Gr tanke til handling VIA University College Professionsidentitet

  • Slides: 18
Download presentation
Gør tanke til handling VIA University College Professionsidentitet i VIAs Teknisk-Merkantile uddannelser Videnprogram for

Gør tanke til handling VIA University College Professionsidentitet i VIAs Teknisk-Merkantile uddannelser Videnprogram for professionsdidaktik Titel på præsentationen 17. juni 2021 1

BAGGRUND – Oplevelse og ”undren” i adjunktsupervision: – Underviseren som professionsrepræsentant – Faglighed –

BAGGRUND – Oplevelse og ”undren” i adjunktsupervision: – Underviseren som professionsrepræsentant – Faglighed – Verbal og nonverbal adfærd – ”Hvad vil man kendes på? ” – Stor diversitet blandt studerende – VIAs selvforståelse af professionsrettetheden: – ”Vi uddanner til praksis sammen medpraksis. ” Titel på præsentationen 17. juni 2021 2

Rammen for den ingeniørstuderendes professionsidentitet Forskning professionsidentitet Uddannelse Titel på præsentationen Praksis 17. juni

Rammen for den ingeniørstuderendes professionsidentitet Forskning professionsidentitet Uddannelse Titel på præsentationen Praksis 17. juni 2021 3

Videntrekanten i et VIA institutionsperspektiv ”Denne trekant er bærende for vores – identitet”……”Det der

Videntrekanten i et VIA institutionsperspektiv ”Denne trekant er bærende for vores – identitet”……”Det der er vores kendetegn er kæderne” (KLS, 7. november 2014) ”Forskning i professionshøjskolerne sker altid i samarbejde med praksis, både private og offentlige virksomheder. Forskningen giver ny viden til uddannelserne og til de brancher og erhverv, der beskæftiger professionsbachelorer. ” (http: //www. via. dk/om-via/fakta/historien-om-via ) Titel på præsentationen 17. juni 2021 4

Professionsbegrebet Hvad er en profession? – ”Professions are somwhat exclusive groups of individuals applying

Professionsbegrebet Hvad er en profession? – ”Professions are somwhat exclusive groups of individuals applying somewhat abstract knowledge to particular cases”(Abbott, 1988) – Kriterier: 1. 2. 3. 4. 5. – Dokumenteret viden på højt niveau på et specialiseret område Sikring af kvalitet og ansvarlighed i udøvelsen af erhvervet (fx. akkreditering/autorisation) Synliggørelse i offentligheden af fagområdets bidrag til samfundet Kontrol med adgangen til at praktisere erhvervet (formel og uformel) Anerkendelse fra magtfulde instanser (etablering af universitetsgrader) (Larsen, 2013) ”Professioner hviler således på en særlig officiel, alment anerkendt viden og kunnen, der er forholdsvis abstrakt og generel, og som muliggør refleksion og skøn i arbejdets udførelse, men også en viden, der gørprofessionelle istand til at forstå, analysere og udvikle professionens praksis. ” (Blok Johansen&Lunde Frederiksen, 2013) Titel på præsentationen 17. juni 2021 5

Professionsidentitet i en uddannelseskontekst • Professionel identitet – ”Det handlar om sjølvrepresentation av ei

Professionsidentitet i en uddannelseskontekst • Professionel identitet – ”Det handlar om sjølvrepresentation av ei yrkesrolle, her og no, eller antisipert, biletete ein skaber av ei framtidig rolle. ” – ”Identitet i rolla som profesjonsstudent kan dermed omfatte ei gjenkjenning af meg sjølv som framtidig yrkesudøvar og også identifisering af verdiar og kunnskapar som denne rolla kan gi udtrykk for. ” (Kåre Heggen: Profesjon og identitet) – ”består af en kombination af praktik i professionen og undervisning på en uddannelsesinstitution ” (Blok Johansen&Lunde Frederiksen, 2013) • Dannelse af professionel identitet – ”Utdanningsarenaen og yrkesfeltet kan opfattast som dei mest sentrale kontekstane i konstruktjonen af av profesjonell identitet” – ”Profesjonell identitet minner oss om at professionskvalifisering ikke kan forklarast åleine ved a sjå på dei kunskapene som studenten møter, og måten opplæringa er organisert på. Kvalifisering kan berre forståast ved a sjå på møtet mellom personen, med sin sosiale og kulturelle bakgrunn, og kunnskapen i utdanning og yrkesfelt. ” (Kåre Heggen: Profesjon og identitet) Titel på præsentationen 17. juni 2021 6

Metoder – Dokumentstudier: – VIA website – Bekendtgørelse om diplomingeniøruddannelsen – Interview med –

Metoder – Dokumentstudier: – VIA website – Bekendtgørelse om diplomingeniøruddannelsen – Interview med – Uddannelsesledere (2) – Studerende (gruppe med 6) spørgeguide + billedmateriale – Undervisere (gruppe med 4 og et individuelt interview) – Workshopdata (adjunkter) – Videoanalyse (Engineer the Future (IDA)) – Datagenbrug fra Ph. d. studie (Susanne Haase) Titel på præsentationen 17. juni 2021 7

Pejlemærker for analysen af kvalitative data – – Professionel identitet – ”Det handlar om

Pejlemærker for analysen af kvalitative data – – Professionel identitet – ”Det handlar om sjølvrepresentation av ei yrkesrolle, her og no, eller antisipert, biletete ein skaber av ei framtidig rolle. ” – ”Identitet i rolla som profesjonsstudent kan dermed omfatte ei gjenkjenning af meg sjølv som framtidig yrkesudøvar og også identifisering afverdiar og kunnskapar som denne rolla kan gi udtrykk for. ” Dannelse af professionel identitet – – 1. 2. 3. ”Kvalifisering for profesjonell yrkesutøvning handlar om læring af kunnskapar og ferdigheiter. Det sker i ein kombinasjon mellem skulebasert utdanning og yrkespraksis. ” (Kåre Heggen: Profesjon og identitet) Viden og færdigheder skabt i uddannelse og praksis Professionsværdier Professionsroller Titel på præsentationen 17. juni 2021 8

Viden og færdigheder – Viden – Ingeniørbasisviden især matematik og fysik – Ingeniørspecifik viden

Viden og færdigheder – Viden – Ingeniørbasisviden især matematik og fysik – Ingeniørspecifik viden (ikke kun ”hvordan” men også ”hvorfor”) – Færdigheder – Samarbejde – Projektmetode – Kommunikation og formidling – Kritisk refleksion over ”genstanden” Titel på præsentationen 17. juni 2021 9

Professionsværdier – Skabe brugbare løsninger – – ”gøre hverdagen meget nemmere, bare mere effektiv”

Professionsværdier – Skabe brugbare løsninger – – ”gøre hverdagen meget nemmere, bare mere effektiv” ”Prøver hele tiden at forbedre den måde vi lever på. ” – Skabe de ”rigtige” (”grønne”/afbalancerede) løsninger – Arbejde innovativt/kreativt – [At være ingeniør] ”krævernok at man har en eller anden interesse indenfor det at tænke logisk og tænke ud afboksen. ” – Tilstræbe rationalitet – ”Altså er vigtigt leveringsmål er jo at de beslutninger du træffer er rationelle. Der er ikke nogen følelsesmæssigeforudsætninger. ” Titel på præsentationen 17. juni 2021 10

Ingeniørens professionsroller ”Schweizerkniven” Kommunikatoren Brobyggeren Leverandør af ingeniørløsninger Innovatoren Titel på præsentationen ”Videnintegratoren 17.

Ingeniørens professionsroller ”Schweizerkniven” Kommunikatoren Brobyggeren Leverandør af ingeniørløsninger Innovatoren Titel på præsentationen ”Videnintegratoren 17. juni 2021 11

Leverandør af ingeniørløsninger – ”det resultat vi skal levere når vi kommer ud og

Leverandør af ingeniørløsninger – ”det resultat vi skal levere når vi kommer ud og som vores studerende skal levere når de kommer ud, det er jo ofte et resultat af ettal” – ”Vi har et behov. Vi bruger forskellige elementer for at løse det her behov og kan præstere en løsning” – ”Så der er ofte et facit, hvor man kan sige, at nogle af de andre uddannelser, der er der ikke et endegyldigt facit fordi det kan være en analyse, som kan være personlighedsbetinget” 17 -06 -2021 12

Professionsidentiteter i de professioner VIA uddanner til Ingeniørprofessionen Relationsprofessionerne – – – Refleksion over

Professionsidentiteter i de professioner VIA uddanner til Ingeniørprofessionen Relationsprofessionerne – – – Refleksion over egne løsninger Jeg bruger min viden i samspil med andre Professionen er først og fremmest løsningen Titel på præsentationen – Refleksion over egen praksis Jeg bruger min viden og mig selv i samspil med andre Professionen er først og fremmest professionsudøverens praksis i relationen 17. juni 2021 13

Videntrekanten i et uddannelsesledelsesperspektiv Forskning (Fo. U) Uddannelse Praksis Kilde: VIA studentervækshuse, 2012 (redigeret)

Videntrekanten i et uddannelsesledelsesperspektiv Forskning (Fo. U) Uddannelse Praksis Kilde: VIA studentervækshuse, 2012 (redigeret) Titel på præsentationen – Det er at der er samspil imellem uddannelse, forskning og udvikling og praksis ……. At man ikke lave nogen gode uddannelser hvis man ikke har forsknings-og udviklingsprojekter til at fortælle hvad det nye er der kommer til at ske fremover, og man kan heller ikke lave nogle gode dimittender hvis man ikke har det men man kan heller ikke lave gode dimittender hvis man ikke har en tæt relation til praksis. ……Og vi kan heller ikke lave Fo. U uden at have kontakt til praksis fordi det er dem der skal komme med de alle nye ideer. 17. juni 2021 14

Videntrekanten i et undervisningsperspektiv – ”…men ret ofte, når jeg laver opgaver så prøver

Videntrekanten i et undervisningsperspektiv – ”…men ret ofte, når jeg laver opgaver så prøver jeg at dreje det ind på at det her, dette fødes af, affødes af en konkret situation, et eller andet konkret eksempel. Noget som jeg kan forestille mig kan foregå eller noget jeg har oplevet tidligere” (underviser) – ”Også det samme indenfor maskiningeniør, der har vi nogle undervisere der har været en del år ude på arbejdsmarkedet. Og når vi så skal lave vores semesterprojekt så kommer de hen og siger. I skal måske lige prøve at lave denne her ting igen fordi ud fra vores arbejdserfaringer så ved vi at denne her ikke kommer til at holde så I skal lige lave den større eller forbedre den i hvert fald eller finde på nogetnyt. ”(studerende) Forskning (Fo. U) Uddannelse Praksis 17 -06 -2021 15

Mere praksis end Fo. U – ”så vil jeg sige at ca. 90 %

Mere praksis end Fo. U – ”så vil jeg sige at ca. 90 % af vores projekter det er et samarbejde med praksis, dvs. det er praksisnære projekter hvor de har, enten har vi fået materiale fra virksomhederne eller også har de selv direkte kontakt med virksomhederne de arbejdermed. ” (Uddannelsesleder) – ”For man skal have forstået sin teori hvis man skal gøre noget i praksis og omvendt en teori uden en praktisk anvendelsesmulighed det er bare kedeligt. Og det vil sige at for mig har det egentlig altid været to sider af samme medalje og begge ting er hamrende nødvendig for at have succes i hvert fald i en udviklingsverden. ” (Underviser) – ”Jeg synes det er afgørende aten stor del af underviserne harerhvervserfaring” (Uddannelsesleder) – [De bliver dygtige ingeniører p. g. a] ”blandingen af den teoretiske og den mere praksisorienterede del…atde kan binde deres teori, teoretiske færdigheder op på noget praktisk. ” (Underviser) – ”Vi uddanner de studerende til det de skal ud at lavevirksomhederne. i Viuddanner dem ikke til at bliveforskere. For de skal lære hvad er det for nogle tingde skal bruge nårde kommer ud og skal sidde i enudviklingsafdeling eller være i en produktioneller være i en salgsafdeling eller hvor de nu ender. ” (Uddannelsesleder) Titel på præsentationen 17. juni 2021 16

Ingeniør: en kraftfuld betegnelse – ”jeg tænker mig stadig somteknikumingeniør” – ”Dem der er

Ingeniør: en kraftfuld betegnelse – ”jeg tænker mig stadig somteknikumingeniør” – ”Dem der er ingeniører siger at de er ingeniører. Jeg kan sige at jeg er kommercielt uddannet. Jeg har læst SPRØK. Jeg siger det jeg har læst og det er ikke nødvendigvis det jeg er. Men når du har læst en ingeniøruddannelse så bliver du ingeniør. ” – ”jeg tænkte at det var en ingeniøruddannelse. Jeg er ingeniør så det må jo være det rigtige sted. Der var ikke så meget med omkring det medprofessionshøjskole” Titel på præsentationen 17. juni 2021 17

Diskussion Går det ikke helt fint uden Fo. U-”linket” med at skabe ingeniører med

Diskussion Går det ikke helt fint uden Fo. U-”linket” med at skabe ingeniører med en stærk identitet når nu – ”Utdanningsarenaen og yrkesfeltet kan opfattast som dei mest sentrale kontekstane i konstruktjonen af av profesjonell identitet”(Kåre Heggen: Profesjon og identitet) og opgaven er at – ”Omsætte tekniske forskningsresultater samt naturvidenskabelig og teknisk viden til praktisk anvendelse ved udviklingsopgaver og ved løsning af tekniske problemer. ” (Bekendtgørelse om diplomingeniøruddannelsen) ? Titel på præsentationen 17. juni 2021 18