Gr tanke til handling VIA University College At

  • Slides: 21
Download presentation
Gør tanke til handling VIA University College At arbejde datainformeret Oplægsholder: Niels Tange 31.

Gør tanke til handling VIA University College At arbejde datainformeret Oplægsholder: Niels Tange 31. oktober 2020 1

? Hvordan kan inddragelse af data konkret udvikle undervisningen? 31. oktober 2020 2

? Hvordan kan inddragelse af data konkret udvikle undervisningen? 31. oktober 2020 2

Præmisser • Fokus på lærerens læring! • Undervisernes valg bygger på antagelser. At arbejde

Præmisser • Fokus på lærerens læring! • Undervisernes valg bygger på antagelser. At arbejde med data handler om at afstemme disse antagelser. 31. oktober 2020 3

Hvordan? 1. Hvad vil vi have viden om(Fokus)? Vil ofte være elevers læringsudbytte/progression •

Hvordan? 1. Hvad vil vi have viden om(Fokus)? Vil ofte være elevers læringsudbytte/progression • Faglig, social, klassen, enkeltelever, særlige situationer, metoder 2. Hvilken data/indsamlingsmetode? • Kvantitativ og kvalitativ • Hvilke data får vi allerede nu? Skal de bruges? 3. Dataen indsamles 4. Analyse af dataen i teamet

Det gode fokus… - Det handler om jeres læring! • Et godt fokus har

Det gode fokus… - Det handler om jeres læring! • Et godt fokus har høj læringspotentiale for mig/os • Undersøger min virkning på børnene - altså deres lærings/udviklings-udbytte • Der, hvor jeg er i tvivl om min virkning • Er fokuseret – ikke det hele, hele tiden… 31. oktober 2020 5

Hvad er Data? • Data • Registreret virkelighed • Ikke antagelser - Udfordrer antagelser

Hvad er Data? • Data • Registreret virkelighed • Ikke antagelser - Udfordrer antagelser Øvelse: Kom med et eksempel på data…

Hvad er god data? • Kvantitativ og kvalitativ. Det brede data-begreb • God data

Hvad er god data? • Kvantitativ og kvalitativ. Det brede data-begreb • God data om læring • Progression eller standpunkt • Vurdering for læring • Datainformeret – ikke databaseret • Struktureret • Lidt • Tilgængelig • Valid

Eksempler på indsamlingsmetoder • Samtaler: Elevinterview, klasse/gruppe-samtaler, elev-elevsamtaler, samtaler på baggrund af anden evaluering

Eksempler på indsamlingsmetoder • Samtaler: Elevinterview, klasse/gruppe-samtaler, elev-elevsamtaler, samtaler på baggrund af anden evaluering • Skriftlige evalueringer: taksonomiske, begrundede, afkrydsning, trappe, rubrics • Test: standardiserede, tipskupon, før-efter-test • Observation: Lederobservation, kollega, observation af enkeltelever, af adfærd… • Andre: afleverede opgaver, præstationer, produkter

Hvad kan man bruge data til? • Evaluere praksis - kend egen virkning –

Hvad kan man bruge data til? • Evaluere praksis - kend egen virkning – feedback • Begrunde praksis • Efterprøve hypoteser og fortællinger • Opdage behov • Det fælles tredje – feks. forældresamarbejde

Dagsorden til PLF-møde om data Formål: At vi, gennem analyse af data med kolleger,

Dagsorden til PLF-møde om data Formål: At vi, gennem analyse af data med kolleger, bliver klogere på børnenes udbytte af vores indsatser og bruger denne viden til at forbedre vores praksis. Forberedelse: Dataholderen medbringer fokus og data. Den data, der skal analyseres, er mangfoldiggjort så alle kan deltage. 1. Rammesætning (5 -10 min): Hvem gør hvad? a. Rollefordeling: Hvem er dataholder, mødeleder og referent? Tidsramme aftales. b. Gennemgå data: Dataholderen gennemgår kort indsats, fokus og data. 2. Analyser data (30 min): Hvad fortæller data’en? Hvilke dele af data’en kan være tegn på hvad i forhold til fokus? Hold fokus på hvad data´en siger, frem for hvad vi antager. Målet er, at vi bliver forstyrret af data. Referent eller mødeleder noterer løbende de enkelte pointer på et fælles papir. 3. Vurdering (10 min): Hvad har vi lært? Hvad har analysen af data lært os om fokus? Hvad vil vi fremefter gøre anderledes? Hvad vil vi fremefter fortsætte med? Gennemgå evt. pointerne fra fælles papir udfyldt under analysen. Den enkelte noterer, hvad man vil gøre anderledes og prøver af i praksis.

Data: Natur/teknik i 2. klasse

Data: Natur/teknik i 2. klasse

Tips • Bredde-dybde • Ikke analysere på forhånd • Mødelederen skal tage og få

Tips • Bredde-dybde • Ikke analysere på forhånd • Mødelederen skal tage og få ledelsen • Den tavse dataholder • Data og antagelser • Bliv i analysen • At bekræfte eller at udfordre • Diagnostiserende data(Udgangspunkt) og indsats-data(Progression)

Eksempel - Niels Hvad vil jeg lære dem, og hvordan: - Indholdsvalg, herunder klafkis

Eksempel - Niels Hvad vil jeg lære dem, og hvordan: - Indholdsvalg, herunder klafkis begreber om formal, material og kategorial dannelse. Her tilstræber jeg mig på at undervise så praksis-orienteret som muligt… Fokus: - Får de en konkret forståelse af de tre begreber, så de kan bruge dem i egen praktikplanlægning? Data: - To undervisningsplaner fra praktikken og en båndet holdsamtale, hvor jeg beder dem forklare begreberne og omsætte til praksis 31. oktober 2020 13

Eksempel dansk Hvad vil jeg lære dem og hvordan? - Noveller: At kende og

Eksempel dansk Hvad vil jeg lære dem og hvordan? - Noveller: At kende og anvende novellens genretræk i egen tekst. Fokus: - Særlig fokus på deres progression Data: - I forløbet skriver de tre små noveller ved start, midt og slut. Disse tre noveller fra to elever analyseres Analyse: - Hvilke genretræk bruger de? Hvilken virkning har forløbet på elevernes læring? 31. oktober 2020 14

Eksempel: Elevernes deltagelse i klassesamtaler i matematik Hvad vil jeg lære dem og hvordan?

Eksempel: Elevernes deltagelse i klassesamtaler i matematik Hvad vil jeg lære dem og hvordan? - Oplevelse af at eleverne ikke deltager. Prøver at opstille stillads for samtalen og bruge summetid. Fokus: - Sker der mere deltagelse som følge af mine tiltag? Data: - Kvan: Afkrydsning på navneliste - Kval: Fokusgruppe-samtale 31. oktober 2020 15

Eksempel: Noveller 6. klasse Mål: • I skal være i stand til at genkende

Eksempel: Noveller 6. klasse Mål: • I skal være i stand til at genkende de genretræk, der hører til en novelle • I skal være i stand til at benytte berettermodellen • I skal være i stand til at lave en analyse af novellen, hvor berettermodellen inddrages Fokus: Jeg vil have viden om elev A og B’s læringsprogression i forhold til at anvende berettermodellen Data: • Eleverne skal 2 gange i forløbet bruge berettermodellen på en novelle skriftligt. • Eleverne skal samtidig(2 gange) forklare berettermodellen i en elevatortalk på video • Eleverne skal løbende skrive logbog om, hvad de har lært i forløbet Disse tre kilder fra de to elever udgør data…

Eksempel - social Hvad vil jeg lære dem? Og hvordan? - Mere selvkørende i

Eksempel - social Hvad vil jeg lære dem? Og hvordan? - Mere selvkørende i konfliktløsning i 2. a. At bruge pyt-reglen. Jeg sætter en indsats i gang, hvor vi gennemgår reglen og laver forumteater tre gange om ugen i tre uger. Fokus: - Hvilken virkning har indsatsen? Data: - Tegn: Antallet af voksenhenvendelser om konflikter mindskes – afkrydsning - Logbog om trivsel skrives tre gange om ugen - Obs. af udvalgte elevers deltagelse Analyse: - Hvilken virkning har min indsats – hvad kan jeg gøre anderledes? 31. oktober 2020 17

Eksempel: 3. Ø som mere inkluderende fællesskab Indsats: Udvikle samarbejdsevnen hos børnene. Eleverne placeres

Eksempel: 3. Ø som mere inkluderende fællesskab Indsats: Udvikle samarbejdsevnen hos børnene. Eleverne placeres i faste grupper i hele forløbet. • Mål: Jeg-mål og vi-mål. • Feedback: I undervisningen og SFO aftales feedbackaktiviteter ved gruppe-øvelser. To former: Gruppe til gruppe-feedback og selvfeedback, efter kriterier • Fokus og data: • Fokus: Bliver Peters og Petras gruppe bedre til at samarbejde? • Data: Logbog, skrevet i skolen om elevernes oplevelse. Tegn: Antal gange en voksen skal hjælpe med samarbejdet på faste tidspunkter.

Teamkontrakten • Målet med kontrakten er at sikre fælles meta-refleksion i teamet 31. oktober

Teamkontrakten • Målet med kontrakten er at sikre fælles meta-refleksion i teamet 31. oktober 2020 19

Team-kulturen: - At turde blotte sig At ville udvikle sig At give om modtage

Team-kulturen: - At turde blotte sig At ville udvikle sig At give om modtage kritik som en hjælp Fælles refleksivitet Team-kontrakten som redskab Dynamisk mindset 31 -10 -2020 20

Team-kontrakt mødet I det næste halve år skal vi i teamet samarbejde om at

Team-kontrakt mødet I det næste halve år skal vi i teamet samarbejde om at udvikle vores undervisning ved hjælp af dataanalyse, reflekterende dialoger og deprivatisering af praksis. For at lykkes med dette, er det vigtigt, at der er tryghed, åbenhed og enighed i teamet. Tryghed - at det er trygt, at dele sin praksis med kolleger Åbenhed – at det er legitimt, at udfordre antagelser om elever og undervisning Enighed – at man ikke er ens, men enige om mødeform og indhold Derfor skal vi nu aftale, hvilke værdier og visioner, der skal gælde i vores team. Start med at udpege en ordstyrer/mødeleder og en referent. Drøft derefter nedenstående spørgsmål og skriv aftaler ned. Kontrakten medbringes til alle teammøder. 1. Hvilke værdier og spilleregler skal gælde i vores team-samarbejde? (Hvordan giver man konstruktiv kritik, hvordan modtager man kritik, hvordan sikrer vi, at alle kommer til orde? Hvem skal være mødeleder? ) 2. Hvilke visioner? (Hvad vil I have ud af samarbejdet? Hvilke ændringer kunne vi ønske os som følge af samarbejdet? Er der særlige områder vi vil fokusere på i teamet? ) 31. oktober 2020 21