udvikling og planlægning FFAST af Jane Westergaard Fokus (tema) Formål Aktiviteter Struktur Teknikker Emnet

Udvikling og planlægning FFAST af Jane Westergaard Fokus (tema) Formål Aktiviteter Struktur Teknikker Emnet for begivenheden Beskriv formålet med begivenheden og kommuniker det tydeligt Læringsmål skal beskrive, hvad deltagerne konkret skal tage med sig fra begivenheden Skal planlægges så de er relevante ift. begivenhedens formål. Aktiviteterne bør udvælges nøje Skabe en struktur for arbejdet i gruppen/klassen, som tilbyder og skaber en vifte af læringsmuligheder for deltagerne. Hver session skal tilbyde en logisk, rationel struktur, som deltagerne kan følge gennem hele processen, og som fremstår konsekvent og tydelig for deltagerne Facilitator benytter sig af en række teknikker og kompetencer til at facilitere læring. Westergaard, Jane (2012). Effektiv gruppevejledning af unge. Schultz Ida Andrén Hagmayer - Randi Boelskifte Skovhus 17. juni 2021 21

Titel på projekt eller delaktivitet Præsentation på baggrund Westergaards FFAST-model Fokus Formål Aktiviteter Struktur

Titel på projekt eller delaktivitet Præsentation på baggrund Westergaards FFAST-model Fokus Formål Aktiviteter Struktur Tekniker Ida Andrén Hagmayer - Randi Boelskifte Skovhus 17. juni 2021 22

Evalueringsspørgsmål Spørgsmålene skal give viden om • Bidrager – og i givet fald hvordan

Evalueringsspørgsmål Spørgsmålene skal give viden om • Bidrager – og i givet fald hvordan – indsatsen til at udvide elevernes horisont ift. uddannelse og job – med fokus på erhvervsuddannelser, job relateret hertil? • Bidrager – og i givet fald hvordan – indsatsen til at understøtte elevernes refleksion over de erfaringer de har gjort sig igennem forløbet? Ida Andrén Hagmayer - Randi Boelskifte Skovhus 17. juni 2021 23

Spørgeskema til elever Indledning til spørgeskema Kære elev Du og din klasse har i

Spørgeskema til elever Indledning til spørgeskema Kære elev Du og din klasse har i den sidste tid været på besøg på en erhvervsuddannelse, været i minipraktik og talt om det i jeres klasse sammen med en UU-vejleder. Nu vil vi gerne høre, hvad du synes om det forløb. Dine svar er med til at gøre et lignende forløb bedre for de næste elever i 7. klasse. Dit svar er anonymt. Din lærer og de andre i skolen kan IKKE læse dine svar. Ida Andrén Hagmayer - Randi Boelskifte Skovhus 17. juni 2021 24

1. Du og din klasse har haft et forløb, hvor I besøgte en eller

1. Du og din klasse har haft et forløb, hvor I besøgte en eller flere uddannelser, var i minipraktik og har talt om det i jeres klasse sammen med en UU-vejleder. Det forløb stiller vi nu spørgsmål til: På en skala fra 0 til 10 (0 er lavest, 10 er højest), hvor meget synes du så, du har fået – viden om en eller flere erhvervsuddannelser? – viden om job? – viden om, hvad man skal kunne for at arbejde på arbejdspladsen du/I besøgte? – viden om, hvad man f. eks. kan lave på en arbejdsplads? – viden om, hvordan man arbejder sammen på en arbejdsplads? Ida Andrén Hagmayer - Randi Boelskifte Skovhus 17. juni 2021 25

2. På besøg på uddannelsen / arbejdspladsen, har du da: – Oplevet, hvordan de

2. På besøg på uddannelsen / arbejdspladsen, har du da: – Oplevet, hvordan de talte med hinanden på uddannelsen du/I besøgte? Ja/ nej / det kan jeg ikke huske / jeg var ikke med – Oplevet, hvordan de talte med hinanden på arbejdspladsen hvor du/I var i praktik? – Lagt mærke til, hvordan skolefag kan bruges i virkeligheden? Ida Andrén Hagmayer - Randi Boelskifte Skovhus 17. juni 2021 26

3. Hvis man gerne vil arbejde inden for det felt du har besøgt, hvad

3. Hvis man gerne vil arbejde inden for det felt du har besøgt, hvad skal man så være god til, synes du? 4. Hvad har du synes var spændende? – At tale med min klasse og UU-vejleder/ lærer om det? Rigtig spændende lidt spændende Lidt kedeligt Kedeligt – At se en uddannelse og en arbejdsplads? – At finde ud af, hvad de andre elever i klassen synes var spændende i forhold til uddannelse og arbejde? 5. Har du talt med dine forældre eller andre uden for din klasse om dine oplevelser og om uddannelse og arbejde? Ja / nej / det kan jeg ikke huske / jeg var ikke med – Prøv at skriv hvad I har talt om Ida Andrén Hagmayer - Randi Boelskifte Skovhus 17. juni 2021 27

6. Hvad gjorde mest indtryk på dig i hele forløbet? 7. Er du kommet

6. Hvad gjorde mest indtryk på dig i hele forløbet? 7. Er du kommet til at tænke over skole, uddannelse og arbejde på nogle nye måder? 8. Hvad er dit bedste råd til andre elever i 7. klasse, der skal besøge en uddannelse og i minipraktik og tale om det i klassen? Ida Andrén Hagmayer - Randi Boelskifte Skovhus 17. juni 2021 28

Spørgeskema til forældre Indledning til spørgeskema Kære forælder Dit barn har sammen med sin

Spørgeskema til forældre Indledning til spørgeskema Kære forælder Dit barn har sammen med sin 7. klasse i den sidste tid været på besøg på en erhvervsuddannelse, været i minipraktik og talt om det i klassen sammen med en UU-vejleder. Måske har I også talt om oplevelserne der hjemme. Målet med forløbet er, at eleverne … – kommer til at tænke over/får større indsigt i, at der findes mange forskellige uddannelser og jobs – stifter bekendtskab med en erhvervsuddannelse og et eller flere slags job – kommer til at tænke over de erfaringer, de har gjort sig igennem forløbet Vi vil gerne høre, hvad du mener dit barn har fået ud af dette forløb. Vi håber, du vil svare på nedenstående spørgsmål. Der er fire spørgsmål. Dit svar er anonymt. Ida Andrén Hagmayer - Randi Boelskifte Skovhus 17. juni 2021 29

1. Synes du, at dit barn i 7. klasse har fået – Mere viden

1. Synes du, at dit barn i 7. klasse har fået – Mere viden om en eller flere erhvervsuddannelser? – Mere viden om job? – Ja / nej / det ved jeg ikke / mit barn deltog ikke 2. Har du talt med dit barn om de oplevelser han/hun har haft omkring besøg på erhvervsuddannelsen og i praktik? – Ja / nej – Hvad har I talt om? Kom gerne med eksempler Ida Andrén Hagmayer - Randi Boelskifte Skovhus 17. juni 2021 30

3. Hvad tror du har gjort indtryk på dit barn? – Besøg på erhvervsuddannelsen?

3. Hvad tror du har gjort indtryk på dit barn? – Besøg på erhvervsuddannelsen? Ja / nej – Praktik – At tale om oplevelserne med klassen og UU-vejlederen – At tale med forældre, bedsteforældre, søskende eller andre nærtstående om uddannelses- og arbejdsliv Hvordan? Kom gerne med eksempler Ida Andrén Hagmayer - Randi Boelskifte Skovhus 17. juni 2021 31

4. Tror du dit barn kommet til at tænke over skole, uddannelse og arbejde

4. Tror du dit barn kommet til at tænke over skole, uddannelse og arbejde på nogle nye måder? – Ja / nej – Beskriv/kom med eksempler på hvordan: 5. Er du selv kommet til at tænke over noget nyt eller andet i forbindelse med det her emne? – Ja / nej – Giv gerne eksempler: Ida Andrén Hagmayer - Randi Boelskifte Skovhus 17. juni 2021 32

Litteratur • • Gottfredson, L. (2002). Gottfredson’s Theory of Circumscription, Compromise, and Self-Creation. In

Litteratur • • Gottfredson, L. (2002). Gottfredson’s Theory of Circumscription, Compromise, and Self-Creation. In Career choice and development. San Francisco: Jossey-Bass Publishers. Hooley, T. , Sultana, R. G. , & Thomsen, R. (2018). The neoliberal challenge to career guidance – mobilising research, policy and practice around social justice. In Career guidance for social justice. Contesting neoliberalism. London: Routledge. Ida Andrén Hagmayer - Randi Boelskifte Skovhus 17. juni 2021 33

Litteratur • • • Skovhus, R. B. (2016). A focus on educational choice has

Litteratur • • • Skovhus, R. B. (2016). A focus on educational choice has social justice consequences – an empirical study informed by Sen’s capability approach. Journal of the National Institute for Career Education and Counselling (NICEC), 36(1), 54 -60. Skovhus, R. B. , Klindt Poulsen, B. , Buland, T. , & Svarva, R. K. (2016). På vej mod karrierekompetence. Inspirationshæfte med spørgsmål som understøtter karrierelæring. Aarhus: Program for karrierevejledning, VIA. Retrieved from file: ///C: /Users/ras/Downloads/karrierelaering-e-bog. pdf Skovhus, R. B. (2018). Vejledning – valg og læring. Trykværket Ida Andrén Hagmayer - Randi Boelskifte Skovhus 17. juni 2021 34

Litteratur • • • Skovhus, R. B. (2014 a). At udnytte potentialerne i de

Litteratur • • • Skovhus, R. B. (2014 a). At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår. Unge på Tværs. Retrieved from http: //ungepaatvaers. dk/wpcontent/uploads/at-udnytte-potentialerne-i-de-aktiviteter-der-foregaar 2. pdf Skovhus, R. B. (2014 b). Fra valg til læring - potentialer i at skifte perspektiv. Unge på Tværs. Retrieved from http: //ungepaatvaers. dk/wpcontent/uploads/fravalgt 1. pdf Thomsen, R. , & Skovhus, R. B. (2016). Karrierekompetence i skolen. In Utdanningsvalg-identitet og danning. Gyldendal Akademisk. Ida Andrén Hagmayer - Randi Boelskifte Skovhus 17. juni 2021 35